Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, turvallisuusala (AMK)

Laajuus:
210 op

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, S24, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA224SY)
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, S23, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA223SY)

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA224KA)
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, S22, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA222SY)

Ryhmäkohtainen ajoitus ja rakenne


Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA223KA)
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA222KA)

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S21, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA221SN)
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA221KA)

Ryhmäkohtainen ajoitus ja rakenne


Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S20, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA220SN)
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K20, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA220KA)

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S19, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(HTA219SN)
Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Anja Aatsinki
 • Timo Ryynänen
Vastuuopettaja

Timo Ryynänen

Ryhmät
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Canvas työtila on sama kuin opinnolla Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3115. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei yleensä tallenneta.Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta HOPS-keskustelujen yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaalit ovat saatavissa Canvasin kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ...Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä on AMK-opintoja ja urakehitystä tukeva opinto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson hyväksymisen edellytksenä on tehtävien 2.2 ja 2.5 hyväksytty suoritus Canvasissa sekä osallistuminen HOPS-keskusteluihin puolivuosittain.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Vaadittujen toteuksen osien (tehtävät 2.2 ja 2.5 sekä osallistuminen HOPS-keskusteluihin) suorittaminen.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Seija Tiainen
 • Ilona Frisk
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA222SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei yleensä tallenneta.Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta HOPS-keskustelujen yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaalit ovat saatavissa Canvasin kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ...Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä on AMK-opintoja ja urakehitystä tukeva opinto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson hyväksymisen edellytksenä on tehtävien 2.2 ja 2.5 hyväksytty suoritus Canvasissa sekä osallistuminen HOPS-keskusteluihin puoli vuosittain.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Vaadittujen toteuksen osien (tehtävät 2.2 ja 2.5 sekä osallistuminen HOPS-keskusteluihin) suorittaminen.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Seija Tiainen
 • Ilona Frisk
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Canvas työtila on sama kuin opinnolla Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3193. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei yleensä tallenneta.Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta HOPS-keskustelujen yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaalit ovat saatavissa Canvasin kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ...Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä on AMK-opintoja ja urakehitystä tukeva opinto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson hyväksymisen edellytksenä on tehtävien 2.2 ja 2.5 hyväksytty suoritus Canvasissa sekä osallistuminen HOPS-keskusteluihin puolivuosittain.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Vaadittujen toteuksen osien (tehtävät 2.2 ja 2.5 sekä osallistuminen HOPS-keskusteluihin) suorittaminen.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Tuomas Tammilehto
 • Kaija Koivusalo
Vastuuopettaja

Kaija Koivusalo

Ryhmät
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- use planning, analysis and decision-making tools and techniques in strategic planning
- analyze financial statements and business reports and use them as a basis for decisions
- make business decisions in various business contexts
- apply data in decision making

Toteutustapa

Welcome to study current topics related data and its meaning to business.
The unit will include:
- Introduction to data and data based thinking
- Data driven decision making
- Data and business
- Data and data related tools

There will be collaboration with companies during the course.

Course will be in English.

Please note this the same course than previous called Service Business Management (R0219).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Marr, B. (2017). Data strategy: How to profit from a world of big data, analytics and the internet of things. Kogan Page Limited.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

There will be cooperation with companies that use data in their business planning and scoring.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

We will have our lessons in campus and possible visits to companies. Check the schedule.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lasse Kivinen
Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA222SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- use planning, analysis and decision-making tools and techniques in strategic planning
- analyze financial statements and business reports and use them as a basis for decisions
- make business decisions in various business contexts
- apply data in decision making

Toteutustapa

Welcome to study current topics related data and its meaning to business.
The unit will include:
- Introduction to data and data based thinking
- Data driven decision making
- Data and business
- Data and data related tools

Course will be in English.

Aika ja paikka

Start of the study unit is 06.09.2023 16.00 - 18.00.
This study unit has only Zoom lectures.The is no mandatory attendance apart of the first lecture and during possible team-presentations. Be aware that the ZOOM-lectures will not be recorded.
This study unit includes individual work and working in teams.The individual exams and group work of the study unit are made online.
The learning environment of the study unit is Canvas. Canvas workspace will be open a few days before the planned study unit start.
The individual exams and group work of the study unit are made online.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The materials are online and will be available as soon as Canvas opens.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

According to the degree regulations (section 18): students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. After the first contact day no new students are accepted on the course.

Kansainvälisyys toteutuksella

The study unit is suitable for exchange students

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

One credit equals approximately 26.7 hours of work performed by the student.

Sisältö ja sen jaksotus

The modules:
Orientation
Module 1: What is data and what does data-driven mean?
Module 2: Decision making
Module 3: Data analytics and accounting
Module 4: Data and Artificial Intelligence in Business Context

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Bachelor's level education.

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

BACHELOR'S DEGREE INITIAL STAGE STUDENTS
EXCELLENT
grade 5
Students are able to:
• Apply professional concepts expertly.
• Comply with occupational safety instructions responsibly and independently.
• Justify activities using research knowledge.
• Work independently and take initiatives in line with objectives. Operations are often flexible, systematic, development-oriented, creative and active.
• Select the appropriate techniques and models for activities, and justify the choices.
• Act in customer-oriented ways and according to the situation.
• Promote group activities.
• Able to critically apply ethical principles in the subject field in one's conduct and tasks.
GOOD
grade 3
Students are able to:
• Apply professional concepts systematically.
• Apply occupational safety instructions in their activities.
• Justify, compare and analyse their activities using general guidelines.
• Able to cope independently in different tasks in each operating environment.
• Apply acquired techniques and models diversely.
• Act professionally in customer situations.
• Work in a group in line with objectives.
• Justify their activities in accordance with ethical principles..
SATISFACTORY,
grade 1
Students are able to:
• Apply most important/individual and appropriate professional concepts, and indicate their familiarity with the knowledge base.
• Act safely, although activities are often schematic/ experimental/ fumbling/ self-involved.
• Comply with rules and instructions, and justify their activities using provided instructions.
• Act appropriately under guidance.
• Use acquired techniques and models.
• Take customers into account in their actions.
• Act as group members.
• Act in accordance with ethical principles

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 27.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Tuomas Tammilehto
 • Lasse Kivinen
Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- use planning, analysis and decision-making tools and techniques in strategic planning
- analyze financial statements and business reports and use them as a basis for decisions
- make business decisions in various business contexts
- apply data in decision making

Toteutustapa

Welcome to study current topics related data and its meaning to business.
The unit will include:
- Introduction to data and data based thinking
- Data driven decision making
- Data and business
- Data and data related tools

Course will be in English.

Aika ja paikka

Start of the study unit is 17.01.2024 16.00 - 18.00 in ZOOM.
This study unit has only Zoom lectures.The is no mandatory attendance apart of the first lecture and during possible team-presentations. Be aware that the ZOOM-lectures will not be recorded.
This study unit includes individual work and working in teams.The individual exams and group work of the study unit are made online.
The learning environment of the study unit is Canvas. Canvas workspace will be open a few days before the planned study unit start.
The individual exams and group work of the study unit are made online.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The materials are online and will be available as soon as Canvas opens.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Any competence that corresponds to the learning outcomes of your degree can be included in it through recognition and accreditation of prior learning. Any competence that corresponds to the learning outcomes of your degree can be included in it through recognition and accreditation of prior learning.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

According to the degree regulations (section 18): students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. After the first contact day no new students are accepted on the course.

Kansainvälisyys toteutuksella

The study unit is suitable for exchange students

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

One credit equals approximately 26.7 hours of work performed by the student.

Sisältö ja sen jaksotus

The modules:
Orientation
Module 1: What is data and what does data-driven mean?
Module 2: Decision making
Module 3: Data analytics and accounting
Module 4: Data and Artificial Intelligence in Business Context

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Bachelor's level education.

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

BACHELOR'S DEGREE INITIAL STAGE STUDENTS
EXCELLENT
grade 5
Students are able to:
• Apply professional concepts expertly.
• Comply with occupational safety instructions responsibly and independently.
• Justify activities using research knowledge.
• Work independently and take initiatives in line with objectives. Operations are often flexible, systematic, development-oriented, creative and active.
• Select the appropriate techniques and models for activities, and justify the choices.
• Act in customer-oriented ways and according to the situation.
• Promote group activities.
• Able to critically apply ethical principles in the subject field in one's conduct and tasks.
GOOD
grade 3
Students are able to:
• Apply professional concepts systematically.
• Apply occupational safety instructions in their activities.
• Justify, compare and analyse their activities using general guidelines.
• Able to cope independently in different tasks in each operating environment.
• Apply acquired techniques and models diversely.
• Act professionally in customer situations.
• Work in a group in line with objectives.
• Justify their activities in accordance with ethical principles..
SATISFACTORY,
grade 1
Students are able to:
• Apply most important/individual and appropriate professional concepts, and indicate their familiarity with the knowledge base.
• Act safely, although activities are often schematic/ experimental/ fumbling/ self-involved.
• Comply with rules and instructions, and justify their activities using provided instructions.
• Act appropriately under guidance.
• Use acquired techniques and models.
• Take customers into account in their actions.
• Act as group members.
• Act in accordance with ethical principles

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Juha Uutela
 • Tomas Illman
Vastuuopettaja

Juha Uutela

Ryhmät
 • HLA222SN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- analyze traffic in digital channels
- plan digital customer experience
- plan marketing and sales for digital channels
- use digital tools in marketing and sales
- apply regulations for digital business

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

14.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 250

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sirpa Mattila
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • MLA223SAM
  Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara
 • HLA223SN
  Liiketalouden koulutus, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
 • PRA223SN
  Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojen alkaessa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin ja englannin kielen lähtötasotesteihin, jos nämä kielet sisältyvät ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä olevaan aiempaan tutkintotodistukseen tai opiskelijat ovat saaneet kyseisten kielten opetusta aikaisemmin. Lähtötasotesti on kaikilla koulutusaloilla sama ja siihen voi osallistua vain kerran. Alan vaihto Laurean sisällä ei edellytä uutta testiä. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet kieliopintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hän osallistuu kielen valmentavalle opintojaksolle opintojen alkuvaiheessa. Suoritettuaan valmentavat opinnot hyväksyttävästi opiskelija saa opintopisteitä luettavaksi vapaasti valittaviin opintoihin.

Ajoitus

08.01.2024 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 340

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sirpa Mattila
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HLA224KA2
  Liiketalouden koulutus, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • HLA224KA
  Liiketalouden koulutus, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • HLA224KN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K24, Leppävaara
 • PRA224KN
  Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K24, Leppävaara
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • NKA224KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • NDA224KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K24, Leppävaara

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojen alkaessa kaikki opiskelijat osallistuvat ruotsin ja englannin kielen lähtötasotesteihin, jos nämä kielet sisältyvät ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä olevaan aiempaan tutkintotodistukseen tai opiskelijat ovat saaneet kyseisten kielten opetusta aikaisemmin. Lähtötasotesti on kaikilla koulutusaloilla sama ja siihen voi osallistua vain kerran. Alan vaihto Laurean sisällä ei edellytä uutta testiä. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet kieliopintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hän osallistuu kielen valmentavalle opintojaksolle opintojen alkuvaiheessa. Valmentavat opinnot sisällytetään täydentävän osaamisen opintoihin.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Vilma Medici
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Veli Sulkava

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja menetelmiä
- osallistua harjoitteluyrityksen käytänteisiin ja liiketoimintaprosesseihin liittyvään kehittämistyöhön
- kehittää liiketoimintaosaamistaan
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä

Toteutustapa

Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijoille on lisätietoa ja yksityiskohtaiset ohjeet harjoittelusta Harjoittelut Turva Teams-kanavalla sekä opiskelijaintrassa. Mikäli et ole jäsen Harjoittelut Turva Teamsissä, voit liittyä siihen koodilla n0ibmj5. Harjoitteluun ilmoittaudutaan JPMS-järjestelmässä ja harjoittelun tiedot kirjataan PRM-järjestelmään. Linkki järjestelmään löytyy Opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Tradenomien-harjoitteluohjeet.aspx

Harjoittelun ohjaajana toimii oma opettajatuutori.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ei erillistä materiaalia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta ja Harjoittelut Turva Teamsistä.

Harjoittelun osalta osaamisen näytön ottaa vastaan oma opettajatuutori. Lisätietoja ja ohjeet näytön vireille laittamiseksi löytyy Teams-kanavalta Harjoittelut Turva.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun ohjaajana toimii opettajatuutorisi. Ohjeet sopimuksen tekemiseksi harjoittelupaikan kanssa löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä. Harjoittelu tehdään opiskelijan omassa tai itse hankkimassa työpaikassa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelun ajankohdasta sovitaan oman ohjaajan kanssa. Ohjeet tehtävistä ja palautuksista löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Harjoittelun laajuus on 15 op ja tämä vastaa laskennallisesti 400 tuntia tai 10 viikkoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. ” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelut arvioidaan, kun kaikki Harjoittelut Turva -Teamsissä mainitut tehtävät on tehty ja palautettu sekä työ/harjoittelutodistus toimitettu JPMS-järjestelmään.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien tekemistä ja harjoittelun rekisteröintiä ohjeistetulla tavalla.

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Suoritus hylätään, mikäli se ei täydennystenkään jälkeen täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

22.05.2022 - 28.05.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Frisk
 • Hanna Iisakkila Rojas
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja menetelmiä
- osallistua harjoitteluyrityksen käytänteisiin ja liiketoimintaprosesseihin liittyvään kehittämistyöhön
- kehittää liiketoimintaosaamistaan
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä

Toteutustapa

Harjoittelun aloittamiseksi tulee tutustua Teamsissä julkaistuihin sekä Opiskelijaintranohjeisiin. Mikäli et ole jäsen Harjoittelut Turva Teamsissä, ota yhteys opettajaan. Harjoitteluun ilmoittaudutaan JPMS-järjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy Opiskelijaintrasta -> Harjoittelut -> Tradenomiharjoittelut -> Leppävaara.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä.]

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta ja Harjoittelut Turva Teamsistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun ohjaajana toimii opettajatuutorisi. Ohjeet sopimuksen tekemiseksi työpaikan kanssa löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä. Harjoittelu tehdään opiskelijan omassa tai itse hankkimassa työpaikassa..

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelun ajankohdasta sovitaan oman ohjaajan kanssa. Ohjeet tehtävistä ja palautuksista löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Harjoittelun laajuus on 15 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. ” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelut arvioidaan, kun kaikki Harjoittelut Turva -Teamsissä mainitut tehtävät on tehty ja palautettu.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien tekemistä ja harjoittelun rekisteröintiä ohjeistetulla tavalla.

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Suoritus hylätään, mikäli se ei täydennystenkään jälkeen täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Frisk
 • Timo Ryynänen
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja menetelmiä
- osallistua harjoitteluyrityksen käytänteisiin ja liiketoimintaprosesseihin liittyvään kehittämistyöhön
- kehittää liiketoimintaosaamistaan
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä

Toteutustapa

Turvallisuuden ja riskienhallinan opiskelijoille on lisätietoa harjoittelusta Teams kanavalla Harjoittelut Turva. Kanavelle pääsee liittymään koodilla: n0ibmj5
Teams kanavalta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet harjoittelun toteuttamiseksi. Harjoittelun ohjaajana toimii oma opettajatuutori.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoittelua varten ei ole erillistä oppimateriaalia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Harjoittelun osalta osaamisen näytön ottaa vastaan oma opettajatuutori. Lisätietoja ja ohjeet näytön vireille laittamiseksi löytyy Teams-kanavalta Harjoittelut Turva.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun ohjaa oma opettajatuutor. Harjoittelu kannattaa ottaa puheeksi heti ensimmäisessä HOPS-keskustelussa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelu 1 voi sijoittua yksilöllisesti opintojen eri vaiheisiin. Erityisen hyvin se sopii tehtäväksi ensimmäisen vuoden aikana. Ajankohdasta on hyvä sopia HOPS-keskustelussa tai muuten oman opettajatuutorin kanssa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laskennallinen pituus on 400 tuntia tai 10 viikkoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. ” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Anja Aatsinki
 • Timo Ryynänen
Vastuuopettaja

Timo Ryynänen

Ryhmät
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida omaa osaamistaan ja työelämän osaamisvaatimuksia
- kehittää ja syventää omaa liiketoimintaosaamistaan
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja organisaation toimintaa työyhteisön jäsenenä
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä
- suunnitella omaa opintopolkuaan ja työuraansa

Toteutustapa

Harjoittelun aloittamiseksi tulee tutustua Teamsissä julkaistuihin sekä Opiskelijaintran ohjeisiin. Mikäli et ole jäsen Harjoittelut Turva Teamsissä, ota yhteys opettajaan. Harjoitteluun ilmoittaudutaan JPMS-järjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy Opiskelijaintrasta -> Harjoittelut -> Tradenomiharjoittelut -> Leppävaara.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä.]

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta ja Harjoittelut Turva Teamsistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun ohjaajana toimii opettajatuutorisi. Ohjeet sopimuksen tekemiseksi työpaikan kanssa löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelun ajankohdasta sovitaan oman ohjaajan kanssa. Ohjeet tehtävistä ja palautuksista löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Harjoittelun laajuus on 15 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. ” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelut arvioidaan, kun kaikki Harjoittelut Turva -Teamsissä mainitut tehtävät on tehty ja palautettu.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien tekemistä ja harjoittelun rekisteröintiä ohjeistetulla tavalla.

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Suoritus hylätään, mikäli se ei täydennystenkään jälkeen täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Seija Tiainen
 • Ilona Frisk
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA222SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida omaa osaamistaan ja työelämän osaamisvaatimuksia
- kehittää ja syventää omaa liiketoimintaosaamistaan
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja organisaation toimintaa työyhteisön jäsenenä
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä
- suunnitella omaa opintopolkuaan ja työuraansa

Toteutustapa

Harjoittelun aloittamiseksi tulee tutustua Teamsissä julkaistuihin sekä Opiskelijaintran ohjeisiin. Mikäli et ole jäsen Harjoittelut Turva Teamsissä, ota yhteys opettajaan. Harjoitteluun ilmoittaudutaan JPMS-järjestelmässä. Linkki järjestelmään löytyy Opiskelijaintrasta -> Harjoittelut -> Tradenomiharjoittelut -> Leppävaara.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä.]

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta ja Harjoittelut Turva Teamsistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun ohjaajana toimii opettajatuutorisi. Ohjeet sopimuksen tekemiseksi työpaikan kanssa löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelun ajankohdasta sovitaan oman ohjaajan kanssa. Ohjeet tehtävistä ja palautuksista löytyvät Harjoittelut Turva Teamsistä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Harjoittelun laajuus on 15 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. ” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelut arvioidaan, kun kaikki Harjoittelut Turva -Teamsissä mainitut tehtävät on tehty ja palautettu.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien annettujen tehtävien tekemistä ja harjoittelun rekisteröintiä ohjeistetulla tavalla.

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Suoritus hylätään, mikäli se ei täydennystenkään jälkeen täytä hyväksytyn suorituksen kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

09.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Seija Tiainen
 • Ilona Frisk
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida omaa osaamistaan ja työelämän osaamisvaatimuksia
- kehittää ja syventää omaa liiketoimintaosaamistaan
- analysoida ja kehittää oman työnsä sisältöä ja organisaation toimintaa työyhteisön jäsenenä
- luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
- arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä
- suunnitella omaa opintopolkuaan ja työuraansa

Toteutustapa

Turvallisuuden ja riskienhallinan opiskelijoille on lisätietoa harjoittelusta Teams kanavalla Harjoittelut Turva. Kanavelle pääsee liittymään koodilla: n0ibmj5
Teams kanavalta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet harjoittelun toteuttamiseksi. Harjoittelun ohjaajana toimii oma opettajatuutori.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoittelua varten ei ole erillistä oppimateriaalia.
Harjoitteluun kuuluu kehittämistehtävä, joka raportoidaan kirjallisesti. Mallipohja löytyy Opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_harjoittelu/SitePages/Tradenomien-harjoitteluohjeet.aspx#muistilista-harjoittelun-j%C3%A4lkeen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ...Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Harjoittelun 2 osalta osaamisen näytöstä sovitaan oman opettajatuutorin kanssa. Ohjeet näytön vireille laittamiseksi löytyvät Harjoittelut Turva -Teams kanavalta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelua ohjaa oma opettajatuutori.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoitteluun ei liity erillisiä, yhteisiä tapaamisia. Harjoittelu on hyvä ottaa esille HOPS-keskustelussa. Tehtävien yms. palautus tapahtuu JPMS-järjestelmässä sekä Harjoittelut Turva -Teamsissä. Tarkat ohjeet löytyvät Teamsistä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laskennallinen kesto on 400 tuntia tai 10 viikkoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Harjoittelun arvioi oma opettajatuutori. Harjoitteluun 2 liittyvä oppimistehtävä on arvioitava osa harjoittelua.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lasse Kivinen
 • Juha Putkonen
 • Sini Setälä
Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Lähiopetusta sekä mahdollisesti ZOOM-etäopetusta erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tämä ei ole verkkototeutus tai hybriditoteutus eikä luentoja nauhoiteta. Opintojakso sisältää tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja arvioitavia/ ei arvioitavia tehtäviä. Opintojaksolle osallistujat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä, joissa työskennellään myös opetuspäivien välissä. Ryhmien kokoonpanoja kannattaa pohtia etukäteen.
Toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Aika ja paikka

Lähiopetusta Leppävaarassa (ellei toisin ole ilmoitettu). Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä lauantaina 02.09.2023 09.00 - 11.30 on pakollinen läsnäolo. Myös mahdollisten vierailijoiden aikana ja tiimien esityspäivinä oltava paikalla. Poissaolo näistä johtaa lisätehtävään tai tarvittaessa lisätehtäviin. Katso aikataulu Pakista.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.)

Tilanteissa, joissa opiskelija peruu osallistumisensa toteutukselle tai jättää saapumatta ensimmäiseen tapaamiseen opiskelijan ilmoittautumisen tila siirretään ilmoittautunut tilasta hylätty-tilaan. Opiskelijan ilmoittautuminen voidaan hylätä myös tilanteessa, jossa opiskelija ilmoittaa keskeyttämisestä ja osasuorituksia ei ole palautettu arvioitavaksi. Jos opiskelijalla on jo osasuorituksia opinnosta, kirjataan hänelle hylätty kokonaisarvosana opinnon keskeytyksestä heti, kun tieto keskeyttämisestä on saatu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.):
Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013
Lukupiiritehtävän lukumateriaali julkaistaan Canvas-työtilassa kurssin alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Osaamisen-n%C3%A4ytt%C3%B6.aspx

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähipäivät ovat opiskelijan oppimisen kannalta tärkeitä. Opintojakson ja tehtävien tarkempi aikataulu julkaistaan Canvas-työtilassa ennen jakson aloitusta. Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, kirjallisuuteen ym. lähdemateriaaliin tutustumisesta, ryhmätöistä ja -esityksistä. Aloituspäivänä läsnäolopakko jolla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa.
Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia.
Keskeinen sisältö:
Opintojaksossa perehdytään johtamisen ja esihenkilötyön kokonaisuuteen.
Opintojaksolla tarkastellaan johtamista ja esihenkilötyötä mm. seuraavista näkökulmista:
Johtaminen, johtajuus ja esihenkilöstyö
Itsensä johtaminen
Esihenkilö strategian jalkauttajana
Ryhmien ja tiimien johtaminen
Motivaatio, motivointi
Esihenkilö työhyvinvoinnin johtajana
Työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot
Omien esihenkilöominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintojakson viestintä tapahtuu Canvasin kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjausta annetaan myös Canvasin ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.
Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus jaksolla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan.
HUOM! Ryhmätehtävissä on mahdollista että opiskelijat saavat eri arvosanoja mikäli osallistuminen tehtävän tekoon jakaantuu ryhmän sisällä epätasaisesti. Tälläiset tilanteet ryhmä pyrkii ensisijaisesti itse ratkaisemaan.
KIITETTÄVÄ
arvosana 5
Opiskelija osaa:
• Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
• Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
• Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
• Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
• Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
• Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
• Edistää ryhmän toimintaa.
• Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
HYVÄ
arvosana 3
Opiskelija osaa:
• Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
• Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
• Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
• Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
• Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
• Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
• Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
• Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
TYYDYTTÄVÄ,
arvosana 1
Opiskelija osaa:
• Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
• Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
• Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
• Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
• Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
• Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
• Toimia ryhmän jäsenenä.
• Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

30.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Juha Putkonen
 • Sini Setälä
Vastuuopettaja

Juha Putkonen

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Lähiopetusta. Opintojakso sisältää tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja arvioitavia/ ei arvioitavia tehtäviä. Opintojaksolle osallistujat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä, joissa työskennellään myös opetuspäivien välissä. Ryhmien kokoonpanoja kannattaa pohtia etukäteen.
Toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Aika ja paikka

Lähiopetusta Leppävaarassa (ellei toisin ole ilmoitettu). Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä on pakollinen läsnäolo. Tämä ei ole verkkototeutus. Aloituskerralla, mahdollisten vierailijoiden aikana ja tiimien esityspäivinä oltava paikalla. Poissaolo näistä johtaa lisätehtävään tai tarvittaessa lisätehtäviin. Katso aikataulu Pakista.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.):
Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013
Lukupiiritehtävän lukumateriaali julkaistaan Canvas-työtilassa kurssin alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähipäivät ovat opiskelijan oppimisen kannalta tärkeitä.
Opintojakson ja tehtävien tarkempi aikataulu julkaistaan Canvas-työtilassa ennen jakson aloitusta. Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, kirjallisuuteen ym. lähdemateriaaliin tutustumisesta, ryhmätöistä ja -esityksistä. Aloituspäivänä läsnäolopakko jolla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa.
Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia.
Keskeinen sisältö:
Opintojaksossa perehdytään johtamisen ja esihenkilötyön kokonaisuuteen.
Opintojaksolla tarkastellaan johtamista ja esihenkilötyötä mm. seuraavista näkökulmista:
Johtaminen, johtajuus ja esihenkilöstyö
Itsensä johtaminen
Esihenkilö strategian jalkauttajana
Ryhmien ja tiimien johtaminen
Motivaatio, motivointi
Esihenkilö työhyvinvoinnin johtajana
Työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot
Omien esihenkilöominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintojakson viestintä tapahtuu Canvasin kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjausta annetaan myös Canvasin ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.
Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus jaksolla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan.
KIITETTÄVÄ
arvosana 5
Opiskelija osaa:
• Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
• Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
• Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
• Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
• Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
• Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
• Edistää ryhmän toimintaa.
• Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
HYVÄ
arvosana 3
Opiskelija osaa:
• Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
• Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
• Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
• Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
• Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
• Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
• Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
• Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
TYYDYTTÄVÄ,
arvosana 1
Opiskelija osaa:
• Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
• Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
• Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
• Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
• Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
• Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
• Toimia ryhmän jäsenenä.
• Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Juha Putkonen
 • Sini Setälä
Vastuuopettaja

Juha Putkonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Lähiopetusta. ZOOM-etäopetusta mahdollisesti erikseen ilmoitettavalla ajankohtana. Opintojakso sisältää tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja arvioitavia/ ei arvioitavia tehtäviä. Opintojaksolle osallistujat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä, joissa työskennellään myös opetuspäivien välissä. Ryhmien kokoonpanoja kannattaa pohtia etukäteen.
Toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Aika ja paikka

Lähiopetusta Leppävaarassa (ellei toisin ole ilmoitettu). Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä on pakollinen läsnäolo. Tämä ei ole verkkototeutus. Aloituskerralla, mahdollisten vierailijoiden aikana ja tiimien esityspäivinä oltava paikalla. Poissaolo näistä johtaa lisätehtävään tai tarvittaessa lisätehtäviin. Katso aikataulu Pakista.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.)

Tilanteissa, joissa opiskelija peruu osallistumisensa toteutukselle tai jättää saapumatta ensimmäiseen tapaamiseen opiskelijan ilmoittautumisen tila siirretään ilmoittautunut tilasta hylätty-tilaan. Opiskelijan ilmoittautuminen voidaan hylätä myös tilanteessa, jossa opiskelija ilmoittaa keskeyttämisestä ja osasuorituksia ei ole palautettu arvioitavaksi. Jos opiskelijalla on jo osasuorituksia opinnosta, kirjataan hänelle hylätty kokonaisarvosana opinnon keskeytyksestä heti, kun tieto keskeyttämisestä on saatu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.):
Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013
Lukupiiritehtävän lukumateriaali julkaistaan Canvas-työtilassa kurssin alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoja intrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähipäivät ovat opiskelijan oppimisen kannalta tärkeitä.
Opintojakson ja tehtävien tarkempi aikataulu julkaistaan Canvas-työtilassa ennen jakson aloitusta. Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista, kirjallisuuteen ym. lähdemateriaaliin tutustumisesta, ryhmätöistä ja -esityksistä. Aloituspäivänä läsnäolopakko jolla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa.
Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esihenkilönä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia.
Keskeinen sisältö:
Opintojaksossa perehdytään johtamisen ja esihenkilötyön kokonaisuuteen.
Opintojaksolla tarkastellaan johtamista ja esihenkilötyötä mm. seuraavista näkökulmista:
Johtaminen, johtajuus ja esihenkilöstyö
Itsensä johtaminen
Esihenkilö strategian jalkauttajana
Ryhmien ja tiimien johtaminen
Motivaatio, motivointi
Esihenkilö työhyvinvoinnin johtajana
Työhyvinvointitoiminnan kehittämisen keinot
Omien esihenkilöominaisuuksien ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opintojakson viestintä tapahtuu Canvasin kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjausta annetaan myös Canvasin ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.
Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus jaksolla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan.
HUOM! Ryhmätehtävissä on mahdollista että opiskelijat saavat eri arvosanoja mikäli osallistuminen tehtävän tekoon jakaantuu ryhmän sisällä epätasaisesti. Tälläiset tilanteet ryhmä pyrkii ensisijaisesti itse ratkaisemaan.
KIITETTÄVÄ
arvosana 5
Opiskelija osaa:
• Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
• Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
• Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
• Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
• Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
• Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
• Edistää ryhmän toimintaa.
• Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
HYVÄ
arvosana 3
Opiskelija osaa:
• Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
• Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
• Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
• Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
• Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
• Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
• Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
• Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
TYYDYTTÄVÄ,
arvosana 1
Opiskelija osaa:
• Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
• Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
• Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
• Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
• Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
• Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
• Toimia ryhmän jäsenenä.
• Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

20.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Anja Aatsinki
 • Lasse Kivinen
 • Juha Putkonen
Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • CCM223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Services
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää kansainvälisen varautumisen ja kriisinhallinnan keskeiset toimijat ja niiden tehtävät
- määrittää kansainvälistä varautumista ja kriisinhallintaa koskevien vaatimusten ja parhaat käytänteiden perusteet
- määrittää globaalit uhat ja analysoida niiden vaikutukset yhteiskuntaan

Toteutustapa

Contact and virtual implementation, individual and team work. Before enrolling to this study unit, you should have adequate competence level of security management, which you can acquire for example by completing study unit: A9484 Basics of Corporate Security and Risk Management 10 credits.No hybrid-lessons are arranged, lectures are not recorded.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teachers will provide relevant materials. All required reading will be either distributed via Canvas, available freely on the internet. Materials created by teachers (copyright holders) and only to be used for the purposes of this study unit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

You may have acquired competence, for example through work experience, training organised in the workplace, organisational activities or hobbies. Familiarize yourself with the process in LINK (https://laureauas.sharepoint.com/sites/linken/studypath/planningofstudies/recognitionofpriorlearning/Pages/default.aspx. ) To apply for the recognition of this study unit, complete the form for recognition of prior studies (in the menu on the right). Enclose with your application any documents you refer to. If required, also enclose a description of the content of the substitutive studies.

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Contact sessions are directly visible in Pakki and not repeated here.
According to the degree regulations (section 18): students must be present in the first contact session (which is 20.02.2024 16.00 - 18.00) or notify their teacher in charge beforehand if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. After the first contact day no new students are accepted on the course. The Orientation assignment is available in Canvas from . By completing the orientation assignment the student will also confirm his/hers enrollment on the course.

This study unit includes an international virtual exercise in Leppävaara, Student Barents Rescue. The exercise is held on 12.3. (09.15-17.00) (+ 11.3. a short introduction 15.30-17.00). Students who participate to the exercise will be registered on the first contact lesson. If the student will/ cannot join to the exercise, it can be replaced by writing an essay (not the same than International security analysis- assignment).

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

The study unit is suitable for exchange students.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The workload is approximately 135 hours total.

Sisältö ja sen jaksotus

After completing the course the student is able to:
- analyze the international security environment, the phenomenon, trends and forces affecting international business,
- understand the interdependence of Internal and External Security
- have an understanding of some the main actors in international security (task and roles)
- analyze international security through a current case

Lisätietoja opiskelijoille

Tutoring:
Tutoring is available on beforehand set days and upon request. Personal discussion times should be pre-agreed with teacher.
Communication:
Communication will be handled via Canvas workspace message boards. Private messages to teachers should be handled via email.
Zoom- application will be used for tutoring and general information sharing. The lecturers will in advance create a Teams- group for this study unit and invite the students to join.
Canvas is used for formal information, material sharing and storeing, returning assignments, etc.
If necessary, other means of communication will be agreed by the learning community commonly in the beginning of the study unit.
Changes to preliminary program are possible, but the students will be notified if neccessary.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level II.
(https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentEn_studyperformancesandevaluation/SitePages/Evaluation-criteria-for-Bachelor%27s-studies.aspx#requirement-level-ii)

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 02.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lasse Kivinen
 • Juha Putkonen
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Veli Sulkava

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • TOP223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää kriittisen infrastruktuurin keskeiset toimijat ja niiden tehtävät
- määrittää kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä osaa soveltaa niitä
- tunnistaa, arvioida ja hallita kriittistä infrastruktuuria uhkaavia riskejä
- suunnitella, arvioida ja kehittää kriittisen infrastruktuurin suojaamista

Toteutustapa

Suomenkielisen koulutuksen opiskelijat ilmoittautuvat tälle toteutukselle, Opetuskieli on suomi. Englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevat ilmoittautuvat opintojaksolle Critical Infrastructure Protection TO00BN73-3008.
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena eli opetusta on sekä kampuksella Leppävaarassa että ZOOM-etäyhteydellä. Katso aikataulu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on Canvas-työtilassa. Lähiopetuksia ei tallenneta. Zoom-opetuksen luennot tallennetaan, jos luennoitsija sen sallii. Tallenteet ladataan Canvasiin tilaisuuksien jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Tunnustettavan osaamisen tulee olla koulutuksen opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaista. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään pääsääntöisesti opintojen alussa, mutta opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista koko opintojensa ajan.

Jos sinulla on edellä mainittua osaamista, ota yhteys lehtori Juha Putkoseen (juha.putkonen@laurea.fi). Laita viesti tiedoksi vastuuopettajalle (veli.sulkava@laurea.fi).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opetustilaisuudet
31.08.2023 15.15 - 17.45 Leppävaara
11.09.2023 15.45 - 18.00 Zoom
05.10.2023 15.15 - 17.45 Leppävaara
16.10.2023 16.00 - 18.00 Zoom
15.11.2023 16.00 - 18.00 Zoom
02.12.2023 09.00 - 11.30 Leppävaara

Tehtävien määräajat ilmoitetaan Canvasissa.

Opintojakso julkaistaan Canvasissa 17.8.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 270 tuntia (= 10 op).

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso jakaantuu seuraavasti:
- asiantuntijaluennot
- kehittämistehtävä ja muut tehtävät
- itseopiskeltava materiaali.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Lainaus tutkintosäännön 18 §:

“Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttäjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa.

Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.” ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön. Opintojakso ja toteutuksen osat arvioidaan asteikolla HYL, 1 - 5. Kaikki tehtävät pitää saada hyväksytysti suoritettua opintojakson läpäisemiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Osaa:
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan sekä raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Osaa:
toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden sekä ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Osaa:
kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi sekä
kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Osaa:
arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Osaa:
esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen sekä edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Osaa:
edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta sekä kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Osaa:
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan sekä raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Osaa:
toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden sekä ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Osaa:
kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi sekä
kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Timo Savolainen
 • Eveliina Hytönen
Vastuuopettaja

Eveliina Hytönen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • CCM223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Services
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää liiketoiminnan jatkuvuudelle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt ja soveltaa niitä
- tunnistaa kriittiset liiketoiminnot ja niiden tarpeet jatkuvuudelle
- arvioida ja hallita liiketoiminnan jatkuvuusriskejä
- suunnitella, arvioida ja kehittää liiketoiminnan jatkuvuutta

Toteutustapa

Contact at Leppävaara according to Pakki calendar and assignments.

Aika ja paikka

Contact at Leppävaara according to Pakki calendar and assignments.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The materials will be visible in Canvas.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Contact at Leppävaara according to Pakki calendar and assignments and in ZOOM.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Team assignment can be work life based.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Visible in Pakki calendar.

Kansainvälisyys toteutuksella

Team assignment can have an international element.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 ECTS

Sisältö ja sen jaksotus

1. Managing Risks
2. Business Impact
3. BCP Process and Systems
4. Security of Supply

Lisätietoja opiskelijoille

BC is a very important topic.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

According to Laurea grading principles. 5 - 1, Failed based on on-line exam (materials) and team assignment (TBC in on-line work space)

Requirement level II.

Hylätty (0)

According to Laurea grading principles.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

According to Laurea grading principles.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

According to Laurea grading principles.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

According to Laurea grading principles.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Timo Savolainen
 • Eveliina Hytönen
Vastuuopettaja

Timo Savolainen

Ryhmät
 • CCM223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Services

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää liiketoiminnan jatkuvuudelle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt ja soveltaa niitä
- tunnistaa kriittiset liiketoiminnot ja niiden tarpeet jatkuvuudelle
- arvioida ja hallita liiketoiminnan jatkuvuusriskejä
- suunnitella, arvioida ja kehittää liiketoiminnan jatkuvuutta

Toteutustapa

Contact at Leppävaara or Zoom according to Pakki calendar and assignments.

In other words, the study unit will be implemented as a blended learning format throughout the summer semester, meaning that, in addition to independent study, there will one contact teaching sessions, which will not be recorded nor live-streamed at the Leppävaara campus and three ZOOM sessions. Participation in contact teaching sessions and guidance meetings are optional but highly recommended. The study unit requires active engagement and commitment to interactive learning.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Literature has been given for each module in the Canvas workspace and the student will also look for the appropriate literature by himself/herself for the assignments. Examples of Literature:

1)Steerling, S. et al (2012), Business Continuity For Dummies (ebook) Parts I, II and III
2)Hotchkiss, Stuart (2010), Business Continuity Management: In Practice (ebook) [available through Laurea Finna with Laurea credentials]

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to Laurea's degree regulations, "All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognized and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position.

The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module.

The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). The competence to be accredited must be in line with the learning outcomes of the degree programme’s curriculum. The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Students should apply for the accreditation of prior competence at the beginning of their studies, so they can progress in their studies without interruption. However, students are entitled to apply for accreditation of prior competence throughout their studies."

For more information, please refer to the student intranet.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Team assignment can be work life based.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Visible in Pakki calendar.

Kansainvälisyys toteutuksella

Team assignment can have an international element.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The study unit is 5 ECTS credits, which means a total of 135 hours work per student.

Sisältö ja sen jaksotus

1. Managing Risks
2. Business Impact
3. BCP Process and Systems
4. Security of Supply

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

According to Laurea grading principles. 5 - 1, Failed based on individual assignment, team assignment and on-line exam (materials).

1. Individual assignment 0-10p
2. Team assignment 0-60p
3. Online exam 0-30p

Grades:

Max 100 points
< 50 = fail
50–59 = 1
60–69 = 2
70–79 = 3
80–89 = 4
90–100 = 5

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Laura Sippel
 • Timo Savolainen
 • Marjo Lipasti
Vastuuopettaja

Timo Savolainen

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot kestävä kehitys huomioiden*
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

*Tarkennus "kestävä kehitys huomioiden" astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Käytössä on Canvas-oppimisympäristö. Opintojakso sisältää arvioitavia ja ei arvioitavia tehtäviä. Opintojakso sisältää työskentelyä opetuspäivien välillä. Opintojakson aikana opiskelijat työsketelevät 5 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtäviksi tulee mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti.
Opintojaksossa on kolme osaa:
1. Toimintaympäristö
2. Yritystoiminta
3. Taloushallinto
Kullakin osalla on oma lehtori, joka antaa osuudestaan tarkemmat ohjeet.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus 24.08.2023 09.15 - 11.45. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:
1. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.
2. Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
3a. Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi.
3b. Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Edita 2016.
Muu mahdollinen materiaali, josta lehtorit kertovat opintojen yhteydessä, ilmoitetaan Canvas-oppimisalustalla.

Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina.

Kyseessä on ydinosaamisen opintojakso jolloin läsnäoloa seurataan. Tarkempi ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvaksessa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan aina ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
Yritystoiminta 3,5 op
Toimintaympäristö 3,5 op
Taloushallinto 3,0 op

Sisältö ja sen jaksotus

Liiketoimintaosaaminen:
1. Yritystoiminta
2. Toimintaympäristö
3. Taloushallinto

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät.
Keskeinen sisältö:
- Kirjanpidon perusteet ja katetuottolaskennan perusteet ml. Excel-tehtäviä.
- Yrityksen liiketoimintamallit, sidosryhmät, toiminnot ja ydinprosessit.
- Yritysmuodot ja start-up yrittäjyys.
- Vastuullinen liiketoiminta
- Makrotalouden perusteet.
- Globaalintalouden toimintaympäristö ja riskit.
- Käsitteet
Opintojakson viestintä tapahtuu ensisijaisesti Canvas-työtilan kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa Leppävaarassa tai erikseen sovittuna ajankohtana ZOOM- verkkotyökalun avulla. Ohjausta annetaan myös Canvaksen ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.

Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Hylätty (0)

Opintojakso ja toteutuksen osa voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty (HYV/HYL) -asteikolla.

Opintojakson/projektin suoritus on hylätty (HYL), mikäli opiskelija ei saavuta läpäisylle asetettuja tavoitteita määräaikaan mennessä tai jättää osan tehtävistä tekemättä..

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sari Jääskeläinen
 • Timo Savolainen
 • Lasse Kivinen
Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot kestävä kehitys huomioiden*
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

*Tarkennus "kestävä kehitys huomioiden" astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Tämä toteutus on pääosin lähiopetusta Leppävaarassa. Mahdollisista etäluennoista ilmoitetaan erikseen. Hybriopetusta ei järjestetä. Käytössä on Canvas-oppimisympäristö. Opintojakso sisältää arvioitavia ja ei arvioitavia tehtäviä. Opintojakso sisältää työskentelyä opetuspäivien välillä. Opintojakson aikana opiskelijat työsketelevät 5 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtäviksi tulee mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti.
Opintojaksossa on kolme osaa:
1. Toimintaympäristö
2. Yritystoiminta
3. Taloushallinto
Kullakin osalla on oma lehtori, joka antaa osuudestaan tarkemmat ohjeet.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus on 01.09.2023 klo 12.30 - 15.00 Leppävaarassa. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta ennen aloituskertaa. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:
1. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.
2. Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
3a. Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi.
3b. Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Edita 2016.
Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.Opiskelijan tulee ilmoittaa halukkuudestaan osaaisen näyttöön tai hyväksilukuun viimeistään kaksi viikkoa opintojakson alkua.
Opiskelijan on mahdollisissa hyväksiluku-tapauksissa pystyttävä esittämään vastaava aikaisempien opintojen sisältö sekä todistus. Opiskelijan, joka haluaa osoittaa osaamisensa näytön kautta, tulee perehtyä Intrassa oleviin ohjeisiin ja toimia mäiden mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina.

Kyseessä on ydinosaamisen opintojakso jolloin läsnäoloa seurataan. Poissaolo johtaa lisätehtävää joista sovitaan yhdessä. Tarkempi opintojakson ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvaksessa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan aina ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
Yritystoiminta 3,5 op
Toimintaympäristö 3,5 op
Taloushallinto 3,0 op

Sisältö ja sen jaksotus

Liiketoimintaosaaminen:
1. Yritystoiminta
2. Toimintaympäristö
3. Taloushallinto

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät.
Keskeinen sisältö:
- Kirjanpidon perusteet ja katetuottolaskennan perusteet ml. Excel-tehtäviä.
- Yrityksen liiketoimintamallit, sidosryhmät, toiminnot ja ydinprosessit.
- Yritysmuodot ja start-up yrittäjyys.
- Vastuullinen liiketoiminta
- Makrotalouden perusteet.
- Globaalintalouden toimintaympäristö ja riskit.
- Käsitteet
Opintojakson viestintä tapahtuu ensisijaisesti Canvas-työtilan kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa Leppävaarassa tai erikseen sovittuna ajankohtana ZOOM- verkkotyökalun avulla. Ohjausta annetaan myös Canvaksen ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.

Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

[Kirjaa tähän keskeiset tiedot arvioinnista, kuten arvioinnin kohteet, painotukset, arviointimenetelmät, arvioijat ja arvioinnin ajankohta.
Alla olevat kriteerit, voit jättää tähän kohtaan tai halutessasi siirtää arviointikriteerit -kohtiin. Soveltumattomia kriteereitä voi jättää pois, mutta kriteereitä ei ole tarkoituksenmukaista muuten muokata.]

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Hylätty (0)

Opintojakso ja toteutuksen osa voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty (HYV/HYL) -asteikolla.

Opintojakson/projektin suoritus on hylätty (HYL), mikäli opiskelija ei saavuta läpäisylle asetettuja tavoitteita määräaikaan mennessä tai jättää osan tehtävistä tekemättä..

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sari Jääskeläinen
 • Timo Savolainen
 • Lasse Kivinen
Vastuuopettaja

Timo Savolainen

Ryhmät
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot kestävä kehitys huomioiden*
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

*Tarkennus "kestävä kehitys huomioiden" astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Tämä toteutus on pääosin lähiopetusta Leppävaarassa. Mahdollisista etäluennoista ilmoitetaan erikseen. Hybridi-opetusta ei järjestetä, luentoja ei lähtökohtaisesti nauhoiteta. Käytössä on Canvas-oppimisympäristö. Opintojakso sisältää arvioitavia ja ei arvioitavia tehtäviä. Opintojakso sisältää työskentelyä opetuspäivien välillä. Opintojakson aikana opiskelijat työsketelevät 5 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtäviksi tulee mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti.
Opintojaksossa on kolme osaa:
1. Toimintaympäristö
2. Yritystoiminta
3. Taloushallinto
Kullakin osalla on oma lehtori, joka antaa osuudestaan tarkemmat ohjeet.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille. https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus on 10.01.2024 15.15 - 17.45 Leppävaarassa. Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta ennen aloituskertaa. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:
1. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.
2. Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
3a. Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi.
3b. Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen Edita 2016.
Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.


Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina.

Kyseessä on ydinosaamisen opintojakso jolloin läsnäoloa seurataan. Poissaolo johtaa lisätehtävää joista sovitaan yhdessä. Tarkempi opintojakson ohjelma sekä käytänteet esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvaksessa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista pyritään ilmoittamaan aina ajoissa opiskelijoille mm. Canvaksen tai tuntiperuutusviestien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
Yritystoiminta 3,5 op
Toimintaympäristö 3,5 op
Taloushallinto 3,0 op

Sisältö ja sen jaksotus

Liiketoimintaosaaminen:
1. Yritystoiminta
2. Toimintaympäristö
3. Taloushallinto

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät.
Keskeinen sisältö:
- Kirjanpidon perusteet ja katetuottolaskennan perusteet ml. Excel-tehtäviä.
- Yrityksen liiketoimintamallit, sidosryhmät, toiminnot ja ydinprosessit.
- Yritysmuodot ja start-up yrittäjyys.
- Vastuullinen liiketoiminta
- Makrotalouden perusteet.
- Globaalintalouden toimintaympäristö ja riskit.
- Käsitteet
Opintojakson viestintä tapahtuu ensisijaisesti Canvas-työtilan kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa Leppävaarassa tai erikseen sovittuna ajankohtana ZOOM- verkkotyökalun avulla. Ohjausta annetaan myös Canvaksen ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.

Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Hylätty (0)

Opintojakso ja toteutuksen osa voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty (HYV/HYL) -asteikolla.

Opintojakson/projektin suoritus on hylätty (HYL), mikäli opiskelija ei saavuta läpäisylle asetettuja tavoitteita määräaikaan mennessä tai jättää osan tehtävistä tekemättä..

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Lasse Kivinen
 • Eveliina Hytönen
Vastuuopettaja

Eveliina Hytönen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
- soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja vastuullisesti*
- hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
- toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
- tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin**

*Tarkennus "vastuullisesti" astuu voimaan 1.8.2024.
** Tavoitteen lopusta on on jätetty pois tarkenne "tiimissä". Muutos astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan sekä lähitapaamisina että verkkotapaamisina. Opintojaksolla on
yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojaksolla on käytössä Canvas-työtila, jossa on kaikki keskeinen tieto opintojakson suorittamiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson suositeltavat ja tehtävissä käytettävät materiaalit ovat näkyvissä Canvas-työtilassa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähitapaamisten päivämäärät ovat opiskelijan Pakissa, ja sieltä kannattaa aina tarkistaa myös mahdolliset muutokset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- Hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvailla asiakaskokemusta
- tarkastella ja analysoida markkinointia

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Timo Savolainen
 • Lasse Kivinen
 • Eveliina Hytönen
Vastuuopettaja

Eveliina Hytönen

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
- soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja vastuullisesti*
- hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
- toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
- tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin**

*Tarkennus "vastuullisesti" astuu voimaan 1.8.2024.
** Tavoitteen lopusta on on jätetty pois tarkenne "tiimissä". Muutos astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan sekä lähitapaamisina että verkkotapaamisina. Opintojaksolla on
yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojaksolla on käytössä Canvas-työtila, jossa on kaikki keskeinen tieto opintojakson suorittamiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson suositeltavat lähdemateriaalit on lueteltu Canvas-työtilassa. Opiskelijan tulee käyttää myös itse etsimäänsä lähdemateriaalia tehtävissä tehtävänannon ohjeen mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähitapaamisten ja Zoom-tapaamisten ajat ovat opiskelijan Pakissa. Mahdolliset muutokset päivitetään myös sinne.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- Hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvailla asiakaskokemusta
- tarkastella ja analysoida markkinointia

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta ja niissä edetään seuraavassa järjestyksessä:
1. Markkinoinnin käsitteet
2. Asiakaskokemus
3. Soveltava tehtävä: Markkinoinnin havainnointi ja analyysi

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

12.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Laura Sippel
 • Lasse Kivinen
Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- määritellä myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
- soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja vastuullisesti*
- hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvata asiakkaan ostopolun
- toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
- tehdä markkinoinnin kehittämisprojektin**

*Tarkennus "vastuullisesti" astuu voimaan 1.8.2024.
** Tavoitteen lopusta on on jätetty pois tarkenne "tiimissä". Muutos astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan sekä lähitapaamisina että verkkotapaamisina. Opintojaksolla on
yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojaksolla on käytössä Canvas-työtila, jossa on kaikki keskeinen tieto opintojakson suorittamiseksi.Hybridi-opetusta ei järjestetä, luentoja ei lähtökohtaisesti nauhoiteta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson suositeltavat ja tehtävissä käytettävät materiaalit ovat näkyvissä Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitus 12.01.2024 12.30 - 15.00 Leppävaarassa. Lähitapaamisten päivämäärät ovat opiskelijan Pakissa, ja sieltä kannattaa aina tarkistaa myös mahdolliset muutokset.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää markkinoinnin peruskäsitteistöä
- hankkia asiakastietoa, määritellä kohderyhmiä ja kuvailla asiakaskokemusta
- tarkastella ja analysoida markkinointia

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Luentoja ei nauhoiteta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).
Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Opintojakson arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Timo Ryynänen
 • Timo Savolainen
Vastuuopettaja

Timo Ryynänen

Ryhmät
 • HTA221SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S21, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla suunnitellaan opintoja sekä pohditaan työuraa. Opintojakson yksi suoritus on Suunta työuralle -suunnitelman tekeminen. Tämän lisäksi sinulla on opettajatuutorin kanssa kaksi HOPS-keskustelua, joihin tulee valmistautua. Valmistautumisohjeet löydät Canvas työtilasta Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3058, kohdasta Valmistaudu HOPS-keskusteluihin. Voit valita toisen tehtävän omien kiinnostustesi ja tarpeittesi mukaisesti. Saat tarvittaessa opettajatuutoriltasi tukea sopivan tehtävän valinnassa.

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Erillistä materiaalia ei ole. Lisätietoja löydät Canvas työtilasta Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3058 (aiemmin alkanut Opiskelijasta asiantuntijaksi -kokonaisuus).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksoon liittyvät pakolliset tehtävät ovat Canvas-työtilassa numeroilla 3.2 ja 3.5.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Tämä jakautuu työuran suunnittelutehtävän sekä oman, valinnaisen tehtävän kesken. Lisäksi opintojaksoon sisältyy valmistumis- tai HOPS-keskustelu, jonka kesto on puoli tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy omien opintojen sekä urasuunnitteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvioitavat tehtävät ovat saatavilla Canvas-työtilassa numeroilla 3.2 ja 3.5. Toinen koskee urasuunnittelua, toisen teeman voi valita eri vaihtoehdoista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Tehtävän palautuksissa saatetaan käyttää Turnitin- plagioinnintunnistusjärjestelmää.
Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ajoitus

08.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Seija Tiainen
 • Ilona Frisk
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA222KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla suunnitellaan opintoja sekä pohditaan työuraa. Opintojakson yksi suoritus on Suunta työuralle -suunnitelman tekeminen. Tämän lisäksi sinulla on opettajatuutorin kanssa kaksi HOPS-keskustelua, joihin tulee valmistautua. Valmistautumisohjeet löydät Canvas työtilasta Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3117, kohdasta Valmistaudu HOPS-keskusteluihin. Voit valita toisen tehtävän omien kiinnostustesi ja tarpeittesi mukaisesti. Saat tarvittaessa opettajatuutoriltasi tukea sopivan tehtävän valinnassa.

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Erillistä materiaalia ei ole. Lisätietoja löydät Canvas työtilasta Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen YY00BN52-3117 (aiemmin alkanut Opiskelijasta asiantuntijaksi -kokonaisuus).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksoon liittyvät pakolliset tehtävät ovat Canvas-työtilassa numeroilla 3.2 ja 3.5.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Tämä jakautuu työuran suunnittelutehtävän sekä oman, valinnaisen tehtävän kesken. Lisäksi opintojaksoon sisältyy valmistumis- tai HOPS-keskustelu, jonka kesto on puoli tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy omien opintojen sekä urasuunnitteluun.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvioitavat tehtävät ovat saatavilla Canvas-työtilassa numeroilla 3.2 ja 3.5. Toinen koskee urasuunnittelua, toisen teeman voi valita eri vaihtoehdoista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Tehtävän palautuksissa saatetaan käyttää Turnitin- plagioinnintunnistusjärjestelmää.
Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ajoitus

16.01.2024 - 17.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuusalan koulutus (HSA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Anja Aatsinki
 • Hanna Iisakkila Rojas
 • Timo Savolainen
 • Lasse Kivinen
 • Kaci Bourdache
 • Juha Putkonen
 • Vilma Medici
 • Eveliina Hytönen
 • Soili Martikainen
 • Tuomas Tammilehto
 • Seija Tiainen
 • Ilona Frisk
 • Timo Ryynänen
 • Minna Markkanen
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Hanna Iisakkila Rojas

Ryhmät
 • HTA221KA2
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara, ryhmä 2
 • HTA221KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara
 • HTA222KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara
 • HTA222SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
 • HTA221SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S21, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
- käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
- käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
- toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
- arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
- hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Toteutustapa

Huom. Toteutus on tarkoitettu Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijoille.

Opinnäytetyö lähtee liikkeelle aiheen valinnasta ja aiheanalyysistä (turvalla Alustava suunnitelma). Tutustu prosessin etenemiseen
Opiskelijaintrassa sivulla Opinnäytetyö. Opinnäytetyön laatimiseen kuuluu toisen opinnäytetyön opponointi, oman työn esittely, arviointikeskustelu ja kypsyysnäytteen tekeminen.

Opinnäytetyö tehdään itsenäisesti tai parityönä opiskelijan oman aikataulun mukaan. Opiskelijalle nimetään työn ohjaaja, kun hän on palauttanut alustavan suunnitelman. Ohjausprosessi etenee opiskelijan ja ohjaajan keskenään sopimalla tavalla.
Opinnäytetyönprosessi on kuvattu Intrassa ja ONT työtilassa Canvasissa ja siihen sisältyy mm.:
• orientaatioseminaari ja menetelmiin perehtyminen
• aktiivinen osallistuminen ONT-seminaareihin
• muiden seminaariesitysten kommentointi
• alustavan suunnitelman teko
• sopimuksen tekeminen työn toimeksiantajan kanssa
• työsuunnitelman teko ja esittäminen seminaarissa
• opinnäytetyön tekeminen ja esittäminen seminaarissa
• opponoijana toimiminen
• palautteen hankkiminen työn toimeksiantajalta
• kypsyysnäyte

”Opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen kirjoitat suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen mukaisesti oman koulusivistyskielesi mukaan. Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi tai olet saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoitat kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi.” (Laurean tutkintosääntö.)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnäytetyöprosessin kuvaus ja ohjeet löytyvät Intrasta sekä Canvas-työtilasta.

Kirjallisuutta:
Airaksinen, T. & Vilkka, H. 2004. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.
Bazeley, P. 2013. Qualitative Data Analysis, Practical Strategies. SAGE.
Heinonen J., Keinänen A. & Paasonen J. 2013. Turvallisuustutkimuksen tekeminen, Kuinka tuottaa luotettavaa tietoa turvallisuudesta. Tietosanoma.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Kananen, J. 2008. KVALI. Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kananen, J. 2008. KVANTTI. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännönopas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kananen, J. 2013. Case-tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kostamo, P., Airaksinen, T. & Vilkka, H. 2022. Kirjoita itsesi asiantuntijaksi. Opas toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Tallinna: AS Printon.
Metsämuuronen, J. 2001. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: International Methelp.
Ojasalo, K., Moilanen, T.& Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmiät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOY.
Silverman, D. 2013. Doing Qualitative Research. SAGE.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös päiväkirjamuotoisena omalla työpaikallla (PONT). PONT tehdään lukukauden aikana n. 15 viikon toteutuksena. PONTin tekeminen edellyttää alan työpaikkaa ja työtehtäviä, joihin liittyy myös kehittämistä.
Toteutusmuodosta sovitaan R0045-toteutuksella ja lisätietoa saat ONT-prosessin koordinaattorilta.

****
Hakeaksesi hyväksilukua opinnäytetyölle, ota yhteyttä opintopäällikköön tai turvan ONT-prosessiin koordinaattoriin.

Katso lisätietoa Intrasta / Opinnäytetyö

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opinnäytetyöltä odotetaan selkeää yhteyttä työelämän kehittämiseen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi palvelun, toimintamallien tai uuden työkulttuurin kehittäminen. Opinnäytetyö voi olla osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Opiskelija vastaa aiheen sekä toimeksiantajan löytämisestä opinnäytetyölleen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelija suunnittelee työnsä totetuksen aikataulun ja osallistuu seminaareihin oman aikataulunsa mukaisesti. Opinnäytetyön aloittaminen on mahdollista joustavasti lukuvuoden aikana. Tutoropettaja tai ONT prosessin koordinaattori (Hanna Iisakkila Rojas) voi lisätä opiskelijan tämän pyynnöstä mukaan toteutukselle.
Opiskelija voi myös rekisteröityä ONT-Canvasiin itsenäisesti tämän linkin kautta: https://canvas.laurea.fi/enroll/9HRW4M

Seminaarien aikataulut löytyvät toteutuksen kalenterista ja lisätietoa seminaareista ja toteutuksesta löytyy toteutuksen Canvas työtilasta.

Intrasta löytyy tietoa valmistumiseen liittyvistä aikatauluista. Tutustu niihinn ja vaatimuksiin jo työn suunnitteluvaiheessa ja ota ne huomioon suunnitellessasi omaa aikataulua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointkriteerit löydät Intrasta sekä Canvas-työtilasta.


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opinnäytetyöt tarkistetaan Turnitin-plagioinnintunnistusjärjestelmää käyttäen.

Hylätty (0)

Opinnäytetyö ei täytä tyydyttävän kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Yhteistyö: Opinnäytetyön tekemisen aikana on ollut yhteistyötä työelämän kanssa.
Kehittäminen: Opinnäytetyössä on pyritty kehittämään työelämän osoittamaa tai yhdessä tunnistettua kehittämiskohdetta.

INNOVATIIVISUUS JA LUOVUUS
Uutuus: Opiskelijan pyrkimys uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen on ollut vähäistä.

TUTKIMUKSELLISUUS JA TOTEUTUS
Ohjaus: Ohjausta on hyödynnetty niukasti.
Prosessi: Opinnäytetyön tekeminen on edennyt osin johdonmukaisesti.
Raportointi: Raportti on pyritty kirjoittamaan ymmärrettävästi.
Tietoperusta: Tietoperustan rakentamisessa on käytetty aiheeseen soveltuvia lähteitä.
Menetelmien käyttö: Käytetyt menetelmät on kuvattu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Yhteistyö: Opinnäytetyön eri vaiheet on toteutettu työelämän kanssa yhteistyössä.
Kehittäminen: Opinnäytetyössä on kehitetty työelämän osoittamaa tai yhdessä tunnistettua kehittämiskohdetta.
Työelämän arvio hyödyllisyydestä: Työelämä on arvioinut prosessin ja tulokset hyödyllisiksi.

INNOVATIIVISUUS JA LUOVUUS
Uutuus: Opiskelija on tavoitellut uuden tiedon tai osaamisen tuottamista toimeksiantajan hyödynnettäväksi.

TUTKIMUKSELLISUUS JA TOTEUTUS
Ohjaus: Ohjausta on haettu oma-aloitteisesti ja hyödynnetty opinnäytetyön teossa.
Prosessi: Opinnäytetyön tekeminen on edennyt pääosin johdonmukaisesti.
Raportointi: Raportti on selkeä.
Tietoperusta: Raportti osoittaa aiheen kannalta olennaisten lähteiden tuntemista. Niitä on käytetty pääosin tukena tehtyjen ratkaisujen perusteluissa.
Menetelmien käyttö: Menetelmiä on sovellettu hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Yhteistyö: Opinnäytetyön eri vaiheet on toteutettu työelämän kanssa tiiviissä yhteistyössä. Muutoksista ja ongelmatilanteista on neuvoteltu ohjaajien ja työelämän edustajien kanssa.
Kehittäminen: Opinnäytetyössä on merkittävästi kehitetty työelämän osoittamaa tai yhdessä tunnistettua kehittämiskohdetta.
Työelämän arvio hyödyllisyydestä: Työelämä on arvioinut prosessin ja tulokset selkeästi hyödyllisiksi.

INNOVATIIVISUUS JA LUOVUUS
Uutuus: Opiskelija on tuottanut uutta tietoa tai osaamista toimeksiantajan hyödynnettäväksi. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös prosessin kohteen ulkopuolella.

TUTKIMUKSELLISUUS JA TOTEUTUS
Ohjaus: Ohjausta on haettu oma-aloitteisesti ja htavoitteellisesti. Opiskelija on osoittanut kykyä itsenäiseen toimintaan.
Prosessi: Opinnäytetyön tekeminen on edennyt johdonmukaisesti.
Raportointi: Raportti on jäsennelty ja vakuuttava.
Tietoperusta: Raportti osoittaa aiheen kannalta olennaisten lähteiden tuntemista. Niitä on käytetty monipuolisesti tukena tehtyjen ratkaisujen perusteluissa.
Menetelmien käyttö: Menetelmävalinnat on perusteltu laaja-alaisesti ja niitä on sovellettu erinomaisesti.

Lisätiedot

Opinnäytetyö arvioidaan opinnäytetyöohjeiston kriteereiden mukaisesti.

Opinnäytetyön pääset aloittamaan tehtyäsi Canvasissaaiheanalyysin, jonka jälkeen sinut lisätään opinnäytetyön opinnon toteutukselle. Katso ohjeet opiskelijaintrasta opinnäytetyön aloittamisesta.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Vilma Medici
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Veli Sulkava

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.


Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) suoritus alkaa ennakkotehtävällä, jonka teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluvat kolme ryhmätapaamista ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden mukaan avulla. Ensimmäisen osion aikana teet oppimissuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä. Opintojakson aikana vastaat palvelutarpeen arviointikyselyyn ja käyt kyselyn tulokset läpi opettajatuutorin kanssa HOPS-keskustelun yhteydessä.

Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.
Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ajoitus

01.08.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Frisk
 • Hanna Iisakkila Rojas
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluu ryhmätapaamisia ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden mukaan avulla. Ensimmäisen osion aikana teet oppimissuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä. Opintojakson aikana vastaat palvelutarpeen arviointikyselyyn ja käyt kyselyn tulokset läpi opettajatuutorin kanssa HOPS-keskustelun yhteydessä.
Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.
Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Aika ja paikka

Kaksi ensimmäistä lukukautta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni ja muu työelämäyhteistyö

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tapaamisten ja Hops-keskustelujen aikataulut löytyvät Pakin kalenterista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimissuunnitelma, HOPS-keskustelut ja ryhmätapaamiset n. 27 tuntia ja valinnainen tehtävä n. 27 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Oppimissuunnitelma, HOPS-keskustelut ja valinnainen tehtävä. Ensimmäinen lukuvuosi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuoritustenarviointijaoikaisupyynto

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ajoitus

09.01.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Frisk
 • Timo Ryynänen
Vastuuopettaja

Ilona Frisk

Ryhmät
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluu ryhmätapaamisia ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden mukaan avulla. Ensimmäisen osion aikana teet oppimissuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä. Opintojakson aikana vastaat palvelutarpeen arviointikyselyyn ja käyt kyselyn tulokset läpi opettajatuutorin kanssa HOPS-keskustelun yhteydessä.
Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.
Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta tallennetaan keskeisiltä osin ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta HOPS-keskustelujen yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan. Opintojaksolla ei ole käytössä kirjoja tai muuta sellaista materiaalia, jota pitäisi varata etukäteen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

MIkäli haluat opinnollistaa tämän opinnon tai osoittaa osaamisesi näytöllä, ota asia esille HOPS-keskustelussa oman opettajatuutorin kanssa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni ja muu työelämäyhteistyö esimerkiksi luentojen muodossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tapaamisten ja Hops-keskustelujen aikataulut löytyvät Pakin kalenterista. Ensimmäiset kontaktipäivät 9.-10.1.2014 ovat tärkeitä opintojen sujuvan aloittamisen näkökulmasta. Hops-keskusteluajan voi varata Pakista, kohdasta 'tapaamisajat'. Varaa aika omalle opettajatuutorillesi.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

[Kuvaa tässä kansainvälisyyden mahdollista toteutumista opintojaksolla (esim. kansainväliset yhteistyötahot).
Tämän tietokentän sisältöjä tarkastellaan seurattaessa toteutustapoja ja strategisten tavoitteiden toteutumista.]

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimissuunnitelma, HOPS-keskustelut ja ryhmätapaamiset n. 27 tuntia ja valinnainen tehtävä n. 27 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto on suunniteltu tehtäväksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana niin, että kevät lukukaudelle on ajoitettu tehtävä 1.2 sekä ensimmäinen hops-keskustelu. Syyslukukaudella tehdään tehtävä 1.5 sekä toinen hops-keskustelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuoritustenarviointijaoikaisupyynto

Opintojaksolla on kaksi arvioitavaa tehtävää (tehtävät 1.2 ja 1.5 Canvasissa).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Rönkä
Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
- produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
- demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
- apply principles of interpersonal and organizational communication

Toteutustapa

Lähiopetus viikoittain Leppävaaran kampuksella.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään myös vertaispalautteenantoa.

Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään perjantaina 22.9.2023.

Tutustu myös näihin:
Bovée, C. & Thill, J. 2011. Excellence in business communication. 9th edition. London: Pearson.
Hartley, P. & Chatterton, P. 2015. Business communication: rethinking your professional practice for the post-digital age. 2nd edition. London: Routledge.
Mclean, S. 2015. Business communication for success. Washington, D.C.: Flat World Knowledge.
Munter, M. 2014. Guide to managerial communication: effective business writing and speaking. 10th edition. Boston: Prentice Hall.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tiedot Canvasissa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Viestintää englannin kielellä työelämään liittyvissä tilanteissa (suullista ja kirjallista viestintää, työelämässä tarvittavaa sanastoa).
Tarkempi sisältö näkyvillä Canvas-työtilassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on täytynyt läpäistä opintojen alussa toteutettava englannin kielen lähtötasotesti hyväksytysti ennen opintojaksolle osallistumista. Jos opiskelija ei saa hyväksyttyä tulosta lähtötasotestistä, tulee opiskelijan myös suorittaa opintojakso R0170 Valmentava englanti. Vaihtoehtoisesti opiskelija hankkii vastaavan taitotason muulla tavoin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:
Sanasto- ja muut ymmärtämisen tehtävät 20 %, 1 op
Suullinen viestintä 40 %, 2 op
Kirjallinen viestintä 40 %, 2 op

Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla Canvasissa.

Englannin kielen tavoitetasona on Eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasoinen ammatillinen kielitaito. Lue lisää: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä, suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Consult the English version of the implementation plan for a description.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Consult the English version of the implementation plan for a description.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Consult the English version of the implementation plan for a description.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Rönkä
Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
- produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
- demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
- apply principles of interpersonal and organizational communication

Toteutustapa

Lähiopetus viikoittain Leppävaaran kampuksella.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään myös vertaispalautteenantoa.

Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään perjantaina 22.9.2023.

Tutustu myös näihin:
Bovée, C. & Thill, J. 2011. Excellence in business communication. 9th edition. London: Pearson.
Hartley, P. & Chatterton, P. 2015. Business communication: rethinking your professional practice for the post-digital age. 2nd edition. London: Routledge.
Mclean, S. 2015. Business communication for success. Washington, D.C.: Flat World Knowledge.
Munter, M. 2014. Guide to managerial communication: effective business writing and speaking. 10th edition. Boston: Prentice Hall.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tiedot Canvasissa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Viestintää englannin kielellä työelämään liittyvissä tilanteissa (suullista ja kirjallista viestintää, työelämässä tarvittavaa sanastoa).
Tarkempi sisältö näkyvillä Canvas-työtilassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on täytynyt läpäistä opintojen alussa toteutettava englannin kielen lähtötasotesti hyväksytysti ennen opintojaksolle osallistumista. Jos opiskelija ei saa hyväksyttyä tulosta lähtötasotestistä, tulee opiskelijan myös suorittaa opintojakso R0170 Valmentava englanti. Vaihtoehtoisesti opiskelija hankkii vastaavan taitotason muulla tavoin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:
Sanasto- ja muut ymmärtämisen tehtävät 20 %, 1 op
Suullinen viestintä 40 %, 2 op
Kirjallinen viestintä 40 %, 2 op

Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla Canvasissa.

Englannin kielen tavoitetasona on Eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasoinen ammatillinen kielitaito. Lue lisää: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä, suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Consult the English version of the implementation plan for a description.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Consult the English version of the implementation plan for a description.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Consult the English version of the implementation plan for a description.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 02.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Rönkä
Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
- produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
- demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
- apply principles of interpersonal and organizational communication

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei pääsääntöisesti tallenneta. Opinnossa on yksilö, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opettaja antaa tehtävistä henkilökohtaista palautetta.

Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään maanantaina 28.8.2023.

Tutustu myös näihin:
Bovée, C. & Thill, J. 2011. Excellence in business communication. 9th edition. London: Pearson.
Hartley, P. & Chatterton, P. 2015. Business communication: rethinking your professional practice for the post-digital age. 2nd edition. London: Routledge.
Mclean, S. 2015. Business communication for success. Washington, D.C.: Flat World Knowledge.
Munter, M. 2014. Guide to managerial communication: effective business writing and speaking. 10th edition. Boston: Prentice Hall.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Englannin kielen tavoitetasona on Eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasoinen ammatillinen kielitaito. Lue lisää: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Lopullinen arvosana perustuu seuraaviin toteutusosiin:
Sanasto- ja ymmärtämisen tehtävät 20 % (0-5)
Suullisen viestinnän tehtävät 40 % (0-5)
Kirjallisen viestinnän tehtävät 40 % (0-5)
Kaikki toteutusosat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin opintojaksosta voidaan antaa hyväksytty arvosana. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvas-työtilasta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä, suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Consult the English version for a description.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Consult the English version for a description.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Consult the English version for a description.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Rönkä
Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia oman alan suullisissa ja kirjallisissa työelämätilanteissa englannin kielellä eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitotasolla B2
- kertoa tradenomin opinnoista ja työtehtävistä englanniksi
- toimia yrityksen/organisaation edustajana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
- hyödyntää englanninkielistä, ajankohtaista tietoa omalta alaltaan
- kehittää ammatillista kielitaitoaan erilaisia oppimistekniikoita ja -välineitä hyödyntäen

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei pääsääntöisesti tallenneta. Opinnossa on yksilö, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opettaja antaa tehtävistä henkilökohtaista palautetta.

Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään keskiviikkona 10.1.2024.

Tutustu myös näihin:
Bovée, C. & Thill, J. 2011. Excellence in business communication. 9th edition. London: Pearson.
Hartley, P. & Chatterton, P. 2015. Business communication: rethinking your professional practice for the post-digital age. 2nd edition. London: Routledge.
Mclean, S. 2015. Business communication for success. Washington, D.C.: Flat World Knowledge.
Munter, M. 2014. Guide to managerial communication: effective business writing and speaking. 10th edition. Boston: Prentice Hall.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suomeksi
Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Englannin kielen tavoitetasona on Eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasoinen ammatillinen kielitaito. Lue lisää: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Lopullinen arvosana perustuu seuraaviin toteutusosiin:
Sanasto- ja ymmärtämisen tehtävät 20 % (0-5)
Suullisen viestinnän tehtävät 40 % (0-5)
Kirjallisen viestinnän tehtävät 40 % (0-5)
Kaikki toteutusosat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin opintojaksosta voidaan antaa hyväksytty arvosana. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvas-työtilasta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä, suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Consult the English version for a description.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Consult the English version for a description.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Consult the English version for a description.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Ilona Rönkä
Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia oman alan suullisissa ja kirjallisissa työelämätilanteissa englannin kielellä eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitotasolla B2
- kertoa tradenomin opinnoista ja työtehtävistä englanniksi
- toimia yrityksen/organisaation edustajana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
- hyödyntää englanninkielistä, ajankohtaista tietoa omalta alaltaan
- kehittää ammatillista kielitaitoaan erilaisia oppimistekniikoita ja -välineitä hyödyntäen

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei pääsääntöisesti tallenneta. Opinnossa on yksilö, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opettaja antaa tehtävistä henkilökohtaista palautetta.

Opiskelija on suorittanut englannin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava englanti –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään keskiviikkona 10.1.2024.

Tutustu myös näihin:
Bovée, C. & Thill, J. 2011. Excellence in business communication. 9th edition. London: Pearson.
Hartley, P. & Chatterton, P. 2015. Business communication: rethinking your professional practice for the post-digital age. 2nd edition. London: Routledge.
Mclean, S. 2015. Business communication for success. Washington, D.C.: Flat World Knowledge.
Munter, M. 2014. Guide to managerial communication: effective business writing and speaking. 10th edition. Boston: Prentice Hall.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suomeksi
Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Englannin kielen tavoitetasona on Eurooppalaisen viitekehyksen B2-tasoinen ammatillinen kielitaito. Lue lisää: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Lopullinen arvosana perustuu seuraaviin toteutusosiin:
Sanasto- ja ymmärtämisen tehtävät 20 % (0-5)
Suullisen viestinnän tehtävät 40 % (0-5)
Kirjallisen viestinnän tehtävät 40 % (0-5)
Kaikki toteutusosat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin opintojaksosta voidaan antaa hyväksytty arvosana. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvas-työtilasta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä, suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Consult the English version for a description.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Consult the English version for a description.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Consult the English version for a description.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Pipsa Kostamo
 • Riku Salmenkylä
 • Juha Putkonen
Vastuuopettaja

Pipsa Kostamo

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta suurimmaksi osaksi kampuksella mutta myös etänä. Etäopetus tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on yksilötyöskentelyn lisäksi pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pareittain / pienryhmissä projektina mis/disinformaatio -presenaatiot tai "tietoiskut" eri oppilaitoksissa erilaisille opiskelijaryhmille. Projekti toteutetaan osana Immune 2 infodemic -hanketta.

Aika ja paikka

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, etäopetus Zoomissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä lähdemateriaali ja lähdesuositukset ovat näkyvissä Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pareittain / pienryhmissä projektina mis/disinformaatio -presenaatiot tai "tietoiskut" eri oppilaitoksissa erilaisille opiskelijaryhmille. Projekti toteutetaan osana Immune 2 infodemic -hanketta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18 §:n mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla toteutettavat opiskelijaprojektit liittyvät eurooppalaiseen Immune 2 infodemics -hankkeeseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

02.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Pipsa Kostamo
 • Riku Salmenkylä
 • Lasse Kivinen
Vastuuopettaja

Pipsa Kostamo

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetus tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on yksilötyöskentelyn lisäksi pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pareittain / pienryhmissä projektina mis/disinformaatio -presenaatiot tai "tietoiskut" eri oppilaitoksissa erilaisille opiskelijaryhmille. Projekti toteutetaan osana Immune 2 infodemic -hanketta.

Aika ja paikka

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, etäopetus Zoomissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä lähdemateriaali ja lähdesuositukset ovat näkyvissä Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pareittain / pienryhmissä projektina mis/disinformaatio -presenaatiot tai "tietoiskut" eri oppilaitoksissa erilaisille opiskelijaryhmille. Projekti toteutetaan osana Immune 2 infodemic -hanketta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18 §:n mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla toteutettavat opiskelijaprojektit liittyvät eurooppalaiseen Immune 2 infodemics -hankkeeseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 10.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Pipsa Kostamo
 • Riku Salmenkylä
 • Eveliina Hytönen
Vastuuopettaja

Eveliina Hytönen

Ryhmät
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetus tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on yksilötyöskentelyn lisäksi pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pareittain / pienryhmissä projektina mis/disinformaatio -presentaation tai tietoiskun valitsemalleen kohderyhmälle. Projekti on osa IMMUNE 2 INFODEMIC -hanketta.

Aika ja paikka

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, etäopetus Zoomissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä lähdemateriaali ja lähdesuositukset ovat näkyvissä Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat pareittain / pienryhmissä projektina mis/disinformaatio -presentaation tai tietoiskun valitsemalleen kohderyhmälle. Projekti on osa IMMUNE 2 INFODEMIC -hanketta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson aikana käsitellään sekä viestintää että projektinhallintaa eri näkökulmista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18 §:n mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Tuomas Tammilehto
 • Vilma Medici
Vastuuopettaja

Tuomas Tammilehto

Ryhmät
 • TOP223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää kriminologian ja rikoksentorjunnan periaatteet ja soveltaa niitä
- määrittää rikoksentorjuntaan liittyvät toimijat ja niiden tehtävät
- arvioida ja hallita organisaatioihin kohdistuvia rikosriskejä
- luoda organisaation rikosriskien tilannekuva
- laatia suunnitelma ja menettelyt rikosten torjumiseksi

Toteutustapa

Tämä opintojakso on sekoitus akateemisia kriminologian teorioita yhdessä käytännön rikostorjunnan kanssa. Pääpaino on oppia kansainvälisistä ja kansallisista rikostorjuntaprojekteista, miten rikoksia ja rikollisuutta voidaan ehkäistä tutkittua tietoa ja teorioita hyväksi käyttäen.

Kurssi sisältää perinteisiä luentoja sekä ohjausta verkossa, mutta pääpaino on opiskelijan omatoimisessa opiskelussa, etenkin itsenäinen kirjallinen työn valmistelussa. Työssä on takoitus analysoida onnistuneita rikostorjuntaprojekteja, ja sitä kautta oppia rikostorjunnasta.

Opintojaksoon sisältyy myös verkkotentti sekä lyhyen videon valmistaminen omasta krijallisesta työstä.


Luennot ja tehtävänasetus on aikataulutettu kurssin alkuun touko- ja kesäkuulle, ja vastaavasti kesä-, heinä- ja elokuussa on opiskelijalla aikaa tehdä kehittämis-/oppimistehtävä.

Verkkotentti on "auki" useamman viikon, joten jokainen löytää itselleen sopivan ajan tentin suorittamista varten.


Alla suunnitelma (CANVAS-työtilaan tulee tarkempi aikataulu ja ohjeistus):

1 luento: rikos ja rikollisuus, määritelmät ja johdanto kriminologian teorioihin ynnä tehtävänanto
2 luento: Jatkoa kriminologian teorioille
3 luento: yhteiskunnan muutos, rikos ja rikollisuus ja rikostorjunta
4 luento: palaute ja kokoava vuorovaikutuksellinen tilaisuus

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

15.05.2024 15.15 - 17.45 Ensimmäinen luento + kehittämistehtävän asettaminen (online TEAMS)
20.05.2024 17.00 - 18.00 Online tutorointi (via TEAMS)
27.05.2024 16.00 - 18.00 Toinen luento (online TEAMS)
03.06.2024 16.00 - 18.00 Kolmas luento (online TEAMS)
10.06.2024 17.00 - 18.00 Online tutorointi (via TEAMS)
26.08.2024 16.00 - 18.00 Neljäs luento / palautekeskustelu (online TEAMS)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

133,5t /5 ECTS

(1 ECTS = noin 26.7 tuntia opiskelua)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5-1, hylätty
Online tehtävät (30% kokonaisarvosanasta)
Oppimistehtävä (60 % kokonaisarvosanasta)
Video oppimistehtävästä (10% kokonaisarvosanasta)

Grading scale:
Grade/points
Failed < 40 points
1 40 - < 51 points
2 51 - < 63 points
3 63 - < 75 points
4 75 - < 87 points
5 87 – 100 points

Hyväksytty arvosana edellyttää minimissään 40 pistettä ja vähintään 1 piste sekä oppimistehtävästä että online tehtävistä.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.”

Ajoitus

17.04.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 300

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Soili Martikainen
 • Ilona Frisk
 • Juha Putkonen
Vastuuopettaja

Soili Martikainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikein
- kertoa riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen merkityksen organisaatiolle
- selittää turvallisuuteen ja riskienhallintaan vaikuttavia ajankohtaisia teemoja

Toteutustapa

Opintojakso on turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen erillisvalintaa varten tehty valintakoeopintojakso, joka suoritetaan verkossa Canvas-oppimisympäristössä. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakoeopintojaksolle. Opiskelijavalinta tehdään tämän valintakoeopintojakson perusteella.

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valintakoeopintojaksolle ei tarvitse valmistautua opiskelemalla oppimateriaalia. Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali on satavana verkossa Canvas-oppimisympäristössä. Oppimateriaali on sekä suomen- että englanninkielistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on valintakoeopintojakso, jonka vuoksi vaihtoehtoisia suoritustapoja ei ole valittavana.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Kyseessä on valintakoeopintojakso, jonka vuoksi sen aikana ei tehdä työelämäprojektia eikä myöskään TKI-toimintaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Valintakoeopintojakson ajankohta on 17.4.2024 klo 8.00 – 15.5.2024 klo 15.00. Opintojakso arvioidaan viimeistään 31.5.2024.

Lisätiedot valintakoeopintojaksoon liittyen:
Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen erillisvalinnan hakuaika on 12.3.2024 klo 8.00 – 26.3.2024 klo 15.00. Opiskelijavalinta tehdään valintakoeopintojakson perusteella. Ilmoitus ha­ki­ja­va­lin­nas­ta tehdään vii­meis­tään 7.6.2024. Opis­ke­lu­pai­kan vastaanotto on vii­meis­tään 11.7.2024 klo 15.00. Opinnot alkavat elokuussa 2024 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojakson materiaali sisältää turvallisuuden ja riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja myös kansainvälisyyden näkökulmasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 opintopisteen suuruinen kokonaisuus, joka vastaa keskimäärin 80 tuntia tehtävää työtä. Voit suorittaa valintakoeopintojakson verkossa itsenäisesti omaan tahtiisi 17.4.2024 klo 8.00 – 15.5.2024 klo 15.00 välisenä aikana.

Sisältö ja sen jaksotus

Valintakoeopintojakso muodostuu turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvästä tietoperustasta sekä niihin perustuvista testeistä. Opintojakso sisältää
• 3 op laajuisen valintaopintojakson sekä
• henkilökohtaisen videon.

Viimeisessä moduulissa voit antaa palautetta. Moduuli avautuu, kun kaikki arvioitavat tehtävät on palautettu.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Laitevaatimukset:
* Tietokone, jossa on kamera ja mikrofoni
* käytä mielellään tietokonetta, joka ei olisi viittä vuotta vanhempi
* 1GB of RAM
* 2GHz prosessori
* Suositeltu näytön resoluutio minimissään 800x600
* Windows 7 tai uudempi/Mac OSX 10.10 tai uudempi/Linux – chromeOS
* Ajan tasalla oleva internetselain Chrome, Edge, Firefox. LisätietoaLinks to an external site. selainversioista ja asetuksista.
* Internetyhteys, minimissään 512kbps.
Sähköisen valintakoeopintojakson toimivuutta ei ole testattu mobiililaitteilla (matkapuhelin tai tabletti), joten niiden käyttö on opiskelijan omalla vastuulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Valintaopintojakso muodostuu turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvästä tietoperustasta sekä niihin perustuvista testeistä. Testeistä voi saada 0–100 pistettä. Tämän lisäksi tehtävänä on henkilökohtainen video. Videosta voi saada 0–10 pistettä.

Opiskelijavalintaan liittyvä arviointi: Molemmat tehtävät (valintaopintojakso ja henkilökohtainen video) tulee olla valintakoeopintojakson päättymiseen mennessä tehtynä, jotta voi tulla valituksi. Valintakoeopintojakson kokonaispisteytys on 0–110. Valintakoeopintojakson perusteella valitaan 40 opiskelijaa paremmuusjärjestyksessä. Jos hakijoita päätyy valintakoeopintojaksolla tasapisteisiin, käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Avoimen AMK:n arviointi: Valintaopintojakson suorittamisesta saa lisäksi avoimen AMK:n opintopisteitä. Valintaopintojakso arvioidaan arvosanalla 1–5 tai hylätty. Jos opiskelija saa yhteensä alle 20 pistettä ts. alle 20 % opintojakson pisteistä, valintaopintojaksosta ei saa opintopisteitä. Hakija voi silti tulla valituksi koulutukseen. Arvosana määräytyy saavutetun pistemäärän perusteella. Opiskelijavalintaan liittyvästä videosta saatuja pisteitä ei huomioida opintojakson arvosanaa annettaessa. Opintojaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia. Arviointi tehdään perustuen Laurean yleisen arviointikehikon vaativuustasoon I. Arvosanat määräytyvät pisteiden perusteella seuraavasti:

0 - <20 p = hylätty
20 - <60 p = 1
60 - <70 p = 2
70 - <80 p = 3
80 - 90< p = 4
90 - 100 p = 5


Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, jos opiskelija ei ole tehnyt kaikkia testejä ja tehtäviä ja jos hän saa testeistä ja tehtävistä yhteensä alle 20 pistettä.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

9 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Soili Martikainen
 • Timo Savolainen
 • Juha Putkonen
Vastuuopettaja

Soili Martikainen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • TOP223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto-opiskelija tai polkuopiskelija

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
- suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
- johtaa turvallisuustoimintoja normaali-, häiriö- ja kriisitilanteissa
- arvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan koko syyslukukauden 2023 kestävänä monimuoto-opetuksena eli opetusta on sekä kampuksella Leppävaarassa että ZOOM/Teams- etäyhteydellä. Opintojakso alkaa lähiopetuksella. Lähiopetusta on kolme kertaa.

Vahvista osallistumisesi opintojaksolle osallistumalla ensimmäiselle lähiopetuskerralle tai vaihtoehtoisesti, jos et pääse ensimmäiselle opetuskertalle - niin ilmoita mukanaolostasi Canvasin työtilan kautta; katso Canvasista tarkemmat ohjeet. Canvasin työtila avautuu 25.8.2023 klo 8.00. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija. Ensimmäisellä lähiopetuskerralla esittelemme opintojakson ja kerromme eri suoritusvaihtoehdoista, jonka vuoksi läsnäolo on suositeltavaa.

Sähköisenä oppimisalustana käytämme Canvasia, jonka kautta löydät opintojakson materiaalin ja tehtävät. Opintojakson orientaatiotehtävä ja tentti tehdään yksilötyönä. Tämän lisäksi on valittavana useita erilaisia oppimistehtäviä, jotka tehdään parityönä. Pari valitsee T1 moduulista yhden tehtävän ja T2-T8 moduuleistä toisen tehtävän.

Palauta tehtävät Canavasiin, jonka kautta annamme myös palautteen. T1 tehtävä palautetaan Canvasin lisäksi Teams-työtilaan avainkumppaniamme varten.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa.
Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:
1) Turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri: Reiman, T,. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf
2) Riskienhallinta, lainsäädäntö, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet. (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta)
3) Standardit, auditointi ja mittainen: Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa
https://www.slideshare.net/TaijaHenttonen/turvallisuuden-mittaaminen-teollisuudessa
4) Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: Varautumisen tietopankki https://www.pelastusopisto.fi/varautumis-ja-taydennyskoulutus/varautumiskoulutus/tietopankki/
5) Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimivuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html
6) Nieminen, N. ym. 2017. Muutosjoustavuus. Organisaation resilienssin tukeminen. VTT Technology 318. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2017/T318.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näytöllä voit osoittaa esim. työssä, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai harrastuksissa syntynyttä osaamista. Osaamisesi voidaan todentaa esimerkiksi portfoliolla, työnäytteellä, haastattelulla, kirjallisella näytteellä, suullisella keskustelulla tai näyttöpäivässä. Laurean tutkintosäännön mukaan kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen (mm. AMK, YAMK ja avoimen AMK:n opiskelija).

Osaamisen näytöllä voit osoittaa tutkintosi tavoitteiden mukaista osaamistasi riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaamisesi olet hankkinut. Keskeistä prosessissa on, että tunnistat omaa osaamistasi konkreettisesti sanoittaen ja vertaat sitä opintojakson opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Osaamisen näyttösi arvioidaan ja kun osaamisesi on opintojakson opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaista, se tunnustetaan viemällä arviointi opintosuoritusrekisteriisi. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Näytöllä osoittamasi osaaminen kerryttää opintopisteitäsi. Opintojaksolla on tehtävä, jossa on kuvattu, miten osaamisen näyttö annetaan. Osaamisesi tunnustaa näytön vastaanottava opettaja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Osan opintojakson tehtävävaihtoehdoista on sellaisia, että ne tehdään asiakkaalle, omalle työpaikalle tai muuhun tuttuun organisaatioon.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aikataulu löytyy sekä Canvasista että Pakista, josta tiedot kytkeytyvät myös Lukkarikoneeseen ja Tuudoon. Opintojakso alkaa lähiopetuksella.

Kansainvälisyys toteutuksella

KV-yhteydet tulevat esiin tietoperustassa. Opintojaksolla käsitellään riskienhallinnan ja johtamisen kansainvälisiä standardeja. Luentomateriaalissa olevilla videoilla kansainväliset toimijat kertovat, miten toteutetaan riskienhallintaa sekä riskiperusteista tuvallisuusjohtamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 10 op suuruinen kokonaisuus, joka vastaa laskennallisesti yhteensä 270 h työmäärää.
Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin: 15 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen: 215 h
Tehtävien tekeminen: 20 h/tehtävä/opiskelija ja kun koska opintojaksolla tehdään 2 tehtävää, tehtävien tekemiseen on varattu yhteensä 40 h työaikaa / opiskelija

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson tietoperusta muodostuu kahdeksasta teemasta:
Orientaatio opintoihin sekä
1) Riskienhallinnan puitteissa opit rakentamaan kivijalan riskienhallinnalle. Riskienhallinnan puitteet muodostuvat mm. organisaation johtamisjärjestelmästä, ylimmän johdon johtajuudesta ja sitoutuneisuudesta, riskienhallinnan toimintaperiaatteista, resursseista, rooleista, vastuista ja valtuuksista, viestinnästä ja tiedonvaihdosta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä.
2) Riskienhalinta, organisaatio- ja turvallisuuskulttuuri -teemassa opit tunnistamaan organisaatio- ja turvallisuuskulttuurin ilmentymiä sekä sen, miten kulttuuri vaikuttaa riskienhalintaan ja turvalllisuuteen.
3) Standardit-teemassa tarkastellaan laatu- ja johtamisjärjestelmien hallintaan liityviä standardeja ja opit, miten niitä voi hyödyntää riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä.
4) Lainsäädäntö ja dokumentointi -teemassa opit tunnistamaan laajalla turvallisuuskäsityksellä tarkasteltuna, miten lainsäädäntö kytkeytyy turvallisuuteen ja riskienhallintaan. Lisäksi opit, miten laaja dokumentaatio tarvitaan riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen .
5) Resilienssi-teemassa opit, miten riskienhallinta ja resilienssi ts. muutosjoustavuus, täydentävät toisiaan riskienhallinnassa. Vakuuttaminen-teemassa opit, miten vakuuttaminen ja riskienhallinta kytkeytyvät toisiinsa.
6) Kriisijohtaminen ja viestintä -teemassa opit johtamaan kriisejä ja kriisiviestintää.
7) Auditointi ja mittaaminen -teemassa opit auditoimaan ja mittaamaan sekä riskienhallintaa että turvallisuusjohtamista.
8) Riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen -teemassa opit suunnitelmallista ja ennakoivaa kehittämistä.
Teemat avautuvat Canvasissa yksi kerrallaan Canvasissa/Pakissa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Jokaisessa teemassa on valittavana tehtäviä. Lisäksi on kaikki teemat kattava verkkotentti, joka tehdään yksilötyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson aloittamisesta. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019).”

Toteutukselle on varattu 5 opiskelijapaikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson: Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet TO00BS57-3001.

Opetuskieli on suomi, mutta osa opetusmateriaalista on englannin kielelä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojaksolla kerätään tehtävistä ja tentistä pisteitä, joiden perusteella opintojakson arvosana määräytyy. Pisterajat on kuvattu Canvasissa.
Jokaisen tehtävän toimeksiannossa Canvasissa on kerrottu arviointikriteerit sekä tehtävästä saatavat pisteet. Tentin esittelyssä on kerrottu, mikä on tentin maksimi pistemäärä sekä mikä on hylätyn suorituksen pistemäärä.
Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan sekä osaa raportoida ja viestiä ammattimaisesti.

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden, osaa ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun
tiedon avulla

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Opiskelija osaa esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen, osaa edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
Opiskelija osaa analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää
teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
Opiskelija osaa arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin, osaa ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

11.01.2024 - 08.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

9 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Soili Martikainen
 • Timo Savolainen
Vastuuopettaja

Soili Martikainen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • TOP223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
- suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
- johtaa turvallisuustoimintoja normaali-, häiriö- ja kriisitilanteissa
- arvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan koko kevätlukukauden 2024 kestävänä monimuoto-opetuksena, ts. itsenäisen opiskelun lisäksi on Leppävaaran kampuksella kolmena eri kertana lähiopetusta, jota ei tallenneta eikä striimata. Lisäksi järjestetään aikataulutettuja ohjaustapaamisia Teamsin/Zoomin kautta. Osalistuminen lähiopetukseen ja ohjaustapaamisiin on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun.

Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Canvasin työtila avautuu 9.1.2024 klo 9.00. Opintojakson toteutusaikataulu sekä tehtävien palautusaikataulu on annettu Canvasissa olevassa aikataulussa, kuten myös Pakin kalenterissa.

Opintojaksolla on valittavana useita erilaisia oppimistehtäviä, jotka tehdään parityönä. Työpari valitsee T1-moduulista yhden tehtävän ja T2-T8-moduuleista toisen tehtävän. Opintojakson verkkotentti on yksilötehtävä. Palauta tehtävät Canavasiin, jonka kautta opettajat antavat työparille palautteen. T1 tehtävä palautetaan Canvasin lisäksi Teams-työtilaan, jota kautta työelämäkumppani antaa palautetta työparille.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa. Osa opetusmateriaalista on englannin kielellä.
Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:
1) Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen: Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2008/P700.pdf
2) Riskienhallinta, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet. (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta); Valtiovarainministeriö 2023. Riskienhallinnan käsikirja valtionhallinnon toimijoille. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165087/VM_2023_54.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3) Auditointi ja mittainen: SFS-ISO 19011:2018 Johtamisjärjestelmän auditointi (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta); Prosesiturvallisuus ja sen mittaaminen https://tukes.fi/documents/5470659/6410641/Prosessiturvallisuus+js+sen+mittaaminen/e3bec3bb-2e96-4c33-8f21-f9e1787f8bf5/Prosessiturvallisuus+js+sen+mittaaminen.pdf
4) Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: SFS-EN ISO 22301:2019. Turvallisuus ja kriisinkestävyys.(Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta) Varautumisen tietopankki https://www.pelastusopisto.fi/muu-koulutus/varautumiskoulutus/varautumisen-tietopankki/; STT Viestintäpalvelut: Kriisiviestijän työkalupakki - Näillä pysyt askeleen edellä, https://www.viestintapalvelut.fi/blogi/kriisiviestinta-tyokalupakki-nailla-pysyt-askeleen-edella
5) Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimivuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html
6) Resilienssi: Nieminen, N. ym. 2017. Muutosjoustavuus. Organisaation resilienssin tukeminen. VTT Technology 318. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2017/T318.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Moduulissa 1 on valittavana tehtävävaihtoehtoja, jotka tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa. Työelämäkumppanille tehdään sekä suomen- että englanninkielisiä tuotoksia. Myös muiden moduulien tehtävissä reflektoidaan turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan tietoperustaa aidon tai kuvitteellisen organisaation näkökulmasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa lähiopetuksella 11.01.2024 klo 09.00 - 11.30.
Moduulin 1 tehtävän palautuspäivä on 19.3.2024 klo 23.59. Uusinta-ajankohdat ovat 9.4.2024 ja 23.4.2024 klo 23.59.
Moduulien 2-8 tehtävän palautuspäivä on 9.5.2024. Uusinta-ajankohdat ovat 30.5. ja 13.6.2024 klo 23.59.
Verkkotentti järjestetään 24.5. klo 8.00 alkaen - 25.5.2024 klo 23.59 välisenä aikana. 1. uusintatentti järjestetään 31.5. klo 8.00 alkaen - 1.6.2024 klo 23.59 välisenä aikana ja 2. uusintatentti järjestetään 7.6. klo 8.00 alkaen - 8.6.2024 klo 23.59 välisenä aikana.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

KV-yhteydet tulevat esiin tietoperustassa. Opintojaksolla käsitellään riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kansainvälisiä standardeja. Luentomateriaalissa olevilla videoilla kansainväliset toimijat kertovat, miten käytännössä toteutetaan riskienhallintaa sekä riskiperusteista tuvallisuusjohtamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 10 op suuruinen kokonaisuus, joka vastaa laskennallisesti yhteensä 270 h työmäärää seuraavasti:
* Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin: 15 h
* Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 215 h
* Kahden kehittämistehtävän tekeminen 20 h/tehtävä/opiskelija; yhteensä 40 h/ opiskelija.

Sisältö ja sen jaksotus

Moduuli 1 Riskienhallinnan puitteet: Opit rakentamaan vankkaa pohjaa riskienhallinnalle kytkemällä riskienhallinta osaksi organisaation johtamisjärjestelmä ja päätöksentekoa. Tunnistat riskienhallinnan keskeiset toimintaperiaatteet, tarvittavat resurssit sekä ylimmän johdon keskeisen roolin.
Moduuli 2 Standardit: Osaat hyödyntää laatu- ja johtamisjärjestelmien standardeja organisaation käytännön riskienhallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa.
Moduuli 3 Dokumentointi ja Moduuli 4 Lainsäädäntö: Opit tunnistamaan kattavan dokumentaation merkitykseen sekä lainsäädännön vaatimuksia riskienhallinnassa ja turvallisuusjohtamisessa.
Moduuli 5 Resilienssi ja vakuuttaminen: Opit, kuinka riskienhallinta ja resilienssi täydentävät toisiaan sekä mikä on vakuuttamisen ja riskienhallinnan yhteys organisaation riskienhallinnassa.
Moduuli 6 Auditointi ja mittaaminen: Opit, miten organisaation turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa voidaan arvioida ja mitata jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.
Moduuli 7 Riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Opit tunnistamaan kulttuurin vaikutuksen organisaation turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan.
Moduuli 8 Kriisijohtaminen ja viestintä: Opit johtamaan kriisejä ja tehokasta kriisiviestintää.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Toteutukselle on varattu 5 opiskelijapaikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson: Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet TO00BS57-3001.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Arvioinnin kohteena on kolme osaamisaluetta: 1) Organisaation riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 2 op, painoarvo 25 % koko koulutuksesta), 2) Riskienhallinnan ja resilienssin soveltaminen organisaatiossa (2 op, painoarvo 25% koko koulutuksesta) sekä 3) Riskienhallinnan ja turvallisuuden vaatimukset (6 op, painoarvo 50 % koko koulutuksesta). Opintojaksolla on tehty kahteen ensimmäiseen osaamisalueeseen kehittämistehtävät ja kolmanteen osaamisalueeseen verkkotentti. Kehittämistehtävien toimeksiantoihin on kirjattu arviointikriteerit. Opintojakson tehtävistä ja tentistä saa pisteitä, joiden perusteella opintojakson arvosana määräytyy. Molemmasta tehtävästä saa 0-25 pistettä/ tehtävä ja tentistä 0-50 pistettä. Tentti on suoritettu hyväksytysti, kun saat tentistä vähintään 10 pistettä Maksimipistemäärä opintojaksolla on siten 100 pistettä. Arvonsana määräytyy seuraavasti:
0 - alle 50 p = hylätty
50 - alle 60 p = 1
60 - alle 70 p = 2
70 - alle 80 p = 3
80 - alle 90 p = 4
90 - 100 p = 5.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Turnitin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 (Kiitettävä) tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 (Hyvä) tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (Tyydyttävä) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 (Kiitettävä) tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 (Hyvä) tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (Tyydyttävä) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 (Kiitettävä) tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 (Hyvä) asolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (Tyydyttävä) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Hylätty (0)

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kahden tehtävän ja tentin tekemistä. Tentti on hyväksytty, kun siitä saa vähintään 15 pistettä. Koko opintojakson suoritus on hylätty (HYL), jos kahdesta tehtävästä ja tentistä saatu kokonaispistemäärä on alle 50 pistettä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 1 (Tyydyttävä) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 1 (Tyydyttävä) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 1 (Tyydyttävä) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 3 (Hyvä) tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 3 (Hyvä) tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 3 (Hyvä) tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 5 (Kiitettävä) tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 5 (Kiitettävä) tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 (Kiitettävä) tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumisaika

01.01.2000

Ajoitus

14.08.2023 - 03.09.2023

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • MLA223SAM
  Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara
 • PRA223SN
  Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
 • HLA223SN
  Liiketalouden koulutus, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Lähtötasotestin tekevät ne, joilla ruotsi sisältyy ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä oleviin aiempiin opintoihin, eivät kuitenkaan ne, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.

Ajoitus

08.01.2024 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 340

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDA2), Laurea Leppävaara
 • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sirpa Mattila
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HLA224KA2
  Liiketalouden koulutus, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • HLA224KA
  Liiketalouden koulutus, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • HLA224KN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K24, Leppävaara
 • PRA224KN
  Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K24, Leppävaara
 • HTA224KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • NKA224KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K24, Leppävaara
 • NDA224KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K24, Leppävaara

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Lähtötasotestin tekevät ne, joilla ruotsi sisältyy ammattikorkeakouluopintojen edellytyksenä oleviin aiempiin opintoihin, eivät kuitenkaan ne, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 28.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Johanna Lunkka
 • Päivi Williams
Vastuuopettaja

Johanna Lunkka

Ryhmät
 • HLA222SN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how value is created for the customers through service
- recognize the essence of Service Design thinking and methods
- plan, implement and evaluate a Service Design project using service design methods
- apply creative problem-solving and develop working methods individually and in teams
- foster entrepreneurship through service design

Toteutustapa

This implementation consists of two separate parts. The first part (Theory section) is a prerequisite for the second part (Project section).

The Theory section (online) runs in Canvas/online through 12.2.-10.3 and needs to be completed before taking the Project section.This part is an online execution which includes learning of service design process (Double Diamond), methods and tools independently in Canvas working space.

The Project section session will be held on the campus starting with a kick-off on 19.3. and ending on 21.5.2024. Last campus session includes final presentations and self and peer evaluations.

During the project section teams will carry out a service design project based on a real-life design challenge. Between the meetings on campus the teams work in the virtual learning environment Canvas.

The project part sessions will be held on the Leppävaara campus and Zoom during the daytime - please check the schedule in Pakki. Taking part in the contact sessions on campus is crucial as we work in teams and use co-creation methods during the sessions. Between the contact sessions the teams will work according to their own agreement (online or off), following the service design process.

In case you are unable to take part in the contact sessions on campus, please choose another implementation for this study unit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stickdorn, M., Lawrence, A. and Hormess, M., Schneider, J. 2018.This is service design doing : applying service design thinking in the real world : a practitioner's handbook.Canada: O'Reilly.

Ebook:
https://laurea.finna.fi/Search/Results?lookfor=this+is+service+design+doing&type=AllFields

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to degree regulations “All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the module or study unit or another person designated by the director of the UAS unit. The assessment is carried out according to the same criteria and grading scale as that adopted for the corresponding study unit.” For further information visit Link.
Theory section: no alternatives

Project section:
A prior knowledge and competence in an applied service design project can be manifested through alternative methods. For example, as a detailed 12-15 page project report which includes the project partners' evaluations. For further consultation, please be in touch with the instructor.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

The project section will include a Service Design project for an insurance company.

Student teams (5-6 persons per team) will develop a service concept following the service design process.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

THEORY PART
Theory part is open between 12.2.-10.3.
Students study at the individual pace but taking quizzes weekly is recommended.

PROJECT PART
Project part starts on 19.3. and end on 21.5.
Service Design project will be conducted in 4 development phases, which are based on pre-defined schedule.

See schedule below in the section "sisältö ja jaksotus"

Kansainvälisyys toteutuksella

Theory and Project section: implementation in English.
The study unit is suitable for exchange students.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

THEORY SECTION
The course is 3 ects which equals to approximately 81 hours of studying.
Work is done individually.

PROJECT SECTION
The course is 7 ects which equals to approximately 189 hours of studying.
Most of the work will be done in teams.

Sisältö ja sen jaksotus

THEORY SECTION 12.2.-10.3.
The theory section covers service design process (Double Diamond), methods and tools, and includes various tasks and tests to be taken individually. All tests can be taken at the student's own pace and need to be passed.

PROJECT SECTION 19.3.-21.5.
Conducting a service design project for an insurance company. This will be done in project teams.

Project part consist of the following sessions at Leppävaara campus.
Participation to the lessons is highly recommended due to team work. Mandatory participation is informed in Canvas.

19.3. @9-15 Kick-off, teaming & Discover phase, Leppävaara
26.3. @ 13-16 Zoom
9.4. @9-12 Leppävaara
16.4. @9-11 Leppävaara
22.4. @9-15 ideation workshop, Leppävaara
23.4. @9-15 concepting workshop, Leppävaara
6.5. @9-12 Leppävaara
16.5. @13-16 Leppävaara


Project includes online work in teams in the Double Diamond development phases:
*Discover (3 weeks)
*Define (1 week)
*Develop (2 weeks)
*Deliver (2 weeks)
-Final presentations
-Self- and peer evaluation in Canvas.

Lisätietoja opiskelijoille

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session (3.3.) or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrolment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.” (Laurea degree regulations)

In the case of online studies the lecturer can also specify some other way than participation on an online meeting what is required from the student so that he/she verifies his/her attendance on the study unit (Decision by the vice president, education 7/2019).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

THEORY SECTION: 3 ect
Individual assignments, 5 Quizzes on Canvas, scale 1-5

PROJECT SECTION: 7 ect
Team assignment: service concept and service design portfolio, scale 1-5
Self- and peer assessment, instructor assessment.

The evaluation is based on Laurea's evaluation criteria level 2.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

tyydyttävä
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– use professional concepts in a consistent manner and demonstrate his/her familiarity with the knowledge basis
– report and communicate in a professional manner
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– act independently taking into account the operating environment
– take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– describe the significance of his/her actions for successful co-operation
– describe his/her competence in relation to the learning outcomes

hyvä
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– critically evaluate information and justify their actions with science-based knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– propose creative solutions at work
– promote professional co-operation and enhance customer and partner relationships
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– act in a manner that promotes the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
-describe the development of his/her competence in relation to the learning outcomes

kiitettävä
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– analyse the acquired information, draw conclusions and combine theoretical knowledge with experiential knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– evaluate the applicability of produced knowledge, skill or idea to other contexts as well as their impact
– anticipate needs of customers and/or co-operation partners
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– evaluate and develop the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
– evaluate the possibilities for utilising competence and plan his/her personal development and development of the team

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– use professional concepts in a consistent manner and demonstrate his/her familiarity with the knowledge basis
– report and communicate in a professional manner
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– act independently taking into account the operating environment
– take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– describe the significance of his/her actions for successful co-operation
– describe his/her competence in relation to the learning outcomes

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– critically evaluate information and justify their actions with science-based knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– propose creative solutions at work
– promote professional co-operation and enhance customer and partner relationships
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– act in a manner that promotes the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
-describe the development of his/her competence in relation to the learning outcomes

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– analyse the acquired information, draw conclusions and combine theoretical knowledge with experiential knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– evaluate the applicability of produced knowledge, skill or idea to other contexts as well as their impact
– anticipate needs of customers and/or co-operation partners
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– evaluate and develop the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
– evaluate the possibilities for utilising competence and plan his/her personal development and development of the team

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

9 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 55

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Kati Tawast
 • Laura Salmi
Vastuuopettaja

Laura Salmi

Ryhmät
 • HTA222KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how value is created for the customers through service
- recognize the essence of Service Design thinking and methods
- plan, implement and evaluate a Service Design project using service design methods
- apply creative problem-solving and develop working methods individually and in teams
- foster entrepreneurship through service design

Toteutustapa

This implementation consists of two separate parts. The first part (Theory section) is a prerequisite for the second part (Project section).

The Theory section must be completed during the period 28.8.-1.10. and needs to be completed before taking the Project section. It is completed independently in Canvas.

The Project section starts with a kick-off on 6.10. and ends on 1.12. with final presentations. These meetings are on campus. In between are three shorter meetings in Zoom (see detailed schedule in Pakki and/or Canvas).

Self and peer assessments will be completed after the last meeting.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stickdorn, M., Lawrence, A. and Hormess, M., Schneider, J. 2018.This is service design doing : applying service design thinking in the real world : a practitioner's handbook.Canada: O'Reilly.

Ebook:
https://laurea.finna.fi/Search/Results?lookfor=this+is+service+design+doing&type=AllFields

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position. The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module. The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). ... The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

The project section consists of a Service Design project for a project partner (Safetum).
Student teams (5-6 persons per team) develop a service concept following the service design process.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

THEORY SECTION (28.8. - 1.10.):
needs to be completed before taking the the Project section.
The theory section covers the service design process (Double Diamond), methods and tools, and includes 5 tests (Quizzes) to be taken individually. All tests can be taken at the student's own pace during the given time frame. In order to pass the theory section, a minimum total point score has to be achieved before the project section starts (see details in Canvas). Only students who have passed the theory part will be admitted to the project part.

PROJECT SECTION (6.10. - 1.12.):
will be conducted online according to a pre-defined schedule (see details in Canvas). The project part requires active teamwork, including co-creation. Participation to the project kick off (6.10.) is essential.

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrollment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.”

Kansainvälisyys toteutuksella

The study unit is implemented in English.
The study unit is suitable for exchange students.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

THEORY SECTION
This part is 3 ects which equals to approximately 81 hours of studying.
Work is done individually.

PROJECT SECTION
This part is 7 ects which equals to approximately 189 hours of studying.
Most of the work is done in teams.

Sisältö ja sen jaksotus

Both the theory and project parts follow the Double Diamond service design process model: Discover, Define, Develop, Deliver. Each phase will be introduced and teams will apply them to practice during the project.

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Bachelor's level education.

According to the degree regulations (section 18) "students must be present for the first contact teaching session, or they must notify the responsible teacher of their absence to confirm they intend to participate in studies, Alternatively, the teacher can specify a different manner for the student to confirm that they intend to participate in the studies. The completion of these measures can be required within a week of the studies having begun. The application of the aforementioned approach requires that the teacher notifies the students accepted to the study unit of the practice and that the practice is specifically mentioned in the study unit’s implementation plan.

If the student has a justified reason for not attending the first contact teaching session or for not notifying the teacher of their intention to be involved in studies in the manner required by the teacher, the student must contact the responsible teacher to agree on participation in the studies. Their registration for the study unit will be rejected, of the student does not notify the teacher of being absent from the first contact teaching session or the reason for their absence cannot be considered justified, Another student who is in line for the study unit can be selected in their place."

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

“The evaluation of competence is based on the descriptions of objectives in the curricula, and the level of competence is assessed according to the evaluation criteria listed in the implementation plan for the studies.” (Laurea degree regulations).

THEORY SECTION: 3 ects
Individual assignments, 5 Quizzes in Canvas, scale 1-5

PROJECT SECTION: 7 ects
Team assignment: service concept and service design portfolio, scale 1-5
Self- and peer assessment, instructor assessment.

In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level II.

Professional knowledge basis, information searching and reporting

To achieve grade 5 student must be able to
- analyse the acquired information, draw conclusions and combine theoretical knowledge with experiential knowledge

To achieve grade 3 student must be able to
- critically evaluate information and justify their actions with science-based knowledge

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- use professional concepts in a consistent manner and demonstrate their familiarity with the knowledge basis
- report and communicate in a professional manner

Professional practice and workplace development

To achieve grade 5 student must be able to
- evaluate the applicability of produced knowledge, skill or idea to other contexts as well as their impact
- anticipate needs of customers and/or co-operation partners

To achieve grade 3 student must be able to
- propose creative solutions at work
- promote professional co-operation and enhance customer and partner relationships

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- act independently taking into account the operating environment
- take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs

Teamwork, skills, leadership, and responsibility

To achieve grade 5 student must be able to
- evaluate and develop the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
- evaluate the possibilities for utilising competence and plan their personal development and development of the team

To achieve grade 3 student must be able to
- act in a manner that promotes the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
- describe the development of their competence in relation to the learning outcomes

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- describe the significance of their actions for successful co-operation
- describe their competence in relation to the learning outcomes


All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 08.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Laura Salmi
 • Veera Lassila
Vastuuopettaja

Veera Lassila

Ryhmät
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara
 • HLA222SN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how value is created for the customers through service
- recognize the essence of Service Design thinking and methods
- plan, implement and evaluate a Service Design project using service design methods
- apply creative problem-solving and develop working methods individually and in teams
- foster entrepreneurship through service design

Toteutustapa

The first part of the study unit (Theory) is completed independently Jan 29th - Feb 29th, following a flexible schedule as long as it is completed by the given deadline. Self-direction is required. This part does not include meetings or working in pairs or groups. You will study in a Canvas learning environment which includes learning material and tests. You will not receive individual feedback for assignments: feedback is based on checking the accuracy of the answers.

The second part of the study unit (Project) is implemented on campus March 3rd - May 2nd. A Canvas learning environment is used to support the implementation, but it is important to take part in the workshops on campus according to schedule. The second part is based on teamwork. You will receive regular feedback for assignments from the teacher, and working life or peer feedback may also be utilised.

Attendance in the workshops is required. No alternative solutions are offered and this implementation cannot be taken remotely. Please check the schedule carefully! If you are not able to attend the scheduled workshops on campus, please choose another implementation.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stickdorn, M., Lawrence, A. and Hormess, M., Schneider, J. 2018.This is service design doing : applying service design thinking in the real world : a practitioner's handbook.Canada: O'Reilly.

Ebook:
https://laurea.finna.fi/Search/Results?lookfor=this+is+service+design+doing&type=AllFields

A comprehensive material package is provided in Canvas.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the studies or another person designated to the position. The assessment is carried out according to the same assessment criteria and, as a rule, same grading scale as that adopted for the corresponding study unit or module. The student is entitled to apply for accreditation of prior competence regardless of where, how and when the competence has been acquired. The student may also seek accreditation of competence to be acquired on the job as part of their degree (work-based learning). ... The student is responsible for demonstrating and verifying their competence and for providing sufficient information.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

A service design project will be carried out in teams after the theory part is finished. One of Laurea's key partners will provide the design challenge and participate in the project via mentoring and feedback.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

The theory part must be completed by 5 March. Only those who have completed the theory will progress to the project part. In order to start the project, participants must attend the kick-off on 11 March on campus.

Kansainvälisyys toteutuksella

The study unit is suitable for exchange students.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The study unit is 10 credits, equivalent to 270 hours.

Approximate distribution of workload:
Theory 5 x 16 h = 80 h
Project workshops attendance (including presentations to the client) 7 x 6 h + 3 h = 45 h
Teamwork outside workshops 10 x 15 h = 150 h

Sisältö ja sen jaksotus

The theory part covers the service design process, as seen through the Double Diamond model.

In the project part, the same process will be implemented in practice.

Lisätietoja opiskelijoille

The study unit corresponds to the requirements of Bachelor's level education.

According to the degree regulations (section 18) "students must be present for the first contact teaching session, or they must notify the responsible teacher of their absence to confirm they intend to participate in studies, Alternatively, the teacher can specify a different manner for the student to confirm that they intend to participate in the studies. The completion of these measures can be required within a week of the studies having begun. The application of the aforementioned approach requires that the teacher notifies the students accepted to the study unit of the practice and that the practice is specifically mentioned in the study unit’s implementation plan.

If the student has a justified reason for not attending the first contact teaching session or for not notifying the teacher of their intention to be involved in studies in the manner required by the teacher, the student must contact the responsible teacher to agree on participation in the studies. Their registration for the study unit will be rejected, of the student does not notify the teacher of being absent from the first contact teaching session or the reason for their absence cannot be considered justified, Another student who is in line for the study unit can be selected in their place."

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

“The evaluation of competence is based on the descriptions of objectives in the curricula, and the level of competence is assessed according to the evaluation criteria listed in the implementation plan for the studies.” (Laurea degree regulations).

The study unit is assessed in two parts. The first part (theory) is assessed individually via quizzes in Canvas. Each quizz can be taken twice, in the given time frame. A grade from 0 to 5 will be given for this part based on the quizz results.

The second part (project) is assessed via a service design portfolio documenting the project. The portfolio is assessed as a team assignment. A grade from 0 to 5 will be given to the team.

In addition, students will give peer feedback via Buddycheck, which can be taken into account in grading if necessary.

In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level II.

Professional knowledge basis, information searching and reporting

To achieve grade 5 student must be able to
- analyse the acquired information, draw conclusions and combine theoretical knowledge with experiential knowledge

To achieve grade 3 student must be able to
- critically evaluate information and justify their actions with science-based knowledge

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- use professional concepts in a consistent manner and demonstrate their familiarity with the knowledge basis
- report and communicate in a professional manner

Professional practice and workplace development

To achieve grade 5 student must be able to
- evaluate the applicability of produced knowledge, skill or idea to other contexts as well as their impact
- anticipate needs of customers and/or co-operation partners

To achieve grade 3 student must be able to
- propose creative solutions at work
- promote professional co-operation and enhance customer and partner relationships

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- act independently taking into account the operating environment
- take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs

Teamwork, skills, leadership, and responsibility

To achieve grade 5 student must be able to
- evaluate and develop the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
- evaluate the possibilities for utilising competence and plan their personal development and development of the team

To achieve grade 3 student must be able to
- act in a manner that promotes the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
- describe the development of their competence in relation to the learning outcomes

To achieve grade 1 (or pass) student must be able to
- describe the significance of their actions for successful co-operation
- describe their competence in relation to the learning outcomes

[Leave the parts that apply] “Students who has failed to demonstrate their competence in accordance with the approved level must supplement or retake their study attainment in a manner and schedule defined by the teacher of the study unit. Laurea provides examination retake dates. Students must register for these examinations no later than 10 days before the retake date. A failed exam or other study attainment can be retaken twice. A failure to attend an actual examination is considered to be one completion attempt." (Laurea degree regulations.)

All staff and students of Laurea are expected to adhere to good scientific practices, which includes appropriate referencing. Familiarise yourself with the practices and, if needed, ask for more information. All study assignments are to be done as individual work unless otherwise instructed. If Ouriginal is used when assignments are checked, the lecturer will inform the students of this.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Kati Tawast
 • Päivi Williams
Vastuuopettaja

Kati Tawast

Ryhmät
 • HTA222SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how value is created for the customers through service
- recognize the essence of Service Design thinking and methods
- plan, implement and evaluate a Service Design project using service design methods
- apply creative problem-solving and develop working methods individually and in teams
- foster entrepreneurship through service design

Toteutustapa

This implementation consists of two separate parts. The first part (Theory section) is a prerequisite for the second part (Project section).

Theory part starts with an one-hour info session on Zoom on 17th January 2024 at 16.30 hrs- 17.30 hrs .The Theory section (online) runs through (22nd January - 25th February 2024) and needs to be completed before taking the Project. Theory includes learning of service design process (Double Diamond), methods and tools independently in Canvas working space.

The Project starts with a kick-off on 13th March and ends on 12th May 2024. Please check the schedule in Pakki. Contact sessions are held on Zoom. During the project teams will carry out a service design project based on a real-life design challenge. Between the meetings the teams work in the virtual learning environment Canvas and do e.g. problem & test interviews face-to-face and by using Teams and other required tools.

Taking part in the contact sessions on Zoom is crucial as students work in teams and use co-creation methods during the sessions. Between the contact sessions the teams will work according to their own agreement (online or off), following the service design process.

In case you are unable to take part in the contact sessions on Zoom and do the needed interviews required by the project client, please choose another implementation for this study unit.

Aika ja paikka

Ei käytössä Laureassa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stickdorn, M., Lawrence, A. and Hormess, M., Schneider, J. 2018.This is service design doing : applying service design thinking in the real world : a practitioner's handbook.Canada: O'Reilly.

Ebook:
https://laurea.finna.fi/Search/Results?lookfor=this+is+service+design+doing&type=AllFields

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to degree regulations “All students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the module or study unit or another person designated by the director of the UAS unit. The assessment is carried out according to the same criteria and grading scale as that adopted for the corresponding study unit.” For further information visit student intranet.

Theory section: no alternatives

Project section:
A prior knowledge and competence in an applied service design project can be manifested through alternative methods. For example, you can join demostration of competence process (please check instructions from student intranet) or as a detailed 12-15 page project report which includes the project partners' evaluations. For further consultation, please be in touch with the instructor.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

The project section will include a Service Design project for Laurea Key Partnership team.

Project goal:
To find out what do the Business Management, ITC, Security students expect from company cooperation / key partnerships in their studies?
Overall: fresh service ideas how to improve the key partnership concept to match the needs of students, companies and Laurea

Student teams (4-6 persons per team) will develop a service concept following the service design process.

Laurea’s Key Partnership Director Ilkka Kurkela will be present on Zoom 13.3.2024 at 16.15-17.00 in the project kick-off. The first round of problem interviews will be conducted 22.3.-29.3.2024. Teams save Idea cards in Padlet Wall 18.4.2024 by 16:00 hrs. Laurea’s Key Partnership Director Ilkka Kurkela will choose one service idea of each team in Padlet and comment the ideas there by 19.4. 16:00 hrs. The test interviews will be conducted 22.4.-26.4.2024. Laurea’s Key Partnership Director Ilkka Kurkela will give feedback on Zoom to each teams orally 8.5.2024 at 16-17.30 when students pitch their service concept ideas.
PLEASE NOTE: You have to be able to conduct two rounds of interviews at Campus face-to-face and by utilizing Teams at the given dates as well as participate in pitch presentation. This is in additition to the given Zoom sessions which are all compulsory!!!

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

THEORY SECTION
Theory part starts with an one-hour info session on Zoom on 17th January 2024 at 16:30 hrs -17:30 hrs.
22nd January - 25th February 2024 Theory part with Quizzes, need to be completed before taking the Project.

The theory section covers the service design process (Double Diamond), methods and tools, and includes 5 tests (Quizzes) to be taken individually. All tests can be taken at the student's own pace during the given time frame and need to be passed.

PROJECT SECTION
(13th March - 12th May 2024) will be conducted on Zoom. The project part requires active team work, including co-creation.

Teaming during 28.2.-10.3.2024.

Contact sessions on Zoom:
Project kick-off incl. introduction to Discover-phase on 13.3.2024 at 16-19 hrs
Introduction to Define-phase on 10.4.2024 at 16-19
Introduction to Develop-phase incl. Ideation workshop on 17.4. at 16.30-19.30
Introduction to Deliver-phase on 2.5. at 16-19
Pitching (final presentations) on 8.5. at 16-19
*Note! participation of all team members is required in all Zoom-sessions.

Return dates of service design portfolios & other tasks in Canvas:
Interview plans return by 20.3.2024 at 23:59 hrs
Phase 1 (Discover) portfolio return by 9.4.2024 at 16:00 hrs
Phase 2 (Define) portfolio return by 16.4. at 16:00 hrs
Phase 3 (Develop) portfolio return by 1.5. at 16:00 hrs
Idea Cards return by 19.4. at 16:00 hrs
Phase 4 (Deliver) portfolio return by 7.5. at 16:00 hrs
Final pitch presentations on 7.5. at 16:00 hrs
Self and peer evaluation and final portfolio return by 12.5.2024 at 16:00 hrs

In case the project schedule does not fit your schedule, please choose another implementation for the study unit.

Kansainvälisyys toteutuksella

Theory and Project section: implementation in English.
The study unit is suitable for exchange students.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

THEORY SECTION
The course is 3 ects which equals to approximately 81 hours of studying.
Work is done individually.

PROJECT SECTION
The course is 7 ects which equals to approximately 189 hours of studying.
Most of the work will be done in teams.

Sisältö ja sen jaksotus

THEORY SECTION
The theory section covers service design process (Double Diamond), methods and tools, and includes various tasks and tests to be taken individually. All tests can be taken at the student's own pace and need to be passed.

PROJECT SECTION
Conducting a service design in project teams.

Lisätietoja opiskelijoille

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session (5 Sep) or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrolment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.” (Laurea degree regulations)

In the case of online studies the lecturer can also specify some other way than participation on an online meeting what is required from the student so that he/she verifies his/her attendance on the study unit (Decision by the vice president, education 7/2019).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

THEORY SECTION: 3 ects
Individual assignments, 5 Quizzes on Canvas, scale 1-5

PROJECT SECTION: 7 ects
Team assignment: service concept and service design portfolio, scale 1-5
Self- and peer assessment, instructor assessment.

In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level II.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

tyydyttävä
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– use professional concepts in a consistent manner and demonstrate his/her familiarity with the knowledge basis
– report and communicate in a professional manner
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– act independently taking into account the operating environment
– take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– describe the significance of his/her actions for successful co-operation
– describe his/her competence in relation to the learning outcomes

hyvä
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– critically evaluate information and justify their actions with science-based knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– propose creative solutions at work
– promote professional co-operation and enhance customer and partner relationships
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– act in a manner that promotes the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
-describe the development of his/her competence in relation to the learning outcomes

kiitettävä
PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– analyse the acquired information, draw conclusions and combine theoretical knowledge with experiential knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– evaluate the applicability of produced knowledge, skill or idea to other contexts as well as their impact
– anticipate needs of customers and/or co-operation partners
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– evaluate and develop the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
– evaluate the possibilities for utilising competence and plan his/her personal development and development of the team

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– use professional concepts in a consistent manner and demonstrate his/her familiarity with the knowledge basis
– report and communicate in a professional manner
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– act independently taking into account the operating environment
– take responsibility for interaction with customers and/or co-operation partners and for responding to their needs
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– describe the significance of his/her actions for successful co-operation
– describe his/her competence in relation to the learning outcomes

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– critically evaluate information and justify their actions with science-based knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– propose creative solutions at work
– promote professional co-operation and enhance customer and partner relationships
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– act in a manner that promotes the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
-describe the development of his/her competence in relation to the learning outcomes

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

PROFESSIONAL KNOWLEDGE BASIS, INFORMATION SEARCHING AND REPORTING
– analyse the acquired information, draw conclusions and combine theoretical knowledge with experiential knowledge
PROFESSIONAL PRACTICE AND WORKPLACE DEVELOPMENT
– evaluate the applicability of produced knowledge, skill or idea to other contexts as well as their impact
– anticipate needs of customers and/or co-operation partners
TEAMWORK SKILLS, LEADERSHIP AND RESPONSIBILITY
– evaluate and develop the team’s entrepreneurial and responsible approach to work
– evaluate the possibilities for utilising competence and plan his/her personal development and development of the team

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta / tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Kontaktiopetusta ja runsaasti itsenäistä työskentelyä. Tarkempi ohjeistus Canvasissa.
Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Huomaa, että opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Sinun tulee suorittaa ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kirjallinen tentti 2.12.
Suullinen tentti viikoilla 49 - 51
Opintojakson kirjlliseen uusintatenttiin voi osallistua kahdessa varsinaista tenttiä seuraavassa uusintatentissä. Uusintatenttien ajat löytyvät Intrasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan työelämään ja –kulttuureihin Pohjoismaissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.
Siitä on n. 15 h kontaktiopetusta + tentit. Itseopiskelun osuus 120 h, johon kannattaa varautua ennakkoon.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointikriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaiset.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
 • HRA223SA
  Degree Programme in Safety, Security and Risk Management, blended learning, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta / tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Kontaktiopetusta ja runsaasti itsenäistä työskentelyä. Tarkempi ohjeistus Canvasissa.
Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Huomaa, että opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Sinun tulee suorittaa ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kirjallinen tentti 2.12.
Suullinen tentti viikoilla 49 - 51
Opintojakson kirjlliseen uusintatenttiin voi osallistua kahdessa varsinaista tenttiä seuraavassa uusintatentissä. Uusintatenttien ajat löytyvät Intrasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan työelämään ja –kulttuureihin Pohjoismaissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.
Siitä on n. 15 h kontaktiopetusta + tentit. Itseopiskelun osuus 120 h, johon kannattaa varautua ennakkoon.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointikriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaiset.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 18.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Päiväopetus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Kontaktiopetusta ja runsaasti itsenäistä työskentelyä. Tarkempi ohjeistus Canvasissa.
Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Huomaa, että opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Sinun tulee suorittaa ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kirjallinen tentti 25.3.
Suullinen tentti joko 9.4. tai 16.4.
Opintojakson kirjlliseen uusintatenttiin voi osallistua kahdessa varsinaista tenttiä seuraavassa uusintatentissä. Uusintatenttien ajat löytyvät Intrasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan työelämään ja –kulttuureihin Pohjoismaissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.
Siitä on n. 30 h kontaktiopetusta + tentit. Itseopiskelun osuus 105 h, johon kannattaa varautua ennakkoon.

Sisältö ja sen jaksotus

]

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointikriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaiset.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 18.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Päiväopetus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Kontaktiopetusta ja runsaasti itsenäistä työskentelyä. Tarkempi ohjeistus Canvasissa.
Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Huomaa, että opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Sinun tulee suorittaa ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kirjallinen tentti 27.3.
Suullinen tentti joko 10.4. tai 17.4.
Opintojakson kirjlliseen uusintatenttiin voi osallistua kahdessa varsinaista tenttiä seuraavassa uusintatentissä. Uusintatenttien ajat löytyvät Intrasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan työelämään ja –kulttuureihin Pohjoismaissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.
Siitä on n. 30 h kontaktiopetusta + tentit. Itseopiskelun osuus 105 h, johon kannattaa varautua ennakkoon.

Sisältö ja sen jaksotus

]

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointikriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaiset.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

18.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Annika Kirkkomäki
Vastuuopettaja

Annika Kirkkomäki

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Kontaktiopetusta ja runsaasti itsenäistä työskentelyä. Tarkempi ohjeistus Canvasissa.
Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Huomaa, että opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Sinun tulee suorittaa ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kirjallinen tentti 16.5.
Suullinen tentti joko 21.5. tai 22.5.
Opintojakson kirjalliseen uusintatenttiin voi osallistua kahdessa varsinaista tenttiä seuraavassa uusintatentissä. Uusintatenttien ajat löytyvät Intrasta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan työelämään ja –kulttuureihin Pohjoismaissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.
Siitä on n. 15 h kontaktiopetusta + tentit. Itseopiskelun osuus 120 h, johon kannattaa varautua ennakkoon.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointikriteerit valtakunnallisten kriteerien mukaiset.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 75

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat
 • Complementary Competence, bachelor’s studies in English (CCM2), Services
Opettaja
 • Anja Aatsinki
 • Kaci Bourdache
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Kaci Bourdache

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • CCM223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Services
 • TOP223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita tieto- ja kyberturvallisuusriskejä
- soveltaa hallinnollisia, toiminnallisia, teknisiä ja rakenteellisia menettelyjä*
- suunnitella, arvioida ja kehittää tieto- ja kyberturvallisuutta

*Tavoite on uudelleen muotoiltu. Muutos astuu voimaan 1.1.2025. Aiempi muotoilu oli "luoda hallinnolliset, toiminnalliset, tekniset ja rakenteelliset menettelyt".

Toteutustapa

Opintojaksoon kuuluu kehittämistehtävä ryhmässä sekä lähi- ja verkko-opetusta.

Opetuskieli on englanti. Suomenkielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva voi kuitenkin kirjoittaa jakson kehittämistehtävän raportin suomeksi. Kaikki muut suoritukset englanniksi.

Aika ja paikka

Lähi- ja etäopetuksen ajat ja paikat on kalenteroitu Pakkiin. Lähipäivät ovat turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen monimuoto-opetuksen lähipäivinä.

Tutkintosäännön mukaisesti paikan vastaanottaminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä lähiopetuspäivänä tai asianmukaista ennakkoilmoitusta poissaolosta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viimeistään jokaisen teeman aluksi keskeinen oppimateriaali esitellään (teemat löytyvät kohdasta Sisältö ja sen jaksotus).

Kehittämistehtävässä edellytetään vähintään ammattikäsitteiden ja tietoperustan oikeaa käyttöä.

Tentti painottuu asiaa koskevan lainsäädännön ja määräysten osaamiseen.

Opettajien (tekijänoikeuksien haltijoina) luoma materiaali on lisensoitu CC-BY-NC-SA ellei toisin mainita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkintosäännön mukaisesti jokaisella opiskelijalla on oikeus suorittaa opintojakso myös seuraavin tavoin:
-Hankitun osaamisen tunnustaminen (vaatii osaamisanalyysin ja näytön)
-Työn opinnollistaminen (vaatii työelämäkumppanin tai työpaikan)
Jos suunnitelmissasi on ehdottaa kumpaa tahansa, ole yhteydessä mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen opintojakson vastuuopettajaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Kehittämistehtävä on projektityyppinen ja työelämälähtöinen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

-Ensimmäinen lähiopetuskerta = paikan vastaanottaminen opintojaksolla
-Kehittämistehtävän palautus: 19.5
-Verkkotentti: 7-9.5.
-Tentin uusintatilaisuus 1: 22.5-23.5
-Tentin uusintatilaisuus 2: 5-6.6
(Suorittamaton tentti sen aukioloaikana lasketaan yhdeksi suorituskerraksi)

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojakso toteutetaan englanniksi käyttäen myös kansainvälistä lähdeaineistoa. Opintojaksolla on mukana vaihto-opiskelijoita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kaikkeen lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa.
Opiskelijan tulee varautua alla olevaan kuormitukseen (laskennallinen maksimi; aiempi osaaminen voi laskea kuormitusta).
-Kokonaiskuormitus on 10 opintopistettä = 270 tuntia, kaikki huomioiden.
-Opintojakson toteutus kestää noin 18 viikkoa. Työskentelyyn hyvä varata keskimäärin noin 15 tuntia joka viikko aloituksesta lähtien.
-Uusia aiheita ja materiaaleja tuodaan esille teemoittain 4-5 viikon välein.
Kuormituksen tuntijakauma-arviot:
-Lähiopetus 24 tuntia ja kontaktiopetus verkossa 4 tuntia
-Verkko-opetus ja itseopiskelu verkossa/annetuista materiaaleista ml. portfolio 90 tuntia
-Ryhmän työskentely kehittämistehtävän parissa ja sen ohjaus 110 tuntia
-Tentti ja siihen valmistautuminen (itseopiskelu) 42 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Opetus on jaettu neljään teemaan. Jokaiseen teemaan kuuluu lähiopetusta ja verkko-opiskelua. Opetus etenee pääsääntöisesti alla olevien teemojen järjestyksessä.
Jokaisesta teemasta on kysymyksiä verkkotentissä, joka suoritetaan opintojakson lopuksi.
- Teema 1: Information Security Management
- Teema 2: Personnel Security
- Teema 3: Cybersecurity Management
- Teema 4: Physical Security

Lisätietoja opiskelijoille

TÄRKEÄÄ! Lue huolellisesti! Ole epäselvissä tapauksissa yhteys vastuuopettajaan.

1. Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.

2. Suositeltavaa on että ilmoittautuvilla on suoritettu opintojakso Information- and Cybersecurity 5 op, tai muuten olla vastaava tieto. Opintojaksolla ei opiskella aiheiden perusteita.

3. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille enintään 10 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Opintojakson arvosana muodostuu kolmen arvioitavan suorituksen painotettuna kokonaistuloksena.

Arvioitavat suoritukset ovat:
-Kehittämistehtävä ryhmissä: 40% arvosanasta
-Portfoliotehtävä yksilösuorituksena: 30% arvosanasta
-Verkkotentti yksilösuorituksena: 30% arvosanasta

Verkkotentti arvioidaan pisteiden perusteella. Muiden tehtävien arvioinnista lisää asteikkokohtaisesti seuraavissa kohdissa.

Arvioinnin aikataulu: kukin osa arvioidaan neljän viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta palautuspäivästä, kuitenkin siten, että opintojakso on kokonaisuudessaan arvioitu kolmen viikon kuluessa opintojakson päättymisestä.

Hylätty (0)

Yksi tai useampi arvioitava suoritus puuttuu.
Yksi tai useampi arvioitava suoritus ei täytä Tyydyttävän (1-2) kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävässä (1) tenttisuorituksessa saavutetut pisteet ovat 50-59% enimmäispistemäärästä.
Tyydyttävässä (2) tenttisuorituksessa saavutetut pisteet ovat 60-69% enimmäispistemäärästä.

Kehittämistehtävä ja portfoliotehtävä arvioidaan tyydyttäväksi (1), mikäli opiskelija (tai ryhmä):
-Noudattaa tehtävänantoa
-Käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
-Osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
-Osaa raportoida ja viestiä ammattimaisesti
-Toimii itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden

Kehittämistehtävä arvioidaan tyydyttäväksi (2), mikäli tehtävä/ryhmä täyttää em. kriteerit sekä lisäksi osan hyvän (3-4) kriteereistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvässä (3) tenttisuorituksessa saavutetut pisteet ovat 70-79% enimmäispistemäärästä.
Hyvässä (4) tenttisuorituksessa saavutetut pisteet ovat 80-89% enimmäispistemäärästä.

Kehittämistehtävä arvioidaan hyväksi (3), mikäli opiskelija (tai ryhmä):
-Noudattaa tehtävänantoa
-Arvioi kriittisesti tietoa ja perustelee toimintaansa tutkitun tiedon avulla
-Esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
-Osaa raportoida ja viestiä ammattimaisesti
-Toimii itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
Kehittämistehtävä arvioidaan hyväksi (4), mikäli tehtävä/ryhmä täyttää em. kriteerit sekä lisäksi osan kiitettävän (5) kriteereistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä tenttisuorituksessa saavutetut pisteet ovat 90-100% enimmäispistemäärästä.

Kehittämistehtävä arvioidaan kiitettäväksi (5), mikäli opiskelija (tai ryhmä):
-Noudattaa tehtävänantoa
-Analysoi hankittua tietoa, tekee päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
-Esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
-Arvioi tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
-Osaa raportoida ja viestiä ammattimaisesti
-Toimii itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79/ HT00CC30 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op).

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 55

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Seija Tiainen
 • Vilma Medici
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Seija Tiainen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA223KA
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset periaatteet
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuudelle asetettujen vaatimusten perusteet, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita tieto- ja kyberturvallisuusriskejä
- luoda tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja ohjeet

Toteutustapa

This implementation offered for students of Turvallisuus ja riskienhallinta.

Study unit includes 5 modules:
1. Introduction, Cybersecurity Framework used in studies
2. Protecting information
3. Protecting against Human Threats
4. Protecting systems
5. Hot topics & summary
Study unit includes contact and virtual studies & assignment, guest lectures and workshops and virtual learning .
Canvas is used in communication
Tutoring is available in Canvas and during Tutoring hours.
Canvas will be opened when the study unit starts...
All materials are in English, Finnish is used in workshop
NOTE:
- This study unit is preferably offered for students of Turvallisuus ja riskienhallinta as compulsory studies (HTA groups) and other students are eligible to be enrolled in case of free seats
- Course materials are in English, but we use also Finnish in contact lessons and and Finnish can be used in some assignments
- If you are not security management student, please review study unit Introduction for Information Security of IT degree

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Shoemaker D. and Conklin, A. Cybersecurity: The Essential Body of Knowledge (framework of the study unit)


Other complementary materials in Canvas

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

According to the degree regulations “all students are entitled to demonstrate their competence. The recognition and accreditation of prior competence is initiated by the students themselves. The competence is recognised and accredited by the teacher responsible for the module or study unit or another person designated by the director of the UAS unit. The assessment is carried out according to the same criteria and grading scale as that adopted for the corresponding study unit.” For further information visit Intranet.

Demonstrating competences can be done during the study unit:
1. enroll to this study unit
2. write your competence analysis
3. contact resposible teacher of study unit before the study unit starts and send your competence analysis to the teacher

You can also join Canvas Tradenomikoulutus – Osaamisen näytöt (https://canvas.laurea.fi/enroll/RPWH7N) and follow instructions in module Turvallisuus ja riskienhallinta - Safety, Security and Risk Management

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Students are going to participate Cyber Morning seminar and Guest lectures. Date of the seminar will be added to schedule later.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Every module starts with contact or virtual lesson. Modules include virtual & other individual studies, self studies with videos & written material, online exams, applying assignments and reflections.
Modules 1-4 are followed by Tutoring hour, where teachers answer questions about the module.

All exams & assignments must be done before deadline, not late returns are accepted. Final exam will end the study unit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 credits = 135 h

Sisältö ja sen jaksotus

Framework in the study unit: IT and Cybersecurity Essential Body of Knowledge EBK
Competence based model and compentencie needed to
- protect information
- protect organization against threats caused by humans and social engineering
- protect systems
- Hot topics in information and cyber security

Lisätietoja opiskelijoille

According to the degree regulations (section 18) “students must be present in the first contact session or notify their teacher in charge if they cannot attend. If they fail to notify the teacher of their absence in the first contact session, their enrolment will be rejected. Another student in the queue may be enrolled in the study unit in the place of the absent student.” (Laurea degree regulations) In the case of online studies the lecturer can also specify some other way than participation on an online meeting what is required from the student so that he/she verifies his/her attendance on the study unit (Decision by the vice president, education 7/2019).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

“The evaluation of competence is based on the descriptions of objectives in the curricula and the evaluation criteria provided in the study unit’s implementation plan” (Laurea degree regulations).
In this study unit the assessing of the competences will be done by using the criteria set for requirement level I.

Grade of the of the study unit is based on points from assignments and exams (max 100 points) & points from bonus assignments

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: 50-59 points
2: 60-69 points

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: 70-79
4: 80-89

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: 90-100

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 19.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Degree Programme in Safety, Security and Risk Management (HRA), Laurea Leppävaara
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Vilma Medici
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Veli Sulkava

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA223SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S23, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset periaatteet
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuudelle asetettujen vaatimusten perusteet, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita tieto- ja kyberturvallisuusriskejä
- luoda tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja ohjeet

Toteutustapa

Tämä toteutus on suunniteltu päiväopiskelijoille. Opetus järjestetään lähiopetuksena. Tehtävien ohjaus toteutetaan Zoomissa. Opinnossa on yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, jonne on koottu opintojakson materiaali ja tehtävät. Oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen aikataulun mukaisesti. Tehtävistä annetaan ryhmä- tai henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Opetusmateriaali on osin suomeksi ja osin englanniksi. Opetus ja ohjaus toteutetaan suomeksi. Tehtävät voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi. Tentti on englannin kielellä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetus perustuu pääosin ISO 27000 -standardisarjaan. Laurean opiskelijana pääset perehtymään niihin osoitteessa https://libguides.laurea.fi/turvallisuusala/standardit. Muu aineisto jaetaan Canvasissa.

Lisäksi opintojakson oppimateriaalina on kirja: Mikko Hyppönen "If It's Smart, It's Vulnerable". Kirja on saatavissa myös suomeksi nimellä "Internet".

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa tehtävään nimetty lehtori. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu." Katso lisätietoa opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Osaamisen-n%C3%A4ytt%C3%B6-tradenomi-amk-koulutuksissa(1).aspx.

Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ty%C3%B6n-opinnollistaminen-(TOPI).aspx.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Osa tehtävistä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua Cyber morning -seminaariin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi." "Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojakson työtila julkaistaan Canvasissa viimeistään 9.1.2024.

Opintojakso alkaa 17.1.2024. Kaikki luennot järjestetään lähiopetuksena, eikä luentoja tallenneta.

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan opintojen alkaessa Canvasissa. Tentti järjestetään 7.5.2024. Jos opiskelija on estynyt osallistumasta tenttiin tai saa hylätyn, hänellä on mahdollisuus osallistua uusintatenttiin (yhteensä kolme mahdollisuutta).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa 135 h opiskelijan tekemää työtä. Aika sisältää lähiopetuskerrat, ohjaukset, tehtävät ja aineiston opiskelun omatoimisesti.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään tieto- ja kyberturvallisuuden perusteisiin. Painopiste on asioissa, jotka turvallisuuden ammattilaisen pitää vähintään tietää tieto- ja kyberturvallisuudesta. Opintojakson suorittaminen ei edellytä syvällistä teknistä osaamista tai tietämystä aiheesta. Opintojakson viitekehyksenä toimii ISO 27000 -standardisarja. Opintojakso jakautuu viiteen moduuliin:
- perusteet
- organisaatioon liittyvät hallintakeinot
- henkilöstöön liittyvät hallintakeinot
- fyysiset hallintakeinot
- teknologiset hallintakeinot.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu opintojaksolla 5 paikkaa.

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikki suoritukset on tehtävä hyväksytysti, jotta saa hyväksytyn arvosanan opintojaksosta. Arvosana muodostuu kuudesta arvioitavasta suorituksesta:
- neljä ryhmätehtävää, painoarvo kussakin 10 %
- yksi yksilötehtävä, painoarvo 10 %
- tentti, painoarvo 50 %.

Tehtävät arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa määräpäivästä, kuitenkin siten, että opinnon kokonaisarvosana annetaan viimeistään kolme viikkoa viimeisen määräpäivän jälkeen.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Plagioinnintunnistukseen käytetään Turnitin-järjestelmää.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä, jotka on esitetty eri arvosanatasoilla alla.

Hylätty (0)

Ei täytä tyydyttävän tason kriteereitä tai jokin tehtävä on palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

10.01.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Vilma Medici
 • Veli Sulkava
Vastuuopettaja

Vilma Medici

Ryhmät
 • HTA223SAM
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuotototeutus, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset periaatteet
- määrittää tieto- ja kyberturvallisuudelle asetettujen vaatimusten perusteet, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita tieto- ja kyberturvallisuusriskejä
- luoda tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja ohjeet

Toteutustapa

Tämä toteutus on suunniteltu monimuoto-opiskelijoille. Opinnolla on aikataulutettua lähiopetusta (aloitus- ja lopetuskerta) sekä itsenäistä verkko-opetusta. Opinnon tehtävien ohjausta järjestetään etänä Zoomissa. Opinnossa on yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, jonne on koottu opintojakson materiaali, tehtävät ja tärkeät päivämäärät. Oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen aikataulun mukaisesti. Tehtävistä annetaan ryhmä- tai henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Opetusmateriaali on osin suomeksi ja osin englanniksi. Opetus ja ohjaus toteutetaan suomeksi, mutta verkko-opetus on englanniksi. Tehtävät voi tehdä joko suomeksi tai englanniksi. Tentti on englannin kielellä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetus perustuu pääosin ISO 27000 -standardisarjaan. Laurean opiskelijana pääset perehtymään niihin osoitteessa https://libguides.laurea.fi/turvallisuusala/standardit. Muu aineisto jaetaan Canvasissa.

Lisäksi opintojakson oppimateriaalina on kirja: Mikko Hyppönen "If It's Smart, It's Vulnerable". Kirja on saatavissa myös suomeksi nimellä "Internet"

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa tehtävään nimetty lehtori. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu." Katso lisätietoa opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Osaamisen-n%C3%A4ytt%C3%B6-tradenomi-amk-koulutuksissa(1).aspx.

Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ty%C3%B6n-opinnollistaminen-(TOPI).aspx.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Osa tehtävistä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua Cyber morning -seminaariin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi." "Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojakson työtila julkaistaan Canvasissa viimeistään 9.1.2024.

Opintojakso alkaa 10.1.2024. Aloitusluentokerta (10.1.2024) ja lopetusluentokerta (16.5.2024) järjestetään lähiopetuksena eikä näitä luentokertoja tallenneta. Kolme muuta luentokertaa ovat opiskelijoiden itsenäisesti katsottavissa. Toteutuksen tärkeät päivämäärät on koottu opiskelijoille näkyviin Canvasiin.

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan opintojen alkaessa Canvasissa. Tentti järjestetään 7.5.2024. Jos opiskelija on estynyt osallistumasta tenttiin tai saa hylätyn, hänellä on mahdollisuus osallistua uusintatenttiin (yhteensä kolme mahdollisuutta).

Kansainvälisyys toteutuksella

Tällä opintojaksolla ei ole KV-toimintaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa 135 h opiskelijan tekemää työtä. Aika sisältää lähiopetuskerrat, ohjaukset, tehtävät ja aineiston opiskelun omatoimisesti.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään tieto- ja kyberturvallisuuden perusteisiin. Painopiste on asioissa, jotka turvallisuuden ammattilaisen pitää vähintään tietää tieto- ja kyberturvallisuudesta. Opintojakson suorittaminen ei edellytä syvällistä teknistä osaamista tai tietämystä aiheesta. Opintojakson viitekehyksenä toimii ISO 27000 -standardisarja. Opintojakso jakautuu viiteen moduuliin:
- perusteet
- organisaatioon liittyvät hallintakeinot
- henkilöstöön liittyvät hallintakeinot
- fyysiset hallintakeinot
- teknologiset hallintakeinot.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikki suoritukset on tehtävä hyväksytysti, jotta saa hyväksytyn arvosanan opintojaksosta. Arvosana muodostuu kuudesta arvioitavasta suorituksesta:
- neljä ryhmätehtävää, painoarvo kussakin 10 %
- yksi yksilötehtävä, painoarvo 10 %
- tentti, painoarvo 50 %.

Tehtävät arvioidaan viimeistään neljän viikon kuluessa määräpäivästä, kuitenkin siten, että opinnon kokonaisarvosana annetaan viimeistään kolme viikkoa viimeisen määräpäivän jälkeen.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Plagioinnintunnistukseen käytetään Turnitin-järjestelmää.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä, jotka on esitetty eri arvosanatasoilla alla.

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Opintojakso arvioidaan hylätyksi jos jokin tehtävistä jää palauttamatta, jokin tehtävistä hylätään tai arvosanan 1 kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Juha Putkonen
Vastuuopettaja

Juha Putkonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • HTA222SN
  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S22, Leppävaara
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja on ensisijaisesti tarkoitettu ryhmälle
HTA222SN. Opintojakso on ydinosaamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

12.09.2023 klo 12.30- 15.00 Lka 245 Aloitus, nimenhuuto, johdatus aiheeseen
20.09.2023 klo 12.30- 15.00 Lka 245
27.09.2023 klo 12.30- 15.00 Tuomo
04.10.2023 klo 12.30- 15.00 Tuomo
11.10.2023 klo 12.30- 15.00 206 L
18.10.2023 klo 12.30- 15.00 Tuomo/Zoom Esitykset
25.10.2023 klo 12.30- 15.00 Lka 245/Zoom Esitykset

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 18.06.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Anne Turunen
 • Laura Salmi
Vastuuopettaja

Laura Salmi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä työskentelynä, jonka tueksi pidetään joka toinen viikko Zoom-tukitapaaminen. Tapaamisissa voi esittää kysymyksiä, pyytää apua tehtäviin, tms. Osallistuminen tapaamisiin on vapaaehtoista. Kaikki tarvittava materiaali on saatavissa opintojakson Canvas-työtilassa.

Opintojakson suoritus koostuu kuudesta tehtävästä. Osan tehtävistä voi tehdä 2-4 hengen ryhmässä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään sekä itse tuotettua verkkomateriaalia että kirjallisuutta tukena. Valikoima suositeltua kirjallisuutta julkaistaan opintojakson Canvas-työtilassa, mutta osallistujat voivat itse valita käyttämänsä kirjallisuuden. Joihinkin opintojakson tehtäviin sisältyy tiedonhakua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson Canvas-työtila aukeaa syyskuun alussa. 7.9. on opintojakson esittely Zoomissa. Tämän jälkeen on Zoom-tukitapaaminen joka toinen viikko alkaen 14.9. Viimeinen tapaaminen on 23.11. Tehtävien palautukset ovat kahden viikon välein. Ensimmäisen tehtävän palautus on 17.9.

Tarkempi aikataulu sekä tehtävien palautuspäivät löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävien teko 6 x 12 h = 72 h
Materiaalien, nauhoitteiden ym. läpikäynti ja itsenäinen opiskelu 60 h
Opintojakson tapaamisiin osallistuminen 7 x 1h = 7 h

Sisältö ja sen jaksotus

Aihepiirit:
Kriittinen lähteiden käyttö ja tiedonhaku
Oman alan tutkimus
Käytetyimmät tiedonkeruun menetelmät, mm. haastattelut, kyselyt, benchmarking, havainnointi
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi
Tutkimusetiikka
Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson suoritus koostuu tehtävistä, jotka pisteytetään. Yksittäisen tehtävän arvo on 15-20 pistettä. Läpipääsy vaatii vähintään 40 pistettä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 08.06.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Riikka Harju
 • Kaarina Murtola
Vastuuopettaja

Kaarina Murtola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy verkko-opetusta ja -ohjausta aikataulun mukaisesti. Opintojakson tehtävä tehdään ryhmätyönä. Tentti on yksilösuoritus.

Webinaareissa käytetään Zoom-verkkokokoustyökalua. Canvas-työtila avautuu avausluennon yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Otteita lähdemateriaalista:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ma 04.09.2023 klo 16.00 - 18.00 Aloituswebinaari (läsnäolovelvoitteinen)
Ma 04.12.2023 klo 16.00 - 18.00 Seminaari (läsnäolovelvoitteinen)

Verkkotentin aikataulu:
Ma 13.11.2023 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa
Uusinnat: 27.11.2023 ja 11.12.2023 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Laadullinen ja määrällinen tutkimus:
- Tiedonhaku ja tietoperusta
- Aineistonkeruu
- Aineiston analyysi
- Kehittämismenetelmät
- Kirjallisuuskatsaus
- Tutkimusetiikka
- Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimusviestintä:
Tutkimus- ja kehittämistyö viestintäprosessina
- raportointi, seminaariesitykset, opponointi ja tulosten julkistaminen
Tutkimus- ja kehittämistyö tekstilajina
Lähdekritiikki ja tutkimusetiikka
Tutkimusartikkelit lähteenä
Lähdemerkinnät
- lähdeviitteet ja lähdeluettelo
Tutkimustekstin tyyli ja kieli
- oma ääni tutkimustekstissä, metateksti ja argumentointi
- referointi ja referoiva kieli

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan seuraavasti:
Tutkimusraportti ryhmätyönä (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista ja
verkkotentti (asteikolla H-5) 50 % kokonaisarvioinnista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Jyri Rajamäki
Vastuuopettaja

Jyri Rajamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

- Virtuaaliopinnot, säännöllinen virtuaalinen oppiminen ja tehtävät
- Pakollisia tehtäviä ei ole ja opiskelija vastaa itse opinnoistaan
- Moduulipohjainen tarjonta selkeällä aikataululla
- Tavoitteena on valmistaa opiskelija opinnäytetyöprosessiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Ei ennalta määriteltyä oppimateriaalia
- Oppimateriaali julkaistaan jokaisessa moduulissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkintomääräysten mukaan"kaikilla opiskelijoilla on oikeus osoittaa pätevyytensä. Aiemman osaamisen tunnustamisen ja akkreditoinnin aloittavat opiskelijat itse. Pätevyyden tunnustaa ja akkreditoi moduulista tai opintoyksiköstä vastaava opettaja tai muu ammattikorkeakoulun yksikön johtajan määräämä henkilö. Arviointi suoritetaan samoilla kriteereillä ja arvosana-asteikolla kuin vastaavalle opintojaksolle. Lisätietoa opiskelijoiden intranetistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

- Opintojakso alkaa viikolla 40
- Opintojakso päättyy viikolla 51
- Tarkempi aikataulu julkaistaan opintojakson alussa
- HUOMAA: Aikatauluihin voi tulla muutoksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 5 op / 137,5 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

- Moduuli-0: Johdatus opintojaksoon (viikko 40)
- Moduuli-1: Tutkimuksen ja kehityksen merkitys (viikot 41-42)
- Moduuli-2: Tutkimus- ja kehitysaihe (viikot 43-44)
- Moduuli-3: Tutkimus- ja kehitysstrategiat (viikot 45-46)
- Moduuli-4: Tutkimus- ja kehitysmenetelmät (viikot 47-48)
- Moduuli-5: Tutkimus- ja kehitysetiikka (viikot 49)
- Moduuli-6: Päätelmät ja tutkimus- ja kehityssuunnitelma (viikot 50-51)

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Oppilaat keräävät pisteitä eri oppimistehtävistä
- Tehtävät: esseitä, monivalintakysymyksiä, harjoituksia
- Tehtävät sisältävät tarkat arviointikriteerit

Tässä opintojaksossa osaamisen arviointi suoritetaan vaatimustasolle II asetettujen kriteerien mukaisesti.

AMMATILLINEN TIETOPOHTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Saavuttaakseen luokan 5 opiskelijan on kyettävä
- analysoida hankittua tietoa, tehdä johtopäätöksiä ja yhdistää teoreettista tietoa kokemukselliseen tietoon

Saavuttaakseen luokan 3 opiskelijan on kyettävä
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintansa tieteeseen perustuvalla tiedolla

Saavuttaakseen arvosanan 1 (tai läpäisyn) opiskelijan on kyettävä
- käyttää johdonmukaisesti ammatillisia käsitteitä ja osoittaa tuntevansa tietopohjan
- raportoida ja kommunikoida ammattimaisesti

AMMATILLINEN KÄYTÄNNÖN JA TYÖPAIKAN KEHITTÄMINEN

Saavuttaakseen luokan 5 opiskelijan on kyettävä
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean soveltuvuutta muihin yhteyksiin sekä niiden vaikutusta
- ennakoida asiakkaiden ja/tai yhteistyökumppaneiden tarpeita

Saavuttaakseen luokan 3 opiskelijan on kyettävä
- ehdottaa luovia ratkaisuja työssä
- edistää ammatillista yhteistyötä ja vahvistaa asiakas- ja kumppanisuhteita

Saavuttaakseen arvosanan 1 (tai läpäisyn) opiskelijan on kyettävä
- toimia itsenäisesti ottaen huomioon toimintaympäristön
- ottaa vastuu vuorovaikutuksesta asiakkaiden ja/tai yhteistyökumppaneiden kanssa ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAITOA, JOHTAMISTA JA VASTUUTA

Saavuttaakseen luokan 5 opiskelijan on kyettävä
- arvioida ja kehittää tiimin yrittäjähenkistä ja vastuullista työotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia ja suunnitella henkilökohtaista kehitystään ja tiimin kehitystä

Saavuttaakseen luokan 3 opiskelijan on kyettävä
- Toimia tavalla, joka edistää tiimin yrittäjyyttä ja vastuullisuutta
- kuvailee osaamisensa kehittymistä suhteessa oppimistuloksiin

Saavuttaakseen arvosanan 1 (tai läpäisyn) opiskelijan on kyettävä
- kuvailla toimintansa merkitystä onnistuneen yhteistyön kannalta
- kuvaamaan osaamistaan suhteessa oppimistuloksiin

Kaikilta Laurean henkilökunnalta ja opiskelijoilta edellytetään hyviä tieteellisiä käytäntöjä, joihin kuuluu asianmukainen referointi. Tutustu käytäntöihin ja kysy tarvittaessa lisätietoja. Kaikki opiskelutehtävät tulee tehdä itsenäisenä työnä, ellei toisin määrätä. Urkundia käytetään, kun tehtävät tarkistetaan.

Hylätty (0)

0-49 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

50-69 pistettä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

70-89 pistettä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

yli 90 pistettä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö C

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

80 - 120

Koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
 • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
 • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila
 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDY2), Laurea Yhteinen
 • Liiketalouden koulutus, projektijohtaminen (HLBV), Laurea yhteinen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen
Opettaja
 • Riikka Harju
 • Kaarina Murtola
Vastuuopettaja

Riikka Harju

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Opintototeutukseen sisältyy verkko-opetusta ja -ohjausta aikataulun mukaisesti. Opintojakson tehtävä tehdään ryhmätyönä. Tentti on yksilösuoritus.

Webinaareissa käytetään Zoom-verkkokokoustyökalua. Canvas-työtila avautuu avausluennon yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintototeutuksella käytettävät materiaalit löytyvät Canvas-työtilasta.

Otteita lähdemateriaalista:
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi painos. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3. - 4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Puusa, A. & Juuti, P. (toim.) 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Valli, R. 2015: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Vilkka, H. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ma 22.01.2024 klo 15.00 - 17.00 Aloituswebinaari (läsnäolovelvoitteinen)
Ma 08.04.2024 klo 15.00 - 17.00 Seminaari (läsnäolovelvoitteinen)

Verkkotentin aikataulu:
Ma 18.3.2024 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa
Uusinnat: 15.4.2024 ja 6.5.2024 klo 8.00 - 23.59 Canvas-työtilassa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan va