Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS83-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 06.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Irene Latva-Korpela
  • Tiina Leino
  • Anne Hiller-Ikonen

Vastuuopettaja

Anne Hiller-Ikonen

Ryhmät

  • STV223KA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida väestössä ilmeneviä, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä terveyden riskitekijöitä ja terveysuhkia
- soveltaa kansansairauksien ehkäisyyn liittyviä suosituksia ja tutkittua tietoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan kansansairauksia sairastavan potilaan ja hänen läheistensä ohjausta terveellisiin elämäntapoihin
- suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja perheille moniammatillista yhteistyötä ja –verkostoa hyödyntäen
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilön omahoitoa tukevaa voimavaralähtöistä ohjausta kasvokkain ja verkossa monipuolisia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen ja eettisesti perustellen
- kuvata tartuntatautien ehkäisyyn ja kontrollointiin liittyvän ohjauksen ja tiedotuksen

Toteutustapa

Huom! aikataulut ja toteutustavat voivat vielä tarkentua.

Toteutustapa: osallistavat kontaktitunnit, verkossa työskentely, tiimi- ja työpajatyöskentely, draamamenetelmät simulaatiotunnilla, kirjalliset tehtävät/ testaa tietosi -testit, itsenäinen työskentely, ryhmätentti.Kontaktitunteja varten tehdän ennakkotehtäviä Canvasissa.

Ryhmäjako simulaatiotuntia varten esitellään orientaatiotunnilla 14.8.23 klo 8.15-11.30.

Orinataatiotunnilla on läsnäolovelvollisuus (osallistuminen kampuksella tai etänä)

Muut läsnäoloa vaativat tunnit ks. Lisätietoja opiskelijoille.

Oppimisympäristö: Tikkurilan kampus
Viestintä ja ohjaus: Canvas, sähköposti
Vastuuopettaja: Anne Hiller-Ikonen
Canvas oppimisympäristö avataan orientaatiotunnilla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvasin työtilassa osoitetut artikkelit ja luentomateriaali linkkeineen sekä verkko-opintoihin liittyvät materiaalit.Tenttikirjallisuus esitellään tarkemmin orientaatio -tunnilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Orientaatiotunnilla 14.8.23 klo 8.15-11.30 on läsnäolovelvoite.
Opintojakson aikataulu ilmoitetaan opiskelijan lukujärjestyksessä Pakissa.
Tenttien päivämäärät ilmoitetaan Pakissa.
Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan orientaatio -tunnilla.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Ydinsisällöt:

1) Terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä
2) Väestön terveys ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät
3) Asiakkaan ohjaaminen ja muutoksessa tukeminen
4) Yleisvaarallisten tartuntautien ja tartuntautien torjunta/ennaltaehkäisy, seuranta ja jäljitys

Lisätietoja opiskelijoille

Poissaolokäytänteistä sovitaan tarkemmin orientaatiotunnilla. Opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään korvaavilla tehtävillä. Jos joudut olemaan poissa useilta tunneilta, ole yhteydessä opintojakson opettajaan.

Läsnäoloa ja tuntien korvaamista edellyttävät tunnit :
Orientaatiotunti
Simulaatio
Ryhmätentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Pakolliset tehtävät: hyv/hyl

Ryhmätentti: HYL/ 1-5


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.