Siirry suoraan sisältöön

Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn (1 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CB74-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 600

Opettaja

  • Lea Virta
  • Niklas Leppä
  • Tiina Putkuri

Vastuuopettaja

Tiina Putkuri

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää mentalisaatiota kiusaamisen ehkäisemisessä yksilön ja yhteisön kanssa toimiessaan - ohjata erilaisia mentalisaatiokykyä vahvistavia harjoituksia lapsille ja nuorille
- toimia vanhemman mentalisaatiokykyä vahvistavasti kiusaamistilanteita selvittäessään
- arvioida omaa mentalisaatiokykyään ja toimia tietoisesti mentalisoivasti

Toteutustapa

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti omassa tahdissa. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Pajulo M, Salo S & Pyykkönen N. 2015. Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 131(11):1050-7. https://www.duodecimlehti.fi/duo12278
• Viinikka, A. 2014. Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. https://www.finna.fi/Record/3amk.137092

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla ei ole KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon työmäärä on mitoitettu siten, että opinnon tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseksi yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Todellinen ajan tarve vaihtelee yksilöittäin mm. aiemman osaamisen takia.

Opintojakson tarkempi kuormittavuus on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla käydään läpi
• mentalisaatiota käsitteenä ja sen yhteyttä kiusaamiseen
• ammattilaisen omaa mentalisaatiokykyä ja sen lisäämistä
• mentalisaatiota lasten ja nuorten välisissä suhteissa sekä keinoja vaikuttaa siihen ammattilaisena
• keinoja tukea vanhemman mentalisaatiokykyä

Opintojakso koostuu videomuodossa olevista luentotallenteista, podcasteista ja luettavasta materiaalista sekä oppimista tukevista harjoituksista ja tehtävistä. Osaamista mitataan tietotestillä, opinnon hyäksytty suorittaminen edellyttää vähintään 50 % tietotestin pisteistä.

Opinto soveltuu yksinopiskelun lisäksi erinomaisesti myös yhdessä (esimerkiksi työyhteisössä) tehtävään opiskeluun, jolloin opittu integroituu vahvemmin käytäntöön.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla vain Avoimen AMK:n opiskelijoille ja ristiinopiskelijoille. Laurean tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua opinnolle!

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso on suunnattu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, esimerkiksi opettajille varhaiskasvastuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella, lastenhoitajille, kouluavustajille, ilta- ja aamupäiväkerhojen ohjaajille, kouluvalmentajille, koulukuraattoreille, koulupsykologeille, terveydenhoitajille, nuoriso- ja yhteisöohjaajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Osallistumisen edellytyksenä on aina, että opetussuunnitelman mukaiset mahdolliset osaamisedeltävyydet (edeltävä opinto tai vastaava osaaminen) täyttyvät. Opiskelija vastaa itse edeltävyysehtojen huomioimisesta.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä.

Opintojakson Canvas-ympäristöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä ja suoritusmerkintöihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamista mitataan tietotestillä, opinnon hyäksytty suorittaminen edellyttää vähintään 50 % tietotestin pisteistä.

Osaamisen arviointi kohdistuu tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Tutkintosääntö 2024).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaativuustason I mukaisia kriteereitä, jotka on kuvattu alla.

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

”Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Mikäli opiskelija ei suorituksensa täydentämismahdollisuudesta huolimatta saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen opettajan kanssa sovitulla tavalla.” (Tutkintosääntö 2024.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Plagioinnin tarkistuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.