Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK)

Laajuus:
210 op

Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S25, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NSA225SA)
Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S24, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NSA224SA)
Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NSA223SA)
Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S22, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NSA222SA)
Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology (NIA), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sebastian King
 • Arvind Sharma
 • Leo Johannesberg
 • Pasi Kämppi
 • Paulinus Ofem
 • Jukka Malinen
Vastuuopettaja

Arvind Sharma

Ryhmät
 • NSA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S22, Leppävaara
 • NCA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, blended learning, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- present justified suggestions for development in relation to working life
- conceptualize phenomena related to working life based on research results
- use proper research and development methods in order to produce new knowledge
- act in development projects cooperatively and in a responsible manner with working life and other partners
- evaluate their own activities and solutions critically
- understand concepts in an extensive scale and present topics logically and based on arguments

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 01.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Matti Oosi
Vastuuopettaja

Matti Oosi

Ajoitusryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • CCN223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Information and Communication Technologies (ICT)
 • CCN224SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S24, Information and Communication Technologies (ICT)
Pienryhmät
 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjelmointikielen perussyntaksia ja rakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja testata pienimuotoisia ohjelmia

Toteutustapa

This is a self study course in web. The student enrolls to the course in Viope-learning platform using HAKA-credentials.The course can be found using the name:
R0419-NEWUI / Introduction to C++ Programming 2024
Viope can be reached at:
https://vw4.viope.com/login?org=laurea
After completing the course in Viope, the student will apply for a grade using the form below:
https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/20370/lomakkeet.html
Students are responsible for monitoring their progress in Viope using the statistics page. Before applying for the grade, make sure required number of tasks are completed.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Juhani Kettunen
Vastuuopettaja

Juhani Kettunen

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe the different economic, social and ecological factors and megatrends affecting the global economy*
- explain the structure of the economy and the different economic policies in a global framework
- describe the history and drivers of international trade
- identify international actors in the global economy

*The verb 'recognize' has been replaced effective 1st of August 2024.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 90

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lassi Tissari
Vastuuopettaja

Lassi Tissari

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe the opportunities, operators and networks in the business environment*
- define the functions, processes and IT systems of an organization
- define the core and supporting processes of an organization
- apply the concept of value chain and customer driven value creation in process development
- assess the financial and operational performance of logistics as part of the supply chain management

*The verb 'recognize' has been replaced effective 1st of August 2024.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

17.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 90

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Outi Grotenfelt
 • Arvind Sharma
Vastuuopettaja

Arvind Sharma

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- design and implement web sites using fundamental web development tools and techniques
- design, create, and publish www content
- design and implement web site layouts according to customer needs
- evaluate web site development needs

Toteutustapa

Conducted using Zoom live and / recorded session

Structure of the World Wide Web
Planning of the site:
contents (manuscript for a web site)
the graphic appearance
the technical structure
Realisation of the site:
basics for html language
CSS style definition
Utilising of Front-End frameworks (f.ex. Bootstrap)
acquisition process of the domain hosting services
transfer of the site to the server (ftp)

17.10.2023 15.00 - 17.00 External room : Zoom
25.10.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
08.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
15.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
22.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
29.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom

Aika ja paikka

17.10.2023 15.00 - 17.00 External room : Zoom
25.10.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
08.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
15.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
22.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom
29.11.2023 16.00 - 17.45 External room : Zoom

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to the degree regulations “all students are entitled to demonstrate their competence. The
recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The
competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the module or study unit or
another person designated by the director of the UAS unit. The assessment is carried out according to the
same criteria and grading scale as that adopted for the corresponding study unit.”

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

No Co-operation with working life and/or RDI

Sisältö ja sen jaksotus

Structure of the World Wide Web
Planning of the site:
contents (manuscript for a web site)
the graphic appearance
the technical structure
Realisation of the site:
basics for html language
CSS style definition
Utilising of Front-End frameworks (f.ex. Bootstrap)
acquisition process of the domain hosting services
transfer of the site to the server (ftp)

Lisätietoja opiskelijoille

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or
notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the
first contact session, their enrolment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the
study unit in the place of the absent student.” (Laurea degree regulations) In the case of online studies
the lecturer can also specify some other way than participation on an online meeting what is required
from the student so that he/she verifies his/her attendance on the study unit (Decision by the vice
president, education 7/2019)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Grade 0-5
1-2
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
- use essential professional concepts when explaining various work practices and situations
- search for information in different sources
- report
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
- work under guidance using the skills and methods learned
- interact with customers and/or cooperation partners
- receive guidance
GROUP WORK, MANAGEMENT AND RESPONSIBILITY
- work as a member of a team
- plan the progress of his/her work and use of time under guidance
- work safely and in accordance with the professional code of conduct
- follow the provided instructions and rules

3-4
PROFESSIONAL DATABASE, INFORMATION SEARCH AND REPORTING
- use professional concepts in a consistent manner when explaining various work practices and situations
- gather information and use his/her knowledge basis
- report in the agreed manner

PROFESSIONAL ACTIVITIES AND DEVELOPMENT OF WORKING LIFE
- work using the skills and methods learned
- engage in professional interaction with customers and/or co-operation partners and identify their needs
- take part in guidance and utilise it

GROUP WORK, MANAGEMENT AND RESPONSIBILITY
- engage in goal-oriented work in a team
- plan and manage the progress of his/her work and use of time
- detect safety-related risks
- justify this/her actions in accordance with the professional code of conduct

5
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
- use professional concepts Extensively
- compare and choose relevant information
- report and communicate in a professional manner

PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
- work independently, using the skills and methods learned
- take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
- anticipate his/her need for guidance

TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
- promote the team’s work and team spirit
- manage his/her time appropriately, completing the agreed tasks at the required quality level
- work responsibly, applying the skills and methods learned plan and evaluate their work, taking safety and/or ethical aspects into consideration

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

24.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Kari Häkkinen
Vastuuopettaja

Kari Häkkinen

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- use the fundamental syntax and building blocks of programming languages
- plan, implement and test small-scale programs in accordance with the best practices of programming

Toteutustapa

Määritetty englanniksi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Määritetty englanniksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Määritetty englanniksi

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei ole

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Määritetty englanniksi

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Määritetty englanniksi

Sisältö ja sen jaksotus

Määritetty englanniksi

Lisätietoja opiskelijoille

Määritetty englanniksi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määritetty englanniksi

Ajoitus

14.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Leppävaara

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 150

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Management (HBA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sirpa Mattila
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HBA223SN
  Degree Programme in Business Management, daytime studies, S23, Leppävaara
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara
 • HRA223SA
  Degree Programme in Safety, Security and Risk Management, blended learning, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

At the beginning of their studies, all students who have English and/or Swedish qualifications on prior certificates required for studies at Laurea, or who have received previous instruction in English and/or Swedish take initial tests in these languages. The initial tests are the same for all fields of study and may only be taken once. Students who transfer between degrees within Laurea do not have to retake the test. The test is used to check the students’ starting level before language studies begin. Students who fail the test must take preparatory studies in the language at the start of their studies. Having passed the preparatory studies, students obtain credits for inclusion in elective studies.

Lisätiedot

At the beginning of their studies, all students who have Swedish qualifications on prior certificates required for studies at Laurea take initial test in Swedish, with the exception of those whose mother tongue or language of education is Swedish.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 15.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Saara Helander
Vastuuopettaja

Saara Helander

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara
 • HRA223SA
  Degree Programme in Safety, Security and Risk Management, blended learning, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- speak and understand Finnish in very basic and familiar everyday situations
- find information in very short texts and write simple messages
- use some of the basic grammar structures
- become familiar with Finnish cultural manners and customs
- reach the target level of A1.1 in the Common European Framework of Reference for Languages

Toteutustapa

The course will have lessons in Zoom during the semester. It's aiming at basic knowledge of Finnish grammar and vocabulary to guarantee that the students will be able to speak and understand Finnish in very basic everyday situations. The target level is A1.1. in the Common European Framework of Refrence for Languages. NOTICE! THE STUDENTS HAVE TO BE PRESENT AT THE 1ST SESSION OR INFORM THE TEACHER IN ADVANCE ON THEIR ABSENCE. Otherwise they may loose their place at the course.

Aika ja paikka

Online in Zoom.
NOTICE! THE STUDENTS HAVE TO BE PRESENT AT THE 1ST SESSION OR INFORM THE TEACHER IN ADVANCE ON THEIR ABSENCE. Otherwise they may loose their place at the course.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teacher's material (about 35 pages). The material will be available in Canvas when the course starts.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

According to Laurea mathematics, 5 credits requires a workload of 135 hours. About 50 of them will be used for weekly lessons in classroom. Homework and home studies will take the rest of the hours, however, it may vary depending on students' personal activeness, skills and goals.

Sisältö ja sen jaksotus

Basic grammar (verb conjugation, endings, questions, possessive etc), vocabulary (related to food, accomodation, studying, describing a person, family, hobbies, numbers, telling the time, weekdays, months, weather, etc.), cultural issues (facts, customs, habits in Finland), oral exercises (buying a ticket, paying at the cashier, discussing different issues, personal questions etc.).

Lisätietoja opiskelijoille

No prerequisites required.
Required attendance: 80 % of lessons unless otherwise agreed.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The target level is A1.1. in the Common European Framework of Refrence for Languages.
Final grade will consist of the following:
1. Written exam at the end of the course
2. Oral exam at the end of the course
3. Small vocabulary tests during the course
4. Active participation and attendence in the lessons
Required attendance: 80 % of lessons unless otherwise agreed.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Grading 1-5, 1 being the lowest and 5 the highest grade.
Final grade will consist of the following:
1. Written exam at the end of the course
2. Oral exam at the end of the course
3. Small vocabulary tests during the course
4. Active participation and attendence in the lessons
Required attendance: 80 % of lessons unless otherwise agreed.

Lisätiedot

The study unit is for those whose language of education and mother tongue are other than Finnish and Swedish and who have not studied Finnish before.

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology (NIA), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lassi Virtanen
 • Outi Lappi
Vastuuopettaja

Outi Lappi

Ryhmät
 • NSA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S22, Leppävaara
 • NCA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, blended learning, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- apply into practice what they have learnt
- analyse and structure the contents and methods of their work
- participate with their input in the development work of a company’s practices and business processes
- develop their business competencies
- evaluate their competencies and their development

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology (NIA), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lassi Virtanen
 • Outi Lappi
Vastuuopettaja

Lassi Virtanen

Ryhmät
 • NSA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S22, Leppävaara
 • NCA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, blended learning, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- evaluate their competencies and the requirements of working life
- develop and deepen their information technology competencies
- analyse and develop the content of their work and the operation of the organisation as a member of the work community
- establish personal working life connections and act in networks
- evaluate their competencies and their development
- plan their study path and career

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sebastian King
Vastuuopettaja

Sebastian King

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
- produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
- demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
- apply principles of interpersonal and organizational communication

Toteutustapa

Kurssi toimitetaan verkossa Canvas-virtuaalioppimisympäristön kautta.
Verkkokokoukset on tarkoitettu esiteltyjen materiaalien keskusteluun ja tarkasteluun.
Pienryhmäkeskusteluun käytetään Breakout-huoneita, ja oppilaita kannustetaan ottamaan videonsa käyttöön näiden keskustelujen aikana.
Verkkotunteja ei yleensä tallenneta, mutta näiden istuntojen aikana toimitettu materiaali on saatavilla videomuodossa työtilassa.
Opiskelijat saavat palautetta opettajalta ja vertaispalautetta voidaan myös hyödyntää.
Tehtävät tehdään yksin tai ryhmässä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali Canvasissa. Katso myös:
• Bovée, C. & Thill, J. 2011. Excellence in business communication. 9th edition. London: Pearson.
• Hartley, P. & Chatterton, P. 2015. Business communication: rethinking your professional practice for the post-digital age. 2nd edition. London: Routledge.
• Mclean, S. 2015. Business communication for success. Washington, D.C.: Flat World Knowledge.
• Munter, M. 2014. Guide to managerial communication: effective business writing and speaking. 10th edition. Boston: Prentice Hall.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean ammattikorkeakoulun tutkintomääräysten mukaan, "Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Tunnustettavan osaamisen tulee olla koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaista. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Osaamisen tunnistamista tulee pääsääntöisesti hakea opintojen alussa, jotta opiskelija voisi edetä opinnoissaan sujuvasti. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus hakea osaamisen tunnustamista koko opintojensa ajan."

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Canvas avataan viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista. Viimeinen kokous pidetään huhtikuun lopussa.
Pienryhmätapaamisia varten voidaan varata lisäpäiviä.

Laurean ammattikorkeakoulun tutkintomääräysten mukaan,
"Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa.

Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija."

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on noin135 tuntia opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Tarkempi aikataulu julkaistaan ​​Canvasissa.

Opintojakso sisältää töitä seuraavista teemoista:
• viestintämallit, viestintästrategian soveltaminen
• ICT-alan viestintätaitojen vaatimukset
• kulttuurienvälinen viestintä ja kommunikaatiotyylit
• Yrityskirjoittaminen: genre ja tyyli, kirjoitusprosessi, makro- ja mikroominaisuudet
• vakuuttava viestintä esityksissä, pitch-puheissa ja keskusteluissa
• suhteiden ja ihmisten välisen viestinnän rakentaminen kokouksissa ja neuvotteluissa
• yleisten liiketoimintatermien ja ammattisanaston kertaus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopullinen arvosana perustuu seuraaviin:
Harjoitukset Canvasissa 20% (0-5)
Puhutut viestintätehtävät 40 % (0-5)
Kirjalliset viestintätehtävät 40 % (0-5)

Kaikki osat on läpäistävä opintojakson suorittamiseksi.
Tarkemmat arviointikriteerit ovat Canvas-työtilassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä tehokkaan viestinnän keskeiset periaatteet ammatillisiin tarkoituksiin. Hän osaa saavuttaa kommunikaatiotavoitteita erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa, muokata viestintätyyliään kontekstin ja viestin vaatimusten mukaan sekä hallita ihmisten välistä vuorovaikutusta eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Puheen sujuvuus ja laajuus riittävät hallitsemaan yleisiä ammatillisia tilanteita. Kirjoittaminen osoittaa tyydyttävän kieliopin ja sanaston hallinnan tavallisten liikeviestien tuottamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hyvin ymmärtävänsä tehokkaan ammatillisen viestinnän periaatteet. Hän pystyy saavuttamaan kommunikaatiotavoitteensa erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa tietyllä tavalla ja osaa mukauttaa viestintätyyliään yleisön ja kontekstin vaatimuksiin. Puhe on sujuvaa, ja kielioppi- ja propositiohallinta on korkeatasoista. Kirjoittaminen osoittaa hyvää kieliopin, sanaston ja tyylin hallintaa useissa ammatillisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa teksteissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijat osoittavat erinomaisen ymmärryksen tehokkaan viestinnän keskeisistä periaatteista ammatillisiin tarkoituksiin. Hän pystyy kommunikoimaan selkeästi, ytimekkäästi ja tarkoituksenmukaisesti monissa työhön liittyvissä tilanteissa ja sopeuttaa tehokkaasti viestin tyylin ja sisällön eri yleisöille ja eri konteksteihin. Puhe on erittäin sujuvaa, joustavaa ja helposti ymmärrettävää, ja siinä on korkea kieliopin hallinta ja propositioiden tarkkuus. Kirjoittaminen osoittaa erinomaisen kieliopin, sanaston ja tyylin hallinnan erilaisten tekstityyppien ja genrejen tuottamisessa.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lassi Virtanen
Vastuuopettaja

Lassi Virtanen

Ryhmät
 • NSA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

06.02.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Juhani Kettunen
 • Kaija Koivusalo
Vastuuopettaja

Juhani Kettunen

Ryhmät
 • NSA222SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- record business transactions in the accounting records
- assess the profitability of an organization
- use different management accounting techniques
- compile financial reports to support decision making

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 01.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Matti Oosi
Vastuuopettaja

Matti Oosi

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • CCN223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Information and Communication Technologies (ICT)
 • CCN224SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S24, Information and Communication Technologies (ICT)
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjelmointikielen perussyntaksia ja rakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja testata pienimuotoisia ohjelmia

Toteutustapa

This is a self study course in web. The student enrolls to the course in Viope-learning platform using HAKA-credentials
The course can be found using the name:
R0414-NEWUI Programming with C 2024
Viope can be reached at: https://vw4.viope.com/login?org=laurea
After completing the course in Viope, the student will apply for a grade using the form below:
https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/20370/lomakkeet.html
Students are responsible for monitoring their progress in Viope using the statistics page. Before applying for the grade, make sure required number of tasks are completed.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 01.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Matti Oosi
Vastuuopettaja

Matti Oosi

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • CCN223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Information and Communication Technologies (ICT)
 • CCN224SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S24, Information and Communication Technologies (ICT)
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää ohjelmointikielen perussyntaksia ja rakenteita
- suunnitella, toteuttaa ja testata pienimuotoisia ohjelmia

Toteutustapa

This is a self study course in web. The student enrolls to the course in Viope-learning platform using HAKA-credentials.

NOTE: If you are Laurea student and already complete Fundamentals of Programming -course hold Python -language course can't part of you Persona Study Plan.

The course can be found using the name:
R0416 NEWUI / Programming with Python 2024
Viope can be reached at:
https://vw4.viope.com/login?org=laurea
After completing the course in Viope, the student will apply for a grade using the form below:
https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/20370/lomakkeet.html
Students are responsible for monitoring their progress in Viope using the statistics page. Before applying for the grade, make sure required number of tasks are completed.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sebastian King
 • Riku Salmenkylä
Vastuuopettaja

Sebastian King

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- plan and report on the progress of a project, taking different elements of project management into consideration and using basic project management tools
- write text that is based on research results, using and referencing reliable sources of their field
- communicate in a goal-oriented way, taking the target audience and need into consideration
- utilise IT tools in project management and communication

Toteutustapa

During the study unit students will familiarise themselves with the basic principles of project management and receive guidance on communication requirements and tools for carrying out academic and project-related work.
The study unit contains work on the following topic areas:
- Research and development in academic projects
- Project planning, scheduling and risk management
- Teamwork and collaboration
- ICT tools for project management and documentation
- Preparing project-related communications (project plan, project report and presentation)
- Academic writing (referencing, style and tone, structure and organisation)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Learning materials are provided in Canvas. Also the following works will be consulted:
Bailey, S. 2011. Academic writing: a handbook for international students. 3rd edition. London: Routledge.
Dawson, C. 2009. Projects in computing and information systems. 2nd edition. Harlow: Addison-Wesley.
Lock, D. 2013. Naked Project Management: the bare facts. Gower.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Research-oriented approach. Partially translated from: Kehittämistyön menetelmät – Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOY.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Contact the lecturer in charge if you feel you are entitled to get recognition for previously acquired competence in the areas outlined in the study objectives.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

The exam dates are offered during the contact sessions.
- Project management exam
- Office exam
See Canvas for more details.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 credits = 135 hours of student`s work.

Sisältö ja sen jaksotus

A more detailed schedule is published in Canvas. The following areas are covered during online meetings with supplementary material provided in the workspace.
1. Project management overview. Research and development projects. PM methodologies.
2. Source referencing and academic style. The structure of project documentation and academic reports.
3. Using MS Office tools: Word and Excel
4. Project processes. Tools used in initiation and planning.
5. Collaboration and teamwork on projects.
6. Feedback sessions on the writing task.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The evaluation is based on the office and project management exam, related assignments and an academic essay. A detailed description of the assessment criteria is given in Canvas.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

The evaluation is based on the office and project management exam, related assignments and an academic essay. A detailed description of the assessment criteria is given in Canvas.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

All the assignments and exams of the study unit are passed.
The student is able to produce academic and project-related communications which are understandable, though clarity and/or detail may be lacking. The style and formatting used in written documentation is correct in part. The content demonstrates a level of reflection and understanding, though some areas require more attention. Source materials are integrated into the text to some extent.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

All the assignments and exams of the study unit are passed.
The student is able to produce academic and project-related communications which are fairly structured and clear. The style and formatting used in written documentation is mostly correct. The content demonstrates a good level of reflection and understanding. Source materials are integrated into the text.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

All the assignments and exams of the study unit are passed.
The student is able to produce academic and project-related communications which are well-structured, clear and concise, and which uses the appropriate style and format. The content demonstrates an excellent level of reflection and understanding. Source materials are well integrated into the text.

Lisätiedot

The learning outcomes of the study unit/project are evaluated based on the requirement level 1 of Laurea's common evaluation criteria.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lassi Virtanen
Vastuuopettaja

Lassi Virtanen

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

40 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sirpa Mattila
Vastuuopettaja

Sirpa Mattila

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Opintojaksoon sisältyy viikoittaiset zoom-tapaamiset.
Lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä Canvas-oppimisalustalla.
Opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 27.9.. zoom-tapaamisella ja päättyy kampuksella pidettävään kirjalliseen tenttiin 7.12. Suulliset tentit pidetään viikoilla erillisen aikataulun mukaan ja uusintatentit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Mahdolliset pohjoismaiset (virtuaaliset) vierailijaluennot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.

Sisältö ja sen jaksotus

- opinnot
- työ, työtehtävät
- yritys
- markkinointi
- työelämän viestintä
- asiakaspalvelu
- oman koulutusohjelman teemat (ict)

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on suorittanut ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin. Lisätietoa intrasta: Kielitestit (sharepoint.com)


Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx


Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito. Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTIArvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä

- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa

- raportoida ja viestiä ammattimaisestiArvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään

- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa

- raportoida sovitulla tavallaArvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään

- etsiä tietoa eri tietolähteistä

- raportoidaAMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINENArvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen

- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

- ennakoida ohjaustarpeitaanArvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen

- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa

- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitäArvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

- toimia ryhmän jäsenenä

- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä

- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjäRYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUSArvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä

- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla

- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä

- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioidenArvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

- toimia tavoitteellisesti ryhmässä

- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä

- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä

- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisestiArvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

- toimia ryhmän jäsenenä

- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä

- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä


Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.
Tradenomin tutkintotodistukseen kirjataan asetuksen edellyttämä arvosana toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito
Arrvioinnit valtakunnalliset kriteerit:Canvasissa

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 90

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Kalpanaben Rathod
 • Riku Salmenkylä
Vastuuopettaja

Riku Salmenkylä

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe the processes of information systems development, implementation and maintenance
- describe the structure and operational environment of information systems
- identify typical threats related to information security

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

40 - 90

Koulutus
 • Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security (NCA2), Laurea Leppävaara
 • Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services (NSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lassi Virtanen
Vastuuopettaja

Lassi Virtanen

Ryhmät
 • NSA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, virtual studies, S23, Leppävaara
 • NCA223SA
  Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, virtual studies, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- define the factors that underlie customer actions, feelings and judgment processes
- describe purchasing decisions from the perspective of the individual and the organization*
- analyze patterns and trends in customer behavior

*The verb 'understand' has been replaced effective 1st of August 2024.

Toteutustapa

Virtual studies with scheduled online meetings. Bi-weekly individual assignments.

Aika ja paikka

A weekly detailed schedule will be released in the beginning of the course. Optional online tutoring via Zoom or at Laurea Leppävaara during the study unit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

All the material and links can be found from Canvas workspace.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

-

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

A weekly detailed schedule will be released in the beginning of the course.

Kansainvälisyys toteutuksella

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Study unit lasts for 10 weeks
- 5cr / 137,5 hours

Lisätietoja opiskelijoille

Understanding customers can be challenging. Still it creates the basis for business development. To whom do you develop your service to? Who is your customer and who is the end user for the product or service? How are you able to find all necessary information and make different decisions based on it? How do you use this information in service design or development?
During this study unit we’ll go through different aspects of customer behavior. The focus and examples are from different digital services. In addition, you’ll get the possibility to analyze your own behavior as a customer.
The study unit grade is based on weekly assignments which need to be completed and returned before the deadlines.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Students collect points from different learning activities
- Weekly studies
- Online meetings (Zoom)
- Online Tests
- Learning assignments and tasks

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50-59 points = 1
60-69 points = 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70-79 points = 3
80-89 points = 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

90-100 = 5