Siirry suoraan sisältöön

Turvallisesti matkalla maailmalle - Esihenkilön tehtävät ja vastuut (3 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CB18-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 19.05.2024

Ajoitus

01.11.2023 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 600

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat

Opettaja

  • Soili Martikainen
  • Essi Tammisto

Vastuuopettaja

Soili Martikainen

Ajoitusryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 600. Avoin AMK: 600.)

Ryhmät

  • TOP223SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat

Pienryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- johtaa ulkomaantyön turvallisuutta ennakoivan turvallisuuskulttuurin periaatteita hyödyntäen
- huomioida lakisääteiset vaatimukset turvallisuusperehdytykseen ja -koulutukseen liittyen
- suunnitella ulkomaantyön turvallisuutta riskiperusteisesti
- hyödyntää avointa, ennakoivaa ja positiivista turvallisuusviestintää

Toteutustapa

Opinto on automatisoitu MOOC, jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin, tehtävät ja testit. Tehtävistä/testeistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa. Osa opetusmateriaalista on englannin kielellä.
Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:
1) Martikainen, S. & Ranta, T. 2018. Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-497-2
2) Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. VTT Publications 700. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2008/P700.pdf
3) SFS-EN ISO 22301:2019. Turvallisuus ja kriisinkestävyys.(Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta)
4) Varautumisen tietopankki. https://www.pelastusopisto.fi/muu-koulutus/varautumiskoulutus/varautumisen-tietopankki/
5) STT Viestintäpalvelut. Kriisiviestijän työkalupakki - Näillä pysyt askeleen edellä. https://www.viestintapalvelut.fi/blogi/kriisiviestinta-tyokalupakki-nailla-pysyt-askeleen-edella

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso on automatisoitu MOOC. Opintojaksolla ei siten tehdä työelämäprojektia eikä myöskään TKI-toimintaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinto on automatisoitu MOOC, jonka suoritat täysin itsenäisesti toteutuksen määräaikaan mennessä. Tavoitteena on, että suoritat opintojakson hyväksytysti päätökseen kolmen kuukauden kuluessa opintojakson aloittamisesta.

Kansainvälisyys toteutuksella

KV-yhteydet tulevat esiin tietoperustassa. Opintojaksolla käsitellään ulkomaantyön turvallisuusjohtamiseen, kriisijohtamiseen ja kriisiviestintään liittyviä kansainvälisiä standardeja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus on 3 op suuruinen kokonaisuus, joka vasta keskimäärin 80 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Opintojakso on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Opintojakso muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista:
Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö
Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana
Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle
Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä

Tutustu aluksi orientaatiomoduuliin. Tämän jälkeen voit itse valita, missä järjestyksessä haluat edetä.

Opintojaksolla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä. Kaikki testit ja tehtävät tehdään yksilötyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa (arviointikehikon vaativuustaso II).

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Toteutukselle on varattu 100 paikkaa Avoimen AMK:n opiskelijoille ja 100 paikkaa CampusOnlinen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojaksolla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä.
Moduuli 1: pohdintatehtävä tietoturvallisuudesta (0 pistettä) sekä turvallisuuskulttuurin raahaustesti (max 20 pistettä)
Moduuli 2: pohdintatehtävä lainsäädännöstä (0 pistettä) sekä lainsäädännön oikein/väärin-testi (max 20 pistettä)
Moduuli 3: pohdintatehtävä turvallisuuskoulutuksesta ja -perehdytyksestä (0 pistettä) sekä turvallisuuskoulutuksen ja -perehdytyksen monivalintatesti (max 20 pistettä)
Moduuli 4: tutustumistehtävä Laurean turvallisuus (0 pistettä) sekä turvallisuusilmoitusmenettelyn raahaustesti (20 pistettä
Moduuli 5: viestinnän ja kriisinhallinnan sanaparitesti (max 20 pistettä sekä loppupohdintatehtävä ulkomaantyöstä (0 pistettä)

Kaikki testit/tehtävät tehdään yksilötyönä ja kaikki tehtävät/testit on suoritettava. Voit tehdä testit kaksi kertaa ja korkeimmat saadut pisteet jäävät voimaan. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5, hylätty ja sillä noudatetaan pisteperustaista arviointia. Maksimipistemäärä opintojaksolla on 100 pistettä. Arvosana määräytyy tehtävistä muodostuvien kokonaispisteiden kautta seuraavasti:

0 - <40 p = hylätty
40- <50 p = 1
50 - <60 p = 2
60 - <75 p = 3
75 - <90 p = 4
90 - 100 p = 5

Kun olet tehnyt koulutuksen päätökseen, avautuvat moduulin 5 jälkeen ohjeet, miten saat suoritusmerkinnän opintojaksosta.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, jos opiskelija ei ole tehnyt kaikkia testejä ja tehtäviä ja jos hän saa testeistä ja tehtävistä yhteensä alle 36 pistettä.