OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOS2), TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S22, TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Terveys- ja hyvinvointialat

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
         
Geriatria 1
 
 
Lastentaudit 1
 
 
Naistentaudit ja synnytykset 1
 
 
Kirurgia ja anestesiologia 2
 
 
Anatomia ja fysiologia 3
 
 
Psykiatria 1
 
 
Mikrobiologia ja tautioppi 1
 
 
Hoitoelvytys 0.5
 
 
Farmakologia 1.5
 
 
Sisätaudit 1.5
 
 
Rokotusosaaminen 1
 
 
14.514.5014.50
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
         
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5
 
 
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5
 
 
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5
 
 
Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5
 
 
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10
 
 
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5
 
 
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
         
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5
 
 
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5
 
 
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5
 
 
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5
 
 
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10
 
 
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
         
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5
 
 
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5
 
 
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5
 
 
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
         
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10
 
 
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5
 
 
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5
 
 
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
         
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5
 
 
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5
 
 
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5
 
 
13513501350
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
()
         
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
         
Wellness at Work 5
 
 
Empathic Service Design and Co-Creation in Social and Health Care 5
 
 
Intercultural and Multiprofessional Competencies 5
 
 
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5
 
 
Global Health 5
 
 
Nature Wellbeing and Sustainability 5
 
 
30300300
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
         
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5
 
 
Monimuotoinen perhe 5
 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5
 
 
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5
 
 
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5
 
 
Lääkehoito sosiaalialalla 3
 
 
Sosiaalityö kouluissa 5
 
 
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
         
Sustainable Global Future 5
 
 
Supporting Diverse Families 5
 
 
Mental Health and Wellbeing Promotion with Diverse Clients 5
 
 
Creative Methods in Empowering Diverse Clients 5
 
 
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5
 
 
Constructive Communication 5
 
 
Childwelfare 5
 
 
Empowering Social Services for Diverse Adults and the Elderly 5
 
 
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
         
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5
 
 
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10
 
 
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
         
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10
 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10
 
 
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10
 
 
VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN OSAAMINEN
()
         
Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet 10
 
 
Varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminta 10
 
 
Varhaiskasvatuksen osallisuutta tukeva toimintakulttuuri ja monialainen yhteistyö 10
 
 
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
         
Lastensuojelu 10
 
 
Perhetyö 10
 
 
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10
 
 
Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5
 
 
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2
 
 
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
         
Draaman pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät 5
 
 
Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5
 
 
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5
 
 
Psyko- ja sosiodraama 5
 
 
Kohtaamistaiteen perusteet 5
 
 
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10
 
 
26526502650
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
         
Vankilaturvallisuus 5
 
 
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 10
 
 
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
         
Motivoiva keskustelu 5
 
 
Päihdetyö 5
 
 
Mielenterveystyö 5
 
 
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
         
Kokemusasiantuntijuus rikosseuraamusalalla 5
 
 
Kuntouttava sosiaalityö rikosseuraamusalalla 10
 
 
RIKOSSEURAAMUSALAN MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5
 
 
Sovittelu ja restoratiivinen oikeus 5
 
 
Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla 2
 
 
Traumainformoitu työote rikosseuraamusalalla 3
 
 
60600600
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
         
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät 5
 
 
Valinnainen harjoittelu 10
 
 
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
         
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5
 
 
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5
 
 
Kipuasiakkaan kuntoutus 5
 
 
30300300
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 5
 
 
Valmentava matematiikka 3
 
 
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5
 
 
Potilaan siirtymävaiheen hoitotyön osaamisen vahvistaminen 3          
Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3
 
 
Mentalisaatio terveydenhoitajan työssä 1
 
 
Toimintakyvyn edistämisen projekti 5
 
 
Innovaatioprojekti II 10
 
 
Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen 5
 
 
Johdatus suomalaiseen sosiaali – ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1
 
 
Seikkaile sotepalveluviidakossa 1
 
 
eLulu: eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi 5
 
 
Futudemy: Innovate Future-ready Smart Business and Service Ideas 2
 
 
Kustannustietoisuus 1
 
 
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0          
Seuravetoisen harrastetoiminnan kehittäminen 5
 
 
Seurojen matalan kynnyksen toiminnan palvelut, asiakkaat ja markkinointi 1
 
 
Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille 1
 
 
54540540
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 588.5 588.5 0 588.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.