Siirry suoraan sisältöön

Onnistuneen hankevalmistelun ABC (1 op)

Toteutuksen tunnus: JY00CB34-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 30.06.2024

Ajoitus

01.12.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Niklas Leppä
  • Clarissa Bingham

Vastuuopettaja

Clarissa Bingham

Ajoitusryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1 (Koko: 600. Avoin AMK: 600.)

Ryhmät

  • TYJ23SJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää ja soveltaa hankevalmisteluprosessiin liittyvät osa-alueet
- rakentaa hankehakemuksen,
- kehittää sekä arvioida organisaatiollesi sopivia hankeideoita,
- ymmärtää tutkimusetiikkaan liittyvät asiat ja arvioida niiden roolin omassa hankkeessa

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän täysin automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tuntia opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä MOOC tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. MOOC on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista.

1. Johdanto
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä hankevalmistelusta
Osiossa tutustut kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiin hanketyöstä. Saat myös yleiskuvan siitä, mitä hankevalmistelussa on hyvä ottaa huomioon. Osio koostuu pohdiskelutehtävästä, artikkelista ja asiantuntijoiden haastatteluvideosta.

3. Hankeidea
Osiossa pohditaan sitä, mistä hankeideat syntyvät, millainen on hyvä hankeidea ja miten hankeideaa voi kiteyttää.
Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

4. Hankkeen suunnittelu
Osiossa esitellään hankesuunnittelua tukevia kysymyksiä ja työkaluja.
Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä videosta.

5. Aikataulutus
Osiossa käydään läpi hankevalmistelun aikataulutusta sekä asioita, joihin valmistelussa tulee varata aikaa.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

6. Rahoitus
Osiossa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet sekä se, millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota rahoitusohjelmassa sekä rahoittajan ohjeistuksissa.
Osion koostuu tekstistä sekä tehtävästä.

7. Hankekumppanit
Osiossa pohditaan hankekumppaneiden merkitystä hankehakemuksessa sekä kuullaan kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiä verkostoitumiseen.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä asiantuntijoiden haastatteluvideosta.

8. Hakemuksen kirjoittaminen
Osiossa esitellään vinkkejä hankehakemuksen kirjoittamiseen sekä tutustutaan prosessikirjoittamisen vaiheisiin.
Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

9. Hankkeen budjetointi
Osiossa esitellään hankkeen budjetin laatimista. Osiossa perehdytään mm. budjetin suuruusluokkaan ja omarahoitukseen, hankesuunnitelman ja budjetin yhteyteen sekä budjetin jakautumisesta hankekonsortion kesken.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista, asiantuntijoiden haastatteluvideosta sekä tehtävästä.

10. Tutkimusetiikka
Osiossa käsitellään sitä, miten tutkimusetiikka liittyy hankevalmisteluun ja miksi se on tärkeä huomioida jo hankehakemusvaiheessa. Osiossa käsitellään tutkimusetiikan perusasioista, tutkimusluvan merkityksestä ja hakemisesta sekä eettistä ennakkoarviointia.
Osion koostuu tekstistä sekä siihen liittyvistä materiaaleista.

11. Hyvän hankevalmistelun piirteitä
Osiossa esitellään hyvän hankevalmistelun ja hankehakemuksen piirteitä. Osiossa kuullaan myös kokeneiden hankevalmistelijoiden vinkkejä hankevalmistelun ensikertalaisille.
Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista, asiantuntijoiden haastatteluvideosta sekä tehtävästä.

12. Yhteenveto ja suoritusmerkintä
Tässä osiossa kootaan yhteen MOOCin anti sekä pääset pyytämään suoritusmerkinnän. Huomiothan, että tämä osio avautuu vasta kun kaikki pakolliset tehtävät on tehty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinto on tarjolla Laurean YAMK-tutkinto-opiskelijoille. Se on avoinna myös 3AMKn ja CampusOnlinen kautta ristiinopiskeleville ja avoimen AMKn opiskelijoille. Opinto on kaikille maksuton.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella. (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty arvosana vaatii

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)