Siirry suoraan sisältöön

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BY65-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

  • Heli Kulomaa
  • Marika Kivistö
  • Mikko Kinnunen

Vastuuopettaja

Marika Kivistö

Ryhmät

  • TOS224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Terveys- ja hyvinvointialat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata erilaisia luovan ja taidevälitteisen toiminnan mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi
- ideoida oman osaamisen soveltamista työhyvinvointipalveluksi.
- kuvata asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tulevaisuusnäkymiä oman palvelun tai toimintamallin kehittämistyössä
- hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman luovan osaamisen tuotteistamiseksi.

Toteutustapa

Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti ja uudet ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa (loma-aikoina hyväksynnät harvemmin).

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki materiaali löytyy Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tällä toteutuksella ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Kurssin avulla osallistuja pääsee tunnistamaan, sanoittamaan ja muotoilemaan omaa luovan alan osaamistaan sekä tuotteistamaan siitä palvelua palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja hyödyntämällä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ilmoittautuminen on auki 24.11.2024 asti.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Tällä opintojaksolla ei ole KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Koulutus auttaa ymmärtämään työhyvinvointia ja sosiaalista pääomaa työyhteisön voimavarana sekä oman luovan osaamisen mahdollisuuksia työhyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Kurssin tavoitteena on auttaa tunnistamaan omaa luovaa tai taiteellista osaamistaan sekä sen hyödyntämisen mahdollisuuksia työhyvinvointiosaamisen kentällä.

Kurssin avulla osallistuja pääsee tunnistamaan, sanoittamaan ja muotoilemaan omaa luovan alan osaamistaan sekä tuotteistamaan siitä palvelua palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja hyödyntämällä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Kuvata erilaisia luovan ja taidevälitteisen toiminnan mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Ideoida oman osaamisen soveltamista työhyvinvointipalveluksi.
Kuvaa asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tulevaisuusnäkymiä oman palvelun tai toimintamallin kehittämistyössä.
Hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman luovan osaamisen tuotteistamiseksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvastilassa.

Opintokokonaisuudelle on myös olemassa Open Badge Passport (digitaalinen osaamismerkki) Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja, jonka opiskelija voi tilata suoritettuaan opinnon loppuun.

Opinto on tarjolla Avoimen AMK:n tarjonnassa. Laurean tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat opinnolle Pakin kautta!

Opinnon asiasisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä opettaja Marika Kivistöön. Muissa asioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse mooc@laurea.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYV-HYL / Arviointiasteikko I