Siirry suoraan sisältöön

Työyhteisön työssä jaksamisen ja resilienssin vahvistaminen (15 op)

Toteutuksen tunnus: TP00BW00-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 17.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

13 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

14 % Lähiopetus, 86 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 7

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

 • Taru Tallgren

Vastuuopettaja

Taru Tallgren

Ryhmät

 • HLB221KN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K21, Hyvinkää
 • HLB220KN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K20, Hyvinkää
 • HLB220SA
  Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, S20, Hyvinkää
 • TOH222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 • HLB221KA
  Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K21, Hyvinkää
 • HLB220SN
  Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S20, Hyvinkää
 • HLB220KA
  Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K20, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- uudistaa henkilöstövoimavaroja ja henkilöstökäytänteitä yrityksen toimialan ja liiketoimintastrategian mukaisesti
- tukea yrityksen jatkuvan uudistumisen toteuttamista
- vahvistaa yksilöiden ja organisaation resilienssiä, toimia muutoskyvykkäästi ja ketterästi muuttuvissa työelämän toimintaympäristöissä
- edistää esihenkilöiden kyvykkyyttä johtaa valmentavalla johtamisotteella

Toteutustapa

Projekti suoritetaan yhteistyössä Laurean avainkumppani Rantalainen Oy:n kanssa pääsääntöisesti verkkoprojektina ja edellyttää sitoutumista yhden kokonaisen työpäivän (tiistai) varaamiselle tiimin kanssa työskentelyyn sekä toisen päivän itsenäiseen opiskeluun. Kampuksella toteutettavat lähikerrat sovitaan projektin alkaessa. Lähikerrat varataan mm. projektitiimin ryhmäyttämiseen, osaamisen näyttöihin ja arviointitilaisuuksiin. Sekä mahdollisiin projektin käytännön toteutusten toimenpiteisiin.

Tässä projektissa perehdytään työyhteisön työperäisen stressin kokemiseen, työssä jaksamiseen ja resilienssin vahvistamiseen. Toimeksiantona on selvittää työtyytyväisyyskyselyn pohjalta tarkemmin, mitä nämä stressitekijät ovat ja miten työnantajan näkökulmasta näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa.

Projekti sopii opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan kokonaisuudessaan henkilöstöjohtamisessa ja joita erityisesti kiinnostaa erityisesti työhyvinvointiin liittyvät kehitystehtävät.

Projektista voi saada osaamista ja opintopisteitä myös muihin moduuleihin LK & PJ

Tämä projekti sopii monimuoto-opiskelijoille, sillä projekti toteutetaan pääsääntöisesti verkossa ja tiimin yhteinen työpäivä on tiistai.

Prebriiffistä (eli projektin aloitustapaamisesta) lähetetään ilmoittautuneille erillinen sähköpostikutsu.

Jos opiskelijapaikat tässä projektissa täyttyvät, opiskelija voi hakea jälki-ilmoittautumisessa niihin projekteihin ja opintojaksoihin, joissa on vielä tilaa.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektin aihepiiriin tarvittava lähdeaineisto valitaan projektissa erikseen projektin toimeksiannon jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Tilitoimisto Rantalainen Oy

https://www.rantalainen.fi/

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelija näkee projektin aloitusajankohdat ja ohjauksen ajankohdat Lukkarikoneessa ja projektiin hyväksynnän jälkeen Outlook-kalenterissaan. Tärkeää on huomioida, että tiimi varaa ohjauksen lisäksi tiistaipäiviin yhteisen työskentelyajan.


Projektia ohjataan viikoittain tiistaisin. Opiskelijana voit vertailla Lukkaurikoneessa ohjausaikoja ja valita projektit/opinnot, jotka eivät osu päällekkäin.

Ohjaajat lähettävät projektiin hyväksytyille briiffikutsun vielä erikseen noin viikkoa ennen aloitusibriiffiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija käyttää projektiin työaikaa yhteensä n. 16 tuntia viikossa eli tiimityöskentelyyn n. 8 h ja itsenäiseen työskentelyyn n. 8 h viikossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle.

Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. ”

[Mikäli toteutuksen tiedoissa on ilmaistu, että toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n, 3AMKin tai väyläopintojen opiskelijoille, kerro kohderyhmälle varattu paikkamäärä tässä. Tarvittaessa tässä myös ilmaistaan mille kohderyhmälle täydentävän osaamisen opinto on ensisijaisesti kohdennettu, jos kohderyhmällä halutaan olevan etusija opintototeutukselle hyväksyttäessä.]

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy projektin Teamsistä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Projektin arvioinnissa noudatetaan Laurean arviointikriteereiden vaatimustasoa II. Arviointiin perehdytään projektin alkaessa. Arviointikriteerit löytyvät myös opiskelijaintrasta > Opintosuoritukset ja arviointi > Arviointi.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan tulee tarvittaessa ”täydentää projektin osaamistavoitteista puuttuvaa osaamista, kunnes osaaminen voidaan arvioida hyväksytyllä tasolla. ” (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei muuta ole ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.