Siirry suoraan sisältöön

Saksan kielen perusteet 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0119-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 02.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Camilla Kåla

Vastuuopettaja

Camilla Kåla

Ryhmät

  • TOY224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kielen perusrakenteet ja perussanaston
- viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
- kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
- Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
- Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Toteutustapa

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta.. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa. Opinnolle osallistuminen edellyttää myös kameran käyttöä, vähintään tehtävissä ja tentissä.

Opintojaksolla on 75% läsnäolovelvoite.

Opintojakson Zoom-tapaamiset ovat osoitteessa: https://laurea.zoom.us/j/67725553071

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään kirjaa Blanco - Kudel. Freut mich 1. Finnlectura.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Ensimmäinen tapaamiskerta Zoomissa on 9.9.2024.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla tutustuaan saksankielisiin maihin ja kulttuureihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27h opiskelijan työtä. Varaathan tarpeeksi aikaa opintojakson suorittamiseen.

Sisältö ja sen jaksotus

Sanasto, viestintä

- lyhyt perusasioiden kertaus (itse, perhe, harrastus, mielipiteen ilmaisu, yksinkertainen asiakaspalvelutilanne)
- tien kysyminen ja neuvominen
- opiskelu
- ostosten tekeminen, vaattet, värit
- hotellihuoneen varaaminen
- puhelinsanasto, kuukaudet
- lomasta kertominen, sähköpostin kirjoittaminen
- vierailulla, asumisesta kertominen
- omasta maasta kertominen


Rakenteet
- lyhyt kertaus R0117 Saksan perusteet 1 kielioppiosuudesta
- datiivi
- käskymuoto
- omistuspronominit
- säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien perfekti

Saksankielisen alueen kulttuuri

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä [esim. Canvasissa tai Teamsissa].

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintojakson tavoitetaitotaso on A2 eurooppallaisen viitekehyksen mukaisesti


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista hyväksytyllä tasolla, moduulitestien suorittamista vaaditulla tasolla, läsnäolovelvoitteiden (75%) noudattamista sekä tentin kirjallisen ja suullisen osuuden hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5.

Korotusyritys voi kohdistua niihin opintojakson osiin, joista muodostuu opintojakson arvosana, mutta ei kuitenkaan pari- tai ryhmätöihin.