Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöriskien hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BN77-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 19.05.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 600

Koulutus

  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Heli Kulomaa
  • Anja Aatsinki
  • Essi Tammisto

Vastuuopettaja

Anja Aatsinki

Ajoitusryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)

Ryhmät

  • TOP223SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Palvelualat

Pienryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, tutkinto-opiskelija älä ilmoittaudu tähän pienryhmään, voit olla välittämättä tästä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää ympäristöriskien hallinnalle asetetut vaatimukset ja parhaat käytänteet sekä soveltaa niitä
- määrittää ympäristöuhat ja niiden vaikutukset organisaatioiden toiminnalle
- arvioida ja hallita ympäristöriskejä
- luoda toimintamalleja ja ohjeistuksia ympäristöriskien hallintaan

Toteutustapa

Tämä on täysin automatisoitu toteutus, joka suoritetaan itsenäisesti 15.01.2024 - 31.05.2024. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opiskeluun tarvittava materiaali on Canvas-työtilassa tai linkattuna sinne.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Osaamisen näyttö koko opintojakson osalta suoritetaan Tradenomikoulutus - Osaamisen näytöt -Canvasin kautta. Opiskelija laatii työtilasta löytyvän pohjan avulla osaamisanalyysin ja palauttaa sen opintojakson kansioon. Osaamisanalyysit käsitellään kerran kuussa, joten koko näytön osalta on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Jos aiempi osaaminen kattaa osan opintojakson osaamistavoitteista, opiskelijan tulee olla yhteydessä opintojakson opettajaan.

Ilmoittaudu Canvas-työtilaan: https://canvas.laurea.fi/enroll/RPWH7N
Turvallisuusalan opiskelijoiden ohjeet: https://canvas.laurea.fi/courses/855/pages/ohjeistus-turvallisuuden-ja-riskienhallinnan-opintojen-osaamista-nayttaville-slash-instructions-for-demonstrations-of-competence-in-ssrm?module_item_id=352814

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso suoritetaan opiskelijan oman aikataulun mukaisesti aikavälillä 15.01.2024 - 31.05.2024 ja sen voi aloittaa koska tahansa. Ilmoittautumisia hyväksytään ja suoritusmerkintöjä valmistuneista suorituksista kirjataan viikoittain.

Opintojakso tulee olla suoritettu ja lopputehtävä palautettu 31.5. kello 23.59 mennessä kurssin läpäisemiseksi. Opintojaksolla ei poikkeuksellisesti erikseen tarvitse vahvistaa paikkaansa. Mikäli et kuitenkaan aio suorittaa opintoa, ilmoita siitä vastuuopettajalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä, joka tarkoittaa keskimäärin noin 8h/ viikko opintojakson koko ajalle jaoteltuna. Kiinnitä erityistä huomiota tämän kurssin aikatauluttamiseen kalenteriisi, sillä tehtävillä ei ole erillisiä määräaikoja, vaan opiskelija vastaa itsenäisesti kalenteriinsa sopivasta jaksotuksesta.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu orientaatiosta ja viidestä eri aihealuetta koskevasta moduulista. Moduulit 1-4 koostuvat verkkoluennosta, kertaavista kysymyksistä, tehtävästä sekä välitentistä. Viimeisessä moduulissa laaditaan aihealueet yhteen kokoava lopputehtävä.

Jokaisessa moduulissa on tehtäviä ja lopussa on lyhyt tentti, jotka hyväksytysti suorittamalla pääset siirtymään seuraavaan moduuliin. Opintojakson lopuksi on vielä kaikki aihealueet kokoava lopputehtävä.

Kurssin moduulit ovat
- Keskeinen sääntely
- Ympäristöjohtaminen ja -riskienhallinta
- Kestävä kehitys
- Kemikaaliturvallisuus ja päästöjen hallinta

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvosana muodostuu moduulikohtaisten tenttien perusteella. Opintojaksoon kuuluu myös muita tehtäviä, jotka eivät vaikuta arvosanaan, mutta ne on suoritettava, jotta voi edetä opintojaksolla.

Jokainen välitentti arvioidaan alla olevan arvioititaulukon mukaisesti, eli läpäistäkseen tentin, on saatava vähintään 40 % vastauksista oikein. Kokonaisarvosanassa välitentit huomioidaan keskenään yhtä suurilla painotuksilla.

Arviointitaulukko
5 < 94% - 90%
4 < 90% - 75%
3 < 75% - 60%
2 < 60% - 50%
1 < 50% - 40%
0 < 40% - 0%

Jokaista tenttiä saa yrittää kolme kertaa, joista korkein pistemäärä jää voimaan. Tutkintosäännön mukaiset hylätyn suorituksen uusintakerrat kuuluvat siis lähtökohtaisesti toteutukseen.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.