Siirry suoraan sisältöön

Real Estate Management (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0313-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 24.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Avoimen ammattikorkeakoulun koulutus

Opettaja

 • Tiina Lehtosaari
 • Kaisa Airo

Vastuuopettaja

Kaisa Airo

Ajoitusryhmät

 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tuktinto-opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua tähän pienryhmään. Voit ohittaa tämän. 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

 • TOH223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 • TOH224SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Pienryhmät

 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tuktinto-opiskelijan ei tarvitse ilmoittautua tähän pienryhmään. Voit ohittaa tämän. 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- identify the key factors in property value.
- identify certification systems and model their impact on CREM
- apply attributes of sustainability in real-estate management

Toteutustapa

Täysin virtuaalinen opintojakso suoritetaan itsenäisesti Canvas-alustalla.
Tällä opintojaksolla luodaan kokonaiskuva kiinteistömarkkinasta Suomessa ja pohditaan ko. toimialan segmentin kehitystä erityisesti tulevaisuuden näkökulmasta. Jos työskentelet jo nyt kiinteistöalalla, voit hyödyntää tätä opintojaksoa oman kokonaisvaltaisen toimialatuntemuksesi kehittämiseen. Jos et tunne alaa laisinkaan, lähesty asioita loppukäyttäjän näkökulmasta ilman mitään ennakkoasenteita. Sisällössä keskitytään Suomen kiinteistömarkkinaan.

Opintojakson osaamistavoitteet muotoillaan näin:

Opiskelija
• Tunnistaa kiinteistön arvoon vaikuttavia tekijöitä.
• Tunnistaa erilaiset kiinteistöjen sertifiointijärjestelmät ja niiden merkityksen kiinteistöjohtamisessa.
• Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kiinteistöjohtamisessa.

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus Canvas-alustalla opiskelijan oman aikataulun mukaan. Opintojakso ei sisällä lähi- tai verkkotapaamisia, mutta ohjausta voit pyytää halutessasi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Toteutuksessa hyödynnetään toimialajärjestöjen ja yritysten tuottamaa verkkomateriaalia (videot yms.) sekä alan tutkimusyhteisöjen kirjallisuutta ja tutkimuksia.

Tutkimus- ja kirjallisuusvinkkejä ja -lähteitä tarjotaan Canvas-alustalla. Osa lähdemateriaalista on englanninkielistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Osa opintojakson tehtävistä edellyttää yhteistyötä ja kommunikointia toimialan yritysten edustajien kanssa (esim. haastattelut).

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja
• Kiinteistöjohtaminen kiinteistöalan toimintakentässä
• Suomen kiinteistömarkkina, toimijat, mittaristo ja suhde kansainväliseen toimialan markkinaan
• Kiinteistöalan standardit ja sertifiointijärjestelmät
• Kiinteistösijoittaminen Suomessa
• Kestävän kehityksen trendit Suomen kiinteistömarkkinalla

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävien suorittaminen:

Tee tehtävät valitsemassasi järjestyksessä sopivaksi katsomallasi tavalla. Opintojakson osatehtäviä ei palauteta erillisinä dokumentteina vaan niistä kootaan yksi yhtenäinen kirjoitelma (raportti, portfolio), joka palautetaan Canvas-alustalle. Dokumenttiin voi/saa liittää visualisointeja, videoita tms., joiden avulla voidaan tukea tekstiä.

Opintojakson tehtävien suorittaminen edellyttää oma-aloitteista tiedonhakua. Canvas-alustalla oleva materiaali on ohjeellista ja omia lähteitä ja ajatuksia saa tuoda mukaan vapaasti. Tehtävien yhteydessä ehdotetut sivumäärät ovat myös ohjeellisia. Lähdemerkinnät ja lähdeluettelo ovat olennainen osa jaksotehtävää.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Laurean yleisten arviointikriteerien mukaisesti. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota osatehtävien tehtävänantojen mukaiseen suoritukseen, lähteiden monipuoliseen käyttöön ja tiedon soveltamiseen käytännössä.