Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Strateginen johtaminen, yamk, verkko-opinnot, S24, Verkkokampus
Opetussuunnitelman tunnus
(HYD124SJ)
Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus
Opetussuunnitelman tunnus
(HYD123SJ)
Strateginen johtaminen, yamk, S22, Verkkokampus
Opetussuunnitelman tunnus
(HYD122SJ)
Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

31.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida
tiedonkeruun tulokset
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opinto toteutetaan 4 webinaarina.
Webinaaripäivät toteutetaan etänä videoyhteydellä Teamsin välityksellä:
(1/4) 31.10.2023
(2/4) 14.11.2023
(3/4) 28.11.2023
(4/4) 5.12.2023

Opinto arvioidaan yksilö- ja ryhmätöiden perusteella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pennington, D. C. (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Sipponen-Damonte, M. (2020) Varmuutta fasilitointiin. Alma Talent.

Opintojaksolla tarkempi materiaali (esim. artikkelit, tapausesimerkit)
http://libguides.laurea.fi/liiketalous

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelija voi itsenäisesti valita missä pitää yhteiskehittämisen työpajan (esim. omalla työpaikalla/verkostossa).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinto toteutetaan 4 webinaarina
Webinaaripäivät:
(1/4) 31.10.2023
(2/4) 14.11.2023
(3/4) 28.11.2023
(4/4) 5.12.2023

Tehtävät ja ryhmätyöt palautetaan Canvasiin merkittyjen määräpäiviin mennessä kurssin aikana, määräpäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa. Tehtäviä voi halutessaan tehdä myös itsenäisesti nopeutetulla aikataululla. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Opiskelijan on tehtävä vahvistus viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”. Vahvistamisen voi tehdä sähköpostilla Canvasissa / Pepissä ilmoitetun vastuuopettajan sähköpostiin, jotta voidaan sopia korvaava työ ensimmäisen kontaktikerran osalta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Englanninkielistä kirjallisuutta (katso Canvas).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Suoritettuasi opinnon osaat:
Toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa
Suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
Analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

02.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida
tiedonkeruun tulokset
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opinto toteutetaan 4 webinaarina.
Webinaaripäivät toteutetaan etänä videoyhteydellä Teamsin välityksellä:

Webinaaripäivät:
(1/4) 2.11.2023
(2/4) 16.11.2023
(3/4) 30.11.2023
(4/4) 7.12.2023

Opinto arvioidaan yksilö- ja ryhmätöiden perusteella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pennington, D. C. (2005) Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Sipponen-Damonte, M. (2020) Varmuutta fasilitointiin. Alma Talent.

Opintojaksolla tarkempi materiaali (esim. artikkelit, tapausesimerkit)
http://libguides.laurea.fi/liiketalous

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelija voi itsenäisesti valita missä pitää yhteiskehittämisen työpajan (esim. omalla työpaikalla/verkostossa).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinto toteutetaan 4 webinaarina.
Webinaaripäivät:
(1/4) 2.11.2023
(2/4) 16.11.2023
(3/4) 30.11.2023
(4/4) 7.12.2023

Tehtävät ja ryhmätyöt palautetaan Canvasiin merkittyjen määräpäiviin mennessä kurssin aikana, määräpäivät ilmoitetaan kurssin alkaessa. Tehtäviä voi halutessaan tehdä myös itsenäisesti nopeutetulla aikataululla. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Opiskelijan on tehtävä vahvistus viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.Vahvistamisen voi tehdä sähköpostilla Canvasissa / Pepissä ilmoitetun vastuuopettajan sähköpostiin, jotta voidaan sopia korvaava työ ensimmäisen kontaktikerran osalta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Englanninkielistä kirjallisuutta (katso Canvas).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Suoritettuasi opinnon osaat:
Toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa
Suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
Analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

11.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Jonna Hjelt
 • Johanna Aalto
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Osaa vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä
Osaa arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon
Osaa suunnitella ja arvioida strategisia kehitysprojekteja
Osaa tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan ja esimiestyötään
Osaa analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus on listattu opintojakson Canvas-oppimisalustalle. Materiaalit on saatavina sähköisinä (videot, tieteelliset artikkelit).

Lisäksi opiskelijan itse etsimä materiaali muutosjohtamiseen liittyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen)."

Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla hyödynnetään oppimateriaalina muutosjohtamisen tapausesimerkkejä eri toimialoilta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso on avoinna 11.10.2023 - 15.12.2023. Opiskelijan tulee palauttaa kaikki opintojakson tehtävät 15.12.2023 kello 23:55 mennessä.

Opiskelija saa kunkin tehtävän arvioinnin viimeistään kahden viikon päästä palautuksestaan. Opiskelija saa opintojakson suoritusmerkinnän viimeistään kuukausi viimeisen tehtävän palautuksen jälkeen. Opintojakso on siis mahdollista suorittaa (ja saada suoritusmerkintä) myös koko lukukautta nopeammin.

Kansainvälisyys toteutuksella

Englanninkielistä kirjallisuutta (katso Canvas).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritettuasi osaat vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä sekä arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon.
Opit suunnittelemaan ja arvioimaan strategisia kehitysprojekteja.
Opintojakson jälkeen osaat tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuutta ja esimiestyötä.
Osaat analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintojaksolla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

TKI-osuus

29.5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Pia Wäistö
 • YAMK Virtuaali
 • Hannu Tikkanen
 • Minna Pura
 • Kaisa Airo
 • Laura Erkkilä
 • Jonna Hjelt
 • Taru Maamies
Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Kaisa Airo
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Kaisa Airo

Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- analysoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja organisaation strategiseen uudistumiseen
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida strategisia kehitysprojekteja erilaisissa toimintaympäristöissä
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opinto toteutetaan itsenäisesti sekä yhden ryhmätehtävän avulla. Arviointi kohdistuu kahteen yksilötehtävään ja yhteen ryhmätehtävään, joka perustuu aitoon yritysanalyysiin ja kehittämiseen. Opintojakso linkittyy vahvasti myös Strategia muuttuvassa maailmassa opintojaksoon.

Opintojaksoon kuuluu 4 webinaaria.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaaleista informoidaan Canvas-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Mikäli koet, että sinulla on relevanttia osaamista suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin, keskustele opinnon opettajan kanssa opinnon valinnaisista suoritustavoista.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla analysoidaan ja kehitetään aidon yrityselämän tehtävää Laurea LbD-pedagogiikan mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelijan tulee osallistua webinaareihin sekä aktiivisesti oman ryhmänsä toimintaan.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Kokonaisuudessaan 5 opinintopistettä vastaa noin 130 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Opiskelijan työ koostuu (laskennallisesti)
* webinaariin osallistumisesta
* yksilötehtävästä
* ryhmätehtävästä

Sisältö ja sen jaksotus

Käytännön strategisen kehittämisen näkökulmia
* Foresight-työ, asiakastarpeiden tunnistaminen strategisen kehitystyön pohjana
* Portfoliojohtaminen
* Strategiatyö
* Organisaation uudistumiskyky

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Minna Pura
 • Markus Kanerva
 • Kaisa Hytönen
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Minna Pura

Ryhmät
 • HYD124SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S24, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- analysoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja organisaation strategiseen uudistumiseen
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida strategisia kehitysprojekteja erilaisissa toimintaympäristöissä
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Kaisa Airo
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Kaisa Airo

Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ja arvioida erilaisia lähestymistapoja strategiseen johtamiseen eri aikajänteillä ja erilaisissa toimintaympäristöissä
- tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja esihenkilötyötään
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, joka tallennetaan ja on löydettävissä Canvas-pohjasta. Lisäksi opinnolla työskennellään ryhmätyön parissa ja opinto on sidoksissa vahvasti Strategisen johtamisen seuraavaan ydinopintoon Organisaation strateginen uudistumiskyky.

Aika ja paikka

Aloitus 6.9.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Canvas-pohjasta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla kehitetään yrityksen aitoa haastetta Laurea LbD-mallin mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Osallistuminen aloitusseminaariin 6.9. on pakollista. Lisäksi opintojakso vaatii tiivistä yhteistyötä tiimityötä tehdessä.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

[Kerro esim. toteutuksen tehtävien palautuksesta, tenttien ja uusintamahdollisuuksien ajankohdista. Varsinainen toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina, joten näitä tietoja ei tarvitse tässä kentässä toistaa.]

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Voit arvioida opiskelijan ajankäyttöä eri kokonaisuuksissa/tehtävissä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu teemoista:
- Strategia eri toimintaympäristöissä
- Strategia eri aikajänteillä
- Strategia eri organisaatiokulttuureissa
- Sekä kiinteistöjohtamis-yrityksen yritysanalyysistä edeltäviä teemoja hyödyntäen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Ja se on ohjelman ydinopinto.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

15.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 100

Koulutus
 • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus
Opettaja
 • Tiina Pulli
 • Hanna-Kaisa Ellonen
 • Jonna Hjelt
Vastuuopettaja

Jonna Hjelt

Ryhmät
 • HYD123SJ
  Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opinnon suorittamisen jälkeen, opiskelija osaa
- nimetä ja selittää johtoryhmän roolin, tavoitteen, tehtävät ja vastuut
- arvioida ja analysoida johtoryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- luoda esityksen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja perustella esitystään tutkimustuloksin

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaalit ja suositeltu kirjallisuus on listattu opintojakson Canvas-oppimisalustalle. (Kirjat, videot, tieteelliset artikkelit).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen)."

Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö toteutuu tehtävissä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloitustapaaminen on 25.10.2023 klo 17-19

Opintojakso on avoinna 25.10.2023 - 31.12.2023.

Tehtävien palautuksesta sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys toteutuksella

Englanninkielistä kirjallisuutta (katso Canvas).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä)
Opetustunnit
Oppimateriaalin lukeminen
Ryhmätöiden tekeminen
Yksilötöiden tekeminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opinnon suoritettuasi osaat nimetä ja selittää johtoryhmän roolin, tavoitteen, tehtävät ja vastuut.
Osaat myös arvioida ja analysoida johtoryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä luoda esityksen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja perustella esitystä tutkimustuloksin.
Opintojakso koostuu eri moduuleista. Kukin moduuli sisältää tiiviin tietoperustan, ohjeet itsenäiseen opiskeluun. Opintojaksolla on useampia arvioitavia tehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintojaksolla käytössä olevan piste- ja arvosanataulukon tiedot ovat Canvasin työtilassa.

Hylätty (0)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. yllä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. yllä