Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV224KJ)
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K23, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV223KJ)
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K22, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV222KJ)
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K21, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV221KJ)
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K20, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV220KJ)
Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

02.02.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
Vastuuopettaja

Hannu Tikkanen

Ryhmät
 • HYV224KJ
  Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa liiketoimintamalleja, kumppanuuksia, verkkoja ja verkostoja muokkaavat muutosvoimat, haasteet ja mahdollisuudet
- tukea organisaatioita liiketoimintamalleihin ja kumppanuuksiin liittyvissä muutosprosesseissa
- hakea ja omaksua kumppanuuksiin ja liiketoimintamalleihin liittyvä kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä ja liiketoiminnan arjen prosessien tukena

Toteutustapa

Opintojakso on monimuotototeutus, joka koostuu lähiopetuksesta Tikkurilan kampuksella sekä itsenäisesti ja ryhmässä suoritettavista tehtävistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämän soveltava tehtävä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen lähipäivät ovat 17.2., 13.4. ja 17.5.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä (17.2.) tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Mikäli opiskelija on estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla käytetään osittain englanninkielistä lähdeaineistoa ja kansainvälistä akateemista kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus, 5op. vastaa laskennallisesti n. 135 tuntia työtä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu yksilötehtäviin sekä ryhmätyöhön.

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
 • Minna Pura
Vastuuopettaja

Hannu Tikkanen

Ryhmät
 • HYV224KJ
  Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- osallistaa asiakkaat liiketoiminnan kehittämiseen
- havainnoida, tutkia ja analysoida asiakaskokemuksesta ja kuluttajan käyttäytymisestä saatavaa tietoa
- hakea ja omaksua kuluttajakäyttäytymiseen liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja soveltaa sitä liiketoiminnan kehittämisessä ja kuluttajakäyttäytymisen hallinnassa

Toteutustapa

Opintojakso on monimuotototeutus, joka koostuu lähiopetuksesta Tikkurilan kampuksella sekä itsenäisesti ja ryhmässä suoritettavista tehtävistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuuslista julkaistaan toteutuksen Canvas-työtilassa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät:
16.2.
14.3.
11.4.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnon suoritukseen sisältyy opinnon alaan liittyvää kansainvälistä kirjallisuutta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista arvioidaan yksilöllisten ja ryhmässä suoritettavien tehtävien perusteella. Opintojakson voi sisältyä ohjaajan arvioinnin lisäksi itsearviointia ja vertaisarviointia.

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

99 % Lähiopetus, 1 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Susanna Kivelä
 • YAMK Virtuaali
 • Minna Pura
Vastuuopettaja

Susanna Kivelä

Ryhmät
 • HYV224KJ
  Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla tutkimus tai kehittämishanke, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Kehittämistehtävän luonteinen opinnäytetyö voi olla uusi tai entistä parempi työtapa, tuote, menetelmä, tapahtuma tai taiteellinen työ. Opinnäytetyö saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Pasi Hario
 • Minna Pura
Vastuuopettaja

Minna Pura

Ryhmät
 • HYV224KJ
  Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tukea organisaatiota toimintaympäristön monitoroinnissa
- tulkita ja kommunikoida monitorointitietoa
- kytkeä monitoroinnin osaksi organisaation oppimista
- hyödyntää monitoroinnin tukena tulevaisuuden ennakoinnin työkaluja
- hakea ja omaksua kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tulevaisuustietoa ja soveltaa sitä tulevaisuustiedon tunnistamisen tukena

Toteutustapa

Luennot, workshoptyöskentely, toimintaympäristön monitorointi ja kirjallinen raportti

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvas-oppimisympäristössä ja lähipäivien aikana esitetty kirjallisuus

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähipäivät Tikkurilan Laureassa 20.1.2024 & 15.2.2024 ja 15.3.2024

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso rakentuu kolmesta lähipäivästä, yksilötyönä tehtävistä ennakko- ja reflektoimistehtävistä sekä ryhmätyönä tehtävästä kehittämistehtävästä.

1. Lähipäivä: Toimintaympäristön monitorointi
- Tulevaisuudesta tietäminen
- Monitorointi ja datan luomittelu osana ennakointia

2. Lähipäivä: Monitorointidatan analysointi
- Monitorointiaineiston analysointi ja tulkinta
- Analysointityökalujen soveltamista
- Case esimerkkejä eri tyyppisistä ennakointiprojekteista

3. Lähipäivä: Esitykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetuspäiviin ja workshoptyöskentelyyn osallistuminen sekä tuotosten raportointi ja prosessin reflektointi: Toimintaympäristön monitorointi ensimmäisen ja toisen lähipäivän välissä, monitorointiaineiston tulkinta toisen lähipäivän aikana. Tulosten raportointi ja prosessin reflektointi lähipäivien jälkeen.

Hylätty (0)

Jaksotehtävä ei ole tehtävänannon mukainen tai palautetaan seuraavan toteutuksen alettua

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida opintojakson tavoitteista nousevaa tietoa laaja-alaisesti. Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä
Ongelmanratkaisu: Opiskelija osaa ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
Kehittäminen: Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä: Opiskelija osaa viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tietoperusta: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida opintojakson tavoitteita tukevaa tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu: Opiskelija osaa ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen: Opiskelija osaa luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä: Opiskelija osaa viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta: Opiskelija osaa luoda opintojakson tavoitteista nousevan johdonmukaisen ja omaa ajattelua sisältävän tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu: Opiskelija osaa ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistä eri alojen tietoja.
Kehittäminen: Opiskelija osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä: Opiskelija osaa viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan- että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Tarja Meristö
 • Susanna Kivelä
 • Jukka Laitinen
Vastuuopettaja

Jukka Laitinen

Ryhmät
 • HYV224KJ
  Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää tulevaisuustietoa tulevaisuustyön lähtökohtana ja ymmärtää mitä tulevaisuudesta voidaan tietää ja kuinka tulevaisuustietoa voidaan kerätä
- tuottaa skenaariot tulevaisuuden mahdollisista, todennäköisistä ja toivottavista maailmoista
- kytkeä tulevaisuuden ennakoinnin strategiseen päätöksentekoon
- etsiä ja omaksua kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tulevaisuustietoa ja soveltaa sitä tulevaisuuksien ennakoinnin tukena

Toteutustapa

Luennot, työpajatyöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon tutustuminen ja kirjallinen raportti

Aika ja paikka

Tikkurilan Laurea 15.3 ip; 12.4; 16.5 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus Canvas oppimisrympäristössä

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso on integroitu TKI-hankkeeseen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tikkurilan Laurea 15.3 ip; 12.4; 16.5 2024

Sisältö ja sen jaksotus

Opintokokonaisuuden keskeiset sisältökokonaisuudet ovat:
Mitä tulevaisuudesta voidaan tietää?
-tulevaisuutta koskevan tiedon luonteesta ja tiedonkeruumenetelmistä
Mitkä ovat tulevaisuuden mahdolliset maailmat?
-tulevaisuuden skenaarioista ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien rakentamismenetelmistä
Miten tulevaisuuden ennakointia voidaan hyödyntää päätöksenteossa?
-strategiatyön uudet ulottuvuudet ja työmenetelmät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

TKI-osuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (HYV2), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Susanna Kivelä
Vastuuopettaja

Susanna Kivelä

Ryhmät
 • HYV224KJ
  Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K24, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tukea organisaatiota kohti haluttua tulevaisuutta yhteisen, jaetun vision avulla
- soveltaa visionäärisen johtamisen työkaluja
- etsiä, omaksua ja soveltaa käytännön esimerkkien ja kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden tietoa visionäärisen johtamisen tukena

Toteutustapa

Opintojakson suorittaaksesi sinun tulee:

Osallistua Orientaatiossa olevaan keskusteluun. Keskustelun tavoite on virittäytyä opintojakson teemaan ja koota yhteen ryhmän kokemukset ja näkemykset opintojakson aihealueeseen liittyen. Keskusteluteemat löytyvät Padlet-linkin takaa. Orientaatiotehtävä on pakollinen, mutta sitä ei arvioida. DL 15.3.2024 (Yksilötyö)

Laatia visioon ja visionääriseen johtamiseen liittyvä kirjallisuuskatsaus. Voit hyvin aloittaa kirjallisuuskatsauksen kokoamisen heti opintojakson alettua. DL 15.3.2024 Painoarvo arvosanasta 50 % (Yksilötyö)

Toteuttaa, arvioida ja raportoida aidossa työlämäkontekstissa toteutettu Backcasting- ja tiekarttamenetelmiä soveltava kehittämistehtävä ml. menetelmien kuvaus kirjallisuuteen viitaten. Soveltavan osan DL 15.5.2024 Painoarvo arvosanasta 40 % (Yksilötyö)

Tutustua osana lukupiiriä visionääristen johtajien "mielenmaisemaan". Lukupiirissä ryhmän jäsenet tutustuvat eri visionäärisen johtajan elämäkertoihin ja kokoavat ryhmän sisällä yhteisen analyysin elämäkerroista. DL 15.5.2024 Painoarvo arvosanasta 10 % (Ryhmätyö)


Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on opetusta ja ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetuksen tallenne on katsottavissa itselle sopivana ajankohtana. Opinnossa on ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Aika ja paikka

[Kenttä ei ole Laureassa käytössä]

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• • Hiltunen, E 2010 Weak Signals in Organizational Futures Learning.
• Hines, A. & Bishop, P. 2006 Thinking about the Future, Guidelines for Strategic Foresight
• Holstius, K. & Malaska, P. 2004 Advanced Strategic Thinking. Visionary Management
• Kuosa, T. 2021 The Evolution of Strategic Foresight. Navigating Public Policy Making.
• Lum, R.A.K .2016 4 Steps to the Future A Quick and Clean Guide to Creating Foresight
• Phaal, R. 2015. Roadmapping for strategy and innovation Roadmapping overview
• Phaal, R. ym. 2015. Strategic Roadmapping: A Workshop-based Approach for Identifying and Exploring Strategic Issues and Opportunities Strategic
• Phaal. R. ym.2009 An architectural framework for roadmapping: Towards visual strategy
• Playbook for Strategic Foresight & Innovation https://www.lut.fi/web/en/playbook-for-strategic-foresight-and-innovation
• Pouru, L. Wilenius, M. Holstius, K. & Heinonen, S. (toim.) 2017 Pentti Malaska. Ennalta näkijä, edeltä kulkija.
• Wilenius, M. & Kurki, S. 2012 Surfing the Sixth Wave

• + Canvas-alustalla olevat tieteelliset artikkelit
• + Itse haettu aineisto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintoon sisältyy työelämän kehittämishankkeen (LbD) toteutus, arviointi ja raportointi:

Osana opintoja opiskelijan tulee toteuttaa, arvioida ja raportoida aidossa työlämäkontekstissa toteutettu Backcasting- ja tiekarttamenetelmiä soveltava kehittämistehtävä ml. menetelmien kuvaus kirjallisuuteen viitaten. Soveltavan osan DL 15.5.2024 Painoarvo arvosanasta 40 % (Yksilötyö)

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät:

15.3.2024
- Lähiopetuspäivä Laurea Tikkurila
- Orientaation DL
- Kirjallisuuskatsauksen DL

15.5.2024
- Backcasting ja tiekartta DL
- Lukupiiritehtävän DL

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnon suoritukseen sisältyy opinnon alaan liittyvää kansainvälistä kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opinnon 5 op työmäärä jakautuu suuntaa-antavasti seuraavalla tavalla

- Lähipäivä Tikkurilan laurea = 8 h
- Orientaatio = 10 h
- Tietoperustan kokoaminen ja kirjallisuuskatsaus = 90 h
- LbD-hanke = 85 h
- Lukupiiri = 10 h

Sisältö ja sen jaksotus

Etenemisen kuvaus (muokattu aikaisemmastaChat GPT avulla)

Ennakkotehtävänä osallistut orientaatioon ja virity työelämään: Osallistumalla Orientaatioon opit ryhmätyöskentelyn perusteet ja keskustelutaidot. Näitä taitoja tarvitaan työelämässä menestymiseen.

Syvenny aiheeseen tutkitun tiedon avulla: Opintojakso antaa sinulle mahdollisuuden luoda kirjallisuuskatsaus visioon ja visionääriseen johtamiseen liittyen. Tämä taito on arvokas työelämässä, ja voit aloittaa sen kokoamisen heti opintojakson alussa.

Ota mentelmät haltuun LbD-hankkeessa: Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden soveltaa Backcasting- ja tiekarttamenetelmiä aidossa työelämässä. Tämä kokemus on erinomainen valmistautuminen tuleviin työtehtäviin.

Asetu visionäärin saappaisiin ja tutustu visionääristen johtajien "mielenmaisemassa": Tutustu visionääristen johtajien elämäkertoihin osana lukupiiriä ja opi tekemään yhteisiä analyyseja. Tämä kehittää ryhmätyötaitojasi ja yhteistyökykyäsi, jotka ovat arvokkaita taitoja työelämässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Hylätty (0)

Puutteellinen opintojakso-osallistuminen
Opintojakson suoritus ei ole tehtävänannon mukaisesti suoritettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)