Siirry suoraan sisältöön

Kestävä kuluttajakäyttäytyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BP21-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kestävän kasvun johtaminen (HYV6), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Maria Ekström

Vastuuopettaja

Maria Ekström

Ryhmät

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- ottaa vastuuta kuluttajakäyttäytymisen muuttamisesta kestävämpään suuntaan
- osallistua kestävää kulutusta edistävään kansainväliseen keskusteluun
- vaikuttaa sosiaalisiin normeihin, jotka mahdollistavat kestävää kulutusta
- tiedostaa tiedon ja tunteiden vuorovaikutusta kuluttajakäyttäytymisessä
- luoda uusia kestäviä kulutusmalleja

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan seuraavalla formaatilla:
Kaksi lähipäivää, 16-17.2.2024. Lähipäivien tavoitteena on luoda yhteinen käsitys siitä, miten voidaan parhaiten edistää tulevaisuuden kestävää kuluttajuutta.

Lähipäiviin valmistaudutaan palauttamalla ennakkotehtäviä. Tehtävät keskittyvät kuluttajuutta ohjaaviin arvoihin ja hyödynnämme erilaisia menetelmiä, joilla arvoja tehdään näkyviksi (esim. ZMET ja/tai laddering). Opintojaksolla on myös oma toimeksianto.

Oppimisympäristönä on Canvas, jossa opintojakson viestintä ja tehtävien palautus tapahtuu. CANVAS-tila avautuu 17.1.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Artikkelit (löytyvät Laurea Finnan kautta), Canvas-oppimisympäristössä löytyy lisätietoa opintojakson materiaaleista

Armstrong, C.M.; Niinimäki, K.; Lang, C.; Kujala, S. A Use-Oriented Clothing Economy? Preliminary Affirmation for Sustainable Clothing Consumption Alternatives. Sustain. Dev. 2016, 24, 18–31.
Camacho-Otero, J., Boks, C., & Pettersen, I. N. (2018). Consumption in the circular economy: A literature review. Sustainability, 10(8), 2758.
Catulli, M.; Lindley, J.; Reed, N.; Green, A.; Hyseni, H.; Kiri, S. What is Mine is NOT Yours: Further insight on what access-based consumption says about consumers. In Consumer Culture Theory; Emerald Group Publishing Limited: Bingley, UK, 2013.
Mugge, R.; Jockin, B.; Bocken, N. How to sell refurbished smartphones? An investigation of different customer groups and appropriate incentives. J. Clean. Prod. 2017, 147, 284–296.
Muranko, Z., Andrews, D., Newton, E. J., Chaer, I., & Proudman, P. (2018). The pro-circular change model (P-CCM): proposing a framework facilitating behavioural change towards a circular economy. Resources, Conservation and Recycling, 135, 132-140.
Mylan, J. Understanding the diffusion of Sustainable Product-Service Systems: Insights from the sociology of consumption and practice theory. J. Clean. Prod. 2015, 97, 13–20.
White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(3), 22-49.


Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.”

Opintojakson voi suorittaa osoittamalla hankittua osaamista vastaavalla YAMK-tasoisella opintojaksosuorituksella. Ole yhteydessä vastuuopettajan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä TKI-hankkeiden ja/tai työelämän kanssa opintojakson sisällön puitteissa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksella on kaksi lähipäivää 16 - 17.helmikuuta.2023. Läsnäolo lähipäivinä on pakollinen. Ole yhteydessä vastuuopettajaan mikäli läsnäolosi ei ole mahdollinen

Ennakkotehtävä Määräaika
Ryhmätehtävä Määräaika

Canvas oppimisympäristö avautuu viimeistään 17 tammikuuta 2024

Kansainvälisyys toteutuksella

Yhteistyötä kansainvälisen tutkijan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Ennakkotehtävä 4 opintopistettä
Ryhmätehtävä + lähipäivät 1 opintopiste

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä opintojakso tarjoaa sinulle taitoja ja näkemyksiä, jotka auttavat sinua ottamaan vastuuta kuluttajakäyttäytymisen muuttamisesta kestävämpään suuntaan. Opit osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun kestävän kulutuksen edistämisestä, vaikuttamaan sosiaalisiin normeihin ja luomaan uusia kestäviä kulutusmalleja. Tiedostamalla tiedon ja tunteiden vuorovaikutuksen kuluttajakäyttäytymisessä, voit viedä askeleen kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).


Arvosana kirjataan viimeistään 31.3.2022 olettaen, että opiskelija on palauttanut tehtävänsä määräaikaan mennessä.

”Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä , tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu ajoissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)