Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, liiketalous (AMK)

Laajuus:
210 op

Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, S24, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(HLBV24SY)
Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, K24, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(HLBV24KY)

Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, S23, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(HLBV23SY)
Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, K23, yhteinen
Opetussuunnitelman tunnus
(HLBV23KY)

Ryhmäkohtainen ajoitus ja rakenne

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 01.06.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Kati Tuppuri
Vastuuopettaja

Kati Tuppuri

Ryhmät
 • HLF223KAM
  Liiketalouden koulutus, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, K23, Lohja
 • HLB223KN
  Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, päivätoteutus, K23, Hyvinkää
 • HLB223KA
  Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K23, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hoitaa pienen yrityksen taloushallintoa, kirjanpitoa ja palkanlaskentaa
- arvioida yritystoiminnan kannattavuutta
- tehdä laskelmia hinnoittelupäätösten tueksi
- laatia budjetteja ja tehdä budjettiseurantaa

Toteutustapa

Opintojakson suoritettuasi osaat:
* arvioida yrityksen kannattavuutta ja johdon laskentatoimen merkitystä yrityksen päätöksenteon tukena
* hoitaa pienen yrityksen taloushallintoa ja kirjanpitoa
* laatia budjetteja päätöksenteon tueksi

—-
Opetus kampuksella tai Zoomin kautta etänä lukujärjestykseen merkityn aikataulun mukaisesti.

Opiskelua ja harjoitustehtäviä itsenäisesti viikoittain. Itsenäisen opiskelun tueksi opettajan päivystysaika.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen: Laskentatoimi

Oheismateriaalina tarvittaessa:
Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito
Saaranen, Kolttonen, Pösö: Liike-elämän matematiikkaa (Edita)
Pulkkinen, Holopainen: Talous- ja rahoitusmatematiikka (WSOY)
Karjalainen: Optimi - Matematiikkaa talouselämän ammattilaisille (Pii-Kirjat)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opintojakso voidaan suorittaa myös P2P-projektina.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Mahdollisuuksien mukaan liike-elämän vierailuluennot. Vierailuluennoilla läsnäolopakko tai korvaava tehtävä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kirjanpidon tentti
Ma 9.10. klo 9-11. Tentin ajaksi liitytään Zoomiin.
1. uusinta perjantaina 27.10. klo 10-12
2. uusinta viimeistään 6kk opinnon päättymisestä - sovi opettajan kanssa

Kustannuslaskennan tentti
Ma 13.11. klo: 9-11. Tentin ajaksi liitytään Zoomiin
1. uusinta perjantaina 1.12. klo: 10-12
2. uusinta viimeistään 6kk opinnon päättymisestä - sovi opettajan kanssa

Budjetoinnin tentti
Ma 11.12. klo: 9-11. Tentin ajaksi liitytään Zoomiin
1. uusinta perjantaina 12.1. klo: 10-12
2. uusinta viimeistään 6kk opinnon päättymisestä - sovi opettajan kanssa


Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10op opinto = n. 270h kokonaistyömäärä
Opetus ja ohjaus 4h/vko = n.60h
Itsenäinen opiskelu ja tehtävät ja tentti = n. 210h

Sisältö ja sen jaksotus

Toteutus jakaantuu 3 osakokonaisuuteen
1. UIkoinen laskenta, kirjanpito ja raportointi
2. Kustannuslaskenta ja katetuottolaskenta
3. Budjetointi

Tarkempi sisältö ja jaksotus ilmoitettu toteutuksen aikataulussa Canvasissa.

Opettajan päivystysaika tarkoitettu itsenäisen opiskelun tueksi. Päivystyksessä ei ole opetusta, aika on varattu viikkotehtävän käsittelyyn ja opiskelijoiden kysymyksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin osa-alueet:
1. UIkoinen laskenta, kirjanpito ja raportointi 4op
2. Kustannuslaskenta ja katetuottolaskenta 3op
3. Budjetointi 3op

Arviointi: osatentit ja palautettavat tehtävät.

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Anne Turunen
 • Laura Salmi
Vastuuopettaja

Laura Salmi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä työskentelynä, jonka tueksi pidetään joka toinen viikko Zoom-tukitapaaminen. Tapaamisissa voi esittää kysymyksiä, pyytää apua tehtäviin, tms. Osallistuminen tapaamisiin on vapaaehtoista. Kaikki tarvittava materiaali on saatavissa opintojakson Canvas-työtilassa.

Opintojakson suoritus koostuu kuudesta tehtävästä. Osan tehtävistä voi tehdä 2-4 hengen ryhmässä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään sekä itse tuotettua verkkomateriaalia että kirjallisuutta tukena. Valikoima suositeltua kirjallisuutta julkaistaan opintojakson Canvas-työtilassa, mutta osallistujat voivat itse valita käyttämänsä kirjallisuuden. Joihinkin opintojakson tehtäviin sisältyy tiedonhakua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson Canvas-työtila aukeaa syyskuun alussa. 7.9. on opintojakson esittely Zoomissa. Tämän jälkeen on Zoom-tukitapaaminen joka toinen viikko alkaen 14.9. Viimeinen tapaaminen on 23.11. Tehtävien palautukset ovat kahden viikon välein. Ensimmäisen tehtävän palautus on 17.9.

Tarkempi aikataulu sekä tehtävien palautuspäivät löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävien teko 6 x 12 h = 72 h
Materiaalien, nauhoitteiden ym. läpikäynti ja itsenäinen opiskelu 60 h
Opintojakson tapaamisiin osallistuminen 7 x 1h = 7 h

Sisältö ja sen jaksotus

Aihepiirit:
Kriittinen lähteiden käyttö ja tiedonhaku
Oman alan tutkimus
Käytetyimmät tiedonkeruun menetelmät, mm. haastattelut, kyselyt, benchmarking, havainnointi
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi
Tutkimusetiikka
Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson suoritus koostuu tehtävistä, jotka pisteytetään. Yksittäisen tehtävän arvo on 15-20 pistettä. Läpipääsy vaatii vähintään 40 pistettä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 08.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Riikka Harju
 • Kaarina Murtola
Vastuuopettaja

Kaarina Murtola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy verkko-opetusta ja -ohjausta aikataulun mukaisesti. Opintojakson tehtävä tehdään ryhmätyönä. Tentti on yksilösuoritus.

Webinaareissa käytetään Zoom-verkkokokoustyökalua. Canvas-työtila avautuu avausluennon yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Otteita lähdemateriaalista:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ma 04.09.2023 klo 16.00 - 18.00 Aloituswebinaari (läsnäolovelvoitteinen)
Ma 04.12.2023 klo 16.00 - 18.00 Seminaari (läsnäolovelvoitteinen)

Verkkotentin aikataulu:
Ma 13.11.2023 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa
Uusinnat: 27.11.2023 ja 11.12.2023 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Laadullinen ja määrällinen tutkimus:
- Tiedonhaku ja tietoperusta
- Aineistonkeruu
- Aineiston analyysi
- Kehittämismenetelmät
- Kirjallisuuskatsaus
- Tutkimusetiikka
- Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimusviestintä:
Tutkimus- ja kehittämistyö viestintäprosessina
- raportointi, seminaariesitykset, opponointi ja tulosten julkistaminen
Tutkimus- ja kehittämistyö tekstilajina
Lähdekritiikki ja tutkimusetiikka
Tutkimusartikkelit lähteenä
Lähdemerkinnät
- lähdeviitteet ja lähdeluettelo
Tutkimustekstin tyyli ja kieli
- oma ääni tutkimustekstissä, metateksti ja argumentointi
- referointi ja referoiva kieli

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan seuraavasti:
Tutkimusraportti ryhmätyönä (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista ja
verkkotentti (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Jyri Rajamäki
Vastuuopettaja

Jyri Rajamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

- Virtuaaliopinnot, säännöllinen virtuaalinen oppiminen ja tehtävät
- Pakollisia tehtäviä ei ole ja opiskelija vastaa itse opinnoistaan
- Moduulipohjainen tarjonta selkeällä aikataululla
- Tavoitteena on valmistaa opiskelija opinnäytetyöprosessiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Ei ennalta määriteltyä oppimateriaalia
- Oppimateriaali julkaistaan jokaisessa moduulissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkintomääräysten mukaan"kaikilla opiskelijoilla on oikeus osoittaa pätevyytensä. Aiemman osaamisen tunnustamisen ja akkreditoinnin aloittavat opiskelijat itse. Pätevyyden tunnustaa ja akkreditoi moduulista tai opintoyksiköstä vastaava opettaja tai muu ammattikorkeakoulun yksikön johtajan määräämä henkilö. Arviointi suoritetaan samoilla kriteereillä ja arvosana-asteikolla kuin vastaavalle opintojaksolle. Lisätietoa opiskelijoiden intranetistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

- Opintojakso alkaa viikolla 40
- Opintojakso päättyy viikolla 51
- Tarkempi aikataulu julkaistaan opintojakson alussa
- HUOMAA: Aikatauluihin voi tulla muutoksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 5 op / 137,5 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

- Moduuli-0: Johdatus opintojaksoon (viikko 40)
- Moduuli-1: Tutkimuksen ja kehityksen merkitys (viikot 41-42)
- Moduuli-2: Tutkimus- ja kehitysaihe (viikot 43-44)
- Moduuli-3: Tutkimus- ja kehitysstrategiat (viikot 45-46)
- Moduuli-4: Tutkimus- ja kehitysmenetelmät (viikot 47-48)
- Moduuli-5: Tutkimus- ja kehitysetiikka (viikot 49)
- Moduuli-6: Päätelmät ja tutkimus- ja kehityssuunnitelma (viikot 50-51)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Oppilaat keräävät pisteitä eri oppimistehtävistä
- Tehtävät: esseitä, monivalintakysymyksiä, harjoituksia
- Tehtävät sisältävät tarkat arviointikriteerit

Tässä opintojaksossa osaamisen arviointi suoritetaan vaatimustasolle II asetettujen kriteerien mukaisesti.

AMMATILLINEN TIETOPOHTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Saavuttaakseen luokan 5 opiskelijan on kyettävä
- analysoida hankittua tietoa, tehdä johtopäätöksiä ja yhdistää teoreettista tietoa kokemukselliseen tietoon

Saavuttaakseen luokan 3 opiskelijan on kyettävä
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintansa tieteeseen perustuvalla tiedolla

Saavuttaakseen arvosanan 1 (tai läpäisyn) opiskelijan on kyettävä
- käyttää johdonmukaisesti ammatillisia käsitteitä ja osoittaa tuntevansa tietopohjan
- raportoida ja kommunikoida ammattimaisesti

AMMATILLINEN KÄYTÄNNÖN JA TYÖPAIKAN KEHITTÄMINEN

Saavuttaakseen luokan 5 opiskelijan on kyettävä
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean soveltuvuutta muihin yhteyksiin sekä niiden vaikutusta
- ennakoida asiakkaiden ja/tai yhteistyökumppaneiden tarpeita

Saavuttaakseen luokan 3 opiskelijan on kyettävä
- ehdottaa luovia ratkaisuja työssä
- edistää ammatillista yhteistyötä ja vahvistaa asiakas- ja kumppanisuhteita

Saavuttaakseen arvosanan 1 (tai läpäisyn) opiskelijan on kyettävä
- toimia itsenäisesti ottaen huomioon toimintaympäristön
- ottaa vastuu vuorovaikutuksesta asiakkaiden ja/tai yhteistyökumppaneiden kanssa ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAITOA, JOHTAMISTA JA VASTUUTA

Saavuttaakseen luokan 5 opiskelijan on kyettävä
- arvioida ja kehittää tiimin yrittäjähenkistä ja vastuullista työotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia ja suunnitella henkilökohtaista kehitystään ja tiimin kehitystä

Saavuttaakseen luokan 3 opiskelijan on kyettävä
- Toimia tavalla, joka edistää tiimin yrittäjyyttä ja vastuullisuutta
- kuvailee osaamisensa kehittymistä suhteessa oppimistuloksiin

Saavuttaakseen arvosanan 1 (tai läpäisyn) opiskelijan on kyettävä
- kuvailla toimintansa merkitystä onnistuneen yhteistyön kannalta
- kuvaamaan osaamistaan suhteessa oppimistuloksiin

Kaikilta Laurean henkilökunnalta ja opiskelijoilta edellytetään hyviä tieteellisiä käytäntöjä, joihin kuuluu asianmukainen referointi. Tutustu käytäntöihin ja kysy tarvittaessa lisätietoja. Kaikki opiskelutehtävät tulee tehdä itsenäisenä työnä, ellei toisin määrätä. Urkundia käytetään, kun tehtävät tarkistetaan.

Hylätty (0)

0-49 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50-69 pistettä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70-89 pistettä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

yli 90 pistettä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö C

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Riikka Harju
 • Kaarina Murtola
Vastuuopettaja

Riikka Harju

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy verkko-opetusta ja -ohjausta aikataulun mukaisesti. Opintojakson tehtävä tehdään ryhmätyönä. Tentti on yksilösuoritus.

Webinaareissa käytetään Zoom-verkkokokoustyökalua. Canvas-työtila avautuu avausluennon yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Otteita lähdemateriaalista:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ma 22.01.2024 klo 15.00 - 17.00 Aloituswebinaari (läsnäolovelvoitteinen)
Ma 08.04.2024 klo 15.00 - 17.00 Seminaari (läsnäolovelvoitteinen)

Verkkotentin aikataulu:
Ma 18.3.2024 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa
Uusinnat: 15.4.2024 ja 6.5.2024 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Laadullinen ja määrällinen tutkimus:
- Tiedonhaku ja tietoperusta
- Aineistonkeruu
- Aineiston analyysi
- Kehittämismenetelmät
- Kirjallisuuskatsaus
- Tutkimusetiikka
- Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimusviestintä:
Tutkimus- ja kehittämistyö viestintäprosessina
- raportointi, seminaariesitykset, opponointi ja tulosten julkistaminen
Tutkimus- ja kehittämistyö tekstilajina
Lähdekritiikki ja tutkimusetiikka
Tutkimusartikkelit lähteenä
Lähdemerkinnät
- lähdeviitteet ja lähdeluettelo
Tutkimustekstin tyyli ja kieli
- oma ääni tutkimustekstissä, metateksti ja argumentointi
- referointi ja referoiva kieli

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan seuraavasti:
Tutkimusraportti ryhmätyönä (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista ja
verkkotentti (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 03.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 125

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Juha Putkonen
 • Eveliina Hytönen
Vastuuopettaja

Juha Putkonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen sekä kauneudenhoidon- ja kosmetiikka-alan opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit ja tehtävät löytyvät Canvas-työtilasta. Luentoja ei nauhoiteta.
Voit tutustua aiheeseen etukäteen mm. lähteiden kautta.
Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja,
Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa,
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2009). Kehittämistyön menetelmät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).
Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tällä toteutuksella ei ole työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen päivämäärät kerrotaan Canvas-työtilassa. Uusinnat käsitellään tapauskohtaisesti.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa noin 27:n tunnin työpanosta. Opiskelijan on varauduttava työskentelemään tehtävien parissa myös ns. omalla ajalla.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään painopisteen ollessa opinnäytetyössä. Luentoja ei nauhoiteta, koska materiaali ja tehtävät löytyvät Cnvas-työtilasta.
Opintojakso koostuu kuudesta eri moduulista. Jokaiseen moduuliin kuuluu alustus aiheeseen, aihetta analysoiva tuntitehtävä ja moduulitentti. Tämän lisäksi opintojaksolla on koko aihealueen kattava tentti ja yksi laajempi ryhmätyö, jotka myös esitellään verkossa
Arvosana muodostuu moduulitenteistä, tentistä ja ryhmätyöstä. Tuntitehtävät eivät vaikuta arvosanaan.
Uusinnat käsitellään tapauskohtaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen sekä kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

05.02.2024 - 11.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö C

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Kaarina Murtola
 • Teppo Leppälahti
Vastuuopettaja

Kaarina Murtola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy verkko-opetusta ja -ohjausta aikataulun mukaisesti. Opintojakson tehtävä tehdään ryhmätyönä. Tentti on yksilösuoritus.

Webinaareissa käytetään Zoom-verkkokokoustyökalua. Canvas-työtila avautuu avausluennon yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Otteita lähdemateriaalista:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

To 14.03.2024 klo 17.00 - 19.00 Aloituswebinaari (läsnäolovelvoitteinen)
Ke 29.05.2024 klo 17.00 - 19.00 Seminaari (läsnäolovelvoitteinen)

Verkkotentin aikataulu:
To 18.4.2024 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa
Uusinnat: 8.5.2024 ja 6.6.2024 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Laadullinen ja määrällinen tutkimus:
- Tiedonhaku ja tietoperusta
- Aineistonkeruu
- Aineiston analyysi
- Kehittämismenetelmät
- Kirjallisuuskatsaus
- Tutkimusetiikka
- Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimusviestintä:
Tutkimus- ja kehittämistyö viestintäprosessina
- raportointi, seminaariesitykset, opponointi ja tulosten julkistaminen
Tutkimus- ja kehittämistyö tekstilajina
Lähdekritiikki ja tutkimusetiikka
Tutkimusartikkelit lähteenä
Lähdemerkinnät
- lähdeviitteet ja lähdeluettelo
Tutkimustekstin tyyli ja kieli
- oma ääni tutkimustekstissä, metateksti ja argumentointi
- referointi ja referoiva kieli

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan seuraavasti:
Tutkimusraportti ryhmätyönä (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista ja
verkkotentti (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö C

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Tarja Kantola
 • Anja Mertanen
Vastuuopettaja

Tarja Kantola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Aika ja paikka

Zoom-tilaisuuksien aikataulu ja linkit niihin ovat saatavilla Pakissa opintojakson alkuun mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta, jota päivitetään pe 3.5.2024 iltaan mennessä.

KIRJALLISUUTTA mm. (koko lista löytyy Canvasista):
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Heikkilä, T. 2014.Tilastollinen tutkimus. Edita Publishing Oy.
Englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei ole.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa.

ENSIMMÄISELLÄ KONTAKTIKERRALLA (ma 6.5. klo 14-16, Zoom) LÄSNÄOLOA VAADITAAN TUTKINTOSÄÄNNÖN 19 § MUKAISESTI:

Mikäli opiskelija ei aio osallistua toteutukselle, jolle hänet on hyväksytty, on hänen peruutettava ilmoittautumisensa toteutuksen vastuuopettajalle ennen opinnon alkua, jotta hänen tilalleen voidaan ottaa toinen opiskelija.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen
alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa.

Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa toinen opiskelija."

Vastuuopettaja: tarja.kantola@laurea.fi

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäiselle kontaktikerralle (Zoom 6.5.24 klo 14-16) osallistuminen on välttämätöntä opintojakson suorittamiseksi. Myös Canvasissa olevan Ennakkotehtävän suorittaminen on pakollinen ja edellytys paikan säilyttämiseksi opintojaksolla.

Kurssi koostuu etäluennoista, joilla käsitellään kunkin aihealueen keskeisimmät asiat. Luentoja ei nauhoiteta. Läsnäolo Zoom-luentoihin ei ole pakollista ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta, mutta opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttävää suoritusta.

Valtaosa työskentelystä tapahtuu itsenäisesti etäluennoilla käsiteltyjen aiheiden pohjalta. Kaikki kurssin harjoitustehtävät tehdään erillisen tehtäväkohtaisen ohjeen mukaisesti.

1 op = 27 h työtä
5 op= 135 h työtä (lähes 3,5 40-tuntista työviikkoa)

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen.
Sisältö jäsentyy Canvasissa moduuleina ja niihin liittyviä tehtävinä.

Canvasin sisältöä päivitetään pe 3.5. iltaan mennessä ja tarpeen mukaan opintojakson edetessä.

Opintojakson aikataulu löytyy Canvasista ja sitä päivitetään ja täsmennetään tarvittaessa opintojakson edetessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso on ns. 'massaluentotyyppinen' toteutukseltaan, ja opiskelijoita on 120, minkä vuoksi Zoom-luennoilla tapahtunutta opetusta ja ohjausta tehtäviin ei voida korvata sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvana henkilökohtaisena ohjauksena, vaan opiskelija suorittaa kaikki tehtävät Canvasin ohjeistuksen ja Zoomien pohjalta.

Oikeudet toteutussuunnitelman muutoksiin opintojakson edetessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 80

Koulutus
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Liiketalouden koulutus (HLB2), Laurea Hyvinkää
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Juli Mansnerus
Vastuuopettaja

Juli Mansnerus

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HLDOPK23
  Liiketalouden koulutus, Avoin AMK polkuopinnot, verkko-opinnot, K23, Verkkokampus
 • HLB223SA
  Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S23, Hyvinkää
 • HLB223SA2
  Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen, monimuotototeutus, S23, Hyvinkää
 • HLD223KA
  Liiketalouden koulutus, verkko-opinnot, K23, Verkkokampus
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden ja oikeuslähteiden mukaisesti
- soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita
- hyödyntää velvoite- ja sopimusoikeuden, kuluttajansuojan, markkinoinnin, yhtiöoikeuden sekä immateriaalioikeuden liiketoiminnalle keskeisiä oikeusohjeita

Toteutustapa

Verkko-opinnot Canvas-alustalla.

Aika ja paikka

Verkko-opinnot Canvas-alustalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Yritysjuridiikka (Kyläkallio Kalle, Edita: 2013), joka on saatavilla sähköisesti Finnassa (edellyttää kirjautumista): https://laurea.finna.fi/Record/laurus.79662

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso opintojakson kalenterista.

Sisältö ja sen jaksotus

Orientaatio: Ohjeet kurssille sekä oikeusjärjestelmä ja oikeuden ajankohtaisuus
Moduuli1: Sopimusoikeus, velkasuhteet ja vakuudet
Moduuli 2: Yhtiöoikeus
Moduuli 3: Markkinointijuridiikka –ja immateriaalioikeus
Moduuli 4: Kurssin päätös ja oppimispäiväkirja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurean yleiset arviointiperusteet soveltuvat.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko: 1-5.