Siirry suoraan sisältöön

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S24, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV924SJ)
Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila
Opetussuunnitelman tunnus
(HYV923SJ)
Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaisa Hytönen
 • Markus Kanerva
Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa työelämän kannalta oleellisia yksilön päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä
- tulkita ja tarkastella yksilön päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida yksilön päätöskäyttäytymistä käyttäytymistaloustieteen psykologisesta näkökulmasta
- tunnistaa tunteiden ja rationaalisuuden roolin päätöksenteossa
- tunnistaa eettisen toiminnan periaatteita päätöksenteon ilmiöiden soveltamisessa

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla perehdytään päätöstemme taustalla vaikuttaviin psykologisiin perustekijöihin. Lähtökohtana on taloudellinen päätöksenteko, ja opetuksesta vastaa pääosin amsterdamilaisen Vrije Universiteit -yliopiston professori Martijn van den Assem. Assem on tehnyt tutkimusyhteistyötä mm. vuoden 2017 taloustieteen Nobel-palkinnon saaneen käyttäytymistaloustieteilijä Richard Thalerin kanssa ja hän toimittaa kansainvälistä Journal of Economic Behavior & Organization -tutkimusjulkaisua.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit). Opintojaksoon sisältyy ryhmissä toteutettavia verkkokeskusteluja.

Opintojakson kolme lähipäivää toteutetaan Tikkurilan kampuksella.
Lähipäivät ovat:
15.09.2023 09.00 - 16.30
16.09.2023 09.00 - 16.30
11.11.2023 09.00 - 16.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ennakotehtävän lukumateriaali: Jon Krakauer (2011), Into Thin Air, https://laurea.finna.fi/Record/3amk.88699

Max H. Bazerman, Don A. Moore, Judgment in Managerial Decision Making, 8th Edition, Wiley. (Luvut 1-7, 9, 12) https://laurea.finna.fi/Record/3amk.280187

Tannenbaum, D., Fox, C. R., & Rogers, T. (2017). On the misplaced politics of behavioural policy interventions. Nature Human Behaviour, 1(7), 0130 .

Muu opintojakson aikana esitetty ja itsenäisesti haettu kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään kehittämistehtävä opiskelijoiden omaan työnantajaan tai muuhun opiskelijan hyvin tuntemaan organisaatioon liittyen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja pieniä ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Ensimmäisessä lähipäivässä sovitaan tehtävien palautusaikataulusta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Prof. Martijn van den Assem VU Amsterdam -yliopistosta vierailijaluennoitsijana.
Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden soveltaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 3 x 8 t = 24 t
Lähipäivien kertaus: 10 t
Lukutehtävä ensimmäiseen lähipäivään: 11 t
Lukupiirityöskentely pienryhmissä: 40 t
Monivalintatehtävä lukuaineistosta: 5 t
Esseenä raportoitava kehittämistehtävä yksilötyönä: 45 t

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla tarkastelemme työelämän haasteita ihmisten käyttäytymisen liittyvien psykologisten toimintamallien kautta. Opintojakso antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää työelämän kannalta keskeisiä käyttäytymisilmiöitä, kuten viivyttelyä, motivaatiota, tunteiden merkitystä, riskien välttelyä sekä lopettamisen ja tappioiden hyväksymisen vaikeutta,

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutuksen ydinopintoihin.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Tutkimussuunnitelma arvioidaan soveltaen alla olevia yleisiä arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastusjärjestelmän käytöstä tehtävien yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Hannu Tikkanen
 • Markus Kanerva
 • Hanna-Kaisa Ellonen
 • Kaisa Hytönen
Vastuuopettaja

Kaisa Hytönen

Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaisa Hytönen
 • Markus Kanerva
Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa päätöksentekoon vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä, kun päätöksentekijä toimii osana työyhteisöä tai verkostoa
- tulkita ja tarkastella sosiaaliseen päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida sosiaalisia käyttäytymismalleja sekä sosiaalipsykologian että kokeellisen peliteorian näkökulmista
- tunnistaa päätöksenteon ilmiöiden merkityksen organisaatioissa
- arvioida päätöksenteon ilmiöiden soveltamisen eettisiä näkökulmia organisaatioissa

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla paneudutaan erityisesti siihen, miten sosiaalinen konteksti vaikuttaa yksilön tekemiin päätöksiin. Tutustumme tapoihin, joilla muiden päätöksiin voidaan empiiristen tutkimusten mukaan vaikuttaa, sekä sosiaalisiin mieltymyksiin ja niiden psykologiaan.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit). Opintojakso koostuu kahdesta osasta: teoriapohjan opiskelusta itseopiskelumateriaalin avulla Canvasissa (MOOC) sekä ryhmissä toteutettavasta kehittämistehtävästä.

Osa 1. Itseopiskelumateriaali suoritetaan Canvas-alustalla 19.8. - 10.9.2023.
Osa 2. Ryhmissä toteutettava projektikokonaisuus, johon kuuluu kaikille yhteiset lähiopetuspäivät to 12.10.2023 klo 9.00-16.30 ja pe 8.12.2023 klo 9.00-16.30 sekä erikseen sovittavat ohjaustapaamiset opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Levitt, S. D., & List, J. A. 2007. What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world?. Journal of Economic perspectives, 21(2), 153-174.
- Chung, A., & Rimal, R. N. 2016. Social norms: a review. Review of Communication Research, 4, 1-28.
- Falk, A., Becker, A., Dohmen, T., Enke, B., Huffman, D., & Sunde, U. 2018. Global evidence on economic preferences. The Quarterly Journal of Economics, 133(4), 1645-1692
- Elinor Ostrom - Nobel Prize Lecture: Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems (videoluento)
- Cohn, A., Fehr, E., & Maréchal, M. A. 2014. Business culture and dishonesty in the banking industry. Nature, 516(7529), 86-89
- Ben-Ner, A. 2013. Preferences and organization structure: Toward behavioral economics micro-foundations of organizational analysis. The Journal of Socio-Economics, 46, 87-96.

Lisäksi itsenäinen tiedonhaku.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään kehittämistehtävä ohjaavan opettajan rajaaman tehtävänannon mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää opetuspäiviin osallistumista. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Canvasissa oleva itseopiskelumateriaali on saatavilla 19.8.2023 alkaen. Tehtävät suoritetaan 10.9.2023 mennessä.

Ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan kehittämistehtävään liittyvistä palautuspäivämääristä. Kehittämistehtävän lopputulokset esitetään toisessa tapaamisessa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lukutehtävät ja niihin liittyvät monivalintatehtävät Canvasissa (itseopiskelumateriaali, MOOC): 55 t
Opetus/ohjauspäivät: 2 x 8 t = 16 t
Kehittämistehtävä ryhmätyönä (sis. tapaamiset ohjaajan kanssa): 60 t

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla tarkastelemme työelämän haasteita, jotka liittyvät sosiaalisten toimintamallien ja ryhmäkäyttäytymisen ilmiöihin. Opintojakso antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää työelämän kannalta keskeisiä sosiaalisia käyttäytymismalleja ja mieltymyksiä, kuten luottamusta, kilpailua, vastavuoroisuutta, sosiaalinen painetta sekä statuksen merkitystä. Opintojakso antaa eväitä erityisesti ryhmätyötaitojen kehittämiseen sekä tuo uusia näkökulmia yhdessä kehittämiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutuksen ydinopintoihin.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Kehittämistehtävä arvioidaan alla olevien yleisten arviointikriteerien mukaan.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 16.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaisa Hytönen
 • Hanna-Kaisa Ellonen
 • Markus Kanerva
Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• tunnistaa ja arvioida päätöksenteon ilmiöitä käytännön johtamistyössä
• soveltaa käyttäytymistieteellistä näkökulmaa johtamisen eri tasoilla
• suunnitella konkreettisia muutosehdotuksia ja viedä ne läpi toimintojen johtamisessa hyödyntäen käyttäytymisen muutoksen teorioita

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnolla on aikataulutettua opetusta kampuksella. Lähipäivät pidetään Tikkurilan kampuksella ja opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa rakentavaa opetusta, lukuaineistoihin pohjautuvaa keskustelua ja ryhmätehtäviä. Opintojakson lähipäivissä pidettävät, vertaisryhmissä toteutettavat ryhmäcoaching-keskustelut ovat keskeisessä roolissa oman johtajuuden tarkastelussa ja reflektoinnissa.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät julkaistaan Canvas-työtilassa. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit).

Opinnossa on sekä lähipäivien ulkopuolella että lähipäivien aikana tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Lähipäivien ulkopuolella opintoon sisältyy Canvasin verkkokeskustelualueella toteutettava ryhmätehtävä sekä piehryhmissä toteutetava artikkelin kirjoitustehtävä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään vertaispalautteenantoa. Opintojakson aikana tuotettujen artikkeleiden pohjalta koostetaan julkaisu Laurean julkaisusarjaan. Julkaisuprosessiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Robbins, S. 2017. Essentials of Organizational Behavior. Pearson Education. Luvut 9-17. Saatavilla e-kirjana Laurea Finnan kautta.

Pardey, D. 2026. Introducing Leadership, Taylor & Francis Group. Saatavilla e-kirjana Laurea Finnan kautta.

Sutter, M. 2023. Behavioral Economics for Leaders : Research-Based Insights on the Weird, Irrational, and Wonderful Ways Humans Navigate the Workplace, John Wiley & Sons, Inc. Saatavilla e-kirjana Laurea Finnan kautta.

Drucker, P. 2004. What makes an effective executive? Harvard Business Review, 82(6), 58-63.

Knittle, K., Heino, M., Marques, M. M., Stenius, M., Beattie, M., Ehbrecht, F., Hagger, M.S., Hardeman, W. & Hankonen, N. (2020). The compendium of self-enactable techniques to change and self-manage motivation and behaviour v. 1.0. Nature Human Behaviour, 4(2), 215-223.​

Muu opintojakson Canvas-työtilassa mainittu kirjallisuus. Opintojaksolla korostuu myös itsenäinen tiedonhaku.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintoon sisältyy pienryhmissä tuotettava työelämää kehittävä artikkelin kirjoitustehtävä, joka kohdistuu konkreettiseen kehittämistarpeeseen. Julkaisun tuottaminen Laurean julkaisusarjaan.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Tehtävien palautuspäivämääristä sovitaan yhdessä ensimmäisessä lähipäivässä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 20t
Verkkokeskustelu: 10t
Lukumateriaalit: 30t
Oppimispäiväkirja: 15t
Kehittämispainotteinen artikkeli: 60t

Sisältö ja sen jaksotus

Opinnolla tarkastelemme päätöksenteon ilmiöitä osana johtamista. Opinnolla pohdimme esimerkiksi johtamisen toimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä sekä pohdimme johtamiskäytäntöjen kehittämistä päätöksenteon ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija saa opinnon kautta näkemystä muutoshankkeiden läpivientiin ja niitä mahdollisesti estäviin tekijöihin. Opintojaksolla painottuu myös oma henkilökohtainen kasvu johtajuudessa. Johtajuudessa kasvun prosessia tukevat päätöksenteon ilmiöiden teoreettisisten lähtökohtien tarkastelu ja reflektointi. Opinnolla opiskelija omaksuu taitoja systemaattisesta kehittämistoiminnasta osana johtamista. Opiskelijalla on hyvät valmiudet innostaa ja sitouttaa henkilöstö toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä taitoa johtaa omaa toimintaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojaksojen A9393, A9394 sekä A9395 sisältöjen hallintaa.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson opettajat arvioivat seuraavat tehtävät: verkkokeskustelu, oppimispäiväkirja (hyväksytty / hylätty) ja kehittämispainotteinen artikkelin kirjoitustehtävä. Palaute annetaan neljän viikon kuluessa tehtävän määräpäivästä.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

09.12.2023 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaisa Hytönen
 • Markus Kanerva
Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• tunnistaa ja arvioida kulutuskäyttäytymiseen liittyviä ilmiöitä
• soveltaa käyttäytymistaloustieteen teorioita ja menetelmiä myynnissä ja markkinoinnissa
• arvioida päätöksenteon ilmiöiden sovellettavuutta ja vaikuttavuutta markkinointijohtamisessa

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla päätöksenteon ilmiöitä lähestytään kuluttajan näkökulmasta. Kun ymmärrämme, miten kuluttajien ostopäätökset syntyvät, voimme myös vaikuttaa niihin suunnitellessamme myynti- ja markkinointitoimenpiteitä.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit). Opintojaksoon sisältyy itsenäisesti toteutettava kehittämistehtävä.

Opintojakson kolme lähipäivää toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koko opintojaksoon liittyvät:
- Barden, P. 2013. Decoded: The science behind why we buy.
- Dowling, K., Guhl, D., Klapper, D., Spann, M., Lucas, S., & Narine, Y. 2020. Behavioral biases in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(3), 449-477

Tehtäviin liittyvät:
- Liu, W., & Soman, D. 2008. Behavioral pricing. Handbook of Consumer Psychology, 659–681.
- Fine, L. Auctions. https://www.econlib.org/library/Enc/Auctions.html
- Bazerman, M., Curhan, J. Moore, D. & Valley, K. 2000. Negotiation. Annual Review of Psychology 51:1, 279-314.
- Narayana, J., Joshi, A., Lavanchy, M., Buche, I. & McTeague, L. 2018. The Art and Science of Negotiation. IMD.
- Milgrom, P. R. 1989. “Auctions and Bidding: A Primer.” Journal of Economic Perspectives 3 (1989): 3–22.
- Six Degrees of Social Influence (toim. Kenrick, D., Goldstein, N. ja Braver, S.) Luvut 4 ja 6.
- Farronato, C. 2019. "Pricing Mechanisms in Online Markets." In The New Palgrave Dictionary of Economics. Living edition, edited by Matias Vernengo, Esteban Perez Caldentey, and Barkley J. Rosser Jr.. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Berger, J. & Milkman, K. 2012. What Makes Online Content Viral?, Journal of Marketing Research.
- Goldstein, D. G., Johnson, E. J., Herrmann, A., & Heitmann, M. 2008. Nudge your customers toward better choices. Harvard Business Review, 86(12), 99-105.
- Dholakia, U. M. 2016. Why nudging your customers can backfire. Harvard Business Review
- Steffel, M., Williams, E. F., and Pogacar, R. 2016. How to Nudge Your Customers Without Pushing Them Away. Harvard Business Review.

Lisäksi itsenäinen tiedonhaku.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään kehittämistehtävä ohjaavan opettajan ohjeistuksen mukaan.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja pieniä ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 3 x 8 t = 24 t
Lähipäivien kertaus: 10 t
Itsenäinen työskentely: 100 t

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida päätöksenteon ilmiöitä, jotka vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen myyntitilanteissa ja markkinointiviestinnässä. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja soveltamaan käyttäytymistaloustieteen teorioita ja menetelmiä myynnissä ja markkinoinnissa. Tällä opintojaksolla opiskelija oppii myös arvioimaan päätöksenteon ilmiöiden merkittävyyttä ja vaikuttavuutta markkinointijohtamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojaksojen A9393 ja A9394 sisältöjen hallinta.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Kehittämistehtävä arvioidaan alla olevien yleisten arviointikriteerien mukaan.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastusjärjestelmän käytöstä tehtävien yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Jyrki Innanen
 • Kaisa Hytönen
 • Markus Kanerva
Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• soveltaa keskeisiä käyttäytymistaloustieteen menetelmiä
• laatia ja toteuttaa kokeellisia tutkimusasetelmia
• analysoida tutkimusasetelmassa kerättyä aineistoa tilastollisin menetelmin
• arvioida interventioiden vaikuttavuutta

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla opiskellaan tapoja, joilla päätöksentekoa ja sen taustalla vaikuttavia mekanismeja voidaan tutkia eri tilanteissa. Tutuksi tulevat erityisesti satunnaistetut vertailukoeasetelmat (RCT). Harjoittelemme laatimaan koeasetelmia sekä analysoimaan ja tulkitsemaan olemassa olevia havaintoaineistoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimusosaaminen on erityisen hyödyllistä vaikkapa omassa organisaatiossa tehtävässä kehittämistyössä, ja sitä pääsee soveltamaan käytännössä myös opinnäytetyössä.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit).

Opintojakson kolme lähipäivää toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. painos. Helsinki: Tammi
- Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja (verkkolähde https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/)
- Luca, M., & Bazerman, M. H. 2020. The Power of Experiments: Decision Making in a Data-Driven World. Mit Press.
- Ariely, D., & Wertenbroch, K. 2002. Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological science, 13(3), 219-224.
- Levitt, S. D., & List, J. A. 2009. Field experiments in economics: The past, the present, and the future. European Economic Review, 53(1).
- Gallo A. 2016, A Refresher on Randomized Controlled Experiments, Harvard Business Review.
- Haynes, L., Goldacre, B., & Torgerson, D. 2012. Test, learn, adapt: developing public policy with randomised controlled trials. Cabinet Office.
- Davenport T.H. 2009 How to Design Smart Business Experiments, Harvard Business Review.
- Anderson, E. T. and Simester, D. 2011. A Step-to-Step Guide to Smart Business Experiments. Harvard Business Review
- Ariely, D. 2010 Why Businesses Don’t Experiment. Harvard Business Review
- Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D., Marlow, C., Settle, J. E., & Fowler, J. H. 2012. A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415), 295-298.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään tutkimussuunnitelma työelämäkontekstiin liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi ohjaavan opettajan ohjeistuksen mukaan. Opintojaksolla analysoidaan opintojaksolla kerättyä aineistoa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja pieniä ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 3 x 8 t = 24 t
Lähipäivien kertaus: 10 t
Ennakkotehtävä:10 t
Lukutehtävät: 30 t
Tilastoharjoituksen työstäminen: 30 t
Koeasetelman laatiminen: 30 t

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä opintojaksolla opiskellaan tapoja, joilla päätöksentekoa ja sen taustalla vaikuttavia mekanismeja voidaan tutkia eri tilanteissa. Tutuksi tulevat erityisesti satunnaistetut vertailukoeasetelmat (RCT). Harjoittelemme laatimaan koeasetelmia sekä analysoimaan ja tulkitsemaan olemassa olevia havaintoaineistoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimusosaaminen on erityisen hyödyllistä vaikkapa omassa organisaatiossa tehtävässä kehittämistyössä, ja sitä pääsee soveltamaan käytännössä myös opinnäytetyössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutuksen ydinopintoihin.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Tutkimussuunnitelma arvioidaan soveltaen alla olevia yleisiä arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastusjärjestelmän käytöstä tehtävien yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

13.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (HYV9), Laurea Tikkurila
Opettaja
 • Kaisa Hytönen
 • Markus Kanerva
Vastuuopettaja

Markus Kanerva

Ryhmät
 • HYV923SJ
  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa, yamk, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida valintaympäristön merkitystä ihmisten käyttäytymisessä sekä tunnistaa ongelmakohdat valintaympäristössä
- soveltaa ja arvioida käyttäytymistieteellisiä perusperiaatteita ja käyttäytymisen muutoksen malleja käytännönongelmien ratkaisemiseksi
- kehittää ja implementoida tehokkaita interventioita valintaympäristöön
- arvioida tuuppauksia osana laajempaa valintamuotoilun kokonaisuutta

Toteutustapa

Opintojaksolla harjoitellaan ihmisten käyttäytymisen analysoimista ja kuinka ihmisten tekemiin valintoihin voidaan vaikuttaa. Jaksolla hyödynnetään käyttäytymistieteellisiä teorioita ja palvelumuotoilun perusperiaatteita siitä, kuinka ihmisten tavoitteiden ja toiminnan välistä eroa voidaan kaventaa. Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat muotoilla tehokkaasti ihmisten valintatilanteita ja tukea käyttäytymisen muutoksen syntymistä.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit). Opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä sekä ryhmässä toimimista.

Opintojakson kolme lähipäivää toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koko opintojaksoon liittyvät:
- Thaler, R. & Sunstein, C. 2021 (tai 2008). Nudge - Improving decisions about health, wealth and happiness
- Johnson, E. 2021. The elements of choice: why the way we decide matters.
- Norman, D. 2013. The Design of Everyday Things.

Tehtäviin liittyvät:
- Ly, K. et al. 2012. A Practitioner’s Guide To Nudging
- OECD. 2019. The BASIC toolkit - tools and ethics for applied behavioural insights
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R., & Balz, J. P. 2013. Choice architecture. In E. Shafir (Ed.), The behavioral foundations of public policy (pp. 428–439). Princeton University Press.
- Service, O. et al. 2014. EAST: Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights.
- Michie S., Richardson M., Johnston M., Abraham C., Francis J., Hardeman W., Eccles M.P., Cane J., Wood C.E. 2013. The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: building an international consensus for the reporting of behavior change interventions. Ann Behav Med. 2013 Aug;46(1):81-95
- Richard Thalerin nobelpalkintoesitys.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään kehittämistehtävä ohjaavan opettajan rajaaman tehtävänannon mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja pieniä ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 3 x 8 t = 24 t
Lähipäivien kertaus: 10 t
Kotitehtävät: 25 t
Lukutehtävät: 30 t
Jaksotehtävä: 45 t

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla harjoitellaan ihmisten käyttäytymisen analysoimista ja kuinka ihmisten tekemiin valintoihin voidaan vaikuttaa. Jaksolla hyödynnetään käyttäytymistieteellisiä teorioita ja palvelumuotoilun perusperiaatteita siitä, kuinka ihmisten tavoitteiden ja toiminnan välistä eroa voidaan kaventaa. Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat muotoilla tehokkaasti ihmisten valintatilanteita ja tukea käyttäytymisen muutoksen syntymistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojaksojen A9393 ja A9394 sisältöjen hallinta.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Kehittämistehtävä arvioidaan alla olevien yleisten arviointikriteerien mukaan.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagiointitarkastusjärjestelmän käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.