Siirry suoraan sisältöön

Motivoiva digineuvonta sotealan asiakastyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CA02-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Opettaja

  • Virve Pekkarinen
  • Heli Kulomaa
  • Mikko Kinnunen
  • Piia Silvennoinen
  • Soile Juujärvi

Vastuuopettaja

Hanna Rantala

Ryhmät

  • TOS224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Terveys- ja hyvinvointialat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja
- toimia digituen eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen
- arvioida haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeita digituessa
- neuvoa asiakasta tietoturvakysymyksissä
- neuvontatyössä tarvittavia taitoja
- motivoida asiakasta itsenäiseen digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöön.

Toteutustapa

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti kurssin päättymispäivään mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy aihealueeseen artikkelien, äänimateriaalien, videoiden ja tehtävien avulla. Teemaan liittyvä kirjallisuus löytyy listattuna Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole tarjolla valinnaista suoritustapaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen kokonaisuus vastaa noin 135 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista moduuleista:

ORIENTAATIO-moduulissa opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen.

SÄHKÖISET PALVELUT JA SOTE-AMMATILLISUUS –moduulissa (1 op) keskityt siihen, millaisia vaikutuksia sote-alan digitalisaatiolla on sote-palveluihin ja miten palveluiden digitalisaatio muuttaa sote-alan ammatillisuutta. Perehdyt myös siihen, miten haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat tulisi huomioida sähköisissä palveluissa. Moduulin kuuluu neljä (4) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

DIGIOSALLISUUS, DIGIKUILUT JA DIGITUKI –moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt siihen, mitä digiosallisuudella tarkoitetaan ja millainen merkitys digituella on digiosallisuuden vahvistamisessa. Perehdyt myös digiosallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, digituen merkitykseen digiosallisuuden vahvistamisessa ja digitukeen liittyviin eettisiin haasteisiin. Moduuliin kuuluu seitsemän (7) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

MOTIVOIVA KESKUSTELU DIGITUEN LÄHESTYMISTAPANA -moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt, miten motivoivan keskustelun menetelmää voidaan soveltaa digituen tilanteissa. Moduuliin kuuluu kaksitoista (12) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä [esim. Canvasissa tai Teamsissa].

Laurean tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat opinnolle Pakin kautta! Pakin ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa (loma-aikoina voi kestää pidempään).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.