Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin keinot ja menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: PK00BV32-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Auli Hietanen
  • Jussi Järvi

Vastuuopettaja

Jussi Järvi

Ryhmät

  • PKV223SA
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, verkko-opinnot, S23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata trendikäsitteen, hyödyntää trendiennusteita ja yhdistää ne markkinoinnin prosesseihin
- suunnitella ja arvioida markkinoinnin kilpailukeinojen käyttöä yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa
- määritellä sopivilla kriteereillä markkinoinnin kohderyhmän
- analysoida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa erilaisia markkinoinnin menetelmiä
- soveltaa markkinoinnin menetelmiä kosmetiikan markkinointiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla on käytössä Canvas-työtila, joka aukeaa opintojakson alkaessa. Työtilaan tulee opintojakson suoritukseen liittyvät ohjeet, luentomateriaalit, mahdollinen muu materiaalit ja tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kontaktit pidetään pääasiassa verkossa Zoom-työtilassa. Ensimmäinen kontaktikerta on Tikkurilan kampuksella. Tarkista aikataulu ja paikka Pakista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Eli 5 op on 135 tuntia työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

- Opintojaksolla tutustutaan trendikäsitteisiin, niiden vaikutukseen kuluttajakäyttäytymiseen ja markkinoinnin prosesseihin
Lisäksi
- Opitaan markkinoinnin kilpailukeinojen käyttöä yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa
- määritellään markkinoinnin kohderyhmät
- analysoidaan kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistetaan erilaisia markkinoinnin
- sovelletaan markkinoinnin menetelmiä kosmetiikan markkinointiin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväistä annetaan erilliset arviointikriteerit tunnilla. Ne löytyvät myös Canvasista tehtäväkuvauksen kohdalta.

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu
Tehtäviä ei ole tehty tai korjattu hyväksytyllä kriteereillä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden