Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S24, Otaniemi
Opetussuunnitelman tunnus
(SLG224SA)
Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi
Opetussuunnitelman tunnus
(SLG223SA)
Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

35 - 50

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Kaijus Varjonen
 • Johanna Stepanoff
Vastuuopettaja

Kaijus Varjonen

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä ja erottaa toisistaan keskustelun, ammatillisen vuorovaikutuksen ja dialogin
- arvioida ja asettaa tavoitteet omien vuorovaikutustaitojensa kehittämiselle
- toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa yksittäisten asiakkaiden, ryhmien ja muiden ammattilaisten kanssa
- edistää kuntoutujan osallisuutta ja voimavaroja dialogin keinoin.

Toteutustapa

Monimuototeutus, jossa lähitapaamiset ovat Otaniemen kampuksella.
Tällä opintojaksolla oppimisen työtapoina käytetään dialogia sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
Opintojaksolla työskennellään yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mönkkönen, K. 2018 Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Saatavilla e-kirjana.

Muu opintojaksoon kuuluva materiaali esitetään Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tällä opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäkumappanien kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
Opintojakson laajuus 5 opintopistettä vastaa tällöin 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso muodostuu kolmesta osiosta:

- Ammatillinen vuorovaikutus ja dialogi (2op)
- Asiakkaan kohtaaminen ja osallisuus (2 op)
- Ryhmät ja ryhmätoiminta (1 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakson suoritusten uusintamahdollisuudet ovat 25.1.2024 ja 29.2.2024 Laurean yleisinä uusintatenttipäivinä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.
Englanniksi

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
 • Katja Hämäläinen
Vastuuopettaja

Katja Hämäläinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- noudattaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä periaatteita ja arvoja
- arvioida ja soveltaa hyviä kuntoutuskäytäntöjä
- selittää voimavaralähtöisen kuntoutuksen ja kuntoutumisen teoreettisen perustan ja osaa soveltaa sitä toiminnassaan
- perustella näkemyksensä teoreettisin ja eettisin periaattein.

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että verkossa. Etäopetus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Opinnossa on myös vuorovaikutteista pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa. Opiskelijoille on tarjolla myös tehtävien ohjausta (vapaaehtoinen)

Aika ja paikka

Verkossa ja Otaniemen kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy Canvas oppimisalustalta

Vinkki: Ota hyvissä ajoin yhteyttä Laurea-kirjastoon materiaalin saatavuuden varmistamiseksi. Kirjasto voi myös auttaa sopivan tietoperustan etsimisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Tarkemmat lisätiedot löydät opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

09.08.2023 opintojakso aukeaa, Canvas oppimisalusta käytettävissä
14.08.2023 ennakkotehtävä lähipäivää varten DL klo. 20.00
16.08.2023 lähipäivä/orientaatio teemana eettisyys, Otaniemen kampuksella klo. 09.00-12.00 (läsnäolovelvoite)
29.08.2023 webinaari, teemana hyvä kuntotutuskäytäntö Zoomissa klo. 9.00 - 10.30 (nauhoitetaan)
11.09.2023 lähipäivä, teemana voimavaralähtöinen kuntoutus Otamiemen kampuksella klo. 13.00 - 16.00 (läsnäolovelvoite)
26.09.2023 Webinaari Zoomissa klo. 9.00 - 10.30 (nauhoitetaan)
17.10.2023 Yhteinen päätös Zoomissa klo. 8.30 - 9.30 (läsnäolovelvoite)

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op joka vastaa keskimäärin 130 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Huomiottehan, että oppijoina olette kukin oma yksilönne. Jos keskimääräinen työaika ei riitä opintokokonaisuuden suorittamiseen, niin ole yhteydessä tutor-opettajaasi mahdollisten oppimisenhaasteiden ja oppimisen tuen keinojen kartoittamiseksi.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson sisältö antaa sinulle valmiudet toimia eettisesti oikein kuntoutusohjaajana sekä löytämään itsestäsi voimavaralähtöisen ajattelumallin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä jotka löydät opintojakson Canvas oppimisalustalta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan Laurean vaativuustasolla 1. Vaativuustasokriteeristön löydät myös Canvas-oppimisalustalta.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Opintotehtävät tehdään Canvas tehtävienohjeistuksen mukaisesti. Palgioinnin tarkistus on käytössä osassa tehtävistä.

Vaatimustaso I mukaiset kriteerit ovat:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Miska Mustonen
 • Elina Jääskeläinen
Vastuuopettaja

Miska Mustonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä hyvinvoinnin osa-alueet ja osaa tunnistaa niitä eri-ikäisten kuntoutujien arjessa
- analysoida kuntoutujan, tämän lähiyhteisön ja toimintaympäristön keskinäistä suhdetta ICF-luokituksen mukaisesti
- määritellä kuntoutumisen psykososiaaliset ja yhteiskunnalliset lähtökohdat elämänkulun eri vaiheissa
- selittää kuntoutumisprosessin etenemistä eri-ikäisten kuntoutujien arjessa
- tukea kuntoutujaa löytämään motivaatiota ja sitoutumista edistäviä tekijöitä.

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnoilla on aikataulutettua opetusta ja ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit löytyvät Canvaksen oppimisalustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

16.8. Lähipäivä/Orientaatio ja Canvas oppimisalusta aukeaa (läsnäolovelvoite)
28.8. Webinaari Zoomissa (nauhoitetaan)
12.9. Lähipäivä (läsnäolovelvoite)
2.10. Webinaari Zoomissa (nauhoitetaan)
9.10. Lähipäivä/Loppuseminaari (läsnäolovelvoite)

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson keskeiset sisällöt:
Kuntoutumisen lähtökohdat
Kuntoutumisprosessi
ICF-luokitus
Motivaatio ja sitoutuminen kuntoutumisessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Opintojaksolle on varattu viisi (5) paikkaa Avoimen AMK:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Plagiaatintunnistusjärjestelmä Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

05.02.2024 - 11.02.2024

Ajoitus

28.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Katja Hämäläinen
Vastuuopettaja

Katja Hämäläinen

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän
- määritellä ja tulkita kuntoutujalle soveltuvan kuntoutuksen toimeentuloturvakokonaisuuden
- selvittää kuntoutujan tilanteeseen ja kuntoutuspalveluun soveltuvat ensisijaiset ja toissijaiset maksajatahot ja etuudet
- ohjata asiakasta etuuksien hakemisessa ja hakemusten laatimisessa
- hyödyntää ja konsultoida yhteistyöverkostoa vaativissa toimeentulotilanteissa
- ohjata asiakasta eteenpäin eriasteisissa muutoksenhaku-, kantelu- ja muistutustilanteissa.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan pääosin verkossa 1.4.2023 - 31.5.2023 sisältäen yhden lähiopetusiltapäivän.

Opinnolla on aikataulutettua opetusta ja ohjausta verkossa, joka tallennetaan (ja on katsottavissa jälkikäteen Canvasissa). Opinnossa on mahdollista tehdä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Ryhmätyöskentelylle varataan erityisesti TI 7.5 iltapäivä Otaniemessä.

Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Aika ja paikka

Verkossa sisältäen yhden lähiopetusiltapäivän Otaniemessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

STM: Suomen sosiaaliturvajärjestelmä
STM: Sosiaaliturvauudistus
Kela: Suomen sosiaaliturva
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2023
Kuntoutuksen eri etuuksia määrittelevät lait

Opintojakson Canvas-työtilassa materiaalit tarkemmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen".

Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta kohdasta: Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla hjyödynnetään opiskelijoiden harjoittelujakson ajalla (1.4 - 31.5) esiintyneet erilaiset kuntoutukseen liittyvät asiakkaiden etuus-, ja sosiaaliturvatilanteet.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso toteutuu aikavälillä 1.4..2023 - 31.5.2023

Opintojaksoon liittyy pakollinen ennakkotehtävä jonka DL. on 28.3. Palauttamalla ennakkotehtävän varmistat paikkasi opintojaksolla.

Aloituswebinaari KE 10.4.2023 klo. 14.30 - 16.00
Lähiopetus TI 7.5. 2023 klo. 14.30 - 16.00
Teemawebinaari KE 29.5.2023 klo. 14.30 - 16.00

Aikataulut näkyyvät opiskelijalle Pakki lukujärjestyksessä sekä Outlook kalenterissa että Tuudossa jos opiskelija on ottanut ne käyttöönsä.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle.

Tällä opintojaksolla tapana on ennakkotehtävä palautus DL. 7.4.2023

Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opintojakson kuormitus on keskimäärin 135 tuntia.

Opiskeijan omat oppimisvalmiudet vaikuttavat kuormitukseen. Jos sinulla oppimisen haasteita tai erityisen tuen päätös, niin otathan yhteyttä sekä erityisopettajaan, että vastuuopettajaan jotta tilanteesi voidaan huomioida.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson opiskeltuasi osaat kartoittaa asiakkaasi taloudelliseen tilanteen ja ymmärrät mihin mikäkin kuntoutus-, tai sosiaalietuus perustuu. Osaat auttaa asiakastasi erilaisten etuuksien hakemisessa ja osaat ohjata asiakkaasi tarvittaviin jatkoselvittelyihin, jos asiat eivät ratkea.

Saat myös yleissivistävän ymmärryksen sosiaaliturvajärjestelmämme kokonaisuudesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason 1 mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Katso Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustaso 1. kuvaus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustaso 1. kuvaus

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustaso 1. kuvaus

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustaso 1. kuvaus

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
 • Tapani Risto
Vastuuopettaja

Tapani Risto

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä ihmisen ruumin rakenteiden ja kehon toimintojen perusteet ICF-luokituksen mukaisesti
- kuvata yleisimmät kuntoutumistarvetta aiheuttavat fyysisen toimintakyvyn rajoitteet, sairaudet ja vammat
- analysoida eri-ikäisten kuntoutujien lääketieteellisen terveydentilan vaikutuksia kuntoutujien toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta kampuksella. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit löytyvät Canvaksen oppimisalustalta.

Vinkki: Ota hyvissä ajoin yhteyttä Laurea-kirjastoon materiaalin saatavuuden varmistamiseksi. Kirjasto voi myös auttaa sopivan tietoperustan etsimisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

12.9. klo 9-12 Lähipäivä, opintojakson orientaatio Otaniemen kampuksella (läsnäolovelvoite). Canvas oppimisalusta aukeaa.
10.10. klo 9-12 Ryhmä B lähipäivä Otaniemen kampuksella (läsnäolovelvoite)
10.10. klo 13-16 Ryhmä A lähipäivä Otaniemen kampuksella (läsnäolovelvoite)
6.11. klo 13-16 Lähipäivä Otaniemen kampuksella (läsnäolovelvoite)
5.12. klo 13-16 Lähipäivä Otaniemen kampuksella (läsnäolovelvoite)

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson teemoja ovat:
- Ihmisen kehon toiminnot ja rakenteet (ICF-luokituksen mukaisesti)
- Kuntoutumistarvetta aiheuttavat fyysiset toimintakyvyn rajoitteet, sairaudet ja vammat
- Eri-ikäisten kuntoutujien lääketieteellisen terveydentilan vaikutukset toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Opintojaksolle on varattu viisi (5) paikkaa Avoimen AMK:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opintojakson arvioitavat osa-alueet ovat:
- Fysiologian ja anatomian etätentti, arviointi 1-5
- Itsenäinen kirjallinen tehtävä, arviointi hyväksytty / täydennettävä

Hylätty (0)

Opiskelija:
- ei osallistu lähipäiviin, joihin on 100% läsnäolovelvoite
- ei suorita tehtäviä, jotka opintojaksolle kuuluu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä


RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä


RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan


RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

14.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Valpuri Seikkula
 • Katja Hämäläinen
Vastuuopettaja

Katja Hämäläinen

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa kuntoutuspalvelujärjestelmän kansallisen kokonaisuuden ja analysoida kuntoutuspalveluiden alueellisia eroja
- toimia kuntoutusta ohjaavan lainsäädännön mukaisesti ja sanoittaa sen kuntoutujalle ymmärrettävällä tavalla
- toimia verkostomaisesti kuntoutuksen monialaisessa, moniammatillisissa ja monitoimijaisessa palvelujärjestelmissä edistäen asiakkaan kuntoutumista
- selittää kuntoutuksen toimintakokonaisuudet ja antaa niistä asiakkaalle konkreettisia esimerkkejä
- rakentaa kuntoutujan kanssa hänen kuntoutustarpeitansa vastaavan kuntoutuskokonaisuuden
- valita kuntoutuksen ensisijaiset ja toissijaiset järjestävät tahot sekä erilaiset palveluntuottajat.

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on sekä aikataulutettua että aikataluttamatonta opetusta ja ohjausta. Opetus tapahtuu etänä sekä lähiopetuksena kampuksella.

Etäopetus tallennetaan asiaosuuksien osalta (tallenne katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on yksilö- pari- sekä ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan sekä automatisoitua että henkilökohtaista palautetta opettajan taholta ja hyödynnetään opiskelijakollgoiden antamaa vertaispalautetta.

Aika ja paikka

Etäopetus Zoom-oppimisympäristössä (zoom-osoite löytyy opintojakson Canvas-työtilasta), lähiopetus Otaniemen kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali löytyy Canvas-työtilasta.

Perusteos suosituksena: Kuntoutuminen.Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen, Marketta Rajavaara, Susanna Melkas (toim.) 2., uudistettu painos 2022

Vinkki: Ota hyvissä ajoin yhteyttä Laurea-kirjastoon materiaalin saatavuuden varmistamiseksi. Kirjasto voi myös auttaa sopivan tietoperustan etsimisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulle on kertynyt aiempaa osaamista opintojaksoon liittyen ja haluat hyödyntää sitä osana opintojaksoa, ota yhteys vastuuopettajaan.

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen". Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija itse.

Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja samaa arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen - TOPI). Opiskelija vastaa itse osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta hakusanalla: "osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen"

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö toteutuu integroimalla opintojakson tehtäviä samanaikaisesti toteutuvan harjoittelun kanssa. Opiskelija joka on hyväksilukenut tai tehnyt näytöllä harjoittelunsa voi liittää työelämän näkökulmaa kuntoutuksen työpaikkaansa tai mahdollisiin aiempiin harjoittelupaikkoihinsa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso toteutuu aikavälillä 14.2.2024 - 31.5.2024

Opintojakson läsnäolovelvollinen aloituswebinaari pidetään Zoomissa 14.2.2024 klo. 12.00 - 14.00. Osallistumalla webinaariin varmistat paikkasi opintojaksolla.

Lähiopetus toteutuu Otaniemessä ma.6.5.2023 - ti. 7.5.2023

Toteutuksen kokonaisaikataulu näkyy opiskelijalle Pakki lukujärjestyksessä sekä opiskelijan Outlook- kalenterissa ja Tuudossa - jos opiskelija on ottanut kaksi edellämainittua käyttöönsä.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle". Tällä opintojaksolla tapa on osallistua aloituswebinaariin.

Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

KV-yhteistyö mahdollistuu jos opiskelija opiskelee ulkomailta käsin tai tekee harjoittelunsa kansainvälisessä organisaatiossa ja sen myötä kiinnittää asiat opintojaksoon.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

10 op kokonaisuus on keskimäärin 260 - 270 tuntia.

Jos sinulla on oppimisen haasteita tai erityisen tuen tarvetta, niin ota yhteyttä erityisopettajaan ja vastuuopettajajaan mahdollisten erityisjärjestelyiden toteuttamiseksi.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson opiskeltuasi osaat työskennellä ymmärtäen erilaisten sote-palvelujärjestelmien merkityksen kuntoutuksen ohjaajan työssä. Kuntoutuksen lainsäädännön merkitys konkretisoituu ja saat kattavan tietopaketin erilaisista kuntoutuspalveluista, niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla toimimiseksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opetuksen ja ohjauksen painopiste asettuu aikaan ennen harjoittelujaksoa (1.4 - 31.5.2024 ) sekä sen jälkeen. Harjoittelujakson aikana ei ole lähiopetusta eikä läsnöoloa edellyttäviä webinaareja (nauhoitetaan). Tehtävien osalta opintojaksolla on opiskelua edellyttävää toimintaa myös harjoittelujakson aikana.

Jos lähdeviittaaminen tai akateeminen kirjoittaminen on vielä haasteellista, varaa aika kirjoittamisen pajasta kirjoitustaitojesi edistämiseksi.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Arviointi on opiskelijan nähtävillä Canvas-alustalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin. Arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Jos lähdeviittaaminen tai akateeminen kirjoittaminen on vielä haasteellista, varaa aika kirjoittamisen pajasta kirjoitustaitojesi edistämiseksi.

Plagioinnista kertovan menetelmän käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen kulloisen tehtävän kohdalla.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Hylätty (0)

Katso Laurean Amk-opintojen arviointikriteerit vaativuustaso 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Laurean Amk-opintojen arviointikriteerit vaativuustaso 1.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Laurean Amk-opintojen arviointikriteerit vaativuustaso 1.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Laurean Amk-opintojen arviointikriteerit vaativuustaso 1.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Miska Mustonen
 • Elina Jääskeläinen
Vastuuopettaja

Elina Jääskeläinen

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen kuntoutujan arkeen soveltuvan kuntoutusprosessin
- tunnistaa kuntoutujan tarpeet ja toiveet sekä hyödyntää niitä tukiessaan asiakasta kuntoutustavoitteiden laadinnassa
- suunnitella, toteuttaa ja ohjata erilaisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisölähtöisiä kuntoutusprosesseja
- toimia hyvän kuntoutuskäytännön mukaisesti noudattaen kuntoutuksen lainsäädäntöä
- soveltaa tutkittuun tietoon perustuvia vakiintuneita ja yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja
- dokumentoida asiakasta koskevat kirjaukset halliten kirjaamisen ja rakenteisen kirjaamisen perusperiaatteet asiakas- ja kuntoutussuunnitelman edellytysten mukaisesti.

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetus tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla hyödynnettään mm. seuraavaa kirjallisuutta sekä Canvasiin päivittyviä luentomateriaaleja.

- Autti-Rämö, I., Melkas, S., Rajavaara, M., Salminen, A., Aalto, A., & Seppälä, O. (toim.). Kuntoutuminen (2., uudistettu painos.). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
- Suomen Kuntaliitto Ry. 2023. Kuntoutusohjausnimikkeistö Nomenklatur för rehabiliteringshandledning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

15.1. Orientaatio Zoomissa (läsnäolovelvoite, luento-osuus nauhoitetaan)
23.1. Webinaari Zoomissa (nauhoitetaan)
5.2. Webinaari Zoomissa (nauhoitetaan)
12.2. Lähipäivä Otaniemen kampuksella (läsnäolovelvoite)

Opintojakson aikataulu näkyy myös Pakissa. 100 % läsnäoloa edellytetään orientaatiossa sekä lähitapaamisessa kampuksella.

Hylättyjen ja täydennettävien tehtävien mahdolliset uusintapäivämäärät löytyvät Canvasista.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opiskelijan on tärkeä varata riittävästi aikaa itsenäisten tehtävien tekemiseen.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson keskeiset sisällöt ovat:
- Asiakaslähtöinen kuntoutuksen ohjauksen prosessi
- Rakenteinen kirjaaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvioitavat osa-alueet ovat:
- Kirjaamiseen liittyvä itsenäinen tehtävä (1-5)
- Asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin ryhmätehtävä (1-5)

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Johanna Stepanoff
 • Mikko Harju
Vastuuopettaja

Mikko Harju

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

YY00BN52 opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen (2 op):

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:

Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) suoritukseen kuuluu perehtyminen uuden AMK- opiskelijan verkko-orientaatioon ja ennakkotehtävään vastaaminen opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluvat kolme ryhmätapaamista ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden mukaan avulla. Ensimmäisen osion aikana teet oppimissuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä. Opintojakson aikana vastaat palvelutarpeen arviointikyselyyn ja käyt kyselyn tulokset läpi opettajatuutorin kanssa HOPS-keskustelun yhteydessä.

Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen, yrittäjyys.

Monimuotototeutus:
Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetusta ei tallenneta / tallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen). Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Aika ja paikka

Katso opinnon aikataulut Lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.laurea.fi. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkintosäännön (2024) mukaan opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. ... Laureassa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista toteutetaan kahden eri menettelyn kautta: a) hyväksiluku (toisen korkeakoulun opinnoissa hankittu osaaminen) ja b) osaamisen näyttö (muulla tavoin hankittu osaaminen). Aloitteen osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Opiskelijan vastuulla on osoittaa ja todentaa osaamisensa. Lisätietoa hyväksiluvusta ja osaamisen näytöstä on opiskelijaintrassa.
Osaamisanalyysi tulee palauttaa viimeistään 1 viikon kuluttua opintojakson orientaatiokerrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tämä opintojakso on tärkeä ohjauksellinen opintojakso, jossa saat ohjeita ja tukea opintoihisi opettajatuutoriltasi sekä oman ryhmäsi opiskelijoilta. Tästä syystä opintojakson tapaamiskertoihin osallistuminen on erittäin tärkeää.

YY00BN52 Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen: Ryhmätapaamisia aikataulutetaan 2+1 sekä HOPS-keskustelut lukukausittain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon työmäärä on mitoitettu siten, että opinnon tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseksi yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Todellinen ajan tarve vaihtelee yksilöittäin mm. aiemman osaamisen takia.

YY00BN52 opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen: Oppimissuunnitelma, HOPS-keskustelut ja ryhmätapaamiset vievät noin 27 tuntia ja valinnainen tehtävä noin 27 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

YY00BN52 opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen (2 op):

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.

Tähän ohjaukselliseen opintojaksoon kuuluu oppimissuunnitelman tekeminen, HOPS-keskustelut sekä valinnainen tehtävä. Opintojakso ajoittuu ensimmäisen lukuvuoteen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

YY00BN52: Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaativuustason I mukaisia kriteereitä, jotka on kuvattu alla.

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi:

Arvosanan HYV tasolla opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen

Arvosanan HYV tasolla opiskelija osaa
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastaan ohjausta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus:

Arvosanan HYV tasolla opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Monika Cseh
 • Mikko Harju
 • Meri Punkari
Vastuuopettaja

Mikko Harju

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Opintojakson aikana määrätyt tiimit toteuttavat valitsemalleen järjestölle projektin.

Opinto toteutetaan monimuotototeutuksena ja sisältää pienryhmien itsenäistä työskentelyä. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että verkossa. Lisäksi määritellyt tiimit toteuttavat yksilölliset projektinsa työelämäkumppaninsa kanssa itse sopimallaan tavalla ja sovitussa paikassa. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektikirjallisuus
Omaan projektiaiheeseen liittyvä aineisto
Yhteistyökumppaniorganisaation esittelymateriaali

Tiedot oppimateriaaleista ovat Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opintojaksolla osaaminen näyttämistä edeltää osaamisanalyysi (kts. lisätietoa opiskelijaintrasta). Osaamisanalyysit tulee olla palautettuna vastuuopettajalle sähköpostitse 31.8.2023 mennessä.

Toisen korkeakoulututkinnon / korkeakouluopintoja suorittanut voi anoa opintojaksolta hyväksilukua, jos aikaisemmat opinnot ovat sisältäneet projektioppimisen opintojaksoja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelijat tekevät opintojaksolla työelämäyhteistyötä itse valitsemansa työelämäkumppanin kanssa. Yhteistyökumppanin kanssa sovitaan toteutettavasta projektista ja projektin toteutetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso toteutetaan syyslukukauden 2023 aikana. Toteutuksen tarkempi aikataulu näkyy Pakissa suoraan toteutuksen varauksina sekä Canvasissa orientaatiomoduulin alla.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on kokonaisuudessaan viisi (5) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Tällä opintojaksolla opiskelijat työmääräksi on siis arvioitu noin 135 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

1) Orientaatio ja starttivaihe: viestinnän perusteet, info, tiimijako ja -sopimukset sekä projektin ideointi
2) Projektin suunnittelu (pitch, suunnittelu)
3) Projektin toteutus
4) Projektin arviointi ja raportointi (projektiraportti, tiimin itsearviointi ja loppuesitykset)

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä [esim. Canvasissa tai Teamsissa].

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojaksolla arvoidaan erikseen projektinhallinnan ja viestinnän osaaminen erillisten tehtävien perusteella.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Pauliina Lampinen
 • Katja Hämäläinen
Vastuuopettaja

Katja Hämäläinen

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määritellä Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden muodostaman kokonaisuuden ja selittää niiden merkityksen sekä rajapinnat kuntoutuksen ohjauksessa
- erotella sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuut
- määritellä kuntoutuspalveluiden ensisijaisuuden lakiperusteet
- esitellä henkilötietojen käsittelyä ohjaavat lait sekä noudattaa sosiaali- ja terveysalan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuskäytänteitä.

Toteutustapa

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä Otaniemen kampuksella että verkossa. Etäopetus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Opinnossa on myös vuorovaikutteista pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa. Opiskelijoille on tarjolla myös tehtävien ohjausta (vapaaehtoinen)

Aika ja paikka

Verkossa sekä Otaniemen kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy Canvas oppimisalustalta

Vinkki: Ota hyvissä ajoin yhteyttä Laurea-kirjastoon materiaalin saatavuuden varmistamiseksi. Kirjasto voi myös auttaa sopivan tietoperustan etsimisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Tarkemmat lisätiedot löydät opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso toteutuu aikavälillä 09.10.-15.12.2023.

09.10.2023 klo. 16.00 oppimisalusta Canvas avautuu
15.10.2023 klo. 16.00 mennessä tee ennakkotehtävä *. Ennakkotehtävällä varmistat paikkasi opintojaksolla
17.10.2023 klo. 10-12 yhteinen aloitus Zoomissa (nauhoitetaan)
07.11.2023 klo. 13-16 lähiopetus Otaniemen kampuksella. Läsnäolovelvoite
27.11.2023 klo. 14-16.30 soveltava ryhmätentti (uusintamahdollisuudet 4.12.2023 ja 11.12.2023)
12.12.2023 klo. 10-12 yhteinen lopetus Zoomissa, tenttipalaute, yhteenveto ja opintojaksopalaute (nauhoitetaan)

HUOM! Opintojakson loppuarvosanan saa vasta annettuaan opintojaksopalautteen!

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle * (ENNAKKOTEHTÄVÄ). Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op joka vastaa keskimäärin 130 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Huomiottehan, että oppijoina olette kukin oma yksilönne. Jos keskimääräinen työaika ei riitä opintokokonaisuuden suorittamiseen, niin ole yhteydessä tutor-opettajaasi mahdollisten oppimisenhaasteiden ja oppimisen tuen keinojen kartoittamiseksi.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson sisältö antaa sinulle kattavan läpileikkauksen ja perustiedot Suomen sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalveluista ymmärtääksesi niiden merkityksen toimiessasi tulevana kuntoutuksenohjaajana. Näkyväksi tulee myös se, miten alueelliset erot nättäytyvät eri puolilla Suomea kuntoutuspalveluiden saavutettavuuden näkökulmasta.

Erityisen tärkeä tämä opintojakso on niille opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin toimineet sote-alalla tai työnkuva sote-sektorilla on ollut kapea-alaisesti johonkin yksittäiseen sote-palveluun kohdentuvaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä jotka löydät opintojakson Canvas oppimisalustalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan Laurean vaativuustasolla 1. Vaativuustasokriteeristön löydät myös Canvas-oppimisalustalta.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Opintotehtävät tehdään Canvas tehtävienohjeistuksen mukaisesti. Palgioinnin tarkistus on käytössä osassa tehtävistä.

Vaatimustaso I mukaiset kriteerit ovat:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Kuntoutuksen ohjaajan koulutus (SLG2), Laurea Otaniemi
Opettaja
 • Valpuri Seikkula
 • Anne Kokko
 • Anna Ojala
 • Johanna Stepanoff
 • Mikko Harju
Vastuuopettaja

Mikko Harju

Ryhmät
 • SLG223SA
  Kuntoutuksen ohjaajan koulutus, monimuotototeutus, S23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää voimavaraistavan kuntoutuksen ja kuntoutumisen sekä ammatillisen vuorovaikutuksen ja dialogin teorioita tukiessaan asiakkaan kuntoutumisprosessia
- perustella toimintaansa teoriatiedolla sekä noudattaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä periaatteita
- noudattaa harjoittelupaikan säädöksiä, ohjeita ja käytäntöjä
- toimia sujuvasti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
- antaa hätäensiavun tavallisimmissa tapaturmissa tai äkillisissä sairauskohtauksissa, auttaa henkeä uhkaavissa tilanteessa ja sairauskohtauksessa sekä tehdä hätäilmoituksen
- raportoida käyttäen ammattikäsitteitä ja Laurean kirjallisen työn ohjeita.

Toteutustapa

Tämä on kuntoutuksen ohjaaja (amk)- tutkinnon ensimmäinen harjoittelu. Harjoittelut ovat opintojaksoja, joihin ilmoittautuminen tapahtuu Pakissa Laurean ilmoittautumisajankohtina. Ydinopintojen harjoittelut suositellaan tehtäväksi suunnitellun aikataulun mukaisesti, jonka näet HOPS:si. Valinnaisen harjoittelun ajankohdan voit valita omiin opintoihisi sopivaksi.

Harjoittelu suoritetaan sosiaali-, terveydenhuollon ja kuntoutuksen alojen työelämäympäristöissä. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta ja ilmoittaa oman harjoittelupaikkansa tiedot heti harjoittelupaikan saatuaan e-lomakkeella, joka löytyy Canvaksen työtilasta. Samassa kuntoutuksen ohjauksen toimintaympäristössä voi suorittaa vain yhden pakolisen harjoittelun. Jos opiskelija haluaa suorittaa myös toisen harjoittelun samassa toimintaympäristössä, niin se toteutuu täydentävänä harjoitteluna.

Harjoitteluun nimetään ohjaava opettaja, jonka kanssa sovit ennen harjoittelun alkua ohjauskäytänteistä. Opiskelija laatii jokaisella harjoittelujaksolle osaamistavoitteet ja kirjaat tavoitteet arviointilomakkeelle. Osaamistavoitteet ovat oman toiminnani ja itsereflektion sekä harjoittelun ohjaajan toiminnan ja arvioinnin lähtökohtana. Arvioi osaamisesi kehittymistä vähintään harjoittelusi väliarvioinnissa sekä loppuarvioinnissa. Kirjaa itsearviointisi arviointilomakkeeseen.

Harjoittelun tehtävästä sekä arvioinnista ja työajan seurannasta (35h/vko + 5h/vko tiedonhankintaa) löytyy ohjeet Canvasissa.Tehdyt työtunnit kirjataan työaikapassiin ja hyväksytetään harjoittelun ohjaajalla. Harjoittelujakson päätyttyä harjoittelun tehtävä, arviointilomake ja työaikapassi palautetaan Canvasiin, https://canvas.laurea.fi/courses/8279

Tähän harjoitteluun kuuluu hätäensiapu (8 h). Pakollinen orientaatio pidetään Zoomissa, ajankohta nähtävillä lukujärjestyksessä. Pakollinen työpajaharjoitus pidetään A- ja B- ryhmille Otaniemen kampuksella ennen harjoitteluun lähtöä lähipäivien yhteydessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hyödynnä näyttöön perustuvaa informaatiota ja tutkittua tietoa soveltavan osaamisesi kehittämisessä sekä harjoittelutehtävässä, esimerkiksi Laurea:n LibGuides ja kirjaston palveluja hyödyntämällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö kuntoutuksen ohjaaja (AMK)-koulutuksessa

Osaamisen näytöllä voit osoittaa esim. työssä, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai harrastuksissa syntynyttä osaamista. Osaamisen näytöllä voit osoittaa tutkintosi tavoitteiden mukaista osaamistasi riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaamisesi olet hankkinut. Keskeistä prosessissa on, että tunnistat omaa osaamistasi konkreettisesti sanoittaen ja vertaat sitä opetussuunnitelmasi osaamistavoitteisiin. Osaamisen näytöstä voit kysyä ensisijaisesti omalta opettajatutoriltasi.
Huomioithan, että sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksissa osaamisen tunnustamiseen liittyy erityis-piirteitä lainsäädännöllisistä seikoista johtuen.

Osaamisen näyttöä edeltää osaamisanalyysin tekeminen: ks. Ohje osaamisanalyysin tekemiseen.
Jos osaamisesi vastaa opintojakson osaamistavoitteita osittain: ks. Osittaisen osaamisen tunnustaminen.
Osaamisen näyttö harjoittelun osalta on mahdollista, jos osaamisesi vastaa harjoittelun tavoitteita.

Osaamisen näyttösi arvioidaan ja jos osaamisesi on opetussuunnitelmasi osaamistavoitteiden mukaista, se tun-nustetaan viemällä arviointi opintosuoritusrekisteriisi. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Näytöllä osoit-tamasi osaaminen kerryttää opintopisteitäsi normaalisti.

Toimi osaamisen näytössä näin:
Prosessi käynnistyy sinun aloitteestasi. Ole osaamisen näyttöön liittyvissä kysymyksissä yhteydessä omaan ope-ttajatuutoriisi. Sovi prosessin aloituksesta ja osaamisanalyysisi laatimisesta.
Vertaa osaamistasi suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ja Laurean arviointikehikkoon Opintosuorituk-set ja arviointi - Arviointikriteerit amk.pdf - Kaikki asiakirjat (sharepoint.com)
Kuvaa missä tehtävässä olet osaamista kerryttänyt, tehtäviesi sisällöt, sekä toimintaympäristö.
Reflektoi omaa osaamistasi ja sen kehittymistä suhteessa opintojakson kaikkiin osaamistavoitteisiin.
Liitä tarvittaessa sovitut kopiot tutkinto-, työ-, ym. tarvittavista dokumenteista näyttöösi.
Näyttö voi koostua haastattelusta, suullisesta keskustelusta, kirjallisesta osaamisen reflektiosta, portfoliosta, työnäytteestä tai muista dokumenteista.
Muut näytöt vastaanottavat opintojakson vastuuopettaja ja opettajatuutori. He vievät suoritusmerkinnän re-kisteriisi.

Osaamisen näyttö harjoitteluiden osalta:
Prosessi etenee samankaltaisesti kuin osaamisen näytön osalta opintojaksoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään aina yksilöllisesti. Harjoittelun näytön vastaanottavat harjoittelun koordinaattori ja opettajatuutori. He vievät suoritusmerkinnän rekisteriisi.

Osaamisen näyttö/ hyväksiluku hätäensiavun (8 h) osalta:
Voimassa olevalla (alle kolme vuotta vanha) Hätäensiapu 8 t tai EA1 tai EA2 todistuksella saa hakea hyväksiluvun opettajalta: anna.ojala@laurea.fi; anne.kokko@laurea.fi. Liitteeksi viestiin kuva ea-todistuksesta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ensimmäisessä pitkässä harjoittelussa harjoittelun ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin muissakin 10 op:n pakollisten opintojen harjoittelujaksoissa.Tarkemmat tiedot harjoitteluiden ohjauksista löytyy Canvaksesta.

Työelämänkehittäminen mahdollistetaan yhteisellä tavoitteen- ja tehtävien asettamisella sekä niiden kehittävällä arvioinnilla.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoittelun suositusajankohdan näet pakista. Lukujärjestyksessä harjoittelu on ajoitettu kevätlukukaudelle -24 19.2- 28.3 välisenä aikana. Harjoittelun tavoitteet tulee palauttaa Canvasiin ensimmäisen harjoitteluviikon jälkeen. Harjoittelun tehtävä tulee palauttaa alkuperäisen arviointilomakkeen sekä harjoittelun työaikaa mitanneen passin kanssa arviointikeskustelua varten viikko harjoittelun päättymisen jälkeen Canvasiin.

Hätäensiavun pakollinen orientaatio pidetään Zoomissa. Työpajapäivät järjestetään Otaniemen kampuksella lähipäivinä ryhmäjaon mukaisesti. Näiden ajankohdat ovat nähtävillä lukujärjestyksessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Harjoittelun viikkotyöaika on 40h/vko, josta 5 h/vko omaa aikaan ja paikkaan sitomatonta tiedonhankintatyötä.

Harjoittelun poissaolokäytänteet: Kaikki 2 päivää ylittävät poissaolot korvataan käytännön harjoittelulla joko tekemällä pidempiä työpäiviä tai pidentämällä harjoittelujaksoa.

Hätäensiapu vastaa 8 h opiskelijan työtä sisältäen orientaation, verkkotehtävät ja työpajaharjoituksen.

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija hyödyntää voimavaraistavan kuntoutuksen ja kuntoutumisen sekä ammatillisen vuorovaikutuksen ja dialogin teorioita tukiessaan asiakkaan kuntoutumisprosessia erilaisissa kuntoutuksen ohjauksen toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa perustella toimintaansa teoriatiedolla sekä noudattaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä periaatteita harjoittelun ohjaajan sekä Laurean opettajan ohjauksessa.

Hätäensiapu: Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.
Sisällöt
• toiminta auttamistilanteessa
• tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
• aikuisen painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö
• ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
• raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
• tyypillisimpien haavojen ensiapu
• sokki
• tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
• palovammojen ensiapu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. ” (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelijan harjoittelun tavoitteet on hyväksytty, arviointilomake ja työaikapassi on hyväksytty sekä harjoittelun tehtävä on arvioitu hyväksytyksi alla olevan kriteeristön mukaisesti.

Hätäensiavun hyväksytty suoritus edellyttää, että verkkotehtävät on tehty ennen työpajaharjoitusta ja opiskelja on osallistunut aktiivisesti työpajaharjoitukseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Turnitinin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Hylätyn harjoittelujakson kriteerit
Opiskelija
• ei huomio turvallisuusnäkökohtia asiakkaan kuntoutuksen ohjauksessa ja toimintaympäristössä, vaan asiakkaan turvallisuus on vaarassa
• ei toimi vuorovaikutuksessa asiakasta ja hänen oikeuksiaan kunnioittavasti, vaan asiakasta loukkaavasti
• ei noudata sovittuja sääntöjä, kuten harjoittelun tuntimäärää ja/tai aikatauluja, vaan on muuten kuin sairastumisen vuoksi pois harjoittelusta ja/tai myöhästelee toistuvasti ja/tai poistuu toistuvasti ennen työajan päättymistä
• ei osaa kysyttäessä perustella mitään valintojaan käyttämilleen voimavaraistavan kuntoutuksen ja kuntoutumisen sekä ammatillisen vuorovaikutuksen ja dialogin teoriota tukiessaan asiakkaan kuntoutumisprosessia
• ei raportoi kirjallisesti sovittuja harjoittelun tehtäviä
• ei osaa reflektoida ja tunnistaa reflektion perusteella mitään toimintansa vahvuuksia ja haasteita

Lisätiedot

Harjoittelu sisältää hätäensiavun (8 h).

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.