Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SF00BT72-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

09.02.2023 - 03.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

35 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Kaisa Porkka-Toivonen

Vastuuopettaja

Kaisa Porkka-Toivonen

Ryhmät

  • SFG222SN
    Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tavoitteellisen fysioterapeuttisen ohjaus- ja neuvontaprosessin perusperiaatteet
- soveltaa asiakaslähtöisesti erilaisia osallistavia, aktivoivia ja virtuaalisia menetelmiä sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa
- arvioida prosessia yhdessä asiakkaan kanssa ja muuttaa tarvittaessa toimintaa

Toteutustapa

- Lähiopetus: luennot ja työpajat
- Itsenäinen työskentely
- Tiimityöskentely
- Fysioterapeuttisen ohjaamisen harjoittelu työelämän yhteistyökumppanin kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali koostuu luentodioista, tutkimusartikkeleista ja suositeltavista internet -sivustoista. Alla muutamia keskeisiä tietolähteitä:

Hynynen, P. ym. 2017. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Suomen fysioterapeutit.

Kukkohovi, K. 2004. Fysioterapian ohjaustilanteen vuorovaikutus. Pro Gradu –tutkielma. Jyväskylän Yliopisto. Viestintätieteiden laitos

Pukki, A. 2018. Fysioterapeuttinen ohjaaminen – reflektorinen puheenvuoro. Teoksessa Suhonen L. (toim.) Näkökulmia kuntoutusajatteluun. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146681/B54.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisenkartoitus tulee tehdä viikon sisään orientaatiokerrasta. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelija intrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelija valitsee itse yhteistyötahon, jossa käy seuraamassa fysioterapeuttisen ryhmän ohjausta.

Lisäksi opiskelijat ohjaavat pienryhmissä liikuntaa ennalta sovitun työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Työpajaharjoitukset sisältävät käytännönläheisyytensä vuoksi 100%:n läsnäoloa. Toteutuksen aikataulu näkyy Pakissa toteutuksen varauksina. 100% läsnäolovaatimus orientaation, työpajaan, työelämän yhteistyökumppanin ohjaukseen sekä seminaariin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintokokonaisuus on viiden (5) opintopisteen laajuinen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson teemoja:
- Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta eri asiakasryhmille
- Ohjausprosessi, ohjausmenetelmät, etäohjaus
- Ryhmänohjaus ja yksilön ohjaus

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvioinnin kohteet:
- osallistuminen tiimityöskentelyyn (hyväksytty/hylätty)
- oppimistehtävät (hyväksytty/hylätty)
- osallistuminen käytännön ohjaustilanteisiin (hyväksytty/hylätty)
- tentti (H-5)

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ks. Laurean arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ks. Laurean arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. Laurean arviointikriteerit