Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(ZYV423SJ)
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S22, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(ZYV422SJ)
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S21, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(ZYV421SJ)
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S20, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(ZYV420SJ)
Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Ari Heikkinen
 • Teemu Rantanen
Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida hyvinvointivaltioon ja hyvinvointiyhteiskuntaan liittyviä keskeisiä haasteita ja muutossuuntia,
- osaa analysoida hyvinvointipolitiikan ja talouden suhdetta sekä vertailla erilaisia hyvinvoin-tivaltiomalleja ja niiden keskeisiä lähtökohtia ja
- tuntee sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen keskeiset periaatteet.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 60

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Ari Heikkinen
 • Tarja Juvonen
Vastuuopettaja

Tarja Juvonen

Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija

· ymmärtää sosiaalialan toimintaympäristön kansainvälisyyteen, globaaliin muuttoliikkeeseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä ilmiöitä
· osaa käsitteellistää moninaisuuteen, eriarvoisuuteen ja rasismiin liittyviä kysymyksiä
· osaa analysoida kulttuurisensitiivisiä sekä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistäviä työtapoja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Ari Heikkinen
 • Tarja Juvonen
 • Teemu Rantanen
Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammat-tikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Eeva Järveläinen
 • Teemu Rantanen
Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää asiakas- ja kansalaisnäkökulman merkityksen sosiaalipalvelujen kehittämisessä,
- osaa tunnistaa kansalaisten tarpeista lähteviä sosiaalialan työn kehittämistarpeita ja
- ymmärtää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet.

Sisältö

- Sosiaalipalvelujen käyttäjälähtöiset kehittämis- ja arviointimenetelmät, kansalaislähtöinen tarveanalyysi
- Yhteiskunnallisen osallistamisen, valtaistamisen ja vaikuttamistyön menetelmät
- Digitalisaatio sosiaalipalveluissa ja niiden kehittämisessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Ari Heikkinen
 • Teemu Rantanen
Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää työmenetelmien merkityksen sosiaalialan työssä,
- tuntee erilaisia sosiaalialan työorientaatioita, perinteitä, työmenetelmiä ja ymmärtää niiden merkityksen sosiaalialan asiakassuhteen kokonaisprosessin näkökulmasta ja
- osaa hankkia sosiaalialan ammatillisia työmenetelmiä ja niiden vaikuttavuutta koskevaa systemaattista tietoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Tarja Juvonen
 • Teemu Rantanen
Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- tuntee sosiaalityön käytäntötutkimuksen peruslähtökohdat ja ymmärtää tiedontuotannon merkityksen osana kehittämistoimintaa ja
- tuntee erilaisia sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan metodologisia lähestymistapoja ja
- hallitsee erilaisia tutkimusaineistojen analysoinnin lähestymistapoja.

Sisältö

Sosiaalityön käytäntötutkimus ja käytäntö
Tiedon luonne
Sosiaalialan käytäntöjen tutkimuksellinen kehittäminen
Aineistolähtöinen sisällön analyysi
Kyselylomakkeen laadinta
Tilastollisen aineiston analyysi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 10.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (ZYV4), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Eeva Järveläinen
 • Tarja Juvonen
Ryhmät
 • ZYV423SJ
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

opiskelija

• ymmärtää sosiaalisten ongelmien konstruktiivisen luonteen
• osaa analysoida sosiaalisten ongelmien historiallista ja kulttuurista rakentumista sekä sosiaalisia ongelmia koskevien keskustelujen arvolähtökohtia
• osaa tunnistaa digitaalista osallisuutta ja digitaalista syrjäytymistä tuottavia tekijöitä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty