Siirry suoraan sisältöön

Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2 (10 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BX63-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 01.09.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 04.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

  • Johanna Lunkka
  • Päivi Harmoinen

Vastuuopettaja

Päivi Harmoinen

Ryhmät

  • TOH224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää kestäviä palveluita ja liiketoimintaa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen*
- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä kiertotalouden työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä
- ennakoida tulevaisuuden asiakastarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä
- suunnitella liiketoimintaa toimintaympäristön muutosten pohjalta

**Tavoitteeseen lisätty ”palveluita.” Lisäys astuu voimaan 1.8.2024.

Toteutustapa

Tämä opintojakso toteutetaan verkkoympäristössä ajalla 11.9.-4.12.2024.

Opintojakson materiaalit ja tehtävät ovat Canvasissa.

Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää, että Service Design / palvelumuotoilun ydinopinnot on suoritettu tai käynnissä.

Opintojaksolla tehdään tehtäviä itsenäisesti sekä projektitiimissä.
Opintojaksolla toteutetaan kestävän liiketoiminnan kehittämisprojekti Laurean avainkumppanille. Projektissa
sovelletaan kiertotalouden, palvelumuotoilun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä.

Projektin osuus on 70% opintojakson kokonaisuudesta. Teoriaosuudessa (30%) perehdytään liiketoiminnan strategioihin, kestävän liiketoiminnan ja tulevaisuusmuotoilunmenetelmiin mm. skenaarioiden tai visiointimallien avulla.

Aika ja paikka

Katso opinnon aikataulut Lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.laurea.fi. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The circular economy handbook : realizing the circular advantage. Lacy, Long & Spindler.
Tehtävänä tulevaisuus : tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa. Minna Koskelo.
Maailmanloppu peruttu. 7 väitettä kiertotaloudesta. Pasi Nokelainen.
Canvas työtilan teoriasisältö ja artikkelit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö.

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintranetistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään toimeksiantajalle kehittämissuunnitelma tiimeissä.
Toimeksiantajana on Laurean avainkumppaniyritys Starkki Oy.

Kestävää kehitystä voidaan pitää tärkeimpänä tulevaisuuden työelämän yleisenä eli geneerisenä osaamisena. Tähän kuuluu esimerkiksi estävää kehitystä edistävien periaatteiden, käytäntöjen ja säädösten tunteminen, soveltaminen sekä noudattaminen.
Tällaiseen arvioon päätyivät työelämän ja koulutuksen asiantuntijat tulevaisuuden osaamistarpeita kartoittavassa opetushallituksen Osaaminen 2035 -raportissa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tuntiaikataulu ja alustava tuntisisältö:
11.9. Orientaatio ja kiertotalousteema
2.10. Projektin kick-off, kehittämishaaste, johdanto Löydä- ja Määritä-vaiheisiin
9.10. Motivaatioprofiilit ja ohjaukset
16.10. Tulevaisuuden ennakointi
23.10. Tiimien itsenäinen työskentely
30.10. Johdanto Kehitä-ja Tuota-vaiheisiin
6.11. Ohjaukset
13.11. Tiimien itsenäinen työskentely
27.11. Valmistatuminen loppuesitykseen ja ohjauksia
4.12. Loppuesitykset; pitchaukset

Kansainvälisyys toteutuksella

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 10 op laajuinen vastaten noin 270 h opiskelua / opiskelija.
Osa työstä tehdään henkilökohtaisesti ja osa tiimissä.

Opintojakson tehtävät on jaksotettu palautettavaksi tasaisesti opintojakson ajan.

Sisältö ja sen jaksotus

Teoriaosuudessa (30%)perehdytään kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden sekä tulevaisuusmuotoilun menetelmiin. Projektissa (70%) sovelletaan kiertotalouden, palvelumuotoilun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä.

Opintojakson teemat /moduulit:
Orientaatio -johdanto kestävään liiketoimintaan ja kiertotalouteen
Tulevaisuusajattelu- ja muotoilu
Liiketoiminnan strateginen suunnittelu
Kiertotalousmuutoksen toteuttaminen ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen
Yllä oleviin teemoihin liittyvien työkalujen oppiminen soveltaen.
Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää, että Service Design / palvelumuotoilun ydinopinnot on suoritettu tai käynnissä.

Tuntiaikataulu ja alustava tuntisisältö: katso tiedot Pakista/Lukkarikoneesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen
tiedon toisiinsa

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
-arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä