Siirry suoraan sisältöön

Matkailun perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: ML00BW55-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

18.01.2023 - 12.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Annukka Korvenranta
  • Heidi Vähänikkilä

Vastuuopettaja

Annukka Korvenranta

Ryhmät

  • PRA223KN
    Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvailla matkailualan ominaispiirteet ja merkityksen Suomessa
- nimetä ja selittää toimialan keskeisiä käsitteitä ja toimijoita
- selittää matkailupalvelun ja -tuotteen keskeiset elementit
- esitellä matkailun muodot sekä syitä matkustamiselle

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opintojaksoon voi sisältyä myös vierailuja.

Opintojaksolla on yksilö ja pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Edelheim, J., Ilola, H., Björk, P., Ritalahti, J. & Holmberg, E. 2017. Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press. (saatavilla sekä painettuna että e-kirjana)

Lisäksi esim. Holloway, J. C. & Humphreys, C. 2016. The business of tourism. Tenth edition. Harlow, England: Pearson.

Opintojaksolla hyödynnetään mm. Maailman matkailujärjestön (UNWTO), Tilastokeskuksen ja Visit Finlandin materiaaleja ja toimialaraportteja.

Oppimateriaali esitellään tarkemmin Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna.

Opintojaksolla on käsitetentti, jonka voi uusia kaksi kertaa. Uusintakerroista sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op opintojakso vastaa noin 134 tuntia. Huomioithan, että kontaktiopetuksen lisäksi työskentely mm. tehtävien parissa vaatii itsenäistä ajanhallintaa.

Kontaktiopetuksen ja tehtävien keskimääräinen resurssointi:
Luennot ja ohjaukset 20 h
Välitehtävät (itsenäinen) 14h
Matkailun käsitteet -tentti ja itsenäinen opiskelu 30h
Matkailun ryhmätyö 70h

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson keskeistä sisältöä ovat mm.
- matkailualan kehitys
- matkailualan merkitys Suomessa
- toimialan keskeiset käsitteet
- matkailun muodot
- matkailun motiivit
- matkailun vaikutukset
- vastuullinen matkailu
- matkailutuote

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso sopii myös osaksi täydentäviä opintoja ennen vuotta 2023 aloittaneille. Opintojakso yhdistää osittain matkailu- ja tapahtumapalvelut -opintojakson matkailusisältöjä sekä Discovering Tourism -opintojakson sisältöjä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

2 välitehtävää (HYV/ TÄYD)
Toimialan keskeiset käsitteet (tentti, painoarvo 40%)
Matkailun ryhmätyö (painoarvo) 60%

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille, jotka aloittavat koulutuksen keväällä 2023 tai myöhemmin. Tätä aiemmin aloittanut opiskelija voi valita opinnon vapaasti valittavana opintona.

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.