Siirry suoraan sisältöön

Svenska för tradenomer (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0013-3085

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

23.09.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Sirpa Mattila

Vastuuopettaja

Sirpa Mattila

Ryhmät

  • NKA222SA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Opintojaksoon sisältyy kolme kampustapaamista ja niiden lisäksi viikoittaiset zoom-tapaamiset.
Lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä Canvas-oppimisalustalla.
Opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 23.9. kampustapaamisella Leppävaarassa ja päättyy kampuksella pidettävään kirjalliseen tenttiin 12.12. Suulliset tentit pidetään joulukuussa erillisen aikataulun mukaan ja uusintatentit 26.1.23 ja 2.3.23.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Mahdolliset pohjoismaiset (virtuaaliset) vierailijaluennot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135 h.

Sisältö ja sen jaksotus

- opinnot
- työ, työtehtävät
- yritys
- markkinointi
- työelämän viestintä
- asiakaspalvelu
- oman koulutusohjelman teemat

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on suorittanut ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin. Lisätietoa intrasta: Kielitestit (sharepoint.com)


Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx


Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito. Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)


Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTIArvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä

- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa

- raportoida ja viestiä ammattimaisestiArvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään

- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa

- raportoida sovitulla tavallaArvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään

- etsiä tietoa eri tietolähteistä

- raportoidaAMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINENArvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen

- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

- ennakoida ohjaustarpeitaanArvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen

- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa

- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitäArvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

- toimia ryhmän jäsenenä

- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä

- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjäRYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUSArvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä

- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla

- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä

- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioidenArvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

- toimia tavoitteellisesti ryhmässä

- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä

- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä

- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisestiArvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

- toimia ryhmän jäsenenä

- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä

- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.
Tradenomin tutkintotodistukseen kirjataan asetuksen edellyttämä arvosana toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.
Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.
Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.
Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito
Arrvioinnit valtakunnalliset kriteerit:Canvasissa

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu pakollisena ydinopintoihin niille, joiden koulusivistyskieli on suomi. Opintojakson perusteella opiskelijalle tulee arviointi tutkintotodistuksen liitteeseen arviointi toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta.