Siirry suoraan sisältöön

Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), syksy 2024-kevät 2025, yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ24SJ)
Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23-K24, yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ23SJ)
Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), Kevät 2023, yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ23KJ)

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), vuosi 2022, yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ22KJ)
Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) S21, Yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ21SJ)

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), vuosi 2022, yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ22KJ)
Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) K21, Yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ21KJ)

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) S20, Yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ20SJ)
Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) K20, Yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ20KJ)

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) S2019, Yhteiset opinnot
Opetussuunnitelman tunnus
(TYJ19SJ)
Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Satu Vuorela
 • Tiina Lehtosaari
Vastuuopettaja

Satu Vuorela

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti erilaisia aineiston analyysimenetelmiä aineiston hyödyntämiseksi
- valita sopivan menetelmän tutkimusaineistonsa käsittelyyn

Toteutustapa

Opintojakso sisältää neljä Zoomissa toteutettavaa lähiopetuspäivää.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bhattacherjee, A. 2012. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. Florida: Scholar Commons. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks (Links to an external site.)

Cardenas, Julian 2019. Quantitative Analysis: the guide for beginners. https://www.researchgate.net/publication/337826695_Quantitative_Analysis_the_guide_for_beginners/citation/download (Links to an external site.) Accessed 15th September 2021.

Elo, S. & Kyngäs, H. 2007. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
Aaltola, J., Laajalahti, A. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (E-kirja Laurean Finnassa)

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. (E-kirja Laurean Finnassa)

Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. (E-kirja Laurean Finnassa)

Tuomi, J. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. (E-kirja Laurean Finnassa)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on aikaisempaa osaamista, hänellä on oikeus hakea osaamisen tunnustamista opintojakson opettajilta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelijat voivat hyödyntää opintojaksolla työelämälähtöisiä kehittämistehtäviään.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso sisältää neljä opetuskertaa:
20.9.2023 klo 16.30-19.30
28.9.2023 klo 16.30-19.30
20.10.2023 klo 8.30-11.30
17.11.2023 klo 8.30-11.30

Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaa sekä harjoituksia laadullisista ja määrällisistä tutkimuksellisen kehittämisen analyysimenetelmistä. Opintojakson aikana opiskelija laatii aineiston analyysisuunnitelman valitsemastaan aiheesta, esim. opinnäytetyöstään, joka on suositeltavaa tehdä parityönä.

Ennen jokaista lähipäivää opiskelija palauttaa ennakkotehtävän. Lisäksi lähipäivät sisältävät ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia opintojakson tehtäviä määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.
Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
Viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä:
Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta:
Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä:
Viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisö

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 20.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Tiina Lehtosaari
 • Satu Vuorela
Vastuuopettaja

Satu Vuorela

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti erilaisia aineiston analyysimenetelmiä aineiston hyödyntämiseksi
- valita sopivan menetelmän tutkimusaineistonsa käsittelyyn

Toteutustapa

Opintojakso sisältää neljä Zoomissa toteutettavaa lähiopetuspäivää.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bhattacherjee, A. 2012. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. Florida: Scholar Commons. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks (Links to an external site.)

Cardenas, Julian 2019. Quantitative Analysis: the guide for beginners. https://www.researchgate.net/publication/337826695_Quantitative_Analysis_the_guide_for_beginners/citation/download (Links to an external site.) Accessed 15th September 2021.

Elo, S. & Kyngäs, H. 2007. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
Aaltola, J., Laajalahti, A. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (E-kirja Laurean Finnassa)

Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. (E-kirja Laurean Finnassa)

Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. (E-kirja Laurean Finnassa)

Tuomi, J. & Sarajärvi A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. (E-kirja Laurean Finnassa)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on aikaisempaa osaamista, hänellä on oikeus hakea osaamisen tunnustamista opintojakson opettajilta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelijat voivat hyödyntää opintojaksolla työelämälähtöisiä kehittämistehtäviään.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso sisältää neljä opetuskertaa:
25.1.2024 klo 8.30-11.30
1.2.2024 klo 8.30-11.30
22.2.2024 klo 8.30-11.30
21.3.2024 klo 8.30-11.30

Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso sisältää teoriaa sekä harjoituksia laadullisista ja määrällisistä tutkimuksellisen kehittämisen analyysimenetelmistä. Opintojakson aikana opiskelija analysoi sekä laadullisen että määrällisen aineiston. Aineistot voivat olla osa opinnäytetyötä.

Opiskelija etenee opintojaksolla siten, että hän tekee ensin ennakkotehtävän ja sitten etenee opintojaksolla Canvasista löytyvien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi lähipäivät sisältävät ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia opintojakson tehtäviä määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.
Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
Viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä:
Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta:
Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä:
Viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisö

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

13.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Markus Kanerva
Vastuuopettaja

Markus Kanerva

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- understand the role of heuristics and biases in everyday decision making
- explore the fields of behavioral economics and behavioral decision making
- identify and apply psychological factors in business and public policy applications
- evaluate development plans from behavioral perspective
- analyze ethical aspects of behavioral interventions and nudges  

Toteutustapa

The study unit is completed independently following a recommended schedule for returning assignments and completing the whole course by a given deadline. Self-direction is required. The study unit does not include meetings except an online kick-off lecture on Tuesday, May 21, 2024 at 18.00 -19:00 (EET / Finnish time) in Zoom. No other lectures will be held which enables self-paced learning. You will study in a Canvas learning environment which includes learning material and assignments/tests.

The study unit contains planning and executing a small-scale real-life intervention applying behavioral insights, and analysis of an existing development plan from a behavioral perspective. You will also engage in discussions with other students in an online forum by posting conversation starters and commenting other students’ texts about different topics you have studied about. Otherwise, the study unit does not include working in pairs or groups.

You will receive individual feedback for some of the assignments from the teacher at the end of the course. During the course the feedback is based on automated assessment, and when applicable, giving out model answers after the assignments have been returned. Peer feedback is also utilized.

As a rule, the use of AI is permitted and its utilisation must always be disclosed. Sources must always be referenced, even if the text was produced with the help of an AI. The use of AI must be clearly indicated in a text whenever it is utilised in the production or editing of any texts or images. Remember to also explain how it has been utilised, for example in reading information sources and analysing material.

You can reach the instructor at the beginning of the course before mid-June and again after the end of the course. You and reach your fellow students through the Q&A discussion board on Canvas platform and you can also use the Canvas Inbox or email messages.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Main course literature includes the following articles. Additional video materials are given on Canvas platform.

Module 1:
• Kahneman, D. 2003. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. American psychologist, 58(9), 697
• Thaler, R., Sunstein, C. & Balz, J. 2013. Choice architecture. In Shafir, E. (eds.), The behavioral foundations of public policy (pp. 428–439). Princeton University Press.
• Fehr-Duda, H. & Fehr, E. 2016. Sustainability: Game human nature. Nature News, 530(7591).
• Goldstein, D., Johnson, E., Herrmann, A., & Heitmann, M. 2008. Nudge your customers toward better choices. Harvard Business Review, 86(12), 99-105
• Dholakia, U. M. 2016. Why nudging your customers can backfire. Harvard Business Review
• Steffel, M., Williams, E. F. & Pogacar, R. 2016 How to Nudge Your Customers Without Pushing Them Away. Harvard Business Review.

Module 2:
• Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D. & Vlaev, I. 2010. MINDSPACE: Influencing behaviour for public policy. Institute of Government, London, UK.
• Oeberst, A., & Imhoff, R. 2023. Toward Parsimony in Bias Research: A Proposed Common Framework of Belief-Consistent Information Processing for a Set of Biases. Perspectives on Psychological Science, 18(6), 1464-1487.

Module 3:
• Sunstein, C. R. 2015. Fifty shades of manipulation.
• Reisch, L. A. & Sunstein, C. R. 2016. Do Europeans like nudges? Judgment and Decision Making, 11(4), 310–325.
• OECD. 2017. Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. OECD Publishing, Paris.
• Benartzi, S., Beshears, J., Milkman, K. L., Sunstein, C. R., Thaler, R. H., Shankar, M., Tucker-Ray, W., Congdon, W. J. & Galing, S. 2017. Should governments invest more in nudging? Psychological Science, 28(8), 1041–1055.

Module 4:
• Michie, S., Richardson, M., Johnston, M., Abraham, C., Francis, J., Hardeman, W., Eccles, M.P., Cane, J. & Wood, C. E. 2013. The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: building an international consensus for the reporting of behavior change interventions. Ann Behav Med. 2013 Aug;46(1):81-95.
• Carlin, D., Houshmand, K., Rodriguez, S. & Talloen, J. 2023. To create lasting change, companies can draw on behavioral insights. McKinsey & Company.
• Müller, M. M., Böhm, K. L., & Renz, E. 2023. Pay or nudge employees into change? A theoretical and experimental investigation of the effect of nudging for organizational change. Managerial & Decision Economics, 44(6), 3666–3695.

Module 5:
• Hallsworth, M. 2023. A manifesto for applying behavioural science. Nature Human Behaviour, Nature, vol. 7(3), pages 310-322, March.

Suggested background reading material:
• Johnson, E. 2021. The elements of choice: Why the way we decide matters. Riverhead Books.
• Halpern, D. 2016. Inside the nudge unit: How small changes can make a big difference. Random House.
• Thaler, R. & Sunstein, C. 2009. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Penguin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to the degree regulations (2024), "Students are entitled to apply for recognition of prior learning regardless of where, when and how the competence has been acquired. ... At Laurea, there are two different procedures for the recognition and accreditation of prior learning: a) accreditation of prior learning (competence acquired in higher education studies at another institution) and b) demonstration of competence (competence acquired in other ways). The recognition and accreditation of prior learning is initiated by the student themselves. The student is responsible for demonstrating and verifying their competence. The student is entitled to guidance for the recognition and accreditation of their competence." Further information in the student intranet.

You may also assess work-based learning as a way to acquire the competence needed. Read more in the student intranet.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

The study unit includes a practical exercise where the students are encouraged to solve practical problems at their everyday life, and to further consider their developmental work.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Based on the degree regulations (2024), the student accepted for the implementation is required to confirm his/her participation by showing activity at the start of the study in the following way: In order to demonstrate activity, the student must be present at the first contact lesson or notify the teacher in charge of his/her absence to confirm his/her participation in the study. Registration will be rejected if the student does not report his/her absence at the start of the study or the reason for the absence cannot be considered justified. Another student can be taken in his place. The first contact lesson is the recommended kick-off lecture on Tuesday, May 21, 2024 at 18.00 -19:00 (EET / Finnish time).

The study unit is divided into 5 modules. The deadline for completing the whole course is August 11th, 2024. Students are strongly recommended to follow the given schedule with suggested assignment deadlines to ensure steady progression.

Retake deadline is September 15th, 2024.

Kansainvälisyys toteutuksella

Use of international academic literature. International student group.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Due to the special nature of grading logic with is based on the completed number of modules (see details further below), the total amount of effort per student may vary substantially. As a rule of thumb, modules 1 and 2 requires more effort than rest of the modules. Notice that for the intervention assignment in module 4 you may need to plan several days or weeks to be completed properly.

Sisältö ja sen jaksotus

In this course you will learn the basics of behavioral economics and how behavioral insights are applied in business and public policy context. You will gain understanding on behavioral biases and heuristics that are apparent in human behavior. Nudges and choice architecture are introduced as a mean to change people's behavior.

The study unit is divided into orientation module and five learning modules:
Module 1: General overview of behavioral insights in business and public policy
Module 2: Deeper into behavioral insights
Module 3: Ethical perspectives of behavioral interventions
Module 4: Behavioral insights into action
Module 5: Applying behavioral perspective

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Master's level education.

The prerequisite for participation is always that the possible competence prerequisites according to the curriculum (previous study or similar competence) are fulfilled. The student is responsible for taking into account the prerequisite conditions.

Students of the Master's programme Behavioral Insights and Choice Architecture (Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa) are not eligable to apply to this study unit.

The quality of the study unit implementation has been assessed and the self-evaluation report is available for example in Canvas or Teams.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Competence assessment is based on the descriptions of objectives in the curricula, and the level of competence is assessed according to the assessment criteria listed in the implementation plan for the studies" (Laurea degree regulations 2024).

The course will be evaluated on a scale of 1 to 5 / fail. Minimum requirement to pass the course is that you complete the Orientation and module 1 by August 11th, 2024. Your grade will be defined based on the number of modules that you have successfully completed. Each module will be evaluated on a Pass/Fail basis. All tasks that are mentioned in the assignment descriptions need to be completed according to the instructions to pass the modules. Assignments are evaluated on a complete / incomplete scale or in points (multiple choice tasks). To pass a multiple choice task (quiz) the student needs to score at minimum 70% of the points. The teacher will complete the grading of the assignments and tasks by Friday August 23rd, 2024. At this stage the teacher might ask you to complement assignments that have not been completed at a sufficient level. You need to complete the requested assignments successfully by September 15th, 2024.

The evaluation scheme, together with the module structure and content, complies with the general evaluation criteria of study units in Masters studies which is described here below.

To achieve grade 5 (excellent) the student must be able to:

- create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion. (Knowledge base)
- solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields. (Problem solving)
- develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion. (Development)
- communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field. (Communication)

To achieve grade 3 (good) the student must be able to:

- gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise fairly. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields. (Problem solving)
- create target-oriented, justified development plans considering the community. (Development)
- communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing. (Communication)

To achieve grade 1 (satisfactory) the student must be able to:
- gather, process, produce and evaluate information widely. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise systematically. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities. (Problem solving)
- recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base. (Development)
- communicate clearly both orally and in writing. (Communication)


“Students who have failed to demonstrate their competence in accordance with the approved level must supplement or retake their study attainment in a manner and schedule defined by the teacher of the study unit. If the student does not pass the assessment despite the opportunity to complete their study attainment, they must complete the study unit in question in full as specified by the teacher.” (Degree regulations 2024.)

All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed. If Tournitin is used when assignments are checked, the lecturer will inform the students of this.

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Palveluyksikkö, Tikkurila

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 25

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Virpi Kaartti
 • Jukka Ojasalo
Vastuuopettaja

Virpi Kaartti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is be able to
- apply service design approach and basic tools to design sustainable innovations
- recognize opportunities to solve societal problems with innovations and understand their impact
- act as a developer in open innovation networks and environments
- conceptualize and commercialize services

Toteutustapa

A Moodle learning environment is used to support the implementation. The study unit includes scheduled teaching and guidance both on campus and online. Online teaching/guidance is not recorded. The study unit includes working in groups. You will receive feedback for assignments from the teacher, and working life and peer feedback will also be utilised.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Knapp, J., Zeratsky, J. & Kowitz, B. 2016. Sprint: how to solve big problems and test new ideas in just five days. Bantam Press.

Portigal, Steve. 2013. Interviewing users. How to uncover compelling insights. Brooklyn, New York, USA: Rosenfeld media.

Stickdorn, M, Lawrence A, Hormess ME, Schneider J, 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: A practitioner’s handbook. First Edition. O’Reilly Media, Inc.

More literature on service design, design thinking and systems thinking will be provided during the study unit implementation.

See also https://libguides.laurea.fi/SID

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position. The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module. The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

The study unit implementation is integrated to the ATTRACT project https://attract-eu.com/ .
Students will collaborate with a selected technology providers.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kickoff in Finland 14.-15.3.2024
Intensive week in Geneva 3.-7.6.2024 (flights on 2.6. and 8.6.)

Participation to the kickoff days and intensive week is mandatory.

Kansainvälisyys toteutuksella

International student group and stakeholders
Intensive week in Geneva, Switzerland

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The extent of the study unit is 10 ects. One credit equals approximately 26.7 hours of work performed by the student. The workload is split to the time frame from March to June. Approximately half of the workload will be done prior June.

Sisältö ja sen jaksotus

CERN Bootcamp is an innovative study concept, which is implemented together with CERN Ideasquare, universities and ATTRACT project. Bootcamp provides a unique international learning experience to the group of Master’s degree students with multidisciplinary educational background. The focus of the studies is to solve societal problems or challenges by applying service design methods to have a genuinely people centered, empathetic approach.

See further information on
https://www.3amk.fi/cern-bootcamp-10-ects/
https://www.laurea.fi/en/degree_programmes/cern-bootcamp/

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Master's level education.

According to the degree regulations (section 18) "students must be present for the first contact teaching session, or they must notify the responsible teacher of their absence to confirm they intend to participate in studies, Alternatively, the teacher can specify a different manner for the student to confirm that they intend to participate in the studies. The completion of these measures can be required within a week of the studies having begun. The application of the aforementioned approach requires that the teacher notifies the students accepted to the study unit of the practice and that the practice is specifically mentioned in the study unit’s implementation plan.

If the student has a justified reason for not attending the first contact teaching session or for not notifying the teacher of their intention to be involved in studies in the manner required by the teacher, the student must contact the responsible teacher to agree on participation in the studies. Their registration for the study unit will be rejected, of the student does not notify the teacher of being absent from the first contact teaching session or the reason for their absence cannot be considered justified, Another student who is in line for the study unit can be selected in their place."

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

“The evaluation of competence is based on the descriptions of objectives in the curricula and the evaluation criteria provided in the study unit’s implementation plan” (Laurea degree regulations).

“Students who has failed to demonstrate their competence in accordance with the approved level must supplement or retake their study attainment in a manner and schedule defined by the teacher of the study unit. A failed exam or other study attainment can be retaken twice. ." (Laurea degree regulations.)

All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed. If Ouriginal is used when assignments are checked, the lecturer will inform the students of this.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

To achieve grade 1 (satisfactory) the student must be able to:
- gather, process, produce and evaluate information widely. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise systematically. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities. (Problem solving)
- recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base. (Development)
- communicate clearly both orally and in writing. (Communication)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

To achieve grade 3 (good) the student must be able to:

- gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise fairly. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields. (Problem solving)
- create target-oriented, justified development plans considering the community. (Development)
- communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing. (Communication)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

To achieve grade 5 (excellent) the student must be able to:

- create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion. (Knowledge base)
- solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields. (Problem solving)
- develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion. (Development)
- communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field. (Communication)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
 • Degree Programme in Global Development and Management in Health Care (SYV6), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Harri Ruoslahti
 • Kaarina Murtola
 • Virpi Teinilä
Vastuuopettaja

Virpi Teinilä

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- enhance ethical leadership and communication in natural and manmade crises
- co-create multi-authority activities and serve as a specialists in natural and manmade crises
- to lead and coordinate interprofessional cooperation in manmade and non-manmade crises
- communicate in crises
- develop interaction and leadership skills in interprofessional networks

Toteutustapa

Learning within lectures, learning assignments, discussions, workshops. and seminar
During fall 2023 all learning activities will take place in Laurea Tikkurila campus

The study unit is completed partly independently following a schedule for returning assingments / by a given deadline. In addition to independent studying, the study unit includes scheduled teaching and required attendance on campus.
A Canvas learning environment is used to support the implementation. The study unit includes working in pairs or groups. You will receive individual feedback for assignments from the teacher, and working life or peer feedback may also be utilised.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buchanan-Smith, M. and Scriven, K. 2011 Leadership in Action: Leading Effectively in Humanitarian Operations. ALNAP. 80 pp. https://www.alnap.org/help-library/leadership-in-action-leading-effectively-in-humanitarian-operations
Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014)
Palosaari, E. 2016. Children’s thoughts after war: Trauma-related cognitions and parents’ war trauma predicting mental health problems among war-affected children. Acta Universitatis Tamperensis 2135 Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98384/978-952-03-0025-8.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Pantti, M., et al (2012) Disasters and the Media. Peter Lang.
Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (ed.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. (Selected 3-4 chapters)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

- During the study unit students will develop their competence tackling challenges in crisis leadership and communication with work life experts.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Please see Pakki calendar and Canvas for exact timing information and instructions.Deadline for seminar works 22.10. 2023

Kansainvälisyys toteutuksella

- During the study unit students will develop their competence tackling challenges in crisis preparedness and prevention with work life experts.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total study hours: 135.
Lectures, workshops, and seminar 18 hrs.
Individual and group studying 117 hrs.

Sisältö ja sen jaksotus

Content:
- Ethical requirements, principles and procedures in natural and manmade crises.
- International crisis communication processes and communication with media.
- Crisis leadership models and approaches.

Lisätietoja opiskelijoille

The priority in enrollment is reserved for Global Health & Crisis Management students
Secondly students with advanced studies from other study lines and good English skills

Note. Completion of Crisis preparedness and prevention as well as Crisis management course prior to this course is required

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurea Masters degree evaluation criteria will be applied

Hylätty (0)

Laurea Masters degree evaluation criteria will be applied

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Laurea Masters degree evaluation criteria will be applied

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Laurea Masters degree evaluation criteria will be applied

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Laurea Masters degree evaluation criteria will be applied

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
 • Degree Programme in Global Development and Management in Health Care (SYV6), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Harri Ruoslahti
Vastuuopettaja

Harri Ruoslahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- analyse and co-create interprofessional plans for crisis preparedness
- analyse and co-create interprofessional plans for crisis prevention
- implement interprofessional crisis preparedness
- implement interprofessional crisis prevention
- evaluate interprofessional crisis preparedness
- evaluate interprofessional crisis prevention

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 20.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Tarja Chydenius
Vastuuopettaja

Tarja Chydenius

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify and deeply understand cross-cultural issues related to service development
- manage multicultural teams and projects
- support and develop frontline personnel's intercultural communication competences
- involve diverse customers in the service design processes

Toteutustapa

See the English version, please.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Ruusa Ligthart
Vastuuopettaja

Ruusa Ligthart

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Toteutustapa

2 workshop days online in zoom
2 online sessions (supervision and presentations) in Zoom
Canvas e-learning environment
Individual assignments and a group assignment

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Zaki, Mohamed, (2019), "Digital Transformation: Harnessing Digital Technologies for the Next Generation of Services" Journal of Services Marketing,33 (4), 429-435.
Bolton, R. N., McColl-Kennedy, J. R., Cheung, L., Gallan, A., Orsingher, C., Witell, L., & Zaki, M. (2018). Customer experience challenges: bringing together digital, physical and social realms. Journal of Service Management, 29 (5), 776-808.
McColl-Kennedy, J. R., Zaki, M., Lemon, K. N., Urmetzer, F. & Neely, A. (2019). “Gaining customer experience insights that matter”, Journal of Service Research, 21(1), 8-26.
Holmlund, Maria, Vaerenbergh, Yves Van; Ciuchita, Robert; Ravald, Annika; Sarantopoulos, Panagiotis; Villarroel Ordenes, Francisco; Zaki, Mohamed (2020), “Customer Experience Management in the Age of Big Data Analytics: A Strategic Framework”, Journal of Business Research.
Parasuraman, A; Ball, Joan; Aksoy, Lerzan; Keiningham, Timothy; Zaki, Mohamed (2020), "More than a Feeling?: Toward A Theory of Customer Delight", Journal of Service Management.
Hartmann, Philipp Max, Mohamed Zaki, Niels Feldmann, and Andy Neely (2016), “Capturing Value from Big Data - A Taxonomy of Data-Driven Business Models Used by Start-Up Firms,” International Journal of Operations & Production Management, 36 (10), 1382-1406.
Zaki, Mohamed, Bøe-lillegraven, T., and Andy Neely (2016). A Transition Towards a Data-Driven Business Model (DDBM): A Case Study of Nettavisen Online Newspaper Publishing. SAGE Publishing. Doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781473970113.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Group work can be done for an industry partner

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

The E-learning environment (Canvas) will be published on January 8th, 2024 (afternoon)

Online sessions in Zoom:
Teaching/Lecture 5th Feb and 6th Feb 10:30-15:30
Informal feedback: 15th Feb 16-19:30(might take less time)
Assessment and final presentation: 22nd Feb 16-19:30 (might take less time)

Participation to the workshop days and online sessions is compulsory.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ects: 135 hours of work

Sisältö ja sen jaksotus

New technologies and new business models have already changed the way organisations interact with their customers and soon developments such as AI, robots and virtual reality will be a completely normal part of the customer experience alongside face to face engagements.

Managers will need to understand new ways to design customer experiences across the digital, physical and social ‘spaces’.

This course brings together designing and managing customer experience in the digital era, drawing on the latest work from the Cambridge Service Alliance. The course incorporates the practical use of frameworks and methods developed in Cambridge that have been tried and tested with over 350 companies worldwide

Lisätietoja opiskelijoille

Dr Mohamed Zaki is the Deputy Director of the Cambridge Service Alliance at the University of Cambridge, a research centre that brings together the world’s leading firms and academics to address service challenges.

Mohamed’s research interests lie in the field of machine learning and its application on Digital Manufacturing and services. He uses an interdisciplinary approach of data science techniques to address a range of real organizations’ problems such as measuring and managing customer experience and customer loyalty. Other research interests include digital service transformation strategy and data-driven business models.

Mohamed’s research has been published in highly-ranked journals, Journal of Service Research, Journal Service Management, Journal of Business Research, International Journal of Operations and Production Management, PloS ONE, Journal of Production Planning & Control, Journal of Services Marketing as well as an edited book, book chapters and many conference articles.

Mohamed raised over £10 million from research council and industry to fund his research. Mohamed is a principle investigator, research manager and co-investigator in many UK research council projects (e.g. EPSRC, ESRC and Innovate UK) and industrial research projects sponsored by international organisations such as IBM, BAE Systems, Caterpillar, Rolls-Royce, Zoetis, Pearson, CEMEX, PWC and HCL technologies.

https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/About/directory/Mohamed

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Individual assignments have to be accomplished before the workshop days in February. After completing them you may proceed to the workshop days section in the e-learning environment.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen palvelun käytettävyyden ja saavutettavuuden varmistamisen periaatteet
- hahmottaa ihmisen kognitiiviset rajoitteet
- arvioida digitaalisten palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta

Toteutustapa

Virtuaalitoteutus. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sisältöön kuuluu teoreettinen osuus ja LbD-projekti aidolle asiakkaalle.
Huomaa, että kyse ei ole nauhoitetusta verkko-opetuskokonaisuudesta, vaan opintojaksoon sisältyy tiimikohtaista ohjausta ja verkkoluentoja, joissa opettaja on läsnä. Kaikki verkkoluennot nauhoitetaan, mutta projektin sujuvuuteen ja edistymiseen liittyen läsnäolo on osassa verkkotapaamisia pakollista.

Aika ja paikka

13.05.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
20.05.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
01.07.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
08.07.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
15.07.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
22.07.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
05.08.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys
12.08.2024 17.00 - 19.00 Ulkopuolinen tila : Etäyhteys

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sinkkonen, I., Kuoppala, H., Parkkinen, J, Vastamäki, R. (2006) Käytettävyyden psykologia.Edita. IT Press.

Saariluoma, P. (2004). Käyttäjäpsykologia [User Psychology]. Porvoo: WSOY.

Philip Kortum. (2016) Usability Assessment: How to Measure the Usability of Products, Services, and Systems (Users' Guides to Human Factors and Ergonomics Methods Book)

William Albert, Thomas Tullis, Donna Tedesco. (2009) Beyond the Usability Lab: Conducting Large-scale Online User Experience Studies 1st Edition

Eric Reiss. (2012) Usable Usability. Simple Steps for Making Stuff Better

Luke McGarth (2015). How to Meet the Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Ashley Firth (2019) Practical Web Inclusion and Accessibility

Everett McKay (2018) Intuitive Design: Eight Steps to an Intuitive UI

Selovuo Kari (2020) Saavutettavuusopas

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen Lbd-projekti, joka varmistuu opintojakson aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloitus
Loppuseminaari

Tehtävät palautusaikatauluineen löytyvät Canvas-työtilasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (2 op)
Lbd-projeksi 60% (3 op)

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Verkkokurssi – n. 8 verkkosessiota + tiimikohtaiset erikseen sovittavat ohjaukset, ei lähiopetusta
Työskennellään n. 4 hengen tiimeissä (huom! Tiimit työskentelevät myös luentojen ulkopuolella verkossa)
Kehityshankkeen asiakas osallistuu muutamaan verkkosessioon tai tekee nauhoitteet
Kurssi päättyy hanketöiden esittelyyn verkkosessiossa, joka on tärkein osaamisen osoittamiseen liittyvä työ

Teoriasisältöä:
- Käytettävyyden arvioinnin psykologinen ja kognitiivinen perusta
- Käytettävyystutkimuksen menetelmät
- Saavutettavuuden perusteet
- Saavutettavuuden arviointimenetelmät ja lainsäädäntö

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelij

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun yleisiä toimintatapoja oman alansa kehittämisessä
- integroida käyttäjän ja asiakkaan asiantuntemuksen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin
- hahmottaa käyttöliittymäsuunnittelun ja vuorovaikutussuunnittelun perusperiaatteet
- hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja tekniikoita digitaalisen palvelun suunnittelussa
- hahmottaa digitaalisen palvelun käytettävyyden varmistamisen periaatteen
- toimia avoimissa innovaatioverkostoissa ja -ympäristöissä kehittäjänä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojaksolla työskennellään CANVAS-työtilassa. Opintojaksolla tehdään lbd-projekti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävän kirjallisuuden luettelo:

Jackson, C. k. (2017). Digital design in action: Creative solutions for designers. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Sinkkonen & al (2006) Käytettävyyden psykologia TAI (2013) Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (Voices That Matter) Krug Steve
Cooper, A., Cronin, D., Cronin, D., Noessel, C. & Reimann, R. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Wiley.
Part II - Designing Behavior and Form
Part III - Interaction Details

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.”

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään LbD-kehitysprojekti aidolle asiakkaalle. Projektiin ja opintojaksoon osallistuminen saattaa edellyttää NDA-sopimuksen allekirjoitusta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson avaus

Loppuseminaari

Tehtävänantoihin liittyvä päivämäärät löytyvät Canvas-työtilasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla suoritetavaa lbd-projektin saattaa kytkeytyä KV-yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (4 op)
Lbd-projeksi 60% (6 op)

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Lähipäivä 1:Suunnittelukriteerit
Etäpäivä 2: Ideointi ja konseptointi
Lähipäivä 3: Prototyypit / Interaktiosuunnittelu
Etäpäivä 4: Käytettävyyden testaaminen
Etäpäivä 5: Julkaisu Loppuseminaariesitykset asiakkaalle ja opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun yleisiä toimintatapoja oman alansa kehittämisessä
- integroida käyttäjän ja asiakkaan asiantuntemuksen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin
- hahmottaa käyttöliittymäsuunnittelun ja vuorovaikutussuunnittelun perusperiaatteet
- hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja tekniikoita digitaalisen palvelun suunnittelussa
- hahmottaa digitaalisen palvelun käytettävyyden varmistamisen periaatteen
- toimia avoimissa innovaatioverkostoissa ja -ympäristöissä kehittäjänä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojaksolla työskennellään CANVAS-työtilassa. Opintojaksolla tehdään lbd-projekti.

Aika ja paikka

24.01.2024 09.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
07.02.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
20.03.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
24.04.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
22.05.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävän kirjallisuuden luettelo:

Jackson, C. k. (2017). Digital design in action: Creative solutions for designers. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
Sinkkonen & al (2006) Käytettävyyden psykologia TAI (2013) Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (Voices That Matter) Krug Steve
Cooper, A., Cronin, D., Cronin, D., Noessel, C. & Reimann, R. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Wiley.
Part II - Designing Behavior and Form
Part III - Interaction Details

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.”

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään LbD-kehitysprojekti aidolle asiakkaalle. Projektiin ja opintojaksoon osallistuminen saattaa edellyttää NDA-sopimuksen allekirjoitusta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson avaus

Loppuseminaari

Tehtävänantoihin liittyvä päivämäärät löytyvät Canvas-työtilasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla suoritetavaa lbd-projektin saattaa kytkeytyä KV-yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (4 op)
Lbd-projeksi 60% (6 op)

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Lähipäivä 1:Suunnittelukriteerit
Etäpäivä 2: Ideointi ja konseptointi
Lähipäivä 3: Prototyypit / Interaktiosuunnittelu
Etäpäivä 4: Käytettävyyden testaaminen
Etäpäivä 5: Julkaisu Loppuseminaariesitykset asiakkaalle ja opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa teknologian tarjoamat mahdollisuudet palveluliiketoiminnalle ja uusille innovatiivisille liiketoimintamalleille
- analysoida organisaation strategiaa digitaalisten palvelujen suunnittelun näkökulmasta

Toteutustapa

Verkko-opetus. Opintojaksolla työskennellään CANVAS-työtilassa.

23.09.2023 08.30 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
25.10.2023 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
26.10.2023 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
11.12.2023 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom

Opintojaksolla tehdään ldb-hankeprojekti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävän kirjallisuuden luettelo (yksittäiseltä opiskelijalta ei edellytetä kaikkiin kirjoihin tutustumista):

The Digital Matrix - New Rules for Business transformation through technology. Venkat Vekatraman. 2017
The Digital transformation playbook - rethink your business for the digital age. David l. Rogers. 2016
Digital @ Scale: The Playbook You need to Transform Your Company. Anand Swminathan, Jurgen Meffert. 2017
Strategic design - Eight essential practices every strategic designer must master. Giulia Calabretta et al. 2016
What's your digital business model? Six questions to help you build next-generation enterprise. Peter Weill & Stephanie L. Woerner. 2018.

Lisäksi opintojaksolla on käytössä projektia tukevaa aineistoa (artikkeleja, kirjallisuutta, verkkosisältöjä jne).

Suomenkielistä kirjallisuutta projektityötä tukemaan:
Mitä meille tapahtui?- Näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme, Jussi Pullinen (2019)
Tekoäly - Matkaopas johtajalle Antti Merilehto (2018)
Tekoäly - Bisneksen uudet työkalut Heidi Kananen,Harri Puolitaival (2019)
Tekoäly - Ihminen ja kone Mika Aaltonen,Antti Merilehto (2020)
Mitä tulisi tietää tekoälystä, Timo Siukonen, Pekka Neittaanmäki (2019)
Lohkoketju - Antti Innanen, Mikko Eerola, Juha Viitala, Patrik Elias Johansson (2019)
Palvelukseen halutaan robotti - Tekoäly ja tulevaisuuden työelämä Jussi Marttinen (2018)

ACM-Digital library artikkelitietokanta (englannin kielisiä artikkeleja):
Kirjallisuuden ohella projektissa kannattaa käyttää aikaa siihen, että etsii omaa projektin tietoperustan ymmärrystä tukeakseen artikkeleja ACM-artikkelitietokannasta). Tietokantaan pääsee kirjautumaan Laurean tunnareilla
https://dl-acm-org.nelli.laurea.fi/

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään LbD-kehitysprojekti aidolle asiakkaalle. Projektiin ja opintojaksoon osallistuminen edellyttää NDA-sopimuksen allekirjoitusta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson avaus

Loppuseminaari

Tehtävänantoihin liittyvä päivämäärät löytyvät Canvas-työtilasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (2 op)
Lbd-projeksi 60% (3 op)

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Lähipäivä 1: Opintojakson avaus, palvelut ja digitalisaatio, projekti- ja tehtäväesittelyt, suunnittelupelin pelaaminen
Etäpäivä 2: Digitaalisuus palveluissa - ajankohtainen asiantuntijavieras, luento ja ohjeistusta projektityöhön
Etäpäivä 3: Projektityöpaja, ideoiden esittelyt asiakkaalle ja välipalaute
Etäpäivä 4: Loppuseminaariesitykset asiakkaalle ja opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien suorittamisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opintojakso on suoritettu toteutussuunnitelman mukaisesti ja erityisesti tehtävät ovat tehtävänannon mukaisesti suoritettu.
Opintojakso arvioidaan asteikolla: 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) kerättyjen pisteiden mukaisesti.
Opintojaksolla ei ole koetta/ tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot
 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TON2), Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Opettaja
 • Asko Mononen
Vastuuopettaja

Asko Mononen

Ryhmät
 • TOH223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 • CCH223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Business, administration and law

Osaamistavoitteet

The student is able to
- recognize the consumer behavior offline and online (per main demographics)
- plan data collection pointsand methods online
- analyze data (e.g. aggregation, trends, comparison)
- visualize results (e.g. dashboards)
- plan consumer activation methods based on data

Toteutustapa

WANT TO UPGRADE YOUR DIGITAL ANALYTICS SKILLS?

The amount of data is growing rapidly in the world, in any field of business. This requires deeper understanding the consumer/user behavior, data analytics skills and understanding of big data and artificial intelligence (AI).

This is an experimental sprint week in August, week 33, 14-20.8.2023. It requires FULL TIME PARTICIPATION from students 9-17, Monday to Friday.

Students will be RANDOMLY divided into two groups. First group will do the project & team work ONLINE and the other group will be doing the same FACE-TO-FACE at Laurea Leppävaara -campus (at Digital Living Lab/009). The content and facilitation for both methods is the same and coaches are available all the time. Students will know their group during June 2023.

The students of this study unit will participate in the research about learning. The permission will be asked from all the students for collecting, analyzing and publishing the data (anonymously). The research will be conducted by main coach, Asko Mononen, who is currently doing his PhD studies at the National Defence University of Finland related to pedagogics and AI. The pre-and post questionnaires will be conducted to find out the student’s attitudes and experiences, and they do not require any preparation, nor affect the grading. The grading for this study unit is passed/failed, so all actively participating students will pass the course.

Aika ja paikka

Depending on the group, a) online or b) at Laurea Leppävaara-campus, Digital Living Lab 009.

Students will be informed in June 2023 which group they belong to.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the necessary materials will be shared before the week.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Not available for this course. The will be later 2023-2024 separate online courses for this (to be confirmed).

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

We will experiment and utilize open data from opendata.fi.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Week 33, 2023. From Monday 14.8.2023 - Friday 18.8.2023. Participation required 8 hours every day, 9-17.

Kansainvälisyys toteutuksella

Exchange students are welcome to this course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Note! This intensive week requires the daily participation into design spring during one week (8 hours per day, 9-17). The remote option is not possible. There will be later online version of the same course.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

For the intensive week, the grading is Approved/Failed. All who participate actively during the week without absences, will pass the course.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Full time active participation to intensive week.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Heli Kulomaa
 • Clarissa Bingham
 • Niklas Leppä
 • Essi Tammisto
Vastuuopettaja

Clarissa Bingham

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1 (Koko: 600. Avoin AMK: 600.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää ja soveltaa EU:n TKI-rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet rahoituskaudella 2021–2027
- suhteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa -, Erasmus+-, LIFE-, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic- ja Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelmien tarkemmat painopisteet ja rahoitettavat teemat oman organisaationsa toimintaan
- arvioida opiskelijalle tai organisaatiolle mahdolliset rahoitusohjelmat ja tuottaa niihin liittyvän rahoitussuunnitelman
- laajentaa organisaation TKI-rahoituspohjaa

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Kunkin EU-rahoitusohjelman sisältöä tarkemmin avaava teema esittelee rahoitusten tavoitteet, tarkoituksen, kohderyhmät, tukitason sekä tiedon, mitä kautta rahoitusta haetaan. Tutustu myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän täysin automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tuntia opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Tässä MOOC:issa esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset), Horisontti Eurooppa, Erasmus+, LIFE, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region.

1. Johdanto
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.


2. Yleistä
Teeman aluksi on pohdintatehtävä liittyen EU:n TKI-rahoitukseen ja omaan rooliin asiaan liittyen. Teemassa esitellään yleisesti EU:n TKI-rahoituksesta ja miten ja kuka sitä voit hakea. Teeman asiantuntijavideon puheenvuorot kertovat eri syitä, miksi kannattaa hakea TKI-rahoitusta.

3. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Teema esittelee Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, joka on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Teemassa esitellään Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä aluekehitysrahaston (EAKR) erityispiirteet ja teemat kuluvalla rahoituskaudella. Teeman tehtävä liittyy ESR+ ja EAKR-ohjelmien toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin.

4. Horisontti Eurooppa
Teema esittelee Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman taustan ja tavoitteet sekä pilarit sisältöineen. Asiantuntijavideon puheenvuorot kertovat Horisontti Eurooppa -rahoitukseen liittyvistä erityispiirteistä. Teeman tehtävä liittyy ohjelman pilareihin ja missioihin.

5. Erasmus+
Teema esittelee Erasmus+-rahoitusohjelman taustan ja tavoitteet sekä avaintoimet sisältöineen. Asiantuntijavideon puheenvuoroissa pohditaan, mitä lisäarvoa kansainvälisyys tuo. Teeman tehtävässä perehdytään tarkemmin Innovaatioyhteenliittymät -toimintoon.

6. Life-ohjelmat
Teema esittelee LIFE-ohjelman ja hankemuodot pääpiirteittäin. Tässä teemassa ei ole tehtävää.

7. Interreg-ohjelmat
Teema esittelee Interreg-ohjelmista tarkemmin Central Baltic:in sekä Baltic Sea Region:in. Näiden osalta käydään läpi hankkeiden peruspiirteet sekä toimintalinjat ja erityistavoitteet. Lopuksi tutustut asiantuntijavideon puheenvuorojen kautta kansainvälisten hankkeiden erityispiirteisiin. Teeman tehtävä keskittyy edellä mainittujen kahden ohjelman toimintoihin ja hanketyyppeihin.

8. Yhteenveto ja suoritusmerkintä
Tässä osiossa kootaan yhteen MOOCin tärkein sisältö ja voit pyyttää suoritusmerkinnän MOOCista. Huomiothan, että tämä osio aukee vasta kun olet suorittanut kaikki MOOCin pakolliset tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinto on tarjolla Laurean YAMK-tutkinto-opiskelijoille. Se on avoinna myös 3AMKn ja CampusOnlinen kautta ristiinopiskeleville ja avoimen AMKn opiskelijoille. Opinto on kaikille maksuton.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty arvosana vaatii

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Palveluyksikkö, Tikkurila

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Elsi Haverinen-Mottaghi
 • Teija-Kaisa Aholaakko
Vastuuopettaja

Teija-Kaisa Aholaakko

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- analyse concepts, principles and policies of health care evaluation
- implement evidence-based infection prevention measures in health care
- development efficient, cost-effective and effective infection prevention interventions

Toteutustapa

Methods: Lectures, workshops, an individual e-tivity assisted Health technology analysis and seminar presentation.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Examples of relevant literature:

Centers for Disease Control and Prevention. 1999. Framework for Program Evaluation in Public Health. MMWR 1999;48(No. RR-11). https://www.cdc.gov/eval/framework/index.htm

Donaldson, S.I., Azzam, T. & Conner, R. F. (Eds.) 2013. Emerging Practices in International Development Evaluation. Information Age Publication. Charlotte, NC.

EUPATI. Search Toolbox - EUPATI Toolbox

European Commission. Health Technology assessment.
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/overview_en

European Medicines Agency. Medical Devices. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices

Health IT Evaluation Toolkit. https://digital.ahrq.gov/health-it-tools-and-resources/evaluation-resources/health-it-evaluation-toolkit-and-evaluation-measures-quick-reference Accessed 14 January 2022.

Mulder, R.L., Brown, M.C., Skinner, R., Hudson, M.M. & Kremer, L.C.M. 2014. Handbook for guideline development; collaboration between International Guideline Harmonization Group, PanCareSurFup and Cochrane Childhood Cancer Group. http://www.ighg.org/wp-content/uploads/2013/10/Handbook-for-guideline-development_Version-2_August-2016.pdf

Patton, MQ. 2011. Developmental Evaluation. Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. The Guilford Press. New York. London.

Peters, D. H., Tran, N. T. & Taghreed, A. 2012. Implementation research in health: a practical guide. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. 9789241506212_eng.pdf;jsessionid=CB73EB51AA397DCE61736C1EDC271491 (who.int)

Sorenson C, Drummond M & Kanavos P. Ensuring value for money in health care - The role of health technology assessment in the European Union. European Observatory on Health Systems and Policies. Observatory Studies Series No 11. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/98291/E91271.pdf

Spencer et al. 2003. FRAMEWORK FOR ASSESSING QUALITATIVE EVALUATIONS. Government Chief Social Researcher’s Office. UK. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/498322/a_quality_framework_tcm6-38740.pdf Accessed 4 Nov 2022.

World Health Organization. 2019. Guidance for After Action Review (AAR). Geneva, Switzerland: World Health Organization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311537/WHO-WHE-CPI-2019.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WHO. Global Strategy on Digital Health. 2020-2025.
https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf

WHO Handbook for Guideline Development 2nd edition https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/145714/9789241548960_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WHO. Medical devices. https://www.who.int/health-topics/medical-devices#tab=tab_1

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

17th Feb 2024 at 1 to 4.30 P.M.

15th March 2024 at 1 to 4.30 P.M.

18th April at 2024 9 to 4.30 P.M. Seminar presentations. (Dead line for submission 12th April 2024)

17th May 2024 1 - 4.30 P.M. Implementation research lecture and workshop.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Workload: Contact-learning hours 20 and individual heath technology assignment report 115 hours.

Sisältö ja sen jaksotus

Content:
• Health Care evaluation methods and tools
Ethical issues in health care evaluation
• Evidence-based infection prevention interventions
• Patient safety
• Health Technology assessment
• Patient / service user perspective in infection prevention and control (Patient preferences, Quality of life)
• Adherence to infection prevention recommendations / guidelines

Lisätietoja opiskelijoille

In the study unit information the competences are out dated, the year 2023 competences should be:

The student is able:
• to distinguish and justify the use of different methods in health care evaluation
• to evaluate infection prevention and control measures for enhancing evidence-based practices in diverse health care
settings
• to develop efficient, cost-effective, and effective infection prevention and control interventions

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

CRITERIA BASED EVALUATION for Health Care Evaluation and Infection Prevention Interventions will be focused on Knowledge base, Problem solving, Development and Communication at European Qualification Framework 7-level (EQF 7).

Hylätty (0)

Knowledge base*
The student is not able to gather, process, produce and evaluate information about health care evaluation and infection prevention interventions widely. or to use concepts of the area of expertise systematically.

Problem solving:
The student is not able to solve problems in health care evaluation and infection prevention interventions development and/or innovation activities.

Development:
The student is not able to recognize and analyze foci of health care evaluation and infection prevention interventions development making use of the knowledge base.

Communication
The student is not able to communicate about health care evaluation and infection prevention interventions in health care clearly both orally and in writing

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Knowledge base*
The student is able to gather, process, produce and evaluate information about health care evaluation and infection prevention interventions widely. and to use concepts of the area of expertise systematically.

Problem solving:
The student is able to solve problems in health care evaluation and infection prevention interventions development and/or innovation activities.

Development:
The student is able to recognize and analyze foci of health care evaluation and infection prevention interventions development making use of the knowledge base.

Communication
The student is able to communicate about health care evaluation and infection prevention interventions in health care clearly both orally and in writing.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Knowledge base
The student is able to gather, process, produce and evaluate information about health care evaluation and infection prevention interventions critically and widely making use of both national and international scientific sources and to use concepts of the area of expertise fairly.

Problem solving:
The student is able to solve problems in health care evaluation and infection prevention intervention development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields.

Development:
The student is able to o create target-oriented, justified development plans for health care evaluation and infection prevention interventions considering the community.

Communication
The student is able to communicate about health care evaluation and infection prevention interventions in health care in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Knowledge base
The student is able to o create a consistent knowledge base for health care evaluation and infection prevention interventions making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion.

Problem solving:
The student is able to solve demanding problems in development and/or innovation activities in health care evaluation and infection prevention interventions where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields.

Development:
The student is able to develop the activities of the health care evaluation and infection prevention interventions competence area in a target-oriented and communal fashion.

Communication
The student is able to communicate about health care evaluation and infection prevention interventions in health care convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 80

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Satu Vuorela
 • Jatta Jännäri
Vastuuopettaja

Satu Vuorela

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida erilaisia motivaatioita
- arvioida organisaatiokulttuurin merkitystä henkilöstöjohtamisessa
- toimia työelämän laadun kehittäjänä

Toteutustapa

Opintojakso muodostuu tehtävistä ja verkossa toteutettavasta opetuksesta. Ennen ensimmäistä opetuspäivää palautetaan ensimmäinen yksilötehtävä ja ennen toista opetuspäivää palautetaan toinen yksilötehtävä. Opetuspäivinä työstetään pienryhmissä ryhmätehtävää. Toinen yksilötehtävä on laaja, joten sen tekeminen kannattaa aloittaa samanaikaisesti ensimmäisen tehtävän kanssa. Opintojakso päättyy toiseen opetuspäivään. Tämä toteutus perustuu "flipped learning" eli "käänteinen oppiminen" -menetelmään, jossa on ehdottoman tärkeää, että opiskelija on tehnyt tehtävät ENNEN opetusta. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on sama tietoperusta tullessaan opetuspäiviin ja näin hänellä on tietoa opintojakson aihepiiristä. Sisältö opetuspäivillä rakentuu tämän olettamuksen varaan. Opetuspäivien anti on näin ollen laadukkampaa, koska voidaan siirtyä osaamisessa seuraavalle tasolle.

Aika ja paikka

Opetuspäivät verkossa
ti 19.9.2023 Ensimmäinen opetuspäivä (Zoomissa)
ti 31.10.2023 Toinen opetuspäivä ja opintojakson päätös (Zoomissa)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Otteita opintojakson kirjallisuudesta:

Laloux, F. & Appert, E. 2016. Reinventing organizations: An illustrated invitation to join the conversation on next-stage organizations. Brussels, Belgium: Nelson Parker.

Suomenkielinen, lyhennetty versio: Laloux, F., Appert, E., Markula, J., Rautanen, A. & Waegelein, R. 2021. Reinventing organizations: Kohti tulevaisuuden työyhteisöjä : kuvitettu kutsu liittyä keskusteluun seuraavan vaiheen organisaatioista. Helsinki: Teal Suomi Osuuskunta.,

Ryan R. M. & Deci E. L. 2000. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. The American psychologist, 55(1), 68–78. doi:10.1037/0003-066X.55.1.68

Larjovuori, R.-L., Kinnari, I., Nieminen, H. & Heikkilä-Tammi, K. 2021. Työhyvinvointi itseohjautuvassa organisaatiossa. Avaimia kehittämiseen. Tampereen yliopisto. Työsuojelurahasto. https://research.tuni.fi/uploads/2021/08/aa05a276-tuni_itseohjautuva_opas290621.pdf

Martela, F., & Jarenko, K. 2014. Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja, 3.
https://filosofianakatemia.fi/tiedostot/sisainen-motivaatio.pdf

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson Canvas-työtila aukeaa kesäkuun 2023 alkupuolella, jonka jälkeen yksilötehtävien tekemisen voi aloittaa.

Tehtävien määräajat ja opetuspäivät:
su 17.9.2023 klo 23.59 Tehtävä 1 palautus
ti 19.9.2023 klo 9-16 Ensimmäinen opetuspäivä (Zoomissa)
su 29.10.2023 klo 23.59 Tehtävä 2 palautus
ti 31.10.2023 klo 9-16 Toinen opetuspäivä ja opintojakson päätös (Zoomissa). Ryhmätyön palautus.

Huomioithan, että yksilötehtävät tulee olla palautettuna ennen opetuspäiviä. Näin lunastat paikkasi opetuspäiville.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson sisällön keskeiset teemat:
Itse- ja yhteisöohjautuvuus: Lalouxin johtamisen malli, missä viisi erilaista johtamisen tasoa, itse- ja yhteisöohjautuvan organisaation tunnuspiirteet ja esimerkkejä.
Sisäinen motivaatio: Mikä meitä motivoi työssämme, sisäisen motivaation lähteet, ulkoinen motivaatio, työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 80

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Satu Vuorela
 • Jatta Jännäri
Vastuuopettaja

Satu Vuorela

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida erilaisia motivaatioita
- arvioida organisaatiokulttuurin merkitystä henkilöstöjohtamisessa
- toimia työelämän laadun kehittäjänä

Toteutustapa

Opintojakso muodostuu tehtävistä ja verkossa toteutettavasta opetuksesta. Ennen ensimmäistä opetuspäivää palautetaan ensimmäinen yksilötehtävä ja ennen toista opetuspäivää palautetaan toinen yksilötehtävä. Opetuspäivinä työstetään pienryhmissä ryhmätehtävää. Toinen yksilötehtävä on laaja, joten sen tekeminen kannattaa aloittaa samanaikaisesti ensimmäisen tehtävän kanssa. Opintojakso päättyy toiseen opetuspäivään. Tämä toteutus perustuu "flipped learning" eli "käänteinen oppiminen" -menetelmään, jossa on ehdottoman tärkeää, että opiskelija on tehnyt tehtävät ENNEN opetusta. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on sama tietoperusta tullessaan opetuspäiviin ja näin hänellä on tietoa opintojakson aihepiiristä. Sisältö opetuspäivillä rakentuu tämän olettamuksen varaan. Opetuspäivien anti on näin ollen laadukkampaa, koska voidaan siirtyä osaamisessa seuraavalle tasolle.

Aika ja paikka

Opetuspäivät verkossa:
ti 6.2.2024 Ensimmäinen opetuspäivä (Zoomissa)
ti 19.3.2024 Toinen opetuspäivä ja opintojakson päätös (Zoomissa)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Otteita opintojakson kirjallisuudesta:

Laloux, F. & Appert, E. 2016. Reinventing organizations: An illustrated invitation to join the conversation on next-stage organizations. Brussels, Belgium: Nelson Parker.

Suomenkielinen, lyhennetty versio: Laloux, F., Appert, E., Markula, J., Rautanen, A. & Waegelein, R. 2021. Reinventing organizations: Kohti tulevaisuuden työyhteisöjä : kuvitettu kutsu liittyä keskusteluun seuraavan vaiheen organisaatioista. Helsinki: Teal Suomi Osuuskunta.

Ryan R. M. & Deci E. L. 2000. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. The American psychologist, 55(1), 68–78. doi:10.1037/0003-066X.55.1.68

Larjovuori, R.-L., Kinnari, I., Nieminen, H. & Heikkilä-Tammi, K. 2021. Työhyvinvointi itseohjautuvassa organisaatiossa. Avaimia kehittämiseen. Tampereen yliopisto. Työsuojelurahasto. https://research.tuni.fi/uploads/2021/08/aa05a276-tuni_itseohjautuva_opas290621.pdf

Martela, F., & Jarenko, K. 2014. Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja, 3.
https://filosofianakatemia.fi/tiedostot/sisainen-motivaatio.pdf

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson Canvas-työtila aukeaa viimeistään tammikuun 2024 alkupuolella, jonka jälkeen yksilötehtävien tekemisen voi aloittaa.

Tehtävien määräajat ja opetuspäivät:
su 4.2.2024 klo 23.59 Tehtävä 1 palautus
ti 6.2.2024 klo 9-16 Ensimmäinen opetuspäivä (Zoomissa)
ti 19.3.2024 klo 9-16 Toinen opetuspäivä ja opintojakson päätös (Zoomissa). Ryhmätyön palautus.
ti 19.3.2024 klo 23.59 Tehtävä 2 palautus

Huomioithan, että tehtävä 1 tulee olla palautettuna ennen ensimmäistä opetuspäivää. Näin lunastat paikkasi opetuspäivälle.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson sisällön keskeiset teemat:
Itse- ja yhteisöohjautuvuus: Lalouxin johtamisen malli, missä viisi erilaista johtamisen tasoa, itse- ja yhteisöohjautuvan organisaation tunnuspiirteet ja esimerkkejä.

Sisäinen motivaatio: Mikä meitä motivoi työssämme, sisäisen motivaation lähteet, ulkoinen motivaatio, työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Petri Puhakainen
Vastuuopettaja

Petri Puhakainen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • TYJ23KJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- Ymmärtää keskeiset käsitteet kuten monialainen vaikuttaminen, hybridivaikuttaminen, informaatiovaikuttaminen ja kybervaikuttaminen yhteiskunnan, organisaation yksilön näkökulmista
- Tunnistaa mahdollisia hybridiuhkia sekä ymmärtää niiden aiheuttajat sekä heidän tavoitteensa ja käyttämänsä keinot
- Osaa jäsentää, mitä seurauksia toteutuneista hybridiuhista voi olla
- Hallita hybridiuhkiin varatumista yhteiskunnan, organisaation ja yksilön tasoilla
- Kehittää hybridiuhkien torjuntastrategioita ja -menetelmiä, sekä soveltaa niitä eri konteksteissa

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, opiskelija voi varata verkko-ohjaustapaamisia. Opintojakson yleinen viestintä tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Toteutuskielinä englanti ja suomi, materiaali pääosin englanninkielistä.

Toteutus: luentojen lisäksi kaksi kirjallista tehtävää, joista toinen käsittelee informaatiovaikuttamista. Toinen tehtävän käsittelee muita-laaja-alaisen vaikuttamisen keinoja. Aihealue on vapaammin opiskelijan valittavissa. Informaatiovaikuttamisen osuus tehdään englanniksi.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

31.8.2023 16:30-19:30 ensimmäinen Zoom-luento (englanniksi)
21.9.2023 16:30-19:30 toinen Zoom-luento (englanti/suomi)
19.10.2023 16:30-19:30 kolmas Zoom-luento (suomeksi)

Sisältö ja sen jaksotus

Ensimmäinen luentokerta: informaatiovaikuttaminen (englanniksi)
Toinen luentokerta: informaatiovaikuttaminen (jatkuu, englanniksi), laaja-alaisen vaikuttamisen keinot
Kolmas luentokerta: kybervaikuttaminen, uudet teknologiat monialaisessa vaikuttamisessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

saamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.
Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
Viestiä selkeästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

OPISKELIJA OSAA
Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.
Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä:
Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

OPISKELIJA OSAA
Tietoperusta:
Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä:
Viestiä vakuuttavasti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 15.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 150

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Ville Saarikoski
Vastuuopettaja

Ville Saarikoski

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- have an understanding on what we know about innovation and why it is important to society (familiarizing with literature)
- master some of the skills needed to be an active player in an innovation process and team (innovation as a process)
- be aware of the role of methods in idea creation (methods of innovation)
- be able to host and facilitate an idea creation process (leading innovation)
- master some of the tools of an innovator (personal creativity)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.02.2024 - 11.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
 • Kristiina Helminen
Vastuuopettaja

Kristiina Helminen

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- arvioida tutkimuksellisen lähestymistavan lähtökohdat
- valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän
- soveltaa erilaisia tutkimusmenetelmiä tutkimusprosessin toteutuksessa

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-oppimisympäristössä ja siihen liittyvä Canvas avautuu perjantaina 1.3.2024 klo 12. Opiskelijat tekevät itsenäisesti, oman aikataulun mukaan tehtäviä, joiden viimeinen palautuspäivä on 31.5.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
Aaltola, J., Laajalahti, A. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (E-kirja Laurean Finnassa)
Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. (E-kirja Laurean Finnassa)
Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. (E-kirja Laurean Finnassa)
Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. (E-kirja Laurean Finnassa)
Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus?: johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. (E-kirja Laurean Finnassa)
Tuomi, J. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. (E-kirja Laurean Finnassa)
TENK: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa: https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf
ARENE: Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset: https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/opinnaytetoiden-eettiset-suositukset/
Saunders. 2015. Research Methods for Business Students. (E-kirja Laurean Finnassa)

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson tehtävät on laadittu työelämälähtöisen kehittämisen ja tutkimisen näkökulmasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojaksoon liittyvä Canvas avautuu perjantaina 1.3.2024 klo 12. Tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.5.2024, että arvioinnit ehtivät kevätlukukauden suorituksiin.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimuksia ja lähdemateriaalia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54 h (Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä)

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tehtävinä ovat:
- Opettajan videoluentoihin tutustuminen.
- Tutkimusartikkelien analyysitehtävä, jossa opiskelija havainnoi ja arvioi tutkitun tiedon tuottamiseen liittyviä asioita (tekstin tuottamista).
- Tutkimuksellisen kehittämisen tekstin luomisen harjoitus. Tekstiä voi hyödyntää omassa opinnäytetyössä.

Tehtäväkokonaisuuden opiskelija palauttaa oman aikataulun mukaan:
-31.3.2024 mennessä palautetun kokonaisuuden opettaja arvioi viikolla 15.
-30.4.2024 mennessä palautetun kokonaisuuden opettaja arvioi viikolla 19.
-31.5.2024 mennessä palautetun kokonaisuuden opettaja arvioi viikolla 23.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on suunniteltu tukemaan YAMK-opinnäytetyön tutkimusmenetelmien suunnittelua ja toteutusta. Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinnot sopivat opiskelijoille, joilla on AMK-tason tutkinnon tuomat perustiedot tutkimusmenetelmistä ja tarve kerrata perusteita YAMK-opinnäytetyöprosessia suunnitellessaan.

Toteutukselle on varattu 15 kpl Avoimen AMK:n paikkoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla (= vähintään arvosana 1), tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Toteutustapa

Lähipäivät ja verkko-opetus:
22.02.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
09.04.2024 16.30 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
15.04.2024 09.00 - 17.30 140 (8 henkilöä) 155 (6 henkilöä) 136 (6 henkilöä) 204 L (34 henkilöä)
16.04.2024 09.00 - 17.30 140 (8 henkilöä) 155 (6 henkilöä) 136 (6 henkilöä) 204 L (34 henkilöä)
17.04.2024 09.00 - 17.30 155 (6 henkilöä) 136 (6 henkilöä) 204 L (34 henkilöä)
18.04.2024 09.00 - 17.30 155 (6 henkilöä) 136 (6 henkilöä) 204 L (34 henkilöä)
19.04.2024 09.00 - 17.30 140 (8 henkilöä) 155 (6 henkilöä) 204 L (34 henkilöä)
25.04.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days, Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz, 2016 (kaikille pakollinen)
Agile Experience Design: A Digital Designer's Guide to Agile, Lean, and Continuous. Lindsay Ratcliffe, Marc McNeill, 2012.
Agile User Experience Design: A Practitioner´s Guide to Making it Work. Diana Brown. 2012
Real-World Kanban: Do Less, Accomplish More with Lean Thinking, Mattias Skarin, 2015
Kanban in Action. Marcus Hammarberg and Joakim Sundén, 2014
Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Jeff Sutherland, 2014
Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Kenneth S. Rubin, 2012
The Scrumban [R]Evolution – Getting the most out of Agile, Scrum and Lean Kanban. Ajay Reddy,2015

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suomeksi
Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.”

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään LbD-kehitysprojekti aidolle asiakkaalle. Projektiin ja opintojaksoon osallistuminen saattaa edellyttää NDA-sopimuksen allekirjoitusta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson avaus
5 päivän sprintti kampuksella
Loppuseminaari

Tehtävänantoihin liittyvä päivämäärät löytyvät Canvas-työtilasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (4 op)
Lbd-projeksi 60% (6 op)

Sisältö ja sen jaksotus

Etäpäivä 1: Opintojakson esittely
Etäpäivä 2: lbd-projektin esittely
Lähiopetus: Sprinttiviikko
Etäpäivä 3: Julkaisu Loppuseminaariesitykset asiakkaalle ja opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Edeltävät opinnot

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen.
Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK opintojakson yleiset arviointikriteerit

Hylätty (0)

- Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Esitietovaatimukset

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Toteutustapa

Lähipäivät ja verkko-opetus:
14.05.2024 16.30 - 18.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
25.07.2024 15.30 - 17.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
29.07.2024 09.00 - 17.00 155 (6 henkilöä) 022 (8 henkilöä) 106 L (5 henkilöä) 161A (10 henkilöä) 162 (10 henkilöä)
30.07.2024 09.00 - 17.00 155 (6 henkilöä) 022 (8 henkilöä) 106 L (5 henkilöä) 161A (10 henkilöä) 162 (10 henkilöä)
31.07.2024 09.00 - 17.00 155 (6 henkilöä) 022 (8 henkilöä) 106 L (5 henkilöä) 161A (10 henkilöä) 162 (10 henkilöä)
01.08.2024 09.00 - 17.00 155 (6 henkilöä) 022 (8 henkilöä) 106 L (5 henkilöä) 161A (10 henkilöä) 162 (10 henkilöä)
02.08.2024 09.00 - 17.00 155 (6 henkilöä) 022 (8 henkilöä) 106 L (5 henkilöä) 161A (10 henkilöä) 162 (10 henkilöä)
07.08.2024 15.30 - 18.00 Ulkopuolinen tila : Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days, Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz, 2016 (kaikille pakollinen)
Agile Experience Design: A Digital Designer's Guide to Agile, Lean, and Continuous. Lindsay Ratcliffe, Marc McNeill, 2012.
Agile User Experience Design: A Practitioner´s Guide to Making it Work. Diana Brown. 2012
Real-World Kanban: Do Less, Accomplish More with Lean Thinking, Mattias Skarin, 2015
Kanban in Action. Marcus Hammarberg and Joakim Sundén, 2014
Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Jeff Sutherland, 2014
Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Kenneth S. Rubin, 2012
The Scrumban [R]Evolution – Getting the most out of Agile, Scrum and Lean Kanban. Ajay Reddy,2015

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suomeksi
Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.”

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään LbD-kehitysprojekti aidolle asiakkaalle. Projektiin ja opintojaksoon osallistuminen saattaa edellyttää NDA-sopimuksen allekirjoitusta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson avaus
5 päivän sprintti kampuksella
Loppuseminaari

Tehtävänantoihin liittyvä päivämäärät löytyvät Canvas-työtilasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (4 op)
Lbd-projeksi 60% (6 op)

Sisältö ja sen jaksotus

Etäpäivä 1: Opintojakson esittely
Etäpäivä 2: lbd-projektin esittely
Lähiopetus: Sprinttiviikko
Etäpäivä 3: Julkaisu Loppuseminaariesitykset asiakkaalle ja opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Edeltävät opinnot

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen.
Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK opintojakson yleiset arviointikriteerit

Hylätty (0)

- Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Esitietovaatimukset

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Tarja Juvonen
 • Mika Alastalo
Vastuuopettaja

Tarja Juvonen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa ja käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä työelämän konkreettisissa kehittämistehtävissä

Toteutustapa

Keskeinen sisältö:
- Laadullisen tutkimuksen mahdollisuudet työelämän kehittämisessä
- Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusasetelmat
- Laadullinen tutkimusprosessi
- Laadullisen tutkimuksen luotettavuus, uskottavuus ja eettisyys

Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä, kolmesta verkkotapaamisesta (pe 1.9., pe 29.9. ja la 28.10) ja harjoitustyönä laadittavasta tutkimussuunnitelmasta (menetelmien soveltamiseen painottuva).
- Ennakkotehtävä ohjeistetaan 29.5. 2023, opintojaksolle ilmoittautumisen päätyttyä
- Verkkotapaamiset sisältävät aktivoivaa luento-opetusta ja pienryhmissä toteutettavia harjoituksia (oleellisia opintojakson suorittamisen kannalta)
- Harjoitustyön (tutkimussuunnitelma) voi tehdä omaan opinnäytetyöhön liittyen, jolloin opintojakso tukee opinnäytetyön prosessia. Meneillään oleva opinnäytetyö ei kuitenkaan ole osallistumisen edellytys ja harjoitustyön voi tehdä muustakin aiheesta.

Opintojakson ohjaavana opettajina toimivat:
Lehtori, TtT, Mika Alastalo, mika.alastalo@laurea.fi
Yliopettaja, VTT, Tarja Juvonen, tarja.juvonen@laurea.fi

Linkki verkkotapaamisiin: https://laurea.zoom.us/j/61957183807

Opintojaksolla käytetään Canvas-oppimisalustaa, joka avataan 22.8.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juuti & Puusa (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Saatavilla e-kirjana: https://www.ellibslibrary.com/reader/9789523456167

Opinnoissa käytetään lisäksi tieteellisiä julkaisuja, jotka ilmoitetaan erikseen.

Suositeltavaa/täydentävää kirjallisuutta:

Aarnos, E. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

Aaltola, J., Laajalahti, A. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.(Saatavilla e-kirjana)

Holloway & Galvin 2016. Qualitative Research in Nursing and Healthcare. (Saatavilla e-kirjana)

Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori (toim.) 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. (Saatavilla e-kirjana)

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja - Tietoarkisto

Taylor ym. 2015. Introduction to Qualitative Research Methods. (Saatavilla e-kirjana)

Tuomi & Sarajärvi 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).
Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ennakkotehtävän palautus viimeistään ma 28.8.2023
Harjoitustyön väliversion palautus viimeistään ma 25.9.2023
Valmiin harjoitustyön palautus viimeistään ti 7.11.2023

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä (= 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä).

Sisältö ja sen jaksotus

Laadullisen tutkimuksen mahdollisuudet työelämän kehittämisessä
Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusasetelmat
Laadullinen tutkimusprosessi
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus, uskottavuus ja eettisyys

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi perustuu ennakkotehtävään ja harjoitustehtävään. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkotapaamisiin osallistumista.

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella."

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Sari Räisänen
 • Mika Alastalo
Vastuuopettaja

Mika Alastalo

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa ja käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä työelämän konkreettisissa kehittämistehtävissä

Toteutustapa

Keskeinen sisältö:
- Laadullisen tutkimuksen mahdollisuudet työelämän kehittämisessä
- Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusasetelmat
- Laadullinen tutkimusprosessi
- Laadullisen tutkimuksen luotettavuus, uskottavuus ja eettisyys

Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä, verkkotapaamisisista (6 x 3h) ja harjoitustyönä laadittavasta tutkimussuunnitelmasta (menetelmien soveltamiseen painottuva).
- Ennakkotehtävä ohjeistetaan opintojaksolle ilmoittautumisen päätyttyä joulukuussa 2023 (aineistona käytetään Puusa & Juuti. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Osat I–V/luvut 1–12.)
- Verkkotapaamiset sisältävät aktivoivaa luento-opetusta ja pienryhmissä toteutettavia harjoituksia (oleellisia opintojakson suorittamisen kannalta)
- Harjoitustyön (tutkimussuunnitelma) voi tehdä omaan opinnäytetyöhön liittyen, jolloin opintojakso tukee opinnäytetyön prosessia. Meneillään oleva opinnäytetyö ei kuitenkaan ole osallistumisen edellytys ja harjoitustyön voi tehdä muustakin aiheesta.

Opintojakson ohjaavana opettajina toimivat:
Yliopettaja, TtT, Mika Alastalo, mika.alastalo@laurea.fi
Lehtori, TtT, dos. Sari Räisänen


Opintojaksolla käytetään Canvas-oppimisalustaa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Juuti & Puusa (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Saatavilla e-kirjana: https://www.ellibslibrary.com/reader/9789523456167

Opinnoissa käytetään lisäksi tieteellisiä julkaisuja, jotka ilmoitetaan erikseen.

Suositeltavaa/täydentävää kirjallisuutta:

Aarnos, E. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (Saatavilla e-kirjana)

Aaltola, J., Laajalahti, A. & Valli, R. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.(Saatavilla e-kirjana)

Holloway & Galvin 2016. Qualitative Research in Nursing and Healthcare. (Saatavilla e-kirjana)

Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori (toim.) 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. (Saatavilla e-kirjana)

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja - Tietoarkisto

Taylor ym. 2015. Introduction to Qualitative Research Methods. (Saatavilla e-kirjana)

Tuomi & Sarajärvi 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).
Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ennakkotehtävän palautus viimeistään 18.2.2024 (tehtävä ohjeistetaan opintojaksolle hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2023)
Harjoitustyön väliversion palautus viimeistään 7.4.2024
Valmiin harjoitustyön palautus viimeistään 19.5.2024

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä (= 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä).

Sisältö ja sen jaksotus

Laadullisen tutkimuksen mahdollisuudet työelämän kehittämisessä
Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusasetelmat
Laadullinen tutkimusprosessi
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus, uskottavuus ja eettisyys

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi perustuu ennakkotehtävään (40%) ja harjoitustehtävään (60%).

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella."

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta:

Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.

Ongelmanratkaisu:

Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.

Kehittäminen:

Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.

Viestintä:

Viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tietoperusta:

Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.

Ongelmanratkaisu:

Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.

Kehittäminen:

Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.

Viestintä:

Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta:

Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.

Ongelmanratkaisu:

Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.

Kehittäminen:

Osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa. Viestintä:

Viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Teemu Rantanen
 • Piia Silvennoinen
Vastuuopettaja

Teemu Rantanen

Ryhmät
 • SYA524SJ
  Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S24, Leppävaara
 • ZYV624SJ
  Asiakaslähtöinen kehittäminen sosiaalialalla, yamk, S24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa ja käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä työelämän konkreettisissa kehittämistehtävissä

Arviointiasteikko

H-5

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
Vastuuopettaja

Hannu Tikkanen

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- assess their power intelligence
- facilitate and manage collaboration and conflict through inclusion practices
- understand the content of transformational leadership and its benefits
- understand own strengths and development points in the transformational leadership
- explain the concept of sustainability and its role in the marketplace
- discuss and evaluate the role of leadership in driving sustainable change

Toteutustapa

Enrollment to the course is done through the 3AMK website: https://www.3amk.fi/en/springsummer-2024-studies/leadership-skills-for-a-changing-world/

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

29.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Kaija Koivusalo
Vastuuopettaja

Kaija Koivusalo

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- explain the importance of cost accounting and budgeting for decision making
- use key performance indicators in the service development context
- analyse customer profitability
- develop value-based pricing

Toteutustapa

This course includes Zoom sessions, individual Excel assignments, and team work on a chosen topic.

Aika ja paikka

Online Zoom sessions:

Thursday 29.2. at 16.30-20.00
Thursday 21.3. at 16.30-19.30
Tuesday 16.4. at 16.30-19.30
Tuesday 23.4. at 16.30-19.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suggestions, Management Accounting books:
Drury, Colin. Management and Cost Accounting
Gowthorpe, Catherine. Management accounting
Atrill, Peter. Accounting and finance for non-specialists.
Find books on Management Accounting (not Financial Accounting). You need a basic book on management accounting for the orientation and module 1 assignments.

Articles, videos and podcast links will be given when the course starts.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = 135 hours of student work
The course is divided into five modules. Estimated time required:

1. Orientation and Introduction to Management Accounting: 10 hours
2. Cost Accounting and Pricing (Excel assignments and discussion): 15 hours
3. Budgeting and Control (Excel budgets for case company): 35 hours
4. Essay: 40 hours
5. Team work, presentation, peer review: 35 hours

Sisältö ja sen jaksotus

29.2. at 16.30-20.00 Orientation, management accounting basics, info about the assignments on cost accounting and budgeting
21.3. at 16.30-19.30 Workshop Cost accounting
16.4. at 16.30-19.30 Workshop Budgeting
23.4. at 16.30-19.30 Team presentations

Lisätietoja opiskelijoille

This accounting course is for students studying in different master's programmes. Students who have no background in accounting are also welcome. This course is about learning to "speak the language of accounting" which is the language of the management.

You will learn to explain the importance of cost accounting and budgeting for decision making, and you will learn to make Excel budgets for a small company.You will learn about different key performance indicators in the service development context, how customer profitability can be analysed, and you will develop your skills in cost accounting and pricing.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The final grade for this course is a weighted average of your assignments. The weights are:
Individual assignments: 70%
Team work: 30%

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Student is able

Knowledge base:
To gather, process, produce and evaluate information widely. To use concepts of the area of expertise systematically.

Problem solving:
To solve problems in research, development and/or innovation activities.

Development:
To recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base.

Communication:
To communicate clearly both orally and in writing.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Student is able

Knowledge base:
To gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. To use concepts of the area of expertise fairly.

Problem solving:
To solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields.

Development:
To create target-oriented, justified development plans considering the community.

Communication:
To communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student is able

Knowledge base:
To create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion.

Problem solving:
To solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields.

Development:
To develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion

Communication:
To communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janne Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- mobiilisaavutettavuuden erikoispiirteet ja vaatimukset
- saavutettavuuslainsäädännön mobiilisovelluksille ja palveluille asetetut vaatimukset organisaation toiminnan kehittämisessä
- mobiilisaavutettavuuden tekniikat ja työkalut kehittämisessä

Toteutustapa

Virtuaalitoteutus. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sisältöön kuuluu teoreettinen osuus ja pieni LbD-kehitysprojekti opiskelijan omalle organisaatiolle.
Huomaa, että kyse ei ole nauhoitetusta verkko-opetuskokonaisuudesta, vaan opintojaksoon sisältyy ohjausta ja verkkoluentoja, joissa opettaja on läsnä. Kaikki verkkoluennot nauhoitetaan, mutta opintojen sujuvuuteen ja edistymiseen liittyen läsnäolo on osassa verkkotapaamisia pakollista.
Aikataulu:

Aikataulu:

25.9 klo 17-18:30
2.10 klo 17-18:30
9.10 klo 17-18:30
23.10 klo 17-18:30
30.10 klo 17-18:30
6.11 klo 17-18:30
13.11 klo 17-18:30
20.11 klo 17-18:30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarkennetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään pieni työelämälähtöinen Lbd-projekti, joka varmistuu opintojakson aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloitus
Tehtävät palautusaikatauluineen löytyvät Canvas-työtilasta (avataan noin viikko ennen opintojakson alkua)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 60% (3 op)
Lbd-projeksi 40% (2 op)

Sisältö ja sen jaksotus

Verkkokurssi – n. 8 verkkosessiota + tarvittavat erikseen sovittavat ohjaukset, ei lähiopetusta
Työskennellään yksin tai tiimeissä (huom! Työskentelyä luentojen ulkopuolella)

Teoriasisältöä:
- Mobiilisaavutettavuuden erikoispiirteet ja vaatimukset
- Mobiilit ruudunlukijat ja avustavat teknologiat ja niiden käyttö
- Mobiilisaavutettavuuden arvioinnin tekniikat ja työkalut
- Mobiilisovelluksen/tai -verkkosivuston saavutettavuuden auditointi ja raportointi - projektityö

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurean YAMK yleiset perusteet.

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

11.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 80

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jonna Hjelt
 • Johanna Aalto
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Osaa vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä
Osaa arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
Osaa suunnitella ja arvioida strategisia kehitysprojekteja
Osaa tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja esimiestyötään
Osaa analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa.
Vapaaehtoinen Teams tapaaminen 12.10.2023 klo 17-19.
Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus on listattu opintojakson Canvas-oppimisalustalle. Materiaalit on saatavina sähköisinä (videot, tieteelliset artikkelit).

Lisäksi opiskelijan itse etsimä materiaali muutosjohtamiseen liittyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).

Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla hyödynnetään oppimateriaalina muutosjohtamisen esimerkkicaseja eri toimialoilta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso on avoinna 11.10.2023 - 6.12.2023. Opiskelijan tulee palauttaa kaikki opintojakson tehtävät 6.12.2023 kello 23:55 mennessä.

Opiskelija saa kunkin tehtävän arvioinnin viimeistään kahden viikon päästä palautuksestaan. Opiskelija saa opintojakson suoritusmerkinnän viimeistään kuukausi viimeisen tehtävän palautuksen jälkeen. Opintojakso on siis mahdollista suorittaa (ja saada suoritusmerkintä) myös koko lukukautta nopeammin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritettuasi osaat vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä sekä arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon.
Opit suunnittelemaan ja arvioimaan strategisia kehitysprojekteja.
Opintojakson jälkeen osaat tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuutta ja esimiestyötä.
Osaat analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintojaksolla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

31.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 80

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Minna Pura
 • Jonna Hjelt
 • Johanna Aalto
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Osaa vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä
Osaa arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
Osaa suunnitella ja arvioida strategisia kehitysprojekteja
Osaa tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja esimiestyötään
Osaa analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnossa on kaikille yhteinen aloituspäivä, johon osallistuminen muodostaa hyvän aloituksen opintojakson teemoihin perehtymiseen.

Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Opinnon tukemista suorittavat tehtäväkohtaiset määräajat.

Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun.

Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus on listattu opintojakson Canvas-oppimisalustalle. Materiaalit on saatavina sähköisinä (videot, tieteelliset artikkelit).

Lisäksi opiskelijan itse etsimä materiaali muutosjohtamiseen liittyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).

Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla hyödynnetään oppimateriaalina muutosjohtamisen tapausesimerkkejä eri toimialoilta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kurssin aloitustapaaminen 1.2. klo 17-19.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit (tyydyttävä 1)

Opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida muutosjohtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti muutosjohtamisen asiantuntijuusalueen käsitteitä (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti (Viestintä)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit (hyvä 3)

Opiskelija osaa
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida muutosjohtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit (kiitettävä 5)

Opiskelija osaa
-luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Heli Kulomaa
 • Niklas Leppä
 • Clarissa Bingham
 • Essi Tammisto
Vastuuopettaja

Clarissa Bingham

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1 (Koko: 600. Avoin AMK: 600.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää ja soveltaa hankevalmisteluprosessiin liittyvät osa-alueet
- rakentaa hankehakemuksen,
- kehittää sekä arvioida organisaatiollesi sopivia hankeideoita,
- ymmärtää tutkimusetiikkaan liittyvät asiat ja arvioida niiden roolin omassa hankkeessa

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän täysin automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tuntia opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä MOOC tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. MOOC on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista.

1. Johdanto
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä hankevalmistelusta
Osiossa tutustut kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiin hanketyöstä. Saat myös yleiskuvan siitä, mitä hankevalmistelussa on hyvä ottaa huomioon. Osio koostuu pohdiskelutehtävästä, artikkelista ja asiantuntijoiden haastatteluvideosta.

3. Hankeidea
Osiossa pohditaan sitä, mistä hankeideat syntyvät, millainen on hyvä hankeidea ja miten hankeideaa voi kiteyttää.
Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

4. Hankkeen suunnittelu
Osiossa esitellään hankesuunnittelua tukevia kysymyksiä ja työkaluja.
Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä videosta.

5. Aikataulutus
Osiossa käydään läpi hankevalmistelun aikataulutusta sekä asioita, joihin valmistelussa tulee varata aikaa.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

6. Rahoitus
Osiossa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet sekä se, millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota rahoitusohjelmassa sekä rahoittajan ohjeistuksissa.
Osion koostuu tekstistä sekä tehtävästä.

7. Hankekumppanit
Osiossa pohditaan hankekumppaneiden merkitystä hankehakemuksessa sekä kuullaan kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiä verkostoitumiseen.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä asiantuntijoiden haastatteluvideosta.

8. Hakemuksen kirjoittaminen
Osiossa esitellään vinkkejä hankehakemuksen kirjoittamiseen sekä tutustutaan prosessikirjoittamisen vaiheisiin.
Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

9. Hankkeen budjetointi
Osiossa esitellään hankkeen budjetin laatimista. Osiossa perehdytään mm. budjetin suuruusluokkaan ja omarahoitukseen, hankesuunnitelman ja budjetin yhteyteen sekä budjetin jakautumisesta hankekonsortion kesken.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista, asiantuntijoiden haastatteluvideosta sekä tehtävästä.

10. Tutkimusetiikka
Osiossa käsitellään sitä, miten tutkimusetiikka liittyy hankevalmisteluun ja miksi se on tärkeä huomioida jo hankehakemusvaiheessa. Osiossa käsitellään tutkimusetiikan perusasioista, tutkimusluvan merkityksestä ja hakemisesta sekä eettistä ennakkoarviointia.
Osion koostuu tekstistä sekä siihen liittyvistä materiaaleista.

11. Hyvän hankevalmistelun piirteitä
Osiossa esitellään hyvän hankevalmistelun ja hankehakemuksen piirteitä. Osiossa kuullaan myös kokeneiden hankevalmistelijoiden vinkkejä hankevalmistelun ensikertalaisille.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista, asiantuntijoiden haastatteluvideosta sekä tehtävästä.

12. Yhteenveto ja suoritusmerkintä
Tässä osiossa kootaan yhteen MOOCin anti sekä pääset pyytämään suoritusmerkinnän. Huomiothan, että tämä osio avautuu vasta kun kaikki pakolliset tehtävät on tehty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinto on tarjolla Laurean YAMK-tutkinto-opiskelijoille. Se on avoinna myös 3AMKn ja CampusOnlinen kautta ristiinopiskeleville ja avoimen AMKn opiskelijoille. Opinto on kaikille maksuton.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty arvosana vaatii

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jonna Hjelt
 • Johanna Aalto
Vastuuopettaja

Tarja Juvonen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-kehittää ja johtaa omaa opiskeluaan, taitojaan ja uravalmiuksiaan
-analysoida ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja sisältöä

Toteutustapa

Tämä opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alussa. Opinnon voi aloittaa heti opiskelupaikkatiedon jälkeen. Koulutuksen aloituspäivät määräytyvät koulutuksen aloituspaikan mukaan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna 31.12.2023 mennessä.

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Canvasin työtilan moduulien suoritus ohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvas-työtilassa mainittu oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 135 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY: Opintojakson kaikki suoritukset on tehty vaaditulla tavalla.

HYLÄTTY: Opintojakson yksi tai useampi suoritus on tekemättä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jonna Hjelt
 • Johanna Aalto
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-kehittää ja johtaa omaa opiskeluaan, taitojaan ja uravalmiuksiaan
-analysoida ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja sisältöä

Toteutustapa

Tämä opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alussa. Opinnon voi aloittaa heti opiskelupaikkatiedon jälkeen. Koulutuksen aloituspäivät määräytyvät koulutuksen aloituspaikan mukaan.

Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna 30.6.2024 mennessä. Canvasin työtilan moduulien suoritus ohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvas-työtilassa mainittu oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 135 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY: Opintojakson kaikki suoritukset on tehty vaaditulla tavalla.
HYLÄTTY: Opintojakson yksi tai useampi suoritus on tekemättä.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 - 5

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Antti Sekki
Vastuuopettaja

Antti Sekki

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 400. Avoin AMK: 400.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa:

- analysoida yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot ja arvioida yrittäjyysmuotojen soveltuvuutta oma elämäntilanne huomioiden
- kategorioida osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja analysoida itselle sopivimman roolin
- verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteitä eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
- analysoida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyviä verokäytänteitä kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
- laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Toteutustapa

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sekki (2023) Vaurastu osaomistajana - osakkaan rooli perinteisenä, startup- ja buyout-yrittäjänä, ISBN 978-952-14-4982-6, AlmaTalent.
- Sekki & Niemi (2016) Menesty yrittäjänä — 68 käytännön ohjetta, ISBN 978-952-14-2766-4, AlmaTalent.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.

Sisältö ja sen jaksotus

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa;

- analysoida yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot ja arvioida yrittäjyysmuotojen soveltuvuutta oma elämäntilanne huomioiden
- kategorioida osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja analysoida itselle sopivimman roolin
- verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteitä eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
- analysoida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyviä verokäytänteitä kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
- laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 15.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 - 5

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Antti Sekki
Vastuuopettaja

Antti Sekki

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua opiskelija osaa:

- analysoida yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot ja arvioida yrittäjyysmuotojen soveltuvuutta oma elämäntilanne huomioiden
- kategorioida osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja analysoida itselle sopivimman roolin
- verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteitä eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
- analysoida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyviä verokäytänteitä kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
- laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Toteutustapa

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sekki (2023) Vaurastu osaomistajana - osakkaan rooli perinteisenä, startup- ja buyout-yrittäjänä, ISBN 978-952-14-4982-6, AlmaTalent.
- Sekki & Niemi (2016) Menesty yrittäjänä — 68 käytännön ohjetta, ISBN 978-952-14-2766-4, AlmaTalent.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.

Sisältö ja sen jaksotus

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa;

- analysoida yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot ja arvioida yrittäjyysmuotojen soveltuvuutta oma elämäntilanne huomioiden
- kategorioida osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja analysoida itselle sopivimman roolin
- verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteitä eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
- analysoida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyviä verokäytänteitä kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
- laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Päivi Tossavainen
Vastuuopettaja

Päivi Tossavainen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida liiketoimintamalleja ja niiden taustalla vaikuttavia ajattelumalleja
- arvioida liiketoiminnan ajattelumallien ilmenemistä käytännössä
- luoda suunnitelman liiketoiminnan ajattelumallin kehittämiseksi omassa organisaatiossa
- syntetisoida palveluajattelun eri näkökulmia
- ymmärtää palveluajattelun vaikutus liiketoimintaan ja organisaatioihin

Toteutustapa

Verkkototeutus: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina ZOOMilla. Verkko-opetus sisältää aktivoivaa luento-opetusta ja pienryhmissä toteutettavia harjoituksia, jotka oleellisia opintojakson suorittamisen kannalta. Opiskelijoiden osallistuminen välttämätöntä. Verkko-opetusta ei nauhoiteta.

Opintojaksolla käsitellään laajoja yhteiskuntaan ja organisaatioihin vaikuttavia muutoksia. Opintojakso on teoreettispainotteinen ja eri ilmiöitä tarkasteleva. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uusiin muuttuviin liiketoimintaan ja johtamiseen vaikuttaviin ajattelumalleihin ja niiden vaikutuksiin. Yhteiskunnallisen muutoksen lisäksi yrityksen/ organisaation taso.

Opintojakson aloitus: Orientaatio on pakollinen ja se on suoritettava ennen opintojakson sisällön suorittamisen aloittamista.
Opintojakso on laajuudeltaan 5 op., mikä tarkoittaa noin 135hrs työtä/ opiskelija ( noin 27 h/ moduuli).
Oppiminen perustuu yhteisölliseen oppimiseen (yhteisöoppimiseen), vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Osa tehtävistä on riippuvaisia toisten osallistujien suorittamisesta.

Muutokset toteutussuunnitelmaan ovat mahdollisia.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin oppimisympäristössä. Kansainvälinen akateeminen kirjallisuus.

Grönroos, C. ja Gummerus, J. (2014). The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, Managing Service Quality, 24(3), pp. 206 - 229 .http://dx.doi.org/10.1108/MSQ-03-2014-0042
Lusch R.F. ja Vargo S.L. (2014). Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
Wetter-Edman, Katarina; Sangiorgi, Daniela; Edvardsson, Bo; Holmlid, Stefan; Grönroos, Christian & Mattelmäki, Tuuli (2014). Design for Value Co-Creation: Exploring Synergies Between Design for Service and Service Logic. Service Science 6(2):106-121. http://dx.doi.org/10.1287/serv.2014.0068

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö tapahtuu opiskelijan oman reflektoinnin (oma työura, työkokemus, työorganisaatiot) kautta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojakso alkaa orientoitumistehtävillä, jotka ovat kaikille osallistujille pakolliset. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin .

Kansainvälisyys toteutuksella

Kansainvälinen akateeminen kirjallisuus ja muu aineisto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.Opintojakson suorittaminen vaatii siis noin 130h työpanostusta.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa osallistuja muuttuviin liiketoimintaan ja johtamiseen vaikuttaviin ajattelumalleihin ja niiden vaikutuksiin. Opintojaksolla on 5 muuttuvaa aihealuetta, joista ensimmäinen suoritetaan itseopiskeluna ennen verkko-opetuksen aloittamista. Verkko-opetuskertoja on 4.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa (EQF7).

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy [Canvasista, Teamsistä, jos muualta mistä; voit myös lisätä OneDrive linkin].

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan YAMK opintojakson arviointikriteerien mukaisesti asteikolla hyväksytty/ hylätty.

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).
Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)
Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
Vastuuopettaja

Hannu Tikkanen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida liiketoimintamalleja ja niiden taustalla vaikuttavia ajattelumalleja
- arvioida liiketoiminnan ajattelumallien ilmenemistä käytännössä
- luoda suunnitelman liiketoiminnan ajattelumallin kehittämiseksi omassa organisaatiossa
- syntetisoida palveluajattelun eri näkökulmia
- ymmärtää palveluajattelun vaikutus liiketoimintaan ja organisaatioihin

Toteutustapa

Opintojaksolla opiskelijat tutustuvat tutkimuskirjallisuuden kautta erilaisiin palveluliiketoiminnan ajattelumalleihin. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää yritysten ja organisaatioiden mahdollisuuksia luoda arvoa asiakkailleen. Opintojakson aiheet ovat relevantteja niin tuote- kuin palvelusektoreilla. Opintojakson sisältö on tarkoitettu hyödynnettäväksi sekä työelämässä että opinnäytetyössä.

Opintojakson työskentely on pääosin itsenäistä, mutta siihen sisältyy myös vertaisoppimista, joka toteutetaan aikataulutettujen Zoom-tapaamisten, verkkokeskustelujen sekä tehtäväpalautusten vertaisarviointien kautta. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta etänä. Etäopetusta ei tallenneta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kansainvälisiä palvelututkimuksen artikkeleita, esim:
Heinonen, K. & Strandvik, T. 2015. Customer-dominant logic: foundations and implications. Journal of Services Marketing, 29 (6/7), 472-484
Grönroos, C. & Voima, P. 2013. Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of the Academy of Marketing Science, 41 (2), 133-150
Vargo, S.L. & Lusch, R.F. 2016. Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. Journal of the Academy of Marketing Science, 44 (1), 5-23
Kirja:
Grönroos, C. (useita painoksia) Palvelujen johtaminen ja markkinointi.

Tarkempi kirjallisuuslista julkaistaan opintojakson Canvas-työtilassa. Kirjallisuuslistaan voi tulla täydennyksiä tai muutoksia myöhemmin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen alkamispäivä on 8.2.2024 jolloin Canvas-työtila aukeaa.

Zoom-tapaamiset:
22.2. klo 13-16
21.3. klo 13-16
25.4. klo 13-16

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä (22.2.) tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Mikäli opiskelija on estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielistä lähdeaineistoa ja kansainvälistä akateemista kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus, 5 op. vastaa laskennallisesti 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla opiskelijat tutustuvat tutkimuskirjallisuuden kautta erilaisiin palveluliiketoiminnan ajattelumalleihin. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää yritysten ja organisaatioiden mahdollisuuksia luoda arvoa asiakkailleen. Opintojakson aiheet ovat relevantteja niin tuote- kuin palvelusektoreilla. Opintojakson sisältö on tarkoitettu hyödynnettäväksi sekä työelämässä että opinnäytetyössä.

Pedagogisesti noudatamme opintojaksolla Laurean LbD-mallia ja käänteisen oppimisen filosofiaa.
Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa palveluliiketoiminnan ajattelumalleista sekä soveltaa niitä käytäntöön omassa työssään.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Toteutukselle on varattu 10 kpl Avoimen AMK:n paikkoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu yksilöllisesti suoritettaviin tehtäviin sekä ryhmätehtävään.

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Päivi Tossavainen
Vastuuopettaja

Päivi Tossavainen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa palvelumuotoilun mahdollisuudet oman alansa kehittämistyössä
- palvelumuotoilun peruskäsitteet, prosessin ja keskeiset menetelmät
- soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapaa ja työkaluja palvelujen kehittämisessä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena, ZOOM. Verkko-opetus sisältää aktivoivaa luento-opetusta ja pienryhmissä toteutettavia harjoituksia, jotka oleellisia opintojakson suorittamisen kannalta. Opiskelijoiden osallistuminen välttämätöntä. Verkko-opetusta ei nauhoiteta. Verkko-opetuspäiviä on kolme.

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op., mikä tarkoittaa noin 135hrs työtä/ opiskelija. Opiskelu tapahtuu ennen opetuksen aloittamista( ennakkotehtävät), opetuspäivinä ja opetuspäivien välissä ja jälkeen (oppimistehtävät).
Muutokset toteutussuunnitelmaan ovat mahdollisia.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus: Polaine, Andy; Løvlie, Lavrans & Reason, Ben (2013) Service Design: From Insight to Implementation, and more. Rosenfeld Media (e-kirja löytyy eBook centralin kautta). Suositetltava kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö tapahtuu opiskelijan oman osaamisen ja työkokemuksen reflektointina, ja tarkastellen omaa työympäristöään.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Osittain englanninkielinen lähdeaineisto. Kansainvälinen akateeminen kirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio ja ennakkotehtävät 10h
Opetuspäivät 3x8h, yhtennsä 24h
Oppimistehtävät 100h

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso on tarkoitettu YAMK-opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet palvelumuotoilua.
Kyseessä on palvelumuotoiluosaamisen perusteet sisältäen peruskäsitteet ja menetelmät.
Opintojaksolla profiloidaan opiskelijan omaa osaamista suhteessa palvelumuotoilun osaamistarpeisiin.
Opintojakson systeeminen tulokulma on oman osaamisen tarkastelu palvelun kehittämisen kontekstissa.
Pedagogisesti noudatamme opintojaksolla Laurean LbD-mallia ja käänteisen oppimisen filosofiaa.
Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa palvelumuotoilusta sekä soveltaa sitä käytäntöön omassa työssään.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa (EQF7).

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy [Canvasista, Teamsistä, jos muualta mistä; voit myös lisätä OneDrive linkin].

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on ennakkotehtäviä, joiden hyväksytty suoritus edellytetään kurssiin osallistumiselle (ns. orientaatio).
Opintojakso arvioidaan asteikolla: hyväksytty/ hylätty Laurean YAMK opintojakson arviointikriteerien mukaisesti.

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

09.02.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
Vastuuopettaja

Hannu Tikkanen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa palvelumuotoilun mahdollisuudet oman alansa kehittämistyössä
- palvelumuotoilun peruskäsitteet, prosessin ja keskeiset menetelmät
- soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapaa ja työkaluja palvelujen kehittämisessä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena (Zoom). Opintojaksolla opiskelijat tutustuvat itsenäisesti ja ryhmissä palvelumuotoilun teoriaan ja työkaluihin, sekä työstävät ryhmissä palvelumuotoiluprojekteja toimeksiantajille. Opintojakso alkaa itseopiskelulla 9.2. jolloin Canvas avataan. Opiskelijoilta edellytetään mahdollisuutta osallistua kaikkiin opetustilaisuuksiin.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta etänä. Etäopetusta ei tallenneta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Palvelumuotoilun perusteoksia, esimerkiksi:

Polaine, A., Løvlie, L. & Reason, B. 2013. Service Design: From Insight to Implementation, and more.
Stickdorn M., Hormess M., Lawrence A. & Schneider J. 2012. This is Service Design Thinking.
Stickdorn M., Hormess M., Lawrence A. & Schneider J. 2018. This is Service Design Doing - Method Library.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu.

Tarkempi kirjallisuuslista julkaistaan opintojakson Canvas-työtilassa. Kirjallisuuslistaan voi tulla täydennyksiä tai muutoksia myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson ryhmätöissä työstetään toimeksiantajien projekteja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä (23.2.) tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Ensimmäiselle kontaktikerralle osallistuminen on tärkeää, koska silloin muodostetaan opiskelijaryhmät ja kuullaan projektitehtävät toimeksiantajilta. Mikäli opiskelija on estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielistä lähdeaineistoa ja kansainvälistä akateemista kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus, 5op. vastaa laskennallisesti n. 135 tuntia työtä.

Työ jakautuu laskennallisesti seuraavasti:
2 op. teoriaa (54h)
3 op. projektityötä (81h)

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa osaamista tai kokemusta palvelumuotoilusta. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoilun periaatteisiin ja työkaluihin kirjallisuuden, luentojen ja yhteisten keskustelujen kautta, ja niitä sovelletaan ryhmätyöskentelynä aidoissa työelämän projekteissa. Opintojaksoon sisältyy sekä itsenäistä opiskelua että ryhmissä tehtävää työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista arvioidaaan sekä yksilöllisten että ryhmissä suoritettavien tehtävien perusteella.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

30 - 40

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jani Merikivi
 • Harri Ruoslahti
 • Eveliina Hytönen
 • Maria Ekström
 • Jyri Rajamäki
Vastuuopettaja

Maria Ekström

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

After accomplishing this course the student is able to:

- explain the concept of resilience
- develop a knowledge-based resilience framework
- apply it to three different levels: societal, organizational, and individual
- deliver a resilience project

Toteutustapa

The study unit is completed partly independently following a schedule for returning assingments / by a given deadline. In addition to independent studying, the study unit includes scheduled teaching or guidance online. Please check contents and your timetable in Pakki. Recordings of the teaching sessions can be viewed on Canvas afterwards. The study unit includes working in pairs or groups. You will not receive individual feedback for assignments from the teacher: feedback is based on checking the accuracy of the assignments, giving out model answers after the assignments have been returned, and giving peer feedback.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

You will find the necessary literature on the Canvas learning platform.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position. The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module. The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). ... The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Students can choose their own development object (own organisation for example)

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

You need to return the first assignment in the appointed schedule, to register your attendance in the course

Other important dates that can also be found in your Pakki calendar:

16.08.2023 15.00 - 17.00 Zoom
23.08.2023 15.00 - 17.00 Zoom
30.08.2023 15.00 - 17.00 Zoom
06.09.2023 15.00 - 17.00 Zoom
13.09.2023 15.00 - 17.00 Zoom
20.09.2023 15.00 - 17.00 Zoom

Kansainvälisyys toteutuksella

The reading material consists of peer-reviewed international research articles.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

[One credit equals approximately 26.7 hours of work performed by the student. You can evaluate the student’s time management in different assignments. A tool for calculating the workload is available in the “Implementations” menu of the teacher’s desktop in Peppi.]

Sisältö ja sen jaksotus

Perspectives on resilience taps into the concept of resilience, which American Psychological Association defines as “process of and outcome of successfully adapting to difficult or challenging life experiences” through psychological and behavioral “flexibility and adjustment to external and internal demands”.​

Besides an individual level, the concept concerns also organizational and societal resilience. Both levels have gained attention in the past years: e.g, according to Wiig (2019) the “common use of the resilience concept relates to the ability of an entity, individuals, community, or system to return to normal condition or functioning after the occurrence of an event that disturbs its state”, or National Academy of Sciences (2012) define resilience as “the ability to prepare and plan for, absorb, recover from, or more successfully adapt to actual or potential adverse events”.​

This course has a focus on all these three levels with attempt to provide the students with an understanding of the various dimensions: resilience management cycles (e.g., plan, absorb, recover, and learn/adapt), system domains (social, cognitive, information, and physical) that be applied to build resilience on a societal, organizational or even an individual level.​

It also gives the students the tools to develop and apply their understanding and knowledge into practice. In other words, the course enables the students to build a resilience-based framework and deliver it in an actual work-life project.

Lisätietoja opiskelijoille

You need to return the first assignment before the 31st of August at 23h59 to confirm your attendance in the course

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To achieve grade 5 (excellent) the student must be able to:

- create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion. (Knowledge base)
- solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields. (Problem solving)
- develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion. (Development)
- communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field. (Communication)

To achieve grade 3 (good) the student must be able to:

- gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise fairly. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields. (Problem solving)
- create target-oriented, justified development plans considering the community. (Development)
- communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing. (Communication)

To achieve grade 1 (satisfactory) the student must be able to:
- gather, process, produce and evaluate information widely. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise systematically. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities. (Problem solving)
- recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base. (Development)
- communicate clearly both orally and in writing. (Communication)All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed. If Ouriginal is used when assignments are checked, the lecturer will inform the students of this.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

To achieve grade 1 (satisfactory) the student must be able to:
- gather, process, produce and evaluate information widely. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise systematically. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities. (Problem solving)
- recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base. (Development)
- communicate clearly both orally and in writing. (Communication)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

To achieve grade 3 (good) the student must be able to:

- gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise fairly. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields. (Problem solving)
- create target-oriented, justified development plans considering the community. (Development)
- communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing. (Communication)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

To achieve grade 5 (excellent) the student must be able to:

- create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion. (Knowledge base)
- solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields. (Problem solving)
- develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion. (Development)
- communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field. (Communication)

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Otto Mäkelä
 • Apramey Dube
Vastuuopettaja

Apramey Dube

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- adapt to the current change from cost focus to customer value orientation
- explain the theory and research concerning pricing of services
- price new services using traditional pricing methods
- apply innovative pricing methods and tools in practice

Toteutustapa

This is an online study unit (Canvas) which starts in May and ends in August 2024.

Aika ja paikka

Online, Canvas learning environment.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

A list of recommended reading will be published in Canvas.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position. The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module. The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Orientation May (Introductory session in May on Zoom, will be recorded)
Module 1 Pricing methods and revenue streams. May & June
Module 2 How to build a pricing strategy? June
Module 3 Dynamic pricing. July & August

Active participation in online discussions is required.

The return dates for assignments will be informed in the Canvas learning environment.
There will be a team project during the summer, which is returned in August. In August there will be final discussions, peer review and you will return your final learning diary.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS = approximately 135 student working hours

Sisältö ja sen jaksotus

Orientation and learning diary
Module 1 Pricing methods and revenue streams
Module 2 How to build a pricing strategy?
Module 3 Dynamic pricing

Lisätietoja opiskelijoille

This study unit is for Master level students (YAMK) only. Bachelor level students cannot enroll to this course.

The study unit corresponds to the requirements of Master's level education.

Quota for open UAS and 3AMK: TBA

The quality of the study unit implementation has been assessed and the self-evaluation report is available in Canvas.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Individual assignments (50%):
Orientation (pass/fail)
Learning Diary (1-5)
Module 1. Pricing methods and revenue streams (pass/fail)

Team assignments (50%):
Module 2. How to build a pricing strategy? (pass/fail)
Module 3. Dynamic pricing (1-5)

All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

To achieve grade 1 (satisfactory) the student must be able to:
- gather, process, produce and evaluate information widely. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise systematically. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities. (Problem solving)
- recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base. (Development)
- communicate clearly both orally and in writing. (Communication)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

To achieve grade 3 (good) the student must be able to:

- gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise fairly. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields. (Problem solving)
- create target-oriented, justified development plans considering the community. (Development)
- communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing. (Communication)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

To achieve grade 5 (excellent) the student must be able to:

- create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion. (Knowledge base)
- solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields. (Problem solving)
- develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion. (Development)
- communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field. (Communication)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 10

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Ruusa Ligthart
 • Taina Vuorela
Vastuuopettaja

Taina Vuorela

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation ja yksilön valmiuksia projektijohtamisessa
- hyödyntää erilaisia menetelmiä TKI-toiminnassa ja projektijohtamisessa
- soveltaa ja ymmärtää projektitiimin ja verkostojen johtamisen ja kehittämisen näkökulmia

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelijat voivat suorittaa joko A- tai B-osion tai vaihtoehtoiset molemmat (5op + 5 op).
A-ja B-osiolle on kummallekin oma Canvas alusta.

A / Teoriaosuus itseopiskeluna lähdemateriaalia hyödyntäen (5 op)
B / LbD-menetelmä hanketoimeksiannon toteuttamisessa (5 op)

A/ Teoriaosuus (5 op) koostuu tehtävistä 1 - 5 (kts. alla)
1. Motivaatiotehtävä: video
2. Projektitehtävä: monivalintatehtävä
3. Johdatus projektijohtamisen ja TKI-toiminnan käsitteistöön ja menetelmiin: monivalintatehtävä
4. Johdatus TKI-toiminnan ja hankkeiden johtamisen valmiuksiin (kannattavuus, vaikuttavuus, viestintä): oikein/väärin tehtävä
5. CASE-tehtävä (mahdollisuus tehdä parityönä) + vertaisarviointi

B/ Hanketoimeksianto-osuus (5 op): ryhmätyönä
- projektisuunnitelma ja toteuman kuvaus – yhteistyössä ja neuvotellen (hanketoimija, opettaja, opiskelija)
- hanketehtävän toteutus
& esitys toimeksiantajalle ja muille opiskelijaryhmille
& reflektointitehtävä
- yhteisjulkaisu tuloksista

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Linkit materiaaliin Laurean Finnaan löytyvät Canvas alustalta.

A / osio
- Wells, K. & Kloppenborg, T. 2018. Project Management Essentials. Business Expert Press. Ebook Central (LAUREAn kirjasto)
Chapters 1 – 7 (Introduction, Initiating a Project, Engaging Team & Stakeholders, Determining Project, Scheduling, Budgeting,
Directing Performance)
- PROJEKTITOIMINTA lehti 2/2020 seuraavat artikkelit:
- Nevalainen, A. 2020. Organisaation riskimaisema näkyväksi projekti- ja riskisalkun yhteispelillä. PROJEKTITOIMINTA lehti 2,
s. 14-18.
- Aaltonen, P. 2020. Mistä on onnistunut projekti tehty? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 24-27.
- Buttler, P. ja Oksman, R. Projektien halutaan onnistuvan. Mitkä ovat onnistumisen kriteerit? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s.
42-43.
- Halttunen, E. 2020. Projektipäällikön urapolku. Raksahommista yhden maamme suurimman lentokenttähankkeen johtoon.
PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 44-47.
- Ilama, V. 2020. Onnistuneen projektikulttuurin ytimessa. PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 48-49.
-Ahola, T. 2020. Muistithan ottaa käyttäjät mukaan projektiisi? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 66-67.
-Knardal, P. S. & Pettersen, I. J. 2015. Creativity and management control: the diversity of festival budgets. International Journal
of Managing Projects in Business, Vol. 8, No. 4, pp. 679-695.
-Zerjav, V. 2021. Why Do Business Organizations Participate in Projects? Toward a Typology of Project Value Domains, Project
Management Journal, Vol 52(3), 287-297.

B / osio: hankesuunnitelma
PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 2021. 7th edition. Project Management Institute. (eBook Central)
Snyder-Dionisio, C. 2018. A Project Manager's Book of Tools and Techniques. Wiley. (eBook Central))

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Projekti/hankeyhteistyö tarkentuu opintojakson aloitukseen mennessä.

(A) Teoriaosuus itseopiskeluna lähdemateriaalia hyödyntäen
(B) LbD-menetelmä hanketoimeksiannon toteuttamisessa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitusinfo: keskiviikkona keskiviikkona 20.9.2023 klo 16.30 - 19.00
Loppuseminaari (esitykset ja vertaismentorointi): keskiviikkona 29.11.2023 klo 16.30 - 19.00

Hanketoimeksiannon 'välitsekkaukset' sovitaan aloitusinfossa osallistujien kanssa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Mikäli opiskelija on estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään lähdemateriaalina kansallista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
Perehdytään myös kansainväliseen hankemaailmaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Teoriaosuus: itseopiskelumateriaalit Canvasissa (5 op = 133,5h)
Hanketoimeksiannon suorittaminen LAUREAn hankkeessa (5 op = 133,5h)

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään projektijohtamisen perusteisiin (osio A) ja sovelletaan niitä LAUREAn hankkeen toimeksiannoissa (osio B).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa (EQF7) ja on siis tarkoitettu YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Arvioinnin kohteet:
A-osio: teoriaosuuksiin liittyvät motivaatiovideo, teoriaan liittyvät monivalintatehtävät ja soveltava case-tehtävä+vertaisarviointi; hankesuunnitelmaan perehtyminen
B-osio: hanketoimeksiantoon liittyväte tehtävät (suunnitelma, tehtävän toteutus ja esitys, raportointi + julkaisu, reflektointitehtävä)
Lisätietoja Canvas alustoilta: painotukset, arviointimenetelmät, arvioijat ja arvioinnin ajankohta.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta: teoriaosuus; hanketoimeksianto)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta: hanketoimeksianto ja case-tehtävä)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu: hanketoimeksianto)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti (hanketoimeksianto ja case-tehtävä).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta: teoriaosio, hanketoimeksianto ja case-tehtävä)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta: projektijohtamisen teoriakatsaus; hanketoimeksianto, case-tehtävä)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu: case-tehtävä ja hanketoimeksianto)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä: hanketoimeksianto ja case-tehtävä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta: hanketoimeksianto; case-tehtävä)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu: hanketoimeksianto; case-tehtävä)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä; hanketoimeksianto; case-tehtävä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 - 10

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Tiina Lehtosaari
 • Taina Vuorela
Vastuuopettaja

Taina Vuorela

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation ja yksilön valmiuksia projektijohtamisessa
- hyödyntää erilaisia menetelmiä TKI-toiminnassa ja projektijohtamisessa
- soveltaa ja ymmärtää projektitiimin ja verkostojen johtamisen ja kehittämisen näkökulmia

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelijat voivat suorittaa joko A- tai B-osion tai vaihtoehtoiset molemmat (5op + 5 op).
A-ja B-osiolle on kummallekin oma Canvas alusta.

A / Teoriaosuus itseopiskeluna lähdemateriaalia hyödyntäen (5 op)
B / LbD-menetelmä hanketoimeksiannon toteuttamisessa (5 op)

A/ Teoriaosuus (5 op)
- motivaatiotehtävä: video
- projektitehtävä: monivalintatehtävä
- johdatus projektijohtamisen ja TKI-toiminnan käsitteistöön ja menetelmiin: monivalintatehtävä
- johdatus TKI-toiminnan ja hankkeiden johtamisen valmiuksiin (kannattavuus, vaikuttavuus, viestintä): oikein/väärin tehtävä
- CASE-tehtävä (mahdollisuus tehdä parityönä) + vertaisarviointi

B/ Hanketoimeksianto-osuus (5 op): ryhmätyönä
- projektisuunnitelma ja toteuman kuvaus (1 op) – yhteistyössä ja neuvotellen (hanketoimija, opettaja, opiskelija)
- hanketehtävän toteutus (3 op)
& esitys toimeksiantajalle ja muille opiskelijaryhmille
& reflektointitehtävä
- yhteisjulkaisu tuloksista (1 op)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Linkit materiaaliin Laurean Finnaan löytyvät Canvas alustalta.

A / osio
- Wells, K. & Kloppenborg, T. 2018. Project Management Essentials. Business Expert Press. Ebook Central (LAUREAn kirjasto)
Chapters 1 – 7 (Introduction, Initiating a Project, Engaging Team & Stakeholders, Determining Project, Scheduling, Budgeting,
Directing Performance)
- PROJEKTITOIMINTA lehti 2/2020 seuraavat artikkelit:
- Nevalainen, A. 2020. Organisaation riskimaisema näkyväksi projekti- ja riskisalkun yhteispelillä. PROJEKTITOIMINTA lehti 2,
s. 14-18.
- Aaltonen, P. 2020. Mistä on onnistunut projekti tehty? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 24-27.
- Buttler, P. ja Oksman, R. Projektien halutaan onnistuvan. Mitkä ovat onnistumisen kriteerit? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s.
42-43.
- Halttunen, E. 2020. Projektipäällikön urapolku. Raksahommista yhden maamme suurimman lentokenttähankkeen johtoon.
PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 44-47.
- Ilama, V. 2020. Onnistuneen projektikulttuurin ytimessa. PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 48-49.
-Ahola, T. 2020. Muistithan ottaa käyttäjät mukaan projektiisi? PROJEKTITOIMINTA lehti 2, s. 66-67.
-Knardal, P. S. & Pettersen, I. J. 2015. Creativity and management control: the diversity of festival budgets. International Journal
of Managing Projects in Business, Vol. 8, No. 4, pp. 679-695.
-Zerjav, V. 2021. Why Do Business Organizations Participate in Projects? Toward a Typology of Project Value Domains, Project
Management Journal, Vol 52(3), 287-297.

B / osio: hankesuunnitelma
PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 2021. 7th edition. Project Management Institute. (eBook Central)
Snyder-Dionisio, C. 2018. A Project Manager's Book of Tools and Techniques. Wiley. (eBook Central))

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Projekti/hankeyhteistyö tarkentuu opintojakson aloitukseen mennessä.

Teoriaosuus itseopiskeluna lähdemateriaalia hyödyntäen
LbD-menetelmä hanketoimeksiannon toteuttamisessa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitusinfo: keskiviikkona 24.1.2023 klo 16.30 - 19.00
Loppuseminaari (esitykset ja vertaismentorointi): keskiviikkona 17.4.2023 klo 16.30 - 19.00

Hanketoimeksiannon 'välitsekkaukset' sovitaan aloitusinfossa osallistujien kanssa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi.

Mikäli opiskelija on estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään lähdemateriaalina kansallista ja kansainvälistä kirjallisuutta.
Perehdytään myös kansainväliseen hankemaailmaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Teoriaosuus: itseopiskelumateriaalit Canvasissa (5 op = 133,5h)
Hanketoimeksiannon suorittaminen LAUREAn hankkeessa (5 op = 133,5h)

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään projektijohtamisen perusteisiin (osio A) ja sovelletaan niitä LAUREAn hankkeen toimeksiannoissa (osio B).

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Arvioinnin kohteet:
A-osio: teoriaosuuksiin liittyvät motivaatiovideo, teoriaan liittyvät monivalintatehtävät ja soveltava case-tehtävä+vertaisarviointi; hankesuunnitelmaan perehtyminen
B-osio: hanketoimeksiantoon liittyväte tehtävät (suunnitelma, tehtävän toteutus ja esitys, raportointi + julkaisu, reflektointitehtävä)
Lisätietoja Canvas alustoilta: painotukset, arviointimenetelmät, arvioijat ja arvioinnin ajankohta.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta: teoriaosuus; hanketoimeksianto)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta: hanketoimeksianto ja case-tehtävä)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu: hanketoimeksianto)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti (hanketoimeksianto ja case-tehtävä).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta: teoriaosio, hanketoimeksianto ja case-tehtävä)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta: projektijohtamisen teoriakatsaus; hanketoimeksianto, case-tehtävä)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu: case-tehtävä ja hanketoimeksianto)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä: hanketoimeksianto ja case-tehtävä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta: hanketoimeksianto; case-tehtävä)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu: hanketoimeksianto; case-tehtävä)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen: hanketoimeksianto)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä; hanketoimeksianto; case-tehtävä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jukka Ojasalo
Vastuuopettaja

Jukka Ojasalo

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Toteutustapa

Lectures, group exercises during instruction, individual assignments

Aika ja paikka

Instruction in Zoom:

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saldana, Johny, Patricia Leavy, and Natasha Beretvas (2011). Fundamentals of Qualitative Research. Oxford University Press.

Instructor’s slides handout

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Each student may select the case company/organization for the course assignment him/herself.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

30 Sept 2023, 08:30-16:30, Zoom/Teams
28 Oct 2023, 08.30 - 16.30, Zoom/Teams
25 Nov 2023, 08.30 - 16.30, Zoom/Teams

Kansainvälisyys toteutuksella

Instruction in English

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ects credits = 135 hours (1 credit = 27 hours of work)
Contact instruction
Reading the literature for the assignments
Collaboration with the case company/organization
Writing the assignments (notes, reports)

Sisältö ja sen jaksotus

Objectives
The students will be able to
• Understand the principles of qualitative research and data analysis
• Outline the different approaches of qualitative data analysis
• Understand the stages in the analytical process
• Code and categorize qualitative data
• Report results from analysis

Description
The course helps to understand and conduct qualitative research. It increases capabilities to analyze qualitative data. It introduces the philosophical grounds of qualitative methodology and different qualitative methods. It helps in making methodological choices of and advancing the student’s own thesis project through individual assignments and group exercises. It helps the student to make methodological choices and apply qualitative methods of the student's own master thesis project.

Lisätietoja opiskelijoille

It is compulsory to attend the contact instruction.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Participation in instruction, assignments

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Approval criteria: Obligatory assignments, participation in instruction

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jukka Ojasalo
Vastuuopettaja

Jukka Ojasalo

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

29.02.2024 - 19.05.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 600

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janika Lindström
 • Essi Tammisto
Vastuuopettaja

Janika Lindström

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
-esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
-vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
-soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Toteutustapa

Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustan toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Verkkokurssin käytyään opiskelija osaa:

- jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
- esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
- vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
- soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy verkkototeutuksen oppimisympäristöstä Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MOOC-opinnolle ei ole tarjolla valinnaista soritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Verkkototeutus on tehty yhdessä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta, opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Neljän opintopisteen toteutus vastaa siis 108 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa

MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia

MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa

MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

MODUULI 5: Sovinnollisen työotteen soveltaminen ja ammatillinen toiminta sovittelutoimistoissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on tarjolla vain Laurean yamk-tutkintoa suorittaville ja avoimen AMK:n opiskelijoille.

AMK-tasoinen toteutus on tutkinto-opiskelijoille tarjolla opinnon koodilla TO00CB71.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.


Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä
5 94% – 100%
4 88% – 93%
3 82% – 87%
2 76% – 81%
1 70% – 75%
0/hylätty 0% – 69%

Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 600

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Heli Kulomaa
 • Janika Lindström
Vastuuopettaja

Janika Lindström

Ryhmät
 • TYJ24SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S24, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
-esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
-vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin
-soveltaa sovitteluun liittyviä säännöksiä sekä sovittelevaa työotetta ja analysoida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Petri Puhakainen
Vastuuopettaja

Petri Puhakainen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• johtaa turvallisuuden riskienhallintaprosessia
• soveltaa riskienhallintaa monialaisesti, vaihtelevissa konteksteissa ja erilaisissa organisaatioissa
• tunnistaa, ennakoida ja analysoida muuttuvan yhteiskunnan uusia haasteita riskienhallinnalle
• ymmärtää ja soveltaa organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa
• käynnistää ja ohjata organisaation riskienhallintaa muuttuvien sosiaalisten, taloudellisten, teknologisten ja globaalien haasteiden varalta

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, opintojakson aikana varataan verkko-ohjaustapaamisia jokaisen opiskelijan kanssa.

Opintojakson yleinen viestintä tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Keskeinen oppimateriaali on koottu opintojakson verkko-oppimisympäristöön (Canvas).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tehtävät suositellaan laadittavaksi mahdollisuuksien mukaan omalle työnantajalle tai muulle työelämäkumppanille.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

- Paikan vastaanottaminen opintojaksolla palauttamalla ennakkotehtävä 10.9.2022 mennessä
- Ensimmäinen verkkotapaaminen Zoomissa 25.9.2023 16:30-19:30
- Tehtävän 1 palautus 9.10.2023 mennessä
- Toinen verkkotapaaminen Zoomissa 7.11.2023 16:30-19:30
-Tehtävän 2 palautus 14.11.2023 mennessä
- Kolmas verkkotapaaminen Zoomissa 4.12.2023 16.30-19.30
-Tehtävän 3 palautus 11.12.2023 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä; 5 op = n. 134h
-Ennakkotehtävä: 5h
-Riskienhallinnan työkaluihin liittyvä opetus, ohjaus ja tehtävä 1: 43h
-Globaaleihin riskeihin liittyvä opetus, ohjaus ja tehtävä 2: 43h
-Riskienhallintaprosessin kehittämiseen ja laatuun liittyvä opetus, ohjaus ja tehtävä 3: 43h

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson sisältö:
-Riskienhallintaprosessi, riskien tunnistaminen ja analysointi
-Riskienhallintakeinot
-Globaalit riskit ja riskitrendit
-Riskienhallinnan suhde laadun kehittämiseen, laadunhallinnan periaatteet riskienhallinnassa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Paikan vastaanottamiseksi opintojaksolla opiskelijan on laadittava ennakkotehtävä viikon 36 aikana, palautus 10.9 mennessä.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Hylätty (0)

Jos tehtävä ei täytä Tyydyttävän (1-2) kriteereitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.
Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
Viestiä selkeästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

OPISKELIJA OSAA
Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.
Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä:
Viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

OPISKELIJA OSAA
Tietoperusta:
Luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
Osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä:
Viestiä vakuuttavasti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Palveluyksikkö, Tikkurila

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 35

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janne Lahti
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- Sisällöntuotannon saavutettavuusvaatimukset
- Saavutettavuuslainsäädännön viestinnän ja sisällöntuotannon vaatimusten huomioimisen
- Organisaation viestintätyökalujen saavutettavan käytön kehittäminen

Toteutustapa

Virtuaalitoteutus. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sisältöön kuuluu teoreettinen osuus ja pieni LbD-kehitysprojekti opiskelijan omalle organisaatiolle.
Huomaa, että kyse ei ole nauhoitetusta verkko-opetuskokonaisuudesta, vaan opintojaksoon sisältyy ohjausta ja verkkoluentoja, joissa opettaja on läsnä. Kaikki verkkoluennot nauhoitetaan, mutta opintojen sujuvuuteen ja edistymiseen liittyen läsnäolo on osassa verkkotapaamisia pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Selovuo Kari (2020) Saavutettavuusopas
Hirvonen Maija, Kinnunen Tuija (2020) Saavutettava viestintä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään työelämälähtöinen Lbd-projekti, joka varmistuu opintojakson aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloitus
Tehtävät palautusaikatauluineen löytyvät Canvas-työtilasta (avataan noin viikko ennen opintojakson alkua)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 60% (3 op)
Lbd-projeksi 40% (2 op)

Sisältö ja sen jaksotus

Verkkokurssi – n. 8 verkkosessiota + tarvittavat erikseen sovittavat ohjaukset, ei lähiopetusta
Työskennellään yksin tai tiimeissä (huom! Työskentelyä luentojen ulkopuolella)

Teoriasisältöä:
- Kehittää organisaation viestintätyökalujen saavutettavaa käyttöä
- Osaa huomioida saavutettavuuslainsäädännön viestinnän ja sisällöntuotannon vaatimukset
- Osaa toteuttaa saavutettavia asiakirjoja ja edistää niiden omaksumista organisaation käyttöön
- Hahmottaa saavutettavan sisällöntuotannon edut viestinnässä eri käyttäjäryhmille ja organisaation toiminnan näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelij

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Laurean YAMK yleiset perusteet.

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Virpi Kaartti
 • Apramey Dube
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- explain the evolution of services marketing thought
- identify the strategic approach in service marketing
- establish, maintain and develop customer relationships
- conceptualize and sell services

Toteutustapa

In this study unit a combination of lectures, group-work, assignments and project work are used. All parts of the study-unit are compulsory. In event of absence from any activity, student has to do compensatory assignment.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The course book is Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm by Wilson, Zeithaml, Bither and Gremler, Third European Edition (2016). In addition, there will be a selection of articles to read.

Kansainvälisyys toteutuksella

International student group

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ects credits = 135 hours (1 credit = 27 hours of work)

Lisätietoja opiskelijoille

Never have services played a larger role in business than they do today. In order to grow and attain higher profits, companies and managers require exceptional knowledge and understanding of service marketing. This course focuses on the unique challenges involved in service marketing, selling and managing a service business. The key topics covered are evolution of service marketing, relationship marketing, service quality, internal marketing, service branding and service selling. In addition to service marketing concepts, students will analyze cases of successful service-led businesses in a wide variety of consumer and B2B industries. The key learning goal is to gain a critical understanding of key issues and learn to apply relevant concepts and models to service marketing and selling challenges
The instructor of the course is Apramey Dube, email aprameydube@gmail.com
This course is only for the students who make their master's degree.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pre-assignment
Two assignments between the time in class sessions (1-2 pages each)
Final project work (8-10 pages)
Evaluation methods and criteria will be discussed in the first contact session.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Grade 1 - Student is able
Knowledge base: To gather, process, produce and evaluate information widely. To use concepts of the area of expertise systematically.
Problem solving: To solve problems in research, development and/or innovation activities.
Development: To recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base.
Communication: To communicate clearly both orally and in writing.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Grade 3 - Student is able
Knowledge base: To gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. To use concepts of the area of expertise fairly.
Problem solving: To solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields.
Development: To create target-oriented, justified development plans considering the community.
Communication: To communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5 - Student is able
Knowledge base: To create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion.
Problem solving: To solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields.
Development: To develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion.
Communication: To communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Pia Wäistö
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- hallitsee strategisen työympäristön käsitteen ja siihen liittyvät näkökulmat
- tunnistaa tietotyön ja sen johtamisen erityispiirteitä
- osaa tarkastella fyysistä työympäristöä organisaation strategisena resurssina
- osaa arvioida fyysisen työympäristön laatua organisaation ja työn kannalta
- hahmottaa työn, työympäristöt ja organisaation systeemisenä kokonaisuutena

Toteutustapa

Opintojakso on suunniteltu erityisesti strategista johtamista ja organisaatiota opiskeleville sekä näiden aiheiden parissa työskenteleville, mutta sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Jaksolla fyysistä tilaa tarkastellaan organisaation strategiaa edistävän operatiivisen toiminnan ja tulevaisuuden menestymisen näkökulmista, ei niinkään perinteisemmin henkilöstöjohtamisen, tilasuunnittelun tai kiinteistökehittämisen kannalta. Kokemus toimitilajohtamisesta tai -suunnittelusta ei ole tarpeen, mutta perusymmärrys organisaatioiden johtamisesta ja strategiasta on edellytys opintojaksolle osallistumiseksi.

Opintojakso toteutetaan verkossa, itseopiskeluna ja yhteisissä verkkotapaamisissa luentoina ja keskusteluina. Lisäksi jokanen tekee opintojakson aikana analyysin valitsemansa organisaation strategiasta ja sen fyysiselle työympäristölle asettamista vaatimuksista. Opintojaksolla keskitytään erityisesti tietointensiivisiin organisaatioihin ja tietotyöhön.

Opintojaksolla sovelletaan tehtävien osalta ns. flipped learning -menettelyä: etukäteen työstettävä yksilötehtävä alustaa seuraavan verkkotapaamisen aihetta, ja tapaamisen jälkeen opiskelija viimeistelee kyseisen osion tapaamisen luentojen ja keskustelun pohjalta. Näin toimien saamme verkkotapaamisista enemmän irti ja pystymme paneutumaan paremmin tehtävien herättämiin kysymyksiin.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson aikana analysoidaan itse valittua organisaatiota, sen strategiaa ja työympäristöä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

1.9.2023. Canvas auki
17.9.2023 Ennakkotehtävän palautus (edellytys opintojaksolle osallistumiseksi)
19.9.2023 Organisaatio ja strategia - kumpi on ensin? (zoom)
1.10.2023 Strategia ja työ -tehtävän palautus
5.10.2023 Työ ja työympäristö - kumpi on ensin? (zoom)
22.10.2023 Strategia, työ ja työympäristö -tehtävän palautus
25.10.2023 Työympäristö strategisena resurssina (zoom)
10.11.2023 Loppuraportin ja oppimiskyselyn palautus

Zoom-tapaamiset alkavat klo 16:30.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työskentely muodostuu kolmesta osasta:
1) Canvas -oppimisympäristössä tapahtuva itseopiskelu (ennen Zoom-tapaamisia)
2) luennot ja yhteinen oppiminen Zoom-tapaamisissa
3) itsenäisenä työnä tehtävä organisaation ja työympäristön analyysi.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:
- organisaatio käsitteenä ja toimijana
- tietotyö ja uudet työnteon tavat
- työympäristön erilaiset tehtävät
- työympäristön laatu - mitä ja kenen näkökulmasta?

Opintojakson eteneminen tukee organisaatiosta ja työympäristöstä yksilötyönä tehtävää analyysia, ja siksi on erittäin suositeltavaa että opiskelija valitsee analyysinsa kohteen heti opintojakson alussa. Yksilötyötä työstetään koko opintojakson ajan.

Lisätietoja opiskelijoille

Tietotyön fyysiset työympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa, ja niiden tulevaisuuden roolia etsitään kuumeisesti. Erityisesti uudet työnteon tavat kuten hybridityöskentely ja digitaaliset työkalut haastavat tilojen tarpeellisuutta ja ratkaisuja. Mihin enää tarvitaan työtiloja, kun työtä voi tehdä paljon helpommin ja miellyttävämmin muualla?

Toimistoja rakennetaan tällä hetkellä ennen kaikkea ’sosiaalisiksi hubeiksi’, jotka mm. vahvistavat henkilöstön yhteenkuuluvuutta, mahdollistavat innovaatioita ja luovat hyvää työnantajakuvaa. Mutta ovatko työtilat vain sosiaalista vuorovaikutusta varten? Onko työtiloilla muuta merkitystä?

Opintojaksolla tarkastellaan työtilojen merkitystä erityisesti tietotyötä tekevien organisaatioiden näkökulmasta, ja pohditaan onko työtiloilla merkitystä organisaation strategian ja tulevaisuuden tavoitteiden onnistumisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 100

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Ville Saarikoski
Vastuuopettaja

Ville Saarikoski

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Toteutustapa

Kurssi on englanniksi, joten tiedot löytyvät englanniksi

The course is in English, Hence all infor also in English.

Sisältö ja sen jaksotus

In earlier classes we have discussed topics such as:
- mission statement, vision
- core competence
- strategy process
- strategy models (positioning tools)
- generic strategies /identifying strategic options
- orientations (innovation, production, customer)
- schools of thought
- culture and strategy
- implementing strategy
Note course build around students interests (explorative approach)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.02.2024 - 11.02.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Maria Ekström
 • Arto Niemenpää
Vastuuopettaja

Maria Ekström

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- explain the importance of communicating sustainability in organisations
- elaborate upon how to engage stakeholders by showing the organisation’s progress on sustainability commitments
- analyze and compare critically different ways of communicating sustainability
- evaluate and create sustainability communication according to ethical communication principles (clear, concise, truthful, and responsible)

Toteutustapa

The implementation plan is only available in English
Partially automated implementation:

The studies are partly completed independently, taking into account the schedule of assignment submissions within the given deadline. In addition to the independently studied part, the studies have scheduled teaching or guidance online (Introductory lecture will be announced). Recordings of the teaching sessions can be viewed afterwards on Canvas. The studies do not involve pair or group work but peer reviewing is included. Personal feedback is given on the final assignment by the teacher.


The implementation plan is only available in English

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Chatzopoulou, E., & de Kiewiet, A. 2021. Millennials' evaluation of corporate social responsibility: The wants and needs of the largest and most ethical generation. Journal of Consumer Behaviour, 20(3), 521-534.
Treen, K. M. D. I., Williams, H. T., & O'Neill, S. J. 2020. Online misinformation about climate change. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 11(5), e665.
Mickelsson, J., van Haren, J. J., & Lemmink, J. G. 2023. Wrinkles in a CSR story: mismatched agendas in fast fashion service brands' CSR reputation. Journal of Service Management, 34(2), 256-273.

Master's thesis: Barck, J. 2023. Communicating Sustainability Clearly and Effectively to Avoid Greenwashing: Small Slow Fashion Brands. https://www.theseus.fi/handle/10024/790960

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

The final assignment includes a development task. The student will use a suggested framework for evaluating an organisation's sustainability communication

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

According to section 18 of the Degree Regulations, "the student must be present at the first contact session or notify the teacher in charge of his or her absence in order to confirm his or her participation in the studies. Alternatively, the teacher can also specify another way in which the student confirms his participation in the implementation.
The first session will be held on the 11th of March 2024 at 4.30 pm to 7 pm in ZOOM. Please inform the teacher if you cannot attend. Enrolment is rejected if the student does not report his/her absence from the start of his/her studies or the reason for the absence cannot be considered justified. We will also have a Wrap-Up session on the 6th of May at 4.30 to 7 pm in ZOOM.

During the course there will also an opportunity to take part in 4 short discussion/coaching sessions. These are optional.

Kansainvälisyys toteutuksella

The course is targeted at both Finnish and international students. The course material is based upon video presentations as well as peer-reviewed research articles.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course includes five modules. Three modules include quizzes as assignments , one module includes a short case analysis - assignment and one module a development assignment.


Module 1. Quiz 10 questions
Module 2. Short case analysis and peer review
Module 3. Quiz 10 questions
Module 4. Quiz 10 questions
Module 5. Your suggested framework for analyzing sustainable communication

Sisältö ja sen jaksotus

This course not only addresses a timely and critical issue but is also indispensable for anyone seeking to gain expertise in honest and genuine communication to foster sustainability within organizations. Throughout this course, we will explore topics such as disinformation and greenwashing, both of which involve discussions on trust, accountability, and disclosure. Additionally, we will closely examine the pivotal role played by organizational boards in the development of sustainable communication strategies. This particular aspect will be introduced in Module one, featuring optional coaching sessions that offer valuable bonus points to participants. In the upcoming sections, we will provide a more comprehensive overview of the course structure, ensuring you have a clear understanding of what to expect. Your participation in this course promises to be a rewarding and enlightening experience as we delve into the world of sustainable communication strategies.

Lisätietoja opiskelijoille

The studies are on a Master-level (EQF 7)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

To achieve grade 5 (excellent) the student must be able to:

- create a consistent framework/knowledge base making use of both national and international scientific sources in a critical analytic fashion. (Knowledge base)
- solve demanding problems in research, development and/or innovation activities where new knowledge and competence is created as well as to apply and combine information from different fields. (Problem solving)
- develop the activities of the competence area in a target-oriented and communal fashion. (Development)
- communicate convincingly both orally and in writing to audiences within and exterior to the field. (Communication)

To achieve grade 3 (good) the student must be able to:

- gather, process, produce and evaluate information critically and widely making use of both national and international scientific sources. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise fairly. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities by applying and combining information from different fields. (Problem solving)
- create target-oriented, justified development plans considering the community. (Development)
- communicate in a competent, clear and consistent manner both orally and in writing. (Communication)

To achieve grade 1 (satisfactory) the student must be able to:
- gather, process, produce and evaluate information widely. (Knowledge base)
- use concepts of the area of expertise systematically. (Knowledge base)
- solve problems in research, development and/or innovation activities. (Problem solving)
- recognise and analyse focuses of development making use of the knowledge base. (Development)
- communicate clearly both orally and in writing. (Communication)All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed. If Ouriginal is used when assignments are checked, the lecturer will inform the students of this.

Hylätty (0)

Less than 50 points

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50 - 69 points

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70 - 89 points

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90 - 100 points

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Maria Ekström
Vastuuopettaja

Maria Ekström

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- explain the importance of communicating sustainability in organisations
- elaborate upon how to engage stakeholders by showing the organisation’s progress on sustainability commitments
- analyze and compare critically different ways of communicating sustainability
- evaluate and create sustainability communication according to ethical communication principles (clear, concise, truthful, and responsible)

Toteutustapa

The implementation plan is only available in English

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Heli Kulomaa
 • Niklas Leppä
 • Clarissa Bingham
 • Essi Tammisto
Vastuuopettaja

Clarissa Bingham

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1 (Koko: 600. Avoin AMK: 600.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää ja soveltaa, mitä TKI:lla tarkoitetaan, miksi sitä tarvitaan ja miten sitä rahoitetaan
- kehittää TKI-työn viestintää, vaikuttavuutta ja avoimuutta
- soveltaa hankevalmisteluprosessin perusteita opinnoissaan
- tulkita verkostojen ja yhteistyön merkityksen hankkeissa

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän täysin automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tuntia opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Tässä MOOCissa perehdymme siihen, mitä TKI eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on. Pohdimme myös TKI-toiminnan hyötyjä yksilön, organisaatioiden ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta.

1. Johdanto
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä TKI:stä

Teemassa esitellään TKI-toimintaa yleisesti ja käydään läpi, mitä TKI:lla tarkoitetaan Se koostuu videoista, materiaaliin tutustumisesta sekä tehtävistä.

3. EU & TKI: rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet

Teemassa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet: mihin EU-rahoitusta voi käyttää, kuka ja miten voi hakea rahoitusta sekä rahoituksen pääteemat ja -ohjelmat rahoituskaudella 2021-2027.

Sisältö:
- Yleiskatsaus EU-rahoitukseen
- Tiivistelmä yleisimmistä rahoitusohjelmista Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa, Erasmus+

Toteutus ja tehtävät:
- Perustiedot em. rahoitusohjelmista sekä niihin liittyvät tehtävät

4. Onnistuneen hankevalmistelun ABC

Teemassa käydään läpi pääkohdat, sitä, mitä vaiheita sisältyy hankevalmisteluun.

Toteutus ja tehtävät:
- Teemaan sisältyvät tekstit sekä siihen liittyvät materiaalit ja tehtävät.

5. Verkostot ja yhteistyö hankkeessa

Teemassa käydään läpi TKI-hankkeiden toimijoiden välistä yhteistyötä yleisellä tasolla, millaisia erilaisia rooleja hankkeessa voi olla sekä mistä hankepartnereita voi löytää. Teemassa käsitellään myös TKI-toimintaa yritysyhteistyön näkökulmasta erityisesti ammattikorkeakouluissa, EU-tason verkostoitumista sekä millaisia taitoja verkostoituminen vaatii.

Toteutus ja tehtävät:
- Teemaan sisältyvät tekstit sekä siihen liittyvät materiaalit ja tehtävät.

6. Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa

Teemassa käydään läpi TKI-hankkeiden viestintää, avoimuutta ja vaikuttavuutta yleisellä tasolla. Teemassa käsitellään, kuinka tehdä vetovoimaista, tehokasta ja kaikkia palvelevaa TKI-viestintää, avoimen TKI- toiminnan periaatteita, miten vaikuttavuutta voi lisätä erilaisilla toiminnan tasoilla ja miten vaikuttavuutta arvioidaan.

Toteutus ja tehtävät
- Teemaan liittyvät oppaat, artikkelit, julkaisut, videot ja muu materiaali sekä niihin liittyvät tehtävät.

7. Yhteenveto ja valmis suoritus

Tässä kootaan yhteen MOOC:n asiat. Voit myös pyytää itsellesi suoritusmerkinnän, kun olet käynyt kaikki tarvittavat materiaalit läpi ja tehnyt pakolliset tehtävät hyväksytysti

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinto on tarjolla Laurean YAMK-tutkinto-opiskelijoille. Se on avoinna myös 3AMKn ja CampusOnlinen kautta ristiinopiskeleville ja avoimen AMKn opiskelijoille. Opinto on kaikille maksuton.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty arvosana vaatii

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Ilmoittautumisaika

16.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3.5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Päivi Tossavainen
Vastuuopettaja

Päivi Tossavainen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

Student is able to:
- Deepen the understanding of technologies within the context of service business design and service development.
- Gain practical experience through the development of a service innovation.
- Gain insight into the dynamics of technology platforms and digital tools
- Analyze and reflect on cross-cultural collaboration and learning in international setting

Toteutustapa

The implementation plan is available in English.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

[Merkitse tähän tiedot käytettävistä kirjoista tai artikkeleista.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä Laurea-kirjastoon ja kerro, mille opintojaksolle kirjoja tarvitaan ja kuinka paljon opiskelijoita on. Kirjasto voi auttaa myös sopivan tietoperustan etsimisessä.]

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

[Kuvaa tässä projekti/hankeyhteistyö sekä muu työelämän kanssa tehtävä yhteistyö.
Tämän tietokentän sisältöjä tarkastellaan seurattaessa toteutustapoja ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Kentän täyttäminen ei korvaa PRM-kirjauksen tarvetta.]

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

[Kerro esim. toteutuksen tehtävien palautuksesta, tenttien ja uusintamahdollisuuksien ajankohdista. Varsinainen toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina, joten näitä tietoja ei tarvitse tässä kentässä toistaa.]

Kansainvälisyys toteutuksella

[Kuvaa tässä kansainvälisyyden toteutumista opintojaksolla (esim. kansainväliset yhteistyötahot).
Tämän tietokentän sisältöjä tarkastellaan seurattaessa toteutustapoja ja strategisten tavoitteiden toteutumista.]

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

[Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Voit arvioida opiskelijan ajankäyttöä eri kokonaisuuksissa/tehtävissä. Kuormittavuuden laskemiseen löydät työvälineen Pepin opettajan työpöydän valikosta ”Toteutukset”. ]

Sisältö ja sen jaksotus

[Esittele opinnon sisältö tiiviisti työelämän kielellä. Esim. jos opetat ohjelmoinnin perusteita, kerro myös mitä ohjelmointikieltä opetetaan. Tästä kentästä pitäisi löytyä samoja sanoja, kuin työpaikkailmoituksista. Kenttä toimii tekoälyä käyttävän palvelun perusteena jatkossa opintojen, työpaikkojen ja henkilökohtaisen osaamisen vertailussa.Huomaa, että jos opinto on avoimen tarjontaa, tämän kentän teksti toimii opinnon esittelytekstinä verkkokaupassa.]

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

[Mikäli toteutuksen tiedoissa on ilmaistu, että toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n tai 3AMKin tai opiskelijoille, kerro kohderyhmälle varattu paikkamäärä tässä. Tarvittaessa tässä myös ilmaistaan mille kohderyhmälle täydentävän osaamisen opinto on ensisijaisesti kohdennettu, jos kohderyhmällä halutaan olevan etusija opintototeutukselle hyväksyttäessä.]

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy [Canvasista, Teamsistä, jos muualta mistä; voit myös lisätä OneDrive linkin].

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

[Ohje: Kirjaa tähän arvioinnin kohteet, painotukset, arviointimenetelmät, arvioijat ja arvioinnin ajankohta.]

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

[Jätä soveltuvilta osin:] ”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Plagioinnin tarkastuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

50 - 100

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • TYJ23KJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- Ymmärtää johtoryhmän roolin, tavoitteen, tehtävät ja vastuut
- Osaa arvioida ja analysoida johtoryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Osaa luoda esityksen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit:
Bang, H., & Midelfart, T. N. (2021). Effective management teams and organizational behavior: A research-based model for team development. Routledge.
Luoma, M. (2021). Johtoryhmän käsikirja. Alma Talent: Helsinki.

Mahdollinen muu materiaali on listattu Canvas-oppimisalustalle (videot, artikkelit).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen)."

Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö toteutuu tehtävissä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloitustapaaminen on tiistaina 29.8.2023 klo 17-19

Opintojakso on avoinna 29.8.2023 - 31.10.2023.

Tehtävien palautuksesta sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys toteutuksella

Englanninkielistä kirjallisuutta (katso Canvas).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opinnon suoritettuasi osaat nimetä ja selittää johtoryhmän roolin, tavoitteen, tehtävät ja vastuut.
Osaat myös arvioida ja analysoida johtoryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä luoda esityksen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja perustella esitystä tutkimustuloksin.

Opintojakso koostuu eri moduuleista. Kukin moduuli sisältää tiiviin tietoperustan, ohjeet itsenäiseen opiskeluun. Opintojaksolla on useampia arvioitavia tehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintojaksolla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Palveluyksikkö, Tikkurila

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate and share service development ideas and objectives by using graphic software
- visualize a service development process or a service concept by using and editing computer graphics (photos, graphic elements and charts)

Toteutustapa

Online learning with 4 contact sessions in Zoom.

Aika ja paikka

1.3. - 30.5.2024

18.03.2024 16.30 - 19.30 : Zoom
25.03.2024 16.30 - 19.30 : Zoom
08.04.2024 16.30 - 19.30 : Zoom
07.05.2024 16.30 - 19.30 : Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stickdorn & al. 2018. This is Service Design Doing.
Further sources listed in the Canvas workspace.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

A student may demonstrate that she/he has corresponding competence to the study unit's learning outcomes. It is essential to identify and describe the prior competence in concrete terms for the study unit's responsible lecturer.

According to Laurea's degree regulations, all students are entitled to demonstrate their competence, irrespective of where, how and when the student has acquired it. Read more from the student intranet.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Creating visual material for a chosen project.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

1.3. - 30.5.23

18.03.2024 16.30 - 19.30 : Zoom
25.03.2024 16.30 - 19.30 : Zoom
08.04.2024 16.30 - 19.30 : Zoom
07.05.2024 16.30 - 19.30 : Zoom

Kansainvälisyys toteutuksella

International student group.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ects = appr. 135 hours

Sisältö ja sen jaksotus

CONTENT
• Theory of visual design basics
• Basics of image editing
• Free drawing basics
• Advanced use of presentation tools
• Creating basic service design tools such as journey maps, persona cards, blueprints, stakeholder maps, prototypes

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 30.06.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 80

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Minna Pura
Vastuuopettaja

Minna Pura

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- monitoroida toimintaympäristöä
- osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
- tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
- rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
- liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Toteutustapa

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Kurssi koostuu kolmesta koko päivän opetusmodulista ja niiden välissä tehtävistä ryhmä- ja yksilötehtävistä.
opetuspäivät toteutetaan etänä videoyhteydellä (Teams) välityksellä.

Opintojakson toteutus sisältää:
- Yritystoimeksiannon, joka toteutetaan ryhmätyönä Laurean yhteistyökumppaniyritys Vincitille (kansainvälinen IT-alan yritys)
- Tulevaisuustietoisuusmittauksen
- eDelphi.org ja uuteen xDelphi asiantuntijapaneeliohjelmistoon tutustumista vastaajana
- luentoja
- ryhmä- ja parityöskentelyä
- itsenäistä työskentelyä

Kurssilla ei ole tenttiä vaan se arvostellaan ryhmän ryhmätöiden esitysten sekä henkilökohtaisten kurssin aikana palautettavien tehtävien perusteella. Moduulien välissä tehdään itseohjautuvasti tehtäviä, jotka palautetaan Canvasiin. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Viestintään käytetään ensisijaisesti Canvas-alustaa ja Teamsiä. Hyödynnämme myös Miroa. Tehtäviä voi palauttaa itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä haluamassaan muodossa (perinteinen raportti / video, audio, teksti). Palautteenanto perustuu osittain kyselyjen tekemiseen, joista saa palautetta automatisoidun korjauksen perusteella, osittain vertaispalautteeseen sekä opettajan antamiin pisteisiin harjoitustöistä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Kurssilla saa halutessaan hyödyntää luovia menetelmiä ja palauttaa työn myös esim. videona, kuunnelmana tai multimediashowna perinteisen word-raportin sijaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

https://libguides.laurea.fi/liiketalous/tulevaisuudentutkimus
Opintojaksolla ilmoitettava materiaali (artikkeleita, working papereitä, Case-kuvauksia, kirjoja, joita hyödynnetään soveltuvin osin)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Jaksotehtäväryhmätyö toteutetaan Laurean yhteistyökumppaniyrityksen näkökulmasta. Alustavasti aihe liittyy tekoälyn hyödyntämiseen tulevaisuudessa ja organisaatioiden osallistamiseen tulevaisuustyöskentelyyn eri menetelmin. Tällä kurssilla tutustutaan tarkimmin Delphi-asiantuntijapaneelimetodin hyödyntämiseen osallistamisen keinona. Opiskelijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen ja saavat kurssin päätyttyä käyttää kurssityöprojektia referenssinä CV:ssään.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Moduulien 3 opetuspäivää ovat koko päivän tilaisuuksia klo 8.30 - 16. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista virtuaalista läsnäoloa opetuspäivinä!

Opetuspäivät perjantaisin:
22.9. klo 8.30-16
27.10. klo 8.30-16
24.11. klo 8.30-16
Tarkistathan, että pääset opetuspäiviin, kursseilla saattaa olla päällekkäisyyksiä koska tämä on täydentävä jakso josta löytyy kaksi vaihtoehtoista toteutusta! (Toinen vaihtoehto A9323-2020 on ajoitettu tiiviskurssiksi marraskuulle ja se on eri sisältöinen kolmen tulevaisuustyöpajan sarja keskiviikosta perjantaihin Vantaalla.)

Tehtävät ja ryhmätyöt palautetaan Canvasiin merkittyjen määräpäiviin mennessä kurssin aikana, määräpäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa. Tehtäviä voi halutessaan tehdä myös itsenäisesti nopeutetulla aikataululla. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Opiskelijan on tehtävä vahvistus viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.Vahvistamisen voi tehdä sähköpostilla Canvasissa / Pepissä ilmoitetun vastuuopettajan sähköpostiin, jotta voidaan sopia korvaava työ ensimmäisen kontaktikerran osalta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toimeksiantayrityksen työskentelykieli on englanti. Delfoi-paneeliin vastaaminen tapahtuu englannin kielellä. Muut kurssitehtävät voi suorittaa suomen kielellä. Luennot ovat suomeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Varaa itsenäistä työskentelyaikaa myös moduulien välillä tehtävien ja ryhmätöiden tekoon sekä esitehtävien tekemiseen ennen kutakin opetuspäivämoduulia.

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija....

- Saa valmiudet valita ja kriittisesti soveltaa ennakoinnin työkaluja tulkitakseen paremmin kehittyvää ulkoista ympäristöä ja hallitakseen siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- Osaa kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tunnistaa miten kehittää tulevaisuustietoisuuttaan.
- Oppii Delphi-asiantuntijapaneelin asianmukaisia käyttötapoja sekä parhaita käytäntöjä.
- Saa ennakointivalmiudet, joita voi hyödyntää oman organisaationsa johtamisessa, päätöksenteossa sekä suunnittelu- ja strategiaprosesseissa.
- Näkee itsensä osana systeemistä kokonaisuutta, jolla on mahdollisuus vaikuttaa minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu.

Esitehtävänä vastaat tulevaisuustietoisuuskyselyyn ja saat henkilökohtaisen profiilin miten kehittää osaamistasi.
Opintojakso koostuu kolmesta eri moduulista:
1) Intro ja trendit: Johdanto ennakoinnin menetelmiin. Tutustutaan toimintaympäristön monitoroinnin ja osallistamisen työkaluihin, esim. tulevaisuusikkuna, trendikortit, Futures Platform.
2) Tulevaisuustyöskentelyn osallistamisen menetelmät: Asiantuntija ja sidosryhmäpaneelien (Delphi) hyödyntäminen, työpajatekniikoita (backcasting, tiekartta)
3) Visio ja Strategia: Pohditaan tulosten hyödyntämistä strategisiin valintoihin liiketoiminnassa sekä palvelujen ja tuotteiden innovoinnissa ja kehityksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Toteutukselle on varattu 5 paikkaa Avoimen AMK:n ja 3AMKin opiskelijoille. Täydentävän osaamisen opinto sopii minkä tahansa alan YAMK-opiskelijoille.
Kurssi vastaa muuten aiempaa kevään kurssia A9323-3019, mutta jaksotehtävässä keskitytään eri menetelmiin. Tällä kurssilla keskitytään erityisesti Delphi-asiantuntijapaneelin käyttöön usean vastaus ja kommentointikierroksen avulla. Aiemmasta poiketen tällä toteutuksella ei tehdä skenaariotyöskentelyä. Lähdemme liikkeelle ennakoinnin menetelmien perusteista, varmistaen, että nekin joilla ei ole entuudestaan ennakointiosaamista pääsevät mukaan, mutta syvennymme nopeasti soveltamaan menetelmiä käytäntöön. Kurssi vaatii oma-aloitteisuutta opiskella asioita myös omalla ajalla koko kurssin ajan. Kurssi soveltuu hyvin ennakoinnin konkareille, jotka jo omassa työssään soveltavat tulevaisuusajattelua syventäväksi kurssiksi erityisesti asiantuntijoiden ja sidosryhmien osallistamisen kehittämiseen online sekä strategisen johtamisen asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ennakointitaitojaan.

(Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy[Canvasista)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.
Yksilötehtävät arvostellaan yksilöina, ryhmätyöt ryhmänä. Kaikki ryhmän jäsenet saavat ryhmätyöstä saman arvosanan ellei ryhmä itse erikseen toivo muunlaista arvostelua sen perusteella, että ryhmän jäsenet ovat osallistuneet työhön erilaisella työpanoksella.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Suurin osa opintotehtävistä tehdään ryhmätyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Hylätty (0)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Minna Pura
Vastuuopettaja

Minna Pura

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- monitoroida toimintaympäristöä
- osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
- tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
- rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
- liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinto toteutetaan työpajatyöskentelynä lähiopetuksessa. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö jossa tehdään tehtäviä itsenäisesti tai pienryhmissä ennen työpajasarjaa sekä niiden jälkeen. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta vain kampuksella. Työpajoja ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa. Canvas-ympäristössä tehdyissä testeissä opiskelija saa automatisoitua palautetta tehtyään testit.

Opintojakson toteutus sisältää:
- tulevaisuustietoisuusmittauksen
- ryhmä- ja parityöskentelyä: kolmen päivän tulevaisuustyöpajasarjan Lego Serious Play-menetelmää soveltaen
- itsenäistä työskentelyä online

Kolmen päivän opinnolla sovelletaan edistyneen tason Lego Serious Play -menetelmiä, jotka on räätälöity tulevaisuuden tutkimukseen ja ennakointiin. Kurssille osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja Lego Serious Play -menetelmästä, eikä ennakoinnista, mutta se tarjoaa uusia soveltavia tekniikoita myös henkilöille, joille ennakoinnin perusteet ovat tuttuja ja jotka haluavat syventää osaamistaan ja osallistaa muita jatkuvaan tulevaisuustyöskentelyyn.

Opinnolle voi osallistua sekä opiskelijoita, opettajia että avoimen YAMK:n opiskelijoita eri aloilta.

Kurssilla ei ole tenttiä vaan se arvostellaan työpajatyöskentelyn, työpajan tulosten raportoinnin sekä henkilökohtaisten kurssin aikana palautettavien tehtävien perusteella. Moduulien välissä tehdään itseohjautuvasti tehtäviä, jotka palautetaan Canvasiin. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Viestintään käytetään ensisijaisesti Canvas-alustaa. Tehtäviä voi palauttaa itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä haluamassaan muodossa (perinteinen raportti / video, audio, teksti). Palautteenanto perustuu osittain kyselyjen tekemiseen, joista saa palautetta automatisoidun korjauksen perusteella, osittain vertaispalautteeseen sekä opettajan antamiin pisteisiin harjoitustöistä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Kurssilla saa halutessaan hyödyntää luovia menetelmiä ja palauttaa työn myös esim. videona, kuunnelmana tai multimediashowna perinteisen word-raportin sijaan.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

https://libguides.laurea.fi/liiketalous/tulevaisuudentutkimus
Opintojaksolla ilmoitettava materiaali (artikkeleita, working papereitä, Case-kuvauksia, kirjoja, joita hyödynnetään soveltuvin osin)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työpajoissa voidaan tehdä toimeksianto Laurean yhteistyökumppaniyritykselle tai innovoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia Laurean TKI-hankkeissa. Aihe voi liittyä esim. uusien teknologioiden hyödyntämiseen, satelliittidataan, planetaariseen hyvinvointiin tai vihreään siirtymään.
Aihe ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnon lähipäivät toteutetaan kolmen päivän työpajasarjana 15.11., 16.11. ja 17.11. klo 8.30 - 16. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kaikkina kolmena työpajapäivinä! Jos ei osallistu kaikkiin päiviin, kurssisuoritus hylätään.

Tarkistathan, että pääset työpajapäiviin, kursseilla saattaa olla päällekkäisyyksiä koska tämä on täydentävä jakso josta löytyy kaksi vaihtoehtoista toteutusta! (Toinen vaihtoehto A9323-2018 on etätoteutus joka jakautuu pidemmälle ajalle syys-joulukuulle.)

Tehtävät ja ryhmätyöt palautetaan Canvasiin merkittyjen määräpäiviin mennessä kurssin aikana, määräpäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Opiskelijan on tehtävä vahvistus viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.Vahvistamisen voi tehdä sähköpostilla Canvasissa / Pepissä ilmoitetun vastuuopettajan sähköpostiin.

Kansainvälisyys toteutuksella

Jos työpajat toteutetaan TKI-hankkessa tai yritykselle jonka sisäinen kieli on englanti, toteutamme myös työpajat englanniksi. Alustavasti työpajakieli on kuitenkin suomi ja tehtävät voi palauttaa suomeksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Varaa itsenäistä työskentelyaikaa myös esitehtävien tekemiseen ennen työpajaa sekä raportin tekemiseen työpajasarjan jälkeen.

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Työpajoihin osallistuminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija....

- Saa valmiudet valita ja kriittisesti soveltaa ennakoinnin työkaluja tulkitakseen paremmin kehittyvää ulkoista ympäristöä ja hallitakseen siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
- Osaa kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tunnistaa miten kehittää tulevaisuustietoisuuttaan.
- Osaa muodostaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita.
- Saa ennakointivalmiudet, joita voi hyödyntää oman organisaationsa johtamisessa, päätöksenteossa sekä suunnittelu- ja strategiaprosesseissa.
- Näkee itsensä osana systeemistä kokonaisuutta, jolla on mahdollisuus vaikuttaa minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu.

Esitehtävänä vastaat tulevaisuustietoisuuskyselyyn ja saat henkilökohtaisen profiilin miten kehittää osaamistasi.
Opintojakso koostuu kolmesta työpajasta:
1) Intro: Johdanto Lego Serious Playhin ja ennakoinnin menetelmiin (tulevaisuuskolmio yms.)
2) Case: Muutosvoimien tunnistaminen
3) Skenaariotyöskentely ja tulosten hyödyntäminen strategisessa ennakoinnissa / Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi ja erilaisten liiketoimintamallien simulointi riippuen toimeksiannosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Toteutukselle on varattu 10 paikkaa Avoimen AMK:n ja 3AMKin opiskelijoille. Täydentävän osaamisen opinto sopii minkä tahansa alan YAMK-opiskelijoille sekä opettajille.
Kurssi vaatii oma-aloitteisuutta opiskella asioita myös omalla ajalla ennen työpajoja. Kurssi soveltuu hyvin myös ennakoinnin konkareille, jotka jo omassa työssään soveltavat tulevaisuusajattelua syventäväksi kurssiksi sekä strategisen johtamisen asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ennakointitaitojaan.

(Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.
Yksilötehtävät arvostellaan yksilöina, ryhmätyöt ryhmänä. Kaikki ryhmän jäsenet saavat ryhmätyöstä saman arvosanan ellei ryhmä itse erikseen toivo muunlaista arvostelua sen perusteella, että ryhmän jäsenet ovat osallistuneet työhön erilaisella työpanoksella.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Suurin osa opintotehtävistä tehdään ryhmätyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Hylätty (0)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Minna Pura
Vastuuopettaja

Minna Pura

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- monitoroida toimintaympäristöä
- osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
- tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
- rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
- liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Toteutustapa

Vuorovaikutteinen verkkototeutus

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Kurssi koostuu kolmesta koko päivän opetusmodulista ja niiden välissä tehtävistä ryhmä- ja yksilötehtävistä.
opetuspäivät toteutetaan etänä videoyhteydellä (Teams) välityksellä.

Opintojakson toteutus sisältää:
- luentoja
- työpajatyöskentelyä
- ryhmä- ja parityöskentelyä
- itsenäistä työskentelyä

Kurssilla ei ole tenttiä vaan se arvostellaan ryhmän ryhmätöiden sekä henkilökohtaisten kurssin aikana palautettavien tehtävien perusteella.
Moduulien välissä tehdään itseohjautuvasti tehtäviä, jotka palautetaan Canvasiin.Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Viestintään käytetään ensisijaisesti Canvas-alustaa ja Teamsiä. Hyödynnämme myös Miroa. Tehtäviä voi palauttaa itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä haluamassaan muodossa (perinteinen raportti / video, audio, teksti). Palautteenanto perustuu osittain kyselyjen tekemiseen, joista saa palautetta automatisoidun korjauksen perusteella, osittain vertaispalautteeseen sekä opettajan antamiin pisteisiin harjoitustöistä.Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

https://libguides.laurea.fi/liiketalous/tulevaisuudentutkimus
Opintojaksolla ilmoitettava materiaali (artikkeleita, working papereitä, Case-kuvauksia, kirjoja, joita hyödynnetään soveltuvin osin)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Skenaariojaksotehtäväryhmätyö voidaan toteuttaa työelämäyhteistyökumppanin tai toimialan näkökulmasta, jos siitä sovitaan työelämän toimijan kanssa ennen kurssin alkua.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Moduulien 3 opetuspäivää ovat koko päivän tilaisuuksia klo 8.30 - 16. pe 2.2., pe 23.2., la 23.3.
Tehtävät ja ryhmätyöt palautetaan Canvasiin merkittyjen määräpäiviin mennessä kurssin aikana, määräpäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa. Tehtäviä voi halutessaan tehdä myös itsenäisesti nopeutetulla aikataululla. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Varaa itsenäistä työskentelyaikaa myös moduulien välillä tehtävien ja ryhmätöiden tekoon sekä esitehtävien tekemiseen ennen kutakin opetuspäivämoduulia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija osaa

- määritellä mitä tulevaisuuden tutkimus on
- tunnistaa muutosvoimia ja soveltaa muiden keräämää toimintaympäristön monitorointitietoa
- tunnistaa tärkeimmät tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät ja niiden käyttötarkoituksen
- vertailla ja arvioida erilaisia tulevaisuusskenaarioita
- luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia
- liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Opintojakso koostuu kolmesta eri modulista:
1) Intro ja trendit:Johdanto ennakoinnin menetelmiin. Tutustutaan toimintaympäristön monitoroinnin ja osallistamisen työkaluihin, esim. tulevaisuusikkuna, trendikortit, Futures Platform
2) Skenaariot: Skenaarioiden laatuarviointia
3) Strategia: Hyödynnetään skenaarioita ja pohditaan tulosten hyödyntämistä strategisiin valintoihin liiketoiminnassa sekä palvelujen ja tuotteiden innovoinnissa ja kehityksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Täydentävän osaamisen opinto sopii minkä tahansa alan YAMK-opiskelijoille. Kurssi vastaa sisällösesti A9323-3019 toteutusta.

(Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy[Canvasista)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.
Yksilötehtävät arvostellaan yksilöina, ryhmätyöt ryhmänä. Kaikki ryhmän jäsenet saavat ryhmätyöstä saman arvosanan ellei ryhmä itse erikseen toivo muunlaista arvostelua sen perusteella, että ryhmän jäsenet ovat osallistuneet työhön erilaisella työpanoksella.


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Suurin osa opintotehtävistä tehdään ryhmätyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Hylätty (0)

Jaksotehtävän ryhmätyö ei ole tehtävänannon mukainen tai palautetaan seuraavan toteutuksen alettua.
50 %:a muistakaan tehtävistä ei ole palautettu määräajassa, tai ne eivät vastaa tehtävänantoa.
Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 19.05.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Virve Pekkarinen
 • Heli Kulomaa
 • Essi Tammisto
Vastuuopettaja

Virve Pekkarinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin
- tunnistaa omat oikeutensa ja velvollisuutensa opinnäytetyöntekijänä
- osaa noudattaa ja soveltaa hyvän tieteellisen käytännön ohjeita omassa opinnäytetyössään
- tuntee opinnäytetyön kannalta keskeiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säädökset
- osaa arvioida eettisen ennakkoarvioinnin tarpeellisuuden opinnäytetyönsä tai tutkimuksensa kannalta

Toteutustapa

Opinto on osa opinnäytetyöprosessia ja se suoritetaan itseopiskeluna oman aikataulun mukaan. Opintojaksolle ilmoittautumisohjeet löydät intrasta kohdasta "Opinnäytetyö YAMK-tutkinnossa". Opinnolle hyväksytään vain suomenkielisessä YAMK-koulutusohjelmassa tutkintoa suorittavia opiskelijoita.

Ilmoittautumisten hyväksymisiä ja suoritusmerkintöjen kirjaamisia tehdään noin kerran viikossa.

Aika ja paikka

Oman aikataulun mukaan aikavälillä 1.12.2023-30.6.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kurssin kaikkien testien suorittamista hyväksytysti sekä muiden ohjeistettujen tehtävien tekemistä ja materiaalien läpi käyntiä.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Kaarina Murtola
Vastuuopettaja

Kaarina Murtola

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia erilaisissa tutkimuksellisen kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa
- argumentoinnin kielelliset keinot
- tulkita ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- arvioida toisten tutkimus- tai kehittämishankkeita ja esittää niistä perusteltuja ja asianmukaisia kehittämisideoita
- laatia tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen

Toteutustapa

Opintojakso on suunnattu yamk-opiskeljoille, joten opiskelijalla tulee olla suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto.
Opintojakson osaamistavoitteet:
•opinnäytetyön/kehittämistehtävän edellyttämät viestintätilanteet
•argumentointikeinot
•tieteellisten artikkelien ja tutkimuksellisten tekstien tulkita ja kriittinen tarkastelu
•toisten tutkimus- tai kehittämishankkeiden arviointi ja perusteltujen kehittämisideoiden esittäminen niiden pohjalta
•tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen laatiminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuutta:
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
Kostamo, P., Airaksinen, T. & Vilkka, H. 2022: Opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Helsinki: Art House.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2014. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: Sanoma Pro.
Strellman, U. & Vaattovaara, J. 2013 (toim.). Tieteen yleistajuistaminen 2013. Helsinki: Gaudeamus.
Valli, R. & Aaltola, J. 2015: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalla tutkijalle. Juva: PS-Kustannus.
Valli, R. & Aaltola, J. 2015: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Juva: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.
Väliverronen, E. 2016. Julkinen Tiede.Tampere: Vastapaino.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Linkistä.

Muita vaihtoehtoisia suoritustapoja ei ole tarjolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö toteutuu opiskelijan suorittamien oppimistehtävien yhteyksissä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ennakkotehtävän deadline 3.9.2023 Canvas-työtilaan.
Opintojaksoon liittyy kolme Zoom-webinaaria:
21.09.2023 08.30 - 16.00
26.10.2023 08.30 - 16.00
23.11.2023 08.30 - 16.00
Canvas-työtila avautuu kokonaisuudessaan avausluennon yhteydessä. Opintojakson alettua ohjaus ja viestintä tapahtuvat työtilan kautta.Aikataulu on ilmoitettu myös opiskelijan lukujärjestyksessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aikaresurssi jakaantuu seuraavasti:
5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä, joka muodostuu verkko-opetuksesta työjärjestyksen mukaan, itsenäisestä työskentelystä ja parityöskentelystä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolle hyväksytyille avautuu Canvasissa lyhyt opinnäytetyöprosessia kartoittava ennakkotehtävä, joiden pohjalta opintojakson sisältöä tarkennetaan tukemaan kehittämishankkeen tutkimusviestinnän prosessia. Ennakkotehtävän deadline 3.9.2023 Canvas-työtilaan.

Opintojaksolla on kolme lähipäivää verkossa. Opintojaksolla perehdytään seuraaviin aihepiireihin:
- Opinnäytetyö tekstilajina ja viestintäprosessina
- Tutkimusetiikka, lähdekritiikki ja lähdemerkintöjen yleiset periaatteet
- Referointi, referoiva kieli
- Oma ääni opinnäytetyössä, metateksti ja argumentointi
- Tutkimustekstin tyyli ja kieli
- Kehittämistyön tulosten julkistaminen

Lisätietoja opiskelijoille

18§ Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Tutkintosääntöön voit tutustua tarkemmin tästä linkistä:
https://laureauas.sharepoint.com/sites/Opiskelijaintranet/SitePages/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-muutoksia-1.8.-alkaen.aspx

Huom! Tämä opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille. Edeltävä osaaminen: hyväksytty vähintään alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson tehtävät on suunniteltu tukemaan opinnäytetyöprosessia. Arvioitavia tehtäviä on kolme: opponointiharjoitus (parityö) 30 % kokonaisarvioinnista (asteikolla H-5), tutkimusmenetelmän raportointi (yksilötyö) 70 % kokonaisarvioinnista (asteikolla H-5) sekä tutkimusartikkeliharjoitus toisen lähipäivän yhteydessä (HYV/HYL). Harjoitus voidaan tehdä myös korvaavana tehtävänä. Tehtävänannot esitellään ensimmäisellä luennolla ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa.

Arviointikriteerit:
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Lisätietoja: https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/YAMK_arviointikriteerit_2011.pdf
Arviointikriteerit ovat nähtävissä myös opintojakson työtilassa Optimassa

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Kaarina Murtola
Vastuuopettaja

Kaarina Murtola

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia erilaisissa tutkimuksellisen kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa
- argumentoinnin kielelliset keinot
- tulkita ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- arvioida toisten tutkimus- tai kehittämishankkeita ja esittää niistä perusteltuja ja asianmukaisia kehittämisideoita
- laatia tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen

Toteutustapa

Opintojakso on suunnattu yamk-opiskeljoille, joten opiskelijalla tulee olla suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto.
Opintojakson osaamistavoitteet:
•opinnäytetyön/kehittämistehtävän edellyttämät viestintätilanteet
•argumentointikeinot
•tieteellisten artikkelien ja tutkimuksellisten tekstien tulkita ja kriittinen tarkastelu
•toisten tutkimus- tai kehittämishankkeiden arviointi ja perusteltujen kehittämisideoiden esittäminen niiden pohjalta
•tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen laatiminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuutta:
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Kolmas, uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus.
Kostamo, P., Airaksinen, T. & Vilkka, H. 2022: Opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Helsinki: Art House.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2014. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: Sanoma Pro.
Strellman, U. & Vaattovaara, J. 2013 (toim.). Tieteen yleistajuistaminen 2013. Helsinki: Gaudeamus.
Valli, R. & Aaltola, J. 2015: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalla tutkijalle. Juva: PS-Kustannus.
Valli, R. & Aaltola, J. 2015: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Juva: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.
Väliverronen, E. 2016. Julkinen Tiede.Tampere: Vastapaino.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Linkistä.

Muita vaihtoehtoisia suoritustapoja ei ole tarjolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö toteutuu opiskelijan suorittamien oppimistehtävien yhteyksissä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ennakkotehtävän deadline 14.1.2024 Canvas-työtilaan.
Opintojaksoon liittyy kolme Zoom-webinaaria:
27.01.2024 08.30 - 16.00
27.03.2024 08.30 - 12.00
23.05.2024 08.30 - 16.00
Canvas-työtila avautuu kokonaisuudessaan avausluennon yhteydessä. Opintojakson alettua ohjaus ja viestintä tapahtuvat työtilan kautta.Aikataulu on ilmoitettu myös opiskelijan lukujärjestyksessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aikaresurssi jakaantuu seuraavasti:
5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä, joka muodostuu verkko-opetuksesta työjärjestyksen mukaan, itsenäisestä työskentelystä ja parityöskentelystä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolle hyväksytyille avautuu Canvasissa lyhyt opinnäytetyöprosessia kartoittava ennakkotehtävä, joiden pohjalta opintojakson sisältöä tarkennetaan tukemaan kehittämishankkeen tutkimusviestinnän prosessia. Ennakkotehtävän deadline 14.1.2024 Canvas-työtilaan.

Opintojaksolla on kolme lähipäivää verkossa. Opintojaksolla perehdytään seuraaviin aihepiireihin:
- Opinnäytetyö tekstilajina ja viestintäprosessina
- Tutkimusetiikka, lähdekritiikki ja lähdemerkintöjen yleiset periaatteet
- Referointi, referoiva kieli
- Oma ääni opinnäytetyössä, metateksti ja argumentointi
- Tutkimustekstin tyyli ja kieli
- Kehittämistyön tulosten julkistaminen

Lisätietoja opiskelijoille

18§ Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Tutkintosääntöön voit tutustua tarkemmin tästä linkistä:
https://laureauas.sharepoint.com/sites/Opiskelijaintranet/SitePages/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-muutoksia-1.8.-alkaen.aspx

Huom! Tämä opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille. Edeltävä osaaminen: hyväksytty vähintään alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson tehtävät on suunniteltu tukemaan opinnäytetyöprosessia. Arvioitavia tehtäviä on kolme: opponointiharjoitus (parityö) 30 % kokonaisarvioinnista (asteikolla H-5), tutkimusmenetelmän raportointi (yksilötyö) 70 % kokonaisarvioinnista (asteikolla H-5) sekä tutkimusartikkeliharjoitus toisen lähipäivän yhteydessä (HYV/HYL). Harjoitus voidaan tehdä myös korvaavana tehtävänä. Tehtävänannot esitellään ensimmäisellä luennolla ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa.

Arviointikriteerit:
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Lisätietoja: https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/YAMK_arviointikriteerit_2011.pdf
Arviointikriteerit ovat nähtävissä myös opintojakson työtilassa Optimassa

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 120

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Markus Kanerva
Vastuuopettaja

Markus Kanerva

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- vertailla ja luokitella kestävän kasvun käsitteitä
- arvioida ja analysoida tapoja vaikuttaa yksilöiden käyttäytymiseen
- hyödyntää keskeisiä käyttäytymistieteen ja kestävän kasvun käsitteitä ja malleja edistääkseen kiertotalouden toteutumista
- arvioida ja analysoida käyttäytymismuutoksen teemaa kestävien toimintamallien rakentamisessa
- analysoida yritysten roolia kestävyystavoitteiden saavuttamisessa
- suunnitella ja rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa soveltamalla käyttäytymistieteellistä lähestymistapaa ja kestävän kasvun näkökulmia

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina käyttäen Canvas-oppimisalustaa. Opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät julkaistaan Canvas-työtilassa. Opintojakson tehtävät suoritetaan itsenäisesti työskennellen. Tehtävien palautuspäivät on aikataulutettu kahden viikon välein, mutta niitä voi suorittaa nopeammin omaan tahtiin. Opintojakso alkaa 4.9.2023 ja viimeisen tehtävän palautus on 26.11.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Uusi suunta : Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi - Valto (valtioneuvosto.fi)
- Kate Raworth: Terveen talouden tulisi olla suunniteltu kukoistamaan, ei kasvamaan | TED Talk
- Behavioural nudging: an effective way to promote food sustainability? | FT Food Revolution
- Aibana, K., Kimmel, J., & Welch, S. (2017). Consuming Differently, Consuming Sustainability: Behavioural Insights for Policymaking. United Nations Environment Programme
- Lahtinen, S., & Yrjölä, M. (2019). Managing sustainability transformations: A managerial framing approach. Journal of cleaner production, 223, 815-825
- Schubert, C. (2017). Green nudges: Do they work? Are they ethical?. Ecological Economics, 132, 329-342
- Kestävän kehityksen tavoitteet | Suomen YK-liitto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tehtäviä integroidaan työelämäkontekstiin

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 4.9.2023. Ensimmäisen tehtävän palautus on sunnuntaina 17.9.2023. Sen jälkeen kahden viikon välein on yhden tehtävän palautus niin, että viimeisen tehtävän palautuspäivä 26.11.2023.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö ja sen jaksotus

Ympäristön tulevaisuuden hyvinvoinnin ja luonnonvarojen riittävyyden kannalta kestäviin toimintatapoihin siirtyminen on erittäin ajankohtainen aihe tänä päivänä niin yksilötasolla, organisaatioissa kuin yhteiskunnassakin. Tässä opinnossa tarkastelemme kestävää kasvua tukevien toimintamallien edistämistä niin yksilön, organisaation ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tasoilla. Sisältö on jaettu seuraaviin teemoihin:
Moduuli 1: Kestävä kasvu
Moduuli 2: Käyttäytymismuutos
Moduuli 3: Kestävän kasvun ja käyttäytymismuutoksen soveltaminen kiertotalouteen
Moduuli 4: Kestävistä toimintamalleista
Moduuli 5: Kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:

1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

”Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. … Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi.” (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Ossi Salin
 • Mikko Häkkinen
Vastuuopettaja

Mikko Häkkinen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työntekijän, lähityöyhteisön, organisaation ja ympäröivän yhteiskunnan näkökulmasta
- hyödyntää tutkimusnäyttöön perustavaa tietoa työhyvinvoinnin edistämisessä
- johtaa työhyvinvointia edistäviä prosesseja työyhteisössä
- vahvistaa omaa työhyvinvointiaan muuttuvassa toimintaympäristössä

Toteutustapa

Oppimisalustana on Canvas ja yhteinen opiskelu tapahtuu Zoomin kautta. Yhteistä opiskelua 4 x 3t.
Mikko: https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

Raportoitava yksilötehtävä: Henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma.
Raportoitava pienryhmätehtävä: Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen (organisaatioon, työyksikköön tai tiimiin).

Aika ja paikka

Katso ajoitustiedot Pakin kalenterista tai Tuudo-sovelluksesta.

Yhteinen opiskelu tapahtuu Zoomissa: https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

29.08.2023 16.30 - 19.30 Zoom
26.09.2023 16.30 - 19.30 Zoom
24.10.2023 16.30 - 19.30 Zoom
14.11.2023 16.30 - 19.30 Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson pääteos on: Manka, M., & Manka, M. (2023). Työhyvinvointi (3., uudistettu painos.). Alma Talent.

Lisäksi käytetään monipuolista suomalaista ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla laaditaan työhyvinvointisuunnitelma autettisessa työelämäympäristössä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso ajoitustiedot Pakin kalenterista tai Tuudo-sovelluksesta.

29.08.2023 16.30 - 19.30 Zoom
26.09.2023 16.30 - 19.30 Zoom
24.10.2023 16.30 - 19.30 Zoom
14.11.2023 16.30 - 19.30 Zoom

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla hyödynnetään monipuolista kansainvälistä kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä opiskelukertoja on 4 x 3t.
Tämän lisäksi suurin osa opintojakson opiskelusta toteutetaan ohjatusti pienryhmissä ja itsenäisesti.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson keskeiset sisällölliset teemat:
- Työhyvinvoinnin merkitys 2020-luvulla
- Työhyvinvoinnin käsite
- Työhyvinvoinnin kehittäminen organisaatiossa
- Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta
- Yksilön työhyvinvointi - oman työhyvinvoinnin turvaaminen ja vahvistaminen
- Työhyvinvointisuunnitelma kehittämisen välineenä

Lisätietoja opiskelijoille

https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. EQF-taso: 7.

https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/YAMK-opintojen-arviointikriteerit.aspx

Arviointi on laadullinen ja numeerinen 1-5.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.
https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/YAMK_Osaamisen_arviointikriteerit_Laurea2011.pdf#search=arviointikriteerit

Hylätty (0)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/YAMK-opintojen-arviointikriteerit.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/YAMK-opintojen-arviointikriteerit.aspx

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/YAMK-opintojen-arviointikriteerit.aspx

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/YAMK-opintojen-arviointikriteerit.aspx

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Ossi Salin
 • Mikko Häkkinen
Vastuuopettaja

Mikko Häkkinen

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työntekijän, lähityöyhteisön, organisaation ja ympäröivän yhteiskunnan näkökulmasta
- hyödyntää tutkimusnäyttöön perustavaa tietoa työhyvinvoinnin edistämisessä
- johtaa työhyvinvointia edistäviä prosesseja työyhteisössä
- vahvistaa omaa työhyvinvointiaan muuttuvassa toimintaympäristössä

Toteutustapa

Oppimisalustana on Canvas ja yhteinen opiskelu tapahtuu Zoomin kautta. Yhteistä opiskelua 4 x 3t.
Mikko: https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

Raportoitava yksilötehtävä: Henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma.
Raportoitava pienryhmätehtävä: Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen (organisaatioon, työyksikköön tai tiimiin).

Aika ja paikka

10.01.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
07.02.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
13.03.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom
10.04.2024 16.30 - 19.30 Ulkopuolinen tila : Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson pääteos on: Manka, M., & Manka, M. (2023). Työhyvinvointi (3., uudistettu painos.). Alma Talent.

Lisäksi käytetään monipuolista suomalaista ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla hyödynnetään monipuolista kansainvälistä kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisiä opiskelukertoja on 4 x 3t.
Tämän lisäksi suurin osa opintojakson opiskelusta toteutetaan ohjatusti pienryhmissä ja itsenäisesti.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson keskeiset sisällölliset teemat:
- Työhyvinvoinnin merkitys 2020-luvulla
- Työhyvinvoinnin käsite
- Työhyvinvoinnin kehittäminen organisaatiossa
- Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta
- Yksilön työhyvinvointi - oman työhyvinvoinnin turvaaminen ja vahvistaminen
- Työhyvinvointisuunnitelma kehittämisen välineenä

Lisätietoja opiskelijoille

https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

HUOM! Päiväkohtaiset muutokset ZOOM-linkissä mahdollisia. Näistä informoidaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. EQF-taso: 7.

https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/YAMK-opintojen-arviointikriteerit.aspx

Arviointi on laadullinen ja numeerinen 1-5.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jenna Pennanen
 • Minna Pietikäinen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvointimuotoilun periaatteet, prosessin sekä siinä käytettävät keskeiset menetelmät.
- suunnitella sekä toteuttaa työhyvinvointia kehittävän muotoiluprosessin (=kehittämistehtävän) ja reflektoida muotoiluprosessissa tekemiäsi ratkaisuja tietoperustaisesti,
- laatia toteutussuunnitelman muotoiluprosessissa kehittämäsi ratkaisun viemiseksi käytännön työelämään sekä
- perustella työntekijäkeskeisten näkökulmien ja muotoilun kehittämisperiaatteiden tärkeyden omassa organisaatiossasi tai työelämässä yleisesti.

Toteutustapa

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit.
Opiskelijan tehtävät ovat portfolio sekä canvas oppimisympäristön quiz- ja keskustelualustatehtävät. Canvas -työtilassa on omalle koneelle ladattava portfoliopohja, jota opiskelija täydentää opintojakson ajan tehtävillä harjoitustehtävillä. Portfolio palautetaan opintojakson päätteeksi.
Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen.

Kerran kuukaudessa Q & A Teams, jossa opiskelijat voivat kysyä kysymyksiä opintojaksoon liittyen. Osallistuminen näihin on vapaaehtoista.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Huhta, M. & Myllyntaus, V. 2021. Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Helsinki: Alma Talent.

Manka, M-L.& Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.

Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M.& Schneider, J. 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner’s handbook. First Edition. O’Reilly Media, Inc.

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Media Oy.

Jaakkola H., Pietikäinen M., Purola A. 2020. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä | Laurea Journal

Laurea 2020. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu - Kehitä työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin - Laurea-ammattikorkeakoulu

Paulise, L. 2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021. Forbes. Viitattu 8.9.2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021 (forbes.com)Links to an external site.

Pietikäinen M., 2020. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia | Laurea Journal

Vignoli M., Di Norcia M. & Bertolotti F. 2021. Designing services for employees’ wellbeing: principles for an improved employee experience. IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. Bologna, Italia. 1-9. Viitattu 8.9.2021. https://doi.org/10.23726/cij.2021.997Links to an external site.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson kehittämistehtävän tekemiseen, opiskelija hankkii joko oman työpaikkansa henkilöitä tai muiden työelämässä olevia henkilöitä kohdehenkilöiksi.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnoilla ei ole määrättyä aloitus ja lopetuspäivää. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti. Suositeltava opintojakson toteuttamisaika on 3 kk.

Opettajat ovat tavattavissa Teamsissa kerran kuukaudessa Q & A -tilaisuudessa. Näiden tilaisuuksien aikataulu ja toimintatavat on kerrottu opintojakson canvas -työtilassa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista:

1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) .
2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op).
3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op).
Opintojakson moduulit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Sisältö ja sen jaksotus

1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) käyt läpi työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja sitä miten niitä voidaan kehittää muotoilulla. Opintojakson myötä osaat käyttää tutkittuun tietoon perustuvia määritelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ymmärrät mitä hyötyä on käyttää muotoilun menetelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mitä työhyvinvointimuotoilu tarkoittaa ja mikä on sen kehittämisprosessin tarkoitus.

2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op) opit mitä kokemusperäisellä tiedolla tarkoitetaan ja miten sitä voi kerätä. Tunnistat keräämästäsi kokemusperäisestä tiedosta työhyvinvointiin vaikuttavat oleellisimmat osatekijät, osaat kiteyttää ne selkeästi ja tarkastella työyhteisökontekstissa. Opinnon myötä ymmärrät työntekijäkeskeisten näkökulmien tärkeyden työntekijäkeskeisessä kehittämisessä.

3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op) opit kehittämään työhyvinvointiin vaikuttavaa tekijää työntekijäkeskeisesti ideoimalla, testaamalla ratkaisua ja luomalla suunnitelman kehittämäsi ratkaisun käytäntöön viemiseksi. Osaat myös kuvata sen miten työntekijät pidetään ratkaisujen kehittämisessä koko ajan mukana sekä pystyt kriittisesti tarkastelemaan valitsemasi ratkaisun työntekijäkeskeisyyttä.

Opintojakson moduulit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy opintojakson Canvasista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi tehdään opintojakson lopuksi palautettavan portfolion perusteella käyttäen YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Jenna Pennanen
 • Minna Pietikäinen
Vastuuopettaja

Minna Pietikäinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvointimuotoilun periaatteet, prosessin sekä siinä käytettävät keskeiset menetelmät.
- suunnitella sekä toteuttaa työhyvinvointia kehittävän muotoiluprosessin (=kehittämistehtävän) ja reflektoida muotoiluprosessissa tekemiäsi ratkaisuja tietoperustaisesti,
- laatia toteutussuunnitelman muotoiluprosessissa kehittämäsi ratkaisun viemiseksi käytännön työelämään sekä
- perustella työntekijäkeskeisten näkökulmien ja muotoilun kehittämisperiaatteiden tärkeyden omassa organisaatiossasi tai työelämässä yleisesti.

Toteutustapa

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit.
Opiskelijan tehtävät ovat portfolio sekä canvas oppimisympäristön quiz- ja keskustelualustatehtävät. Canvas -työtilassa on omalle koneelle ladattava portfoliopohja, jota opiskelija täydentää opintojakson ajan tehtävillä harjoitustehtävillä. Portfolio palautetaan opintojakson päätteeksi.
Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen.

Kerran kuukaudessa Q & A Teams, jossa opiskelijat voivat kysyä kysymyksiä opintojaksoon liittyen. Osallistuminen näihin on vapaaehtoista.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Huhta, M. & Myllyntaus, V. 2021. Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Helsinki: Alma Talent.

Manka, M-L.& Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.

Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M.& Schneider, J. 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner’s handbook. First Edition. O’Reilly Media, Inc.

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Media Oy.

Jaakkola H., Pietikäinen M., Purola A. 2020. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä | Laurea Journal

Laurea 2020. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu - Kehitä työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin - Laurea-ammattikorkeakoulu

Paulise, L. 2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021. Forbes. Viitattu 8.9.2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021 (forbes.com)Links to an external site.

Pietikäinen M., 2020. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia | Laurea Journal

Vignoli M., Di Norcia M. & Bertolotti F. 2021. Designing services for employees’ wellbeing: principles for an improved employee experience. IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. Bologna, Italia. 1-9. Viitattu 8.9.2021. https://doi.org/10.23726/cij.2021.997Links to an external site.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson kehittämistehtävän tekemiseen, opiskelija hankkii joko oman työpaikkansa henkilöitä tai muiden työelämässä olevia henkilöitä kohdehenkilöiksi.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnoilla ei ole määrättyä aloitus ja lopetuspäivää. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti. Suositeltava opintojakson toteuttamisaika on 3 kk.

Opettajat ovat tavattavissa Teamsissa kerran kuukaudessa Q & A -tilaisuudessa. Näiden tilaisuuksien aikataulu ja toimintatavat on kerrottu opintojakson canvas -työtilassa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista:

1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) .
2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op).
3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op).
Opintojakson moduulit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Sisältö ja sen jaksotus

1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) käyt läpi työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja sitä miten niitä voidaan kehittää muotoilulla. Opintojakson myötä osaat käyttää tutkittuun tietoon perustuvia määritelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ymmärrät mitä hyötyä on käyttää muotoilun menetelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mitä työhyvinvointimuotoilu tarkoittaa ja mikä on sen kehittämisprosessin tarkoitus.

2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op) opit mitä kokemusperäisellä tiedolla tarkoitetaan ja miten sitä voi kerätä. Tunnistat keräämästäsi kokemusperäisestä tiedosta työhyvinvointiin vaikuttavat oleellisimmat osatekijät, osaat kiteyttää ne selkeästi ja tarkastella työyhteisökontekstissa. Opinnon myötä ymmärrät työntekijäkeskeisten näkökulmien tärkeyden työntekijäkeskeisessä kehittämisessä.

3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op) opit kehittämään työhyvinvointiin vaikuttavaa tekijää työntekijäkeskeisesti ideoimalla, testaamalla ratkaisua ja luomalla suunnitelman kehittämäsi ratkaisun käytäntöön viemiseksi. Osaat myös kuvata sen miten työntekijät pidetään ratkaisujen kehittämisessä koko ajan mukana sekä pystyt kriittisesti tarkastelemaan valitsemasi ratkaisun työntekijäkeskeisyyttä.

Opintojakson moduulit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy opintojakson Canvasista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 17.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
 • Avoimen ammattikorkeakoulun koulutus, YAMK
Opettaja
 • Pia Wäistö
 • Hannu Tikkanen
Vastuuopettaja

Hannu Tikkanen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa eri tasoiset systeemit toimintaympäristöissä
- analysoida ja hyödyntää systeemistä lähestymistapaa verkostojen johtamisessa
- toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
- toimia ja johtaa monikulttuurisissa ympäristöissä
- luoda, johtaa ja kehittää toimijaverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti

Toteutustapa

Opintojakson aikana opiskelija oppii kokemuksellisesti verkostojen johtamisesta. Opintojakso toteutetaan virtuaalisena verkostointipelinä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan radio-ohjelma digitaalisesti tiimeissä. Lisäksi opiskelija suorittaa esitehtävän ja kirjoittaa prosessista oppimispäiväkirjan, jossa tiimityön ja verkostojen kehittymisen pohdinta kytkeytyy teoriaan. Opintojakso vaatii opiskelijalta sitoutumista verkoston toimintaan sekä aloitteellisuutta käyttää erilaisia digitaalisia alustoja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Nämä eivät ole välttämättömiä opintojakson suorittamisen kannalta. Opintojakson aiheisiin voi tutustua oheisten lähteiden avulla.

Granoff, R. & McGuire, M. 2001. Big questions in public network management research. Journal of Public Administration Research and Theory 11, 295–326.

Gulati, R., Lavie, D. & Madhavan, R. 2011. How do networks matter? The performance effects of interorganizational networks. Research in Organizational Behavior. 31. 207– 224.

Gulati, R. & Singh, H. 1998. The architecture of cooperation. Managing coordination 268 costs and appropriation concerns in strategic alliances, Administrative Science Quarterly. 43. 781–814

Gronn, P. 2008. The future of distributed leadership. Journal of Educational Administration 46, 141–158.

Hakanen, M., Heinonen, U. & Sipilä, P. 2007 Verkostojen strategiat –Menesty yhteistyössä. Helsinki. Edita Prima Oy.

Humala, I. 2007. Johda Verkossa. Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet. Juva. WS Bookwell Oy. 2009. Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä.

Järvensivu, T. & Möller, K. 2008. Metatheory of networks management. A Contingency perspective. Helsingin kauppakorkeakoulu. Working paper W – 448. Helsinki school of economics, Helsinki.

Järvensivu, T. & Nykänen, K. 2008. Identifying basic elements of network management. Comparison between managing network, markets and hierarchies. Teoksessa Möller, K., Anttila, A. & Rajala, A. (toim.). Fishing with business net – keeping thoughts on the horizon Helsingin Kauppakorkeakoulu B-90, Helsinki.

Kattainen, J. 2016. Heterarkkisen verkostoyhteistyön johtamistarpeet verkoston muotoutumisvaiheessa. Väitöskirja. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenranta.

Nahapiet, J. & Ghoshal, S. 1998. Social capital, intellectual capital, and organizational advantage. Academy of Management Review, Vol. 23, s. 242–266.

Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa. Matkalla verkostojohtamiseen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 25.

Möller, K. & Svahn, S. 2003. Managing strategic nets. A capability perspective. Marketing theory articles. 3. 2. 201–226.

Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Helsinki: Talentum Media Oy.

Sydänmaanlakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum. Sydänmaanlakka, P. 2015. Älykäs julkinen johtaminen. Helsinki: Talentum Pro.

Valkokari, K., Hyötyläinen R,.Kulmala, H.I., Malinen, P. Möller, K., Vesalainen, J. (toim.). Verkostot liiketoiminnan kehittämisessä. Porvoo. WS

Tapscott, D. 2009. Grown up digital. How the net generation is changing your world. USA: McGraw Hill Companies.

Valkokari, K. 2009. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa. VTT Publications 175. Helsinki

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisella.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso suoritetaan simuloimalla kuvitteellista tilannetta, mutta opiskelijoiden aikaisemmin hankittu ammattitaito ja kokemus hyödynnetään monialaisissa tiimeissä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso toteutuu verkossa ja vaatii aktiivisuutta etenkin alussa ja myöhemmin tiimin aikataulussa. Lähipäivät toteutetaan verkossa, ajankohdat näet valikon kohdasta Ryhmitys-, tilatoiveet ja ajoitus.

Tärkeät päivämäärät:
28.8. Lähipäivä (Zoom) 16:30-19:30
10.9. Esitehtävän deadline
27.9. VAPAAEHTOINEN Zoom-tukisessio tiimeille 16:00-17:30
12.11. Radiolähetyksen deadline
26.11. Oppimispäiväkirjan deadline
27.11. Lähipäivä (Zoom) 16:30-19:30

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Radio-ohjelman toteutus 3 op, Oppimispäiväkirja 2 op.
1 op = n. 27 tuntia työtä

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso keskittyy verkostojen johtamisen tietopohjaan sekä sen soveltamiseen kuvitteellisessa projektityössä. Opintojakso koostuu kahdesta kontakti-illasta, joissa käydään läpi tehtävänanto sekä viimeisellä tapaamisella palaute.

Kontaktipäivien välissä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti tiimissä noin neljän kuukauden ajan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan vertaisarviolla sekä oppimispäiväkirjan arviolla.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
 • Avoimen ammattikorkeakoulun koulutus, YAMK
Opettaja
 • Pia Wäistö
Vastuuopettaja

Pia Wäistö

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa eri tasoiset systeemit toimintaympäristöissä
- analysoida ja hyödyntää systeemistä lähestymistapaa verkostojen johtamisessa
- toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
- toimia ja johtaa monikulttuurisissa ympäristöissä
- luoda, johtaa ja kehittää toimijaverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti

Toteutustapa

Opintojakson aikana opit verkostojen johtamisesta niin teoriassa kuin käytännössäkin. Opintojakso toteutetaan virtuaalisena verkostopelinä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan radio-ohjelma digitaalisesti tiimeissä. Opintojakson alussa teet teoriatehtävän verkostojen johtamisesta ja lopuksi oppimisraportin, jossa pohdit pelin kautta oppimaasi ja sen kytkeytymistä teoriaan. Lisäksi oppeja verkoston johtamisesta kootaan tiimin työskentelyn päätyttyä.

Opintojakso edellyttää sinulta sitoutumista verkoston toimintaan sekä aloitteellisuutta käyttää erilaisia digitaalisia alustoja. Jakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

15.1.2024 Canvas aukeaa
11.2.2024 Teoriatehtävän palautus
15.2.2024 Verkoston johtaminen, osa 1 / Zoom
15.2.2024 Tiimien työ alkaa
27.3.2024 Verkoston johtaminen, osa 2 / Zoom
30.4.2024 Radiolähetys valmis
6.5.2024 Tiimin debriefing + reflektion palautus
13.5.2024 Verkostojen johtaminen, osa 3 / Zoom
17.5.2024 Oppimisraportin palautus

Zoomit alkavat klo 16:30

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Heli Kulomaa
 • Clarissa Bingham
 • Niklas Leppä
 • Essi Tammisto
Vastuuopettaja

Clarissa Bingham

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1 (Koko: 600. Avoin AMK: 600.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää ja vertailla kotimaisia ja kansainvälisiä TKI-verkostoja
- tulkita ja havainnollistaa, mitä on osallistava yhteiskehittäminen sekä ekosysteemitoiminta
- suunnitella uusia ideoita ja paikkoja EU-tason verkostoitumiseen
- arvioida hankkeen toteutuksessa tehtävää yhteistyötä ja roolitusta

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita aiheen tiimoilta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän täysin automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tuntia opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

MOOCissa perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään MOOCissa myös oman verkostoitumissuunnitelman.

1. Orientaatio
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Johdanto
Tässä osiossa orientoidut aihealueen teemoihin piirrosvideon ja tietosisällön avulla.

3. Esimerkkejä EU-verkostoista
Osiossa perehdytään erilaisiin EU-tasoisiin verkostoihin sekä kumppanuusohjelmiin lyhyiden tietoiskujen avulla.

4. Esimerkkejä 3AMK-verkostoista
Tässä osiossa pääset tutustumaan esimerkkien kautta 3AMK-verkostoihin. Lisäksi pääset perehtymään esimerkkihankkeisiin, joita 3AMK-korkeakoulut ovat toteuttaneet erilaisissa EU:n laajuisissa yhteistyöverkostoissa.

5. EU verkottoituminen & yritykset EU-hankkeissa
Tässä osiossa saat konkreetteja vinkkejä verkostoitumiseen sekä hankekumppanien etsimiseen ja löytämiseen. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin portaaleihin, joiden avulla hankekumppaneiden hakeminen ja löytäminen helpottu. Lopuksi perehdyt yritysten näkökulmaan EU:n tasoisissa yhteishankkeissa.

6. Yhteistyöt ja roolit hankkeen eri vaiheissa
Osiossa perehdytään yhteistyön eri tasoihin sekä erilaisiin rooleihin sekä työnjakoon hankkeen eri vaiheissa.

7. Yhteiskehittäminen ja ekosysteemitoiminta
Tässä osiossa tutustutaan osallistavaan kehittämishankkeen suunnitteluun, yhteiskehittämiseen, fasilitointiin ja sen työkaluihin, hankeyhteistyön työkaluun sekä ekosysteemiajatteluun TKI-työssä.

8. Lopputehtävä ja suoritusmerkintä

Tässä osiossa pääset tekemään opintojakson lopuksi oman verkostoitumissuunnitelman. Pääset pohtimaan ainakin seuraavaa: Kenen kanssa haluisi verkostoitua, missä ja miten? Mitä tai millaista yhteistyötä verkostoitumisesta voisi seurata/olisi toiveissa seurata? Tässä osiossa voit myös pyytää suoritusmerkinnän MOOCista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinto on tarjolla Laurean YAMK-tutkinto-opiskelijoille. Se on avoinna myös 3AMKn ja CampusOnlinen kautta ristiinopiskeleville ja avoimen AMKn opiskelijoille. Opinto on kaikille maksuton.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty arvosana vaatii

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Raija Kaljunen
Vastuuopettaja

Raija Kaljunen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
 • CYJ23SJ
  Complementary competence (master’s studies in English), S23, Generic studies
Pienryhmät
 • Avoin AMK
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Having completed this study unit you will be able to:

• explain the principles of facilitation and what is facilitation in different contexts, including virtual environments
• analyze and compare the roles of facilitator and service designer
• classify facilitation competences, methods and tools, and to master their business applications
• identify goals of facilitation in developing business
• plan a facilitated workshop process that interlinks facilitation goals and implementation with expected development outcomes

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

09.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Janne Lahti
Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- muotoilla ja visualisoida monimutkaista informaatiota lukija- ja käyttäjälähtöisesti
- hyödyntää visuaalisen viestinnän ohjelmia (kuvankäsittely, taitto- ja piirto-ohjelmat, esitysgrafiikka) vaativissa asiantuntijatehtävissä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena.
Opintojaksolla otetaan haltuun Adoben ohjelmat perustasolla: Photoshop, InDesign, Illustrator. Opiskellaan graafisen suunnittelun perusteoria (sommittelu, värioppi, typografia, kuvankäsittely).

Opintojakson käynyt opiskelija osaa:

- muotoilla ja visualisoida monimutkaista informaatiota lukija- ja käyttäjälähtöisesti
- hyödyntää visuaalisen viestinnän ohjelmia (kuvankäsittely, taitto- ja piirto-ohjelmat) vaativissa asiantuntijatehtävissä

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista tehtävien tekemistä sekä vertaispalautteen antamista lopputöistä.

Ohjaustapaamiset ovat opintojakson alussa Zoomissa viikottain, myöhemmin noin joka toinen viikko. Ohjausta saa myös pyydettäessä.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki tarvittava oppimateriaali löytyy Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on jo hankittua taitoa Adoben ohjelmista (Photoshop, Illustrator ja InDesign), voidaan hyväksyä tekninen osuus myös näytöllä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 133,5 tuntia

Teoria-tehtävät n. 20 tuntia
Kuvankäsittely-, piirto- ja taittoohjelmat n. 90 tuntia
Lopputyö n. 23,5 tuntia (pakollinen arvosanan saamiseksi)

Sisältö ja sen jaksotus

Tekninen osaaminen:
Opiskeltavat ohjelmat ovat Adoben (CC) Photoshop (kuvankäsittely), Illustrator (vektorigrafiikkaohjelma) sekä InDesign (taitto-ohjelma).
Teoria osuus:
Opiskeltavaan visuaalisen suunnittelun teoriaan kuuluu mm. värioppi, typografia ja sommittelu sekä infografian perusteet
Soveltava osuus:
Taitojen ja tietojen kartuttua sovelletaan tietoja ja taitoja tekemällä lopputyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Arviointi perustuu pisteisiin. Voit siis itse määritellä tavoitteesi ja kerätä pisteitä sen mukaisesti.
- Teknisistä harjoituksista voi saada yht. 43 pistettä
- Teoria-osuudesta 10 pistettä
- Lopputyöstä 12 pistettä

Lopullinen arvosana määräytyy seuraavasti:
Prosenttiosuus % Arvosana
100 - 90 5
89 - 80 4
79 - 70 3
69 - 60 2
59- 50 1
49 - 0 Hylätty

Lopputyö on pakollinen tehtävä

Hylätty (0)

prosenttiosuus 0 - 49

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

prosenttiosuus 50 - 69

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

prosenttiosuus 70 - 89

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

prosenttiosuus 90 - 100

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

15.02.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 110

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Kaisa Airo
Vastuuopettaja

Kaisa Airo

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet.

Opiskelija:
• hallitsee tiedon visualisoinnin perusteet ja soveltaa tieteellistä visualisointia
• tunnistaa tarinan rakenteet ja soveltaa tarinankerrontaa palvelumuotoilussa
• yhdistää tarinankerrontaa visualisointiin ja tuottaa vaikuttavaa visuaalista materiaalia
• osaa hakea verkosta erilaisia visualisoinnin työkaluja sekä hyödyntää niitä palvelumuotoilussa

Toteutustapa

Opintojaksolla pohditaan tarinankeronnan ja vaikuttamisen keinoja. Jakso ei vaadi aikaisempaa visualisoinnin osaamista eikä sillä keskitytä varsinaisiin visualisoinnin työkaluihin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Jaksoon kuuluu 3 verkkotapaamispäivää, sekä itsenäistä työskentelyä visualisointiharjoitusten ja oman lopputyön parissa. Jaksolla työskennellään itsenäisesti, mutta lähipäivät saattavat sisältää ryhmätyöskentelyä.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti seuraamalla luentonauhoitteita, mutta erillistä ohjausta itsenäiseen toteutukseen ei ole tarjolla.

Opintojakson tehtäviin kuuluu:
1: Propagandajuliste
2: Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus
3: Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi
4: Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

Aika ja paikka

01.03.2024 08.30 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
28.03.2024 08.30 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
26.04.2024 08.30 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

www.pointtiperille.com Anne-Mari Kiviniemen blogi visualisoinnista
Brand, W. 2018. Visual Doing - applying visual thinking in your day to day business.BIS
Cambell, E. A few minutes of design - 52 Activities to Spark your creativity.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla voi soveltaa oman työpaikan tai opinnäytetyön toimeksiantajan asettamia tehtäviä, mutta opintojaksolla ei ole varsinaista toimeksiantajaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

01.03.2024 9.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
28.03.2024 9.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
26.04.2024 9.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom

Opintojakson kontakipäiville on suotavaa, muttei pakollista osallistua.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojakso toteutetaan suomeksi, joten jaksolla ei ole kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii luovaa ajattelua. Tästä syystä aikaa ei mene varsinaiseen työhön, mutta idean keksimiseen sekä sen toteuttamisen harjoittelu saattaa olla aikaavievää.

Lisäksi sopivien materiaalien esimerkiksi johdonmukaisen kuvamateriaalin etsiminen on aikaavievää.

Lähtökohtaisesti kurssiin kannattaa varata 5 x 27.5h eli viiden opintopisteen verran.

Sisältö ja sen jaksotus

Esitehtävä suoritetaan kurssiin alkuun mennessä maaliskuussa.

Ensimmäinen kontaktipäivä: Virtuaalialoitus.Propagandajulisteiden läpikäynti. Mitä on tarinankerronta?

Toinen kontaktipäivä:
Tarinankerronta ja visualisoinnin symboliikka. Värit ja kompositio

Kolmas kontaktipäivä:
Argumentoinnin taito. Loppuseminaarit ja päätös.

Huhtikuussa:
Lopputöiden palautus

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan yksilötyönä ja tapaamiset nauhoitetaan. Luennoilla on kuitenkin lyhyitä tiimitehtäviä. Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luento-kertaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luoda johdonmukainen visuaalinen kokonaisuus.

Perustella valintojaan henkilökohtaisesti ja ulkopuolisia lähteitä käyttäen.

Ongelmanratkaisu: löytää, soveltaa ja käyttää visualisoinnin ja tarinankerronnan työkaluja.

Kehittäminen: Luoda innovatiivisia visuaalisia ja tarinnallisia ratkaisuja tiedon välittämiseen.

Viestintä: Viestiä vakuuttavasti suullisesti, kirjallisesti sekä visuaalisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Palveluyksikkö, Tikkurila

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot
Opettaja
 • Marjo Ritmala
 • Ossi Salin
 • Mikko Häkkinen
Vastuuopettaja

Ossi Salin

Ryhmät
 • TYJ23SJ
  Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot