OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STY2), LAUREA YHTEINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, K23, YHTEINEN, STV223KA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K23, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, K23, yhteinen, STV223KA Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 213 op)
                                         
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
                                         
Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 3
       
             
             
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 3
       
             
             
Kliinisen hoitotyön perusteet 7
       
             
             
Lääkehoito ja lääkelaskut 1. 4
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Opiskelijasta asiantuntijaksi 2
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7
       
             
             
Matematiikan lähtötasotesti 0                                          
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä 4  
       
             
           
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 9  
       
             
           
Lääkehoito ja lääkelaskut 2. 3  
       
             
           
Rokotusosaamisen perusteet 2  
       
             
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
English for Healthcare Professionals 3  
       
             
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10  
       
             
           
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
         
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 6  
         
             
         
Akuuttihoitotyön perusteet 3  
         
             
         
Lääkehoito ja lääkelaskut 3. 2  
         
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Vårdsvenska 4  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 11  
         
             
         
ASIAKKAAN OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEAVA TERVEYDENHOITOTYÖ
                                         
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4    
         
             
       
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3    
         
             
       
Ikääntyneen hoitotyö 4    
         
             
       
Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio 3    
           
             
     
Lääkehoito ja lääkelaskut 4. 1    
         
             
       
Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1    
         
             
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 13    
         
             
       
TERVEYDENHOITAJATYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5    
           
             
     
Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä 5    
         
             
       
Työikäisten terveydenhoitajatyö 5      
           
             
   
Lääkehoito. Rokotusosaamisen syventäminen 1    
           
             
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10    
           
             
     
PÄÄTÖKSENTEKO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
                                         
Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa 4      
           
             
   
Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 5      
           
             
   
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                          
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
             
     
Opinnäytetyö 15      
           
           
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö 10      
           
             
   
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ
                                         
Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä 5      
             
             
 
Uudistava monialainen terveyden edistäminen 3      
             
             
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
             
             
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö 7      
             
             
 
306460590303232312931.527.50303232312931.527.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 27 op)
                                         
OMAN OSAAMISEN SUUNTAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
                                         
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu 7        
             
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 5. Vallinnainen harjoittelu terveyden edistämisen tehtävissä 10        
             
             
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
                                         
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5                                          
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5                                          
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5                                          
Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5                                          
Chronic Diseases Guidance Among Immigrants in Finland 5                                          
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10                                          
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5                                          
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5                                          
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
                                         
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5                                          
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5                                          
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5                                          
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5                                          
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10                                          
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
                                         
Tehohoitopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                          
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                          
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                          
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5                                          
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5                                          
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
                                         
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10                                          
Kotihoitoa nykyteknologiaa hyödyntäen 3                                          
VAKAVASTI SAIRAAN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                         
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5                                          
Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3                                          
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5                                          
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
                                         
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5                                          
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5                                          
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5                                          
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
000015000000015000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 64 60 59 15 30 32 32 31 29 31.5 27.5 15 30 32 32 31 29 31.5 27.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitajakoulutus, K23, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

STV223KA Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila