Siirry suoraan sisältöön

Participation and Well-being at Different Life Stages (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0196-3051

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Elina Laitonen
  • Anu Elorinne
  • Linnea Jokinen
  • Elina Pajakoski

Vastuuopettaja

Elina Pajakoski

Ryhmät

  • SHF221KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Lohja

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe the growth and developmental stages of clients of different ages and transition phases in families
- describe the normal course of pregnancy and giving birth as well as medical grounds for care given during them
- describe the main illnesses in children, adolescents and the elderly as well as the medical grounds for treatment
- plan, implement and evaluate nursing of children, families, people of working age and the elderly
- identify factors that safeguard the health and well-being of clients or increase their vulnerability of different ages and their significant others
- promote the interaction, participation and rehabilitation of vulnerable and multicultural clients and their significant others in the care process
- evaluate the social (services) and health care service processes of vulnerable client groups and provide guidance on the use of services for these clients
- plan, implement and evaluate groupguidance on health and well-being
- analyse special needs related to multicultural client relationships and immigration in social welfare and health care
- recognise social security benefits and possibilities available to clients of different ages and their significant others

Toteutustapa

Osa 1: PERHEEN HOITOTYÖ 6op
Aktivoiva ja osallistava kontaktiopetus ja webinaarit, asiantuntijaluennot, flipped learning, case-työskentely, simulaatio- ja työpajatyöskentely, portfoliotyöskentely, verkkotehtävät.
Osa 2: TYÖIKÄISEN JA IKÄÄNTYVÄN HOITOTYÖ 4op
Aktivoiva ja osallistava kontaktiopetus, asiantuntijaluennot, flipped learning, case-työskentely, simulaatio- ja työpajatyöskentely, verkkotehtävät.
Osa 3: RYHMÄOHJAUS OSALLISUUDEN TUKENA, integroituu muuhun opetukseen
Osallistava kontaktiopetus, draamaharjoitukset.
HUOM! Pienryhmät muodostetaan opintojakson orientaatiotunnilla (läsnäolovelvoite).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lista oppimateriaaleista, tarkentuu opintojakson alkaessa:

Storvik,S.; ym.2015. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.
Ikonen 2015. Kehittyvä kotihoito.
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy Ikinä opas. Opas 16, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. 4. painos
Kelo S., Launiemi H., Takaluoma M., Tiittanen H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. 1. painos. SanomaPro Oy.
Hallikainen M, Mönkäre R, Nukari T (toim). 2017. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt. Helsinki : Duodecim.
Paavilainen , E.. ym., 2015. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen -hoitotyön suositus
Vanhuus ja hoidon etiikka. Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) raportti. 2008,

Lasten hoitotyön valtakunnallisten näyttökokeiden materiaalit:

Duodecim, Terveyskirjasto (2009) Suolistotulehdukset https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00020
Pakkausseloste Osmosal –jauhe / Pharmaca Fennica - soveltuvin osin
Storvik-Sydänmaa, S., Talvensaari, H., Kaisvuo, T. &; Uotila N. 2012. 1. painos. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Sanoma Pro Oy - soveltuvin osin

Hemoglobiini HbA1c - https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03092
Tyypin 1 diabeteksen hoito - https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00774
Storvik-Sydänmaa, S., Talvensaari, H., Kaisvuo, T. &; Uotila N. 2012. 1. painos. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Sanoma Pro Oy - soveltuvin osin

Vatsakipu lapsella (2019) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00545
Leikkaushaavan hoito (2017) https://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/infektioidentorjuntaohjeet/Documents/5.6%20Leikkaushaavan%20hoito.pdf
Storvik-Sydänmaa, S., Talvensaari, H., Kaisvuo, T. &; Uotila N. 2012. 1. painos. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Sanoma Pro Oy - soveltuvin osin

Ikääntyneiden hoitotyön valtakunnallisen tietotestin materiaalit:

Hoitotyön tutkimussäätiö 2019. Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä. Hoitosuositus.
Käypä hoito –suositukset
- Muistisairaudet
- Virtsankarkailu > Iäkkäiden hoidon erityispiirteet

Kerminen H, Jäppinen A-M, Kiviniemi K, Tikkanen P & Havulinna S. 2019. Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 28.12.2012/980 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. 2020. Valtion ravitsemus-neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M & Arkkila P. (Tilvis R. toim.) 2016. Geriatria.
Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Ympäristöministeriön raportteja 7/2017.
Kivelä S & Räihä I. 2007 Iäkkäiden lääkehoito. Kapseli 35. https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf
Sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2019/10/Sairaanhoitajien-kollegiaalisuusohjeet.pdf
Leino-Kilpi H & Välimäki M. 2014. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: SanomaPro.
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso integroituu samanaikaisesti menevään R0198 LbD-projektiin: Haavoittuvien asiakasryhmien ryhmäohjaus ja hyvinvoinnin edistäminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa.
Toteutus: Opiskelijat järjestävät palveluohjaus- ja terveydenedistämis-työpajoja haavoittuville asiakasryhmille (esimerkiksi maahanmuuttajat, kehitysvammaiset, lastensuojelun asiakkaat, ikäihmiset, omaishoitajat).
Työelämäkumppanit: Lohjan kaupunki, Kanneljärven opisto, Hiiden omaishoitajat, Outamon lastenkoti, Uudenmaan seniorikodit.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloituskerralla pakollinen läsnäolo!
HUOM läsnäolovelvoite, osallistuminen vahvistaa opintojaksolle osallistumisen!
Aikataulu Pakissa, tarkasta läsnäolovelvoitteiset kerrat! Käydään läpi myös orientaatiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Family Nursing 4 op – 108t opiskelijan työtä
Lastentaudit 1 op – 27t opiskelijan työtä
Naistentaudit 1 op – 27t opiskelijan työtä
Adult and elderly Nursing 3 op – 81t opiskelijan työtä
Geriatria 1 op – 27t opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Family Nursing 4 op – Numeroarviointi: Family nursing ohjaustehtävä
Lastentaudit 1 op – HYV/HYL
Naistentaudit 1 op – HYV/HYL
Lasten lääkelaskut – HYV/HYL
Group counseling – HYV/HYL
Adult and elderly Nursing 3 op – Numeroarviointi: Ikääntyneen tietotesti
Geriatria 1 op – HYV/HYL

Valtakunnalliset kliinisen osaamisen arviointikokeet:
Lasten hoitotyön näyttökoe 0 – HYV/HYL
Ikääntyneen hoitotyö tietotesti 0 – HYL/1-5


Opintojakson info ja työpajat läsnäolovelvoitteiset.
Työpajat: Hyväksytty/hylätty. Poissaolot korvattava.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmamme on muuttunut vuonna 2021. Tämä opintojakso ei enää ole tarjolla. Jos sinulla on opintojakso vielä suorittamatta, voit korvata sen opinnoilla SH00BS94 Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4 op, SH00BS95 Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3 op, SH00BS96 Ikääntyneen hoitotyö 4 op ja SH00BW15 Lääkehoito ja lääkelaskut 1 op. Jos tarvitset tukea opintojen suunnittelussa, ole yhteydessä opettajatuutoriisi.