Siirry suoraan sisältöön

Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BN15-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 03.12.2023

Ajoitus

15.02.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

40 - 110

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Kaisa Airo

Vastuuopettaja

Kaisa Airo

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • TYJ23SJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet.

Opiskelija:
• hallitsee tiedon visualisoinnin perusteet ja soveltaa tieteellistä visualisointia
• tunnistaa tarinan rakenteet ja soveltaa tarinankerrontaa palvelumuotoilussa
• yhdistää tarinankerrontaa visualisointiin ja tuottaa vaikuttavaa visuaalista materiaalia
• osaa hakea verkosta erilaisia visualisoinnin työkaluja sekä hyödyntää niitä palvelumuotoilussa

Toteutustapa

Opintojaksolla pohditaan tarinankeronnan ja vaikuttamisen keinoja. Jakso ei vaadi aikaisempaa visualisoinnin osaamista eikä sillä keskitytä varsinaisiin visualisoinnin työkaluihin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Jaksoon kuuluu 3 verkkotapaamispäivää, sekä itsenäistä työskentelyä visualisointiharjoitusten ja oman lopputyön parissa. Jaksolla työskennellään itsenäisesti, mutta lähipäivät saattavat sisältää ryhmätyöskentelyä.

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti seuraamalla luentonauhoitteita, mutta erillistä ohjausta itsenäiseen toteutukseen ei ole tarjolla.

Opintojakson tehtäviin kuuluu:
1: Propagandajuliste
2: Tutkimuksen tarinallistamisharjoitus
3: Oman lopputyön tiivistäminen julisteeksi
4: Opiskelijan valitseman tutkimuksen tarinan visualisointi laajemmaksi raportiksi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

www.pointtiperille.com Anne-Mari Kiviniemen blogi visualisoinnista
Brand, W. 2018. Visual Doing - applying visual thinking in your day to day business.BIS
Cambell, E. A few minutes of design - 52 Activities to Spark your creativity.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla voi soveltaa oman työpaikan tai opinnäytetyön toimeksiantajan asettamia tehtäviä, mutta opintojaksolla ei ole varsinaista toimeksiantajaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

01.03.2024 9.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
28.03.2024 9.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom
26.04.2024 9.00 - 16.00 Ulkopuolinen tila : Zoom

Opintojakson kontakipäiville on suotavaa, muttei pakollista osallistua.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojakso toteutetaan suomeksi, joten jaksolla ei ole kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso vaatii luovaa ajattelua. Tästä syystä aikaa ei mene varsinaiseen työhön, mutta idean keksimiseen sekä sen toteuttamisen harjoittelu saattaa olla aikaavievää.

Lisäksi sopivien materiaalien esimerkiksi johdonmukaisen kuvamateriaalin etsiminen on aikaavievää.

Lähtökohtaisesti kurssiin kannattaa varata 5 x 27.5h eli viiden opintopisteen verran.

Sisältö ja sen jaksotus

Esitehtävä suoritetaan kurssiin alkuun mennessä maaliskuussa.

Ensimmäinen kontaktipäivä: Virtuaalialoitus.Propagandajulisteiden läpikäynti. Mitä on tarinankerronta?

Toinen kontaktipäivä:
Tarinankerronta ja visualisoinnin symboliikka. Värit ja kompositio

Kolmas kontaktipäivä:
Argumentoinnin taito. Loppuseminaarit ja päätös.

Huhtikuussa:
Lopputöiden palautus

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan yksilötyönä ja tapaamiset nauhoitetaan. Luennoilla on kuitenkin lyhyitä tiimitehtäviä. Opintojakson pääsyvaatimuksena on esitehtävän palauttaminen ennen ensimmäistä luento-kertaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luoda johdonmukainen visuaalinen kokonaisuus.

Perustella valintojaan henkilökohtaisesti ja ulkopuolisia lähteitä käyttäen.

Ongelmanratkaisu: löytää, soveltaa ja käyttää visualisoinnin ja tarinankerronnan työkaluja.

Kehittäminen: Luoda innovatiivisia visuaalisia ja tarinnallisia ratkaisuja tiedon välittämiseen.

Viestintä: Viestiä vakuuttavasti suullisesti, kirjallisesti sekä visuaalisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.