Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K24, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NYA324KJ)
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K23, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NYA323KJ)
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K22, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NYA322KJ)
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K21, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NYA321KJ)
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K20, Leppävaara
Opetussuunnitelman tunnus
(NYA320KJ)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Pasi Hario
Vastuuopettaja

Pasi Hario

Ryhmät
 • NYA324KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa tulevaisuuksien- ja teknologiaennakoinnin lähtökohdat, erityispiirteet ja ennakoinnin prosessin toimintaympäristön monitoroinnista strategiseen päätöksentekoon
- arvioida tulevaisuustietoa ja soveltaa ennakoinnin menetelmiä tulevaisuuden digitaalisten palveluiden kehittämisessä
- hyödyntää kotimaista ja kansainvälistä tulevaisuus- ja teknologiaennakointitietoa sekä soveltaa sitä palvelukehittämisen ja strategisen suunnittelun tukena

Toteutustapa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- hahmottaa tulevaisuuksientutkimuksen ja teknologiaennakoinnin lähtökohdat, erityispiirteet ja ennakoinnin prosessin
- soveltaa tulevaisuuksientutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä palveluliiketoiminnan ja tulevaisuuden digitaalisten palveluiden kehittämisessä
- hyödyntää kotimaista ja kansainvälistä tulevaisuuksientutkimuksen ja teknologianennakoinnin tietoa sekä soveltaa ja arvioida sitä digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja strategisen suunnittelun tukena


Opintojakso toteutetaan kolmena luento- ja työpajapäivänä sekä lähipäivien välissä ryhmätyöskentelynä. Lisäksi opintoihin kuuluu ennakkotehtävä sekä omaan työhön tai opinnäytetyöhön liittyvä kehittämistehtävä, joka noudattaa luentojen rytmitystä.

Aika ja paikka

13.1.2024 0830 -1700 Leppävaarassa, luokka xxx
10.2.2024 0830 -1700 Leppävaara, luokka xxx
7.3.2024 0900-1700 Leppävaara, luokka xxx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ja kirjallisuus julkaistaan luentopäivinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintokokonaisuuden kurssitehtävät nojaavat lähipäivinä opetettaviin tekniikoihin ja siellä tehtyihin ryhmätöihin. Täten osallistuminen lähipäiviin sekä mahdollisuus työskentelyyn pienryhmissä lähipäivien välissä on välttämätöntä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson tehtävät liittyvät opiskelijan menneeseen tai nykyiseen työtehtävään sekä Laurean TKI-hankkeisiin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Osallistuminen lähipäiviin ja ryhmätöiden teko välipäivien välillä on välttämätöntä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käsitellään englannin- ja suomenkielistä kirjallisuutta ja materiaalia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op., mikä tarkoittaa noin 135 tuntia työtä per opiskelija.
Aktiivinen osallistuminen (3 lähipäivää): 1 op.
Itsenäinen opiskelu/ ryhmätehtävät; Ennakkotehtävät ja oppimistehtävät: 4 op.

Sisältö ja sen jaksotus

Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia, jopa todennäköisiä!

1. Ensimmäinen lähipäivä

Opintojakson esittely (Pasi Hario, Laurea)

Mitä tulevaisuuksista voidaan tietää? (Pasi Hario, Laurea)
-tulevaisuuksista tietäminen, tulevaisuustiedon luonne, tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Työpajatyöskentelyä

2. Toinen lähipäivä

Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin työkalut ja työpajatyöskentely digitaalisia palveluita luotaessa (Pasi Hario, Laurea)

Tutkijan puheenvuoro: Teknologiaennakointi, teknologia muutosajurina ja teknologisen ennakoinnin etiikka

Työpajatyöskentelyä

3. Kolmas lähipäivä

Kehittäjän puheenvuoro: Digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi

Ennakoinnin ryhmätöiden esittely ja sparraus (ryhmät)

Kertaus opintojaksosta (Pasi Hario, Laurea)

Palautteen keruu opintojaksosta (Pasi Hario, Laurea)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on ensisijaisesti kohdennettu Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -tutkinto-opiskelijoille. Siksi ko. kohderyhmälle on varattu kaikki opiskelijapaikat. Opintojaksolle on mahdollista päästä kyseisen opintojakson aikaisempien vuosikurssien opiskelijoiden, joilta vielä puuttuu kyseinen suoritus. Muut osallistujat käsitellään tapauskohtaisesti. Tarvittaessa ota yhteys vastuuopettajaan: pasi.hario@laurea.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tehtävien suorittamisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opintojakso on suoritettu toteutussuunnitelman mukaisesti ja erityisesti tehtävät ovat tehtävänannon mukaisesti suoritettu.
Opintojakso arvioidaan asteikolla: 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) kerättyjen pisteiden mukaisesti. Arvioinnista tarkemmin oppimisympäristö Optimassa.
Opintojaksolla ei ole koetta/ tenttiä.


YAMK opintojakson Arviointikriteerit:
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei osallistu kontaktiopetukseen, suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Otto Mäkelä
 • Jyri Rajamäki
Vastuuopettaja

Otto Mäkelä

Ryhmät
 • NYA323KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- analysoida, suunnitella ja kehittää liiketoimintamalleja
- ymmärtää dynaamisten kyvykkyyksien merkityksen johtamisen, suorituskyvyn ja organisaation selviytymisen kannalta
- ymmärtää ja soveltaa resilienssiajattelua (mm. kyberturvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus) digitaalisten palvelujen
kontekstissa

Toteutustapa

Opintojakso sisältää kolme opetuspäivää: 8.9., 7.10. ja 2.11.2023 klo 9 - 16.30. Opetuspäivien välillä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja saavat tarvittaessa ohjausta opettajilta. Tehtäviä tehdään sekä yksilöllisesti että pienryhmissä.

Aika ja paikka

8.9., 7.10. ja 2.11.2023 klo 9 - 16.30 Leppävaaran kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Bland, J.D. & Osterwalder, A. 2020. Testing business ideas. New Jersey: Wiley.
• Blank, S. 2013. Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, May.
• Gassman, O., Frankenberger, K. & Choudury, M. 2020. The business model navigator. 2. ed. Harlow: Pearson Education Limited. (tai alkuperäispainos Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. 2014. The business model navigator. Harlow: Pearson Education Limited.)
• Kaplan, S. 2011. Business models aren’t just for business. Harvard Business Review 11.
• Ojasalo, J. & Ojasalo, K. 2018. Service logic business model canvas. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship 20(1), 70–98.
• Teece, D. 2018. Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning, 50, pp. 40-49.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Ole tarvittaessa yhteydessä opintojakson vastuopettajaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson kehittämistehtävän toimeksiantaja on työelämän yhteistyökumppani.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla hyödynnetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärän jakautuminen:
5 opintopistettä = 135 tuntia (1 op = 27 työtuntia)
• Lähiopetus = 21 tuntia
• Esitehtävä = 6 tuntia
• Oppimispäiväkirja = 60 tuntia
• Casetehtävä = 48 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija osaa:
- analysoida, suunnitella ja kehittää liiketoimintamalleja
- ymmärtää dynaamisten kyvykkyyksien merkityksen johtamisen, suorituskyvyn ja organisaation selviytymisen kannalta
- ymmärtää ja soveltaa resilienssiajattelua (mm. kyberturvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus) digitaalisten palvelujen
kontekstissa

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)”

Opintojakso on tarkoitettu vain Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksen YAMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

99 % Lähiopetus, 1 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Jani Merikivi
 • Sami Kauppinen
 • Päivi Tossavainen
 • Otto Mäkelä
 • Anna Salmi
 • Satu Luojus
 • Jyri Rajamäki
Vastuuopettaja

Satu Luojus

Ryhmät
 • NYA324KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

9 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Sami Kauppinen
 • Satu Luojus
 • Anna Salmi
Vastuuopettaja

Satu Luojus

Ryhmät
 • NYA324KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa palvelulogiikan periaatteita palveluliiketoiminnan ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
- johtaa palvelumuotoiluprojekteja ja arvioida niiden tuloksia digitaalisten palvelujen ja palveluekosysteemien kehittämisessä
- ymmärtää suunnittelun kommunikatiivisen ja kokeellisen luonteen
- ohjata ja analysoida yhteistä tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen prosessissa
- huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Toteutustapa

Opintojakson suoritttuaan opiskelija osaa:
• soveltaa palvelulogiikan periaatteita palveluliiketoiminnan ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
• johtaa palvelumuotoiluprojekteja ja arvioida niiden tuloksia digitaalisten palvelujen ja palveluekosysteemien kehittämi- sessä
• ymmärtää suunnittelun kommunikatiivisen ja kokeellisen luonteen
• ohjata ja analysoida yhteistä tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen prosessissa
• huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset digitaalis- ten palvelujen kehittämisessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali koostuu opintojakson alussa tarkemmin määritellystä kirjallisuudesta,
opiskelijan itse hankkimasta aineistosta sekä muusta opintojaksolla myöhemmin ilmoitetusta aineistosta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaan kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen.
Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa
ja tunnustaa opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan
nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin
opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson kehittämistehtävän toimeksiantaja on työelämän yhteistyökumppani.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opetuspäivät 12.1.2024, 8.2.2024, 8.3.2024, 6.4.2024 ja 2.5.2024 (klo 9 - 16.30)

Tärkeät päivämäärät tarkemmin Canvas-oppimisympäristössä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 op, joka edellyttää keskimäärin 270 tunnin työmäärää / opiskelija.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritttuaan opiskelija osaa:
• soveltaa palvelulogiikan periaatteita palveluliiketoiminnan ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä
• johtaa palvelumuotoiluprojekteja ja arvioida niiden tuloksia digitaalisten palvelujen ja palveluekosysteemien kehittämi- sessä
• ymmärtää suunnittelun kommunikatiivisen ja kokeellisen luonteen
• ohjata ja analysoida yhteistä tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen prosessissa
• huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset digitaalis- ten palvelujen kehittämisessä

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan on oltava ensimmäisellä opetuskerralla läsnä tai ilmoitettava
poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan
opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean
tutkintosääntö.)

Opintojakso on tarkoitettu vain YAMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla
ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö). Opintojakson toteutussuunnitelma kuvataan Canvas-oppimisympäristössä.

Hylätty (0)

Opetusuunnitelmassa määritellyt tavoitteet eivät toteudu tai opintosuoritukset eivät täytä arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että
kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri
alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä
tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta
tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Pasi Hario
 • Päivi Tossavainen
Vastuuopettaja

Päivi Tossavainen

Ryhmät
 • NYA324KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa ja syntetisoida palveluajattelun eri näkökulmia organisaation strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä sekä arvioida niiden strategisia vaikutuksia liiketoimintaan ja kilpailukykyyn.
- suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation valmiuksia strategiseen uudistumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
- tunnistaa organisaation digitaalisen kehittämisen keskeiset tavoitteet ja toimijat sekä kehittää organisaation digitaalista strategiaa ja sen jalkauttamista.
- arvioida liiketoiminnan strategisen uudistumisen ajureita ja oman organisaation digitaalisen transformaatiota.
- soveltaa ja arvioida skenaarioajattelua strategisen uudistumisen välineenä

Toteutustapa

Strategisen uudistumisen johtaminen on yksi organisaatioiden elinkaaren keskeisiä toimia. Opintajaksolla tarkastellaan palveluajattelun näkökulmasta strategista johtamista ja kehittämistä sekä arvioidaan vaikutuksia liiketoimintaan ja kilpailukykyyn. Analysoidaan organisaation valmiuksia strategiseen uudistumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Oppiminen perustuu yhteisöoppimiseen, vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Opintojakso koostuu kolmesta lähipäivästä ja oppiminen toteutuu työskentelemällä yhteistoiminnallisesti Laurean oppimisympäristössä. Opintojaksolle on ennakkotehtäviä, jotka tulee suorittaa ennen 1. lähipäivää. Muutokset toteutussuunnitelmaan ovat mahdollisia. Kurssia koskeva informaatio päivitetään ainoastaan oppimisympäristö Canvaksessa.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojaksosta osa tai kokonaan aikaisemman hankitun osaamisen mukaisesti; ota yhteys vastuuopettajaan hyvissä ajoin.
Lähipäivien poissaoloa ei voi korvata lisätehtävillä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Laurean LbD -pedagoginen malli toteutuu opintojaksolla eli työelämäyhteistyö ja/tai TKI toteutuu aidossa työelämässä opiskelijan työorganisaatiossa. Mikäli työorganisaatio puuttuu, suorittaa opiskelija tehtävän Laurea-ammattikorkeakouluun (Laurean strategia 2030) tai valitsemaan ja sopimaansa Laurean TKI- hankkeeseen (mikäli se on mahdollista).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opetus on lähipäiviin perustuva, jolloin lähipäiville osallistuminen on välttämätöntä.
Lähipäivät ovat vuonna 2024: 9.3., 5.4. ja 3.5.

Kansainvälisyys toteutuksella

Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. Opiskelijoiden työelämäorganisaatioiden kansainvälisyys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op., mikä tarkoittaa noin 130hrs työtä/ opiskelija.
Aktiivinen osallistuminen (3 lähipäivää, 24 h): 1 op.
Itsenäinen opiskelu/ ryhmätehtävät; Ennakkotehtävät ja oppimistehtävät: 4 op.

Sisältö ja sen jaksotus

Johdatus strategian käsitteistöön ja strategiseen johtamiseen, strateginen uusiutuminen; digitaalinen uudistuminen strategisena päätöksenä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Opintojakso on ensisijaisesti kohdennettu 'Tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehittämisen koulutusohjelma, Yamk', ja on ydinopintojakso. Siksi ko. kohderyhmälle on varattu kaikki opiskelijapaikat. Opintojaksolle on mahdollista päästä sellaiset opiskelijat aikaisemmista ko. koulutusohjelman kohdennetuista toteutuksista, joilta suoritus puuttuu. Ota yhteys vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on erilaisia oppimistehtäviä. Opintojakso tehtävineen on rakennettu YAMK tason (EQF7/ NQF7) mukaisesti ja suoritusta arvioidaan koko opintojakson ajalta. Osa oppimistehtävistä tapahtuu lähipäivinä.
Opintojakso arvioidaan tehtävien suorittamisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opintojakso on suoritettu toteutussuunnitelman mukaisesti ja erityisesti oppimistehtävät ovat tehtävänannon mukaisesti suoritettu.
Opintojakso arvioidaan asteikolla: 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) kerättyjen pisteiden mukaisesti. Arvioinnista tarkemmin oppimisympäristössä.
Opintojaksolla ei ole koetta/ tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa toteussuunnitelman mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
Tietoperusta: hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. Ja käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu: ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen: tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä: viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
Tietoperusta: hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.
Ja käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu: ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen: luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä: viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta: luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu): ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen: tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa
Viestintä: viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Opettaja
 • Jani Merikivi
 • Satu Luojus
Vastuuopettaja

Satu Luojus

Ryhmät
 • NYA324KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K24, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tietojohtamisen keskeiset sisällöt ja käsitteet
- eritellä tiedon tuottamisen tasot ja niiden merkityksen johtamisessa
- tunnistaa aineettoman pääoman sisällöt ja merkityksen johtamisessa
- tiedonhallinnan prosessimalleja ja niiden merkityksen organisaatioiden toiminnan kehittämisessä
- soveltaa tietojohtamista arvonluonnissa
- ymmärtää tietojohtamisen roolin mittaamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa
- ymmärtää tietojärjestelmien ja tietohallinnon merkityksen organisaatioiden johtamisessa
- toteuttaa työelämälähtöisen tietojohtamisen projektin ja arvioida sen toteutumista ja hyötyjä organisaatiolle

Toteutustapa

Itsenäinen ja joustava verkkototeutus

Suoritustapa tarjotaa opiskelijalle mahdollisuuden aikaan, paikkaan tai tiettyyn ryhmään sitomattomaan opiskeluun. Opintojakso edellyttää opiskelijalta vahvaa itseohjautuvuutta. Opiskelija suorittaa opintojakson ensisijaisesti itsenäisesti, ilman opettajan tai ryhmän tukea ja itse päättämässään aikataulussa. Edellytyksenä kuitenkin on, että opiskelija esimerkiksi hankkii itse keskustelu- tai palautekumppaneita.

Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti ja joustavasti 1.3 – 15.9.2024 välisenä aikana.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali koostuu opintojakson alussa tarkemmin määritellystä kirjallisuudesta,
opiskelijan itse hankkimasta aineistosta sekä muusta opintojaksolla myöhemmin ilmoitetusta aineistosta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen.
Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa
ja tunnustaa opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan
nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin
opintojaksolla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla noudatetaan Laurean pedagogisista LbD-toimintamallia.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen tärkeät päivämäärät on kuvattu Canvas-oppimisympäristössä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka edellyttää keskimäärin 135 tunnin työmäärää / opiskelija.

Sisältö ja sen jaksotus

Toteutustapa ja sen jaksotus on kuvattu Canvas-oppimisympäristössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on erilaisia oppimistehtäviä. Opintojakso tehtävineen on rakennettu YAMK tason (EQF7/
NQF7) mukaisesti ja suoritusta arvioidaan koko opintojakson ajalta.

Opintojakson arviointi perustuu tehtävien suorittamisen, itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Hyväksytty
suoritus edellyttää, että opintojakso on suoritettu toteutussuunnitelman mukaisesti ja kaikki oppimistehtävät ovat
suoritettu tehtävänannon mukaisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla: 0 (hylätty) – 5 (kiitettävä).

Hylätty (0)

Opetusuunnitelmassa määritellyt tavoitteet eivät toteudu tai opintosuoritukset eivät täytä arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että
kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri
alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä
tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta
tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)