Siirry suoraan sisältöön

Professional Development in Practice IV (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0198-3037

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 12.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Annika Kallio
  • Marina Arvonen
  • Johanna Saastamoinen

Vastuuopettaja

Johanna Saastamoinen

Ryhmät

  • SHV221KN
    Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- plan, implement and evaluate nursing of patients at different life stages
- assess the need for services and care of vulnerable and multicultural patients
- apply client-centred working methods to improve the inclusion, well-being and rehabilitation of clients
- work in a multidisciplinary team and network taking advantage of shared expertise

Toteutustapa

Osa 1: HAAVOITTUVAT ASIAKASRYHMÄT JA PALVELUJEN INTEGROINTI 3 op
- Opettaja:
- Luento-, työpaja- ja projektioppiminen
- Johtuen projektiyhteistyöstä aikataulut tarkentuvat alku syksyn 2022 aikana

Osa 2: ÄITIYSHUOLLON HARJOITTELU 1 op
- Opettaja: Johanna Saastamoinen
- Toteutuu tiimityöskentelynä, joiden aiheet jaetaan orientaatiotunnilla
- Esityksessä tulee hyödyntää yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä
- Integroituu tiiviisti R0196 opintoihin

Osa 3: KLIININEN HARJOITTELU 11 op
- Vastuuopettaja: Kati Saarinen
- Harjoittelu viikoilla 43-50

Opintojakson kuvaus tarkentuu vielä syksyn aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

OPINTOJAKSON MATERIAALI TARKENTUU OPINTOJAKSON ORIENTAATIOSSA

Suositeltavaa materiaalia

• Poussu-Olli H & Keto L. 1999. Näkövammaisuus. Perustietoanäkövammaisuudesta, näkövammaistenopetuksestajakoulutuksesta. Turku: Turun Yliopisto.
• Malm M, Meteor M, Repo M &Talvela E-L. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin: Vammaistyön perusteet. WSOY: Sanoma Pro.
• Saari K.M. (toim.). 2011. Silmätautioppi. Helsinki: Kandidaattikustannus.
• Jauhiainen T (toim.). 2008. Audiologia. Helsinki: Duodecim.
• Stack J & Teräsvirta L. 2009. Melu. Helsinki: Työterveyslaitos.
• Kaski M. (toim.), Manninen A. & Pihko H. 2012. Kehitysvammaisuus. Sanoma Pro Oy. 6., uudistettu painos.
• Arvio M. & Aaltonen S. 2012. Kehitysvammainen potilaana. Duodecim.
• Pihko H, Haataja L & Rantala H. 2014. Lastenneurologia. Duodecim. 1. painos.
• Mäki T. 2013.Asiakkaan arvokaskohtaaminen “kehitysvammainen”. 17.3.2013: Video. https://www.youtube.com/watch?v=ntA8qtO2Gl0

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osa 2. Äitiyshuollon harjoittelu 1 op voi suorittaa kliinisessä harjoittelussa, jolloin harjoittelun kokonaislaajuus on 12 op

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelut toteutuvat hoitotyön työelämäympäristöissä, samoin projektissa ja äitiyshuollon direktiivissä hyödynnetään vahvasti työelämäkumppanuuksia.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Osa 1.HAAVOITTUVAT ASIAKASRYHMÄT JA PALVELUJEN INTEGROINTI 3 op
Kurssin aikataulut vahvistetaan kurssin aloituskerralla, johon osallistumalla opiskelija varmistaa osallistuvansa kurssille (kts. tutkintosääntö).
Aloitus 25.8.2022 (pakollinen läsnäolo)
Harvinaiset ja perinnölliset sairaudet- seminaari 13.9 klo 8.15 - 15.45 (pakollinen läsnäolo)
Ryhmänohjaus työpaja 20.9 klo 8.15 - 15.45 (pakollinen läsnäolo)
Projektiseminaari 27.9.2002 Klo: 8.15-15.45 (pakollinen läsnäolo)

Osa 2. ÄITYSHUOLLONHARJOITTELU 1 op
Aloitus
Seminaari

Osa 3. KLIININEN HARJOITTELU 11 op
Harjoitteluympäristöihin liittyvät asiat löytyvät Terveysalan harjoittelu, Tikkurila -Canvas-työtilasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö jakautuu:

Osa 1. 3 op = 81h
Tunnit ja seminaarit 32h
Hankepäivä 8h
Itsenäinen opiskelu 41h

Osa 2 1 op = 27h

Osa 3. 11 op = 297h

Sisältö ja sen jaksotus

HAAVOITTUVAT ASIAKASRYHMÄT JA PALVELUJEN INTEGROINTI 3op
- Haavoittuvat ja monikulttuuriset asiakkaat ja heidän osallisuuden, toimijuuden ja kuntoutumisen tukemisen menetelmät ja toimintatavat
- Palveluohjaus ja palvelujen integraatio
- Ryhmänohjaus

ÄITIYSHUOLLON HARJOITTELU 1 op
- Äitiyshuollon tavoitteet
- Äitiyshuollon toimintaympäristöt

Lisätietoja opiskelijoille

-Harjoittelua varten tarvitaan rikosrekisteriote, jos harjoittelupaikkasi asiakkaat ovat alle 18 –vuotiaita. Ohjeet löydät Canvasista. Opiskelijan on huolehdittava rikosrekisteriotteen tilaamisesta ja näyttämisestä koululla (opintopäällikölle) hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua.
-monissa harjoittelupaikoissa edellytetään myös sitä, että opiskelijalla on tehtynä TARTUNTATAUTISELVITYS (HUS).

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Ensimmäisellä lähiopetuskerralla tulee olla paikalla, jolloin vahvistetaan osallistuminen ja paikka opintojaksolle.
Aiemmat moduulit I-III ja niihin kuuluvat opinnot tulisi olla suoritettuna ennen opintojakson alkua.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.(Laurean tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu Laurean arviointikehikon mukaisesti vaativuustasolla 2.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/SitePages/Amk-.aspx#vaatimustaso-ii

KAIKKI osat arvioidaan hyväksytty /hylätty periaatteella.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma on muuttunut vuonna 2021. Tämä opintojakso ei enää ole tarjolla. Aiempaan opintojaksoon R0198 Professional Development in Practice opintoihin liittyvä Vulnerable groups and service integration 3 op opintojakson osan voit suorittaa uuden opetussuunnitelman opinnolla SH000BS97 Haavoittuvat asiakkaat ja palvelujen integrointi 3 op. Aiemman opintojakson R0198 Professional Development in Practise IV 15 op kliinisen harjoittelun voit suorittaa SH00BT00 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 13 op opintojaksolla. Harjoittelu sisältää 1 op äitiyshuollon harjoittelua. Jos tarvitset tukea harjoittelujen kokonaispistemäärän suunnitteluun, ole yhteydessä opettajatuutoriisi. Ilmoittaudu mukaan uuden opsin toteutukselle, mutta ole yhteydessä ohjaajaavaan opettajaan, että opiskelet vanhan opsin mukaisesti.