Siirry suoraan sisältöön

Somemarkkinointi ja työnantajamielikuva (10 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BU31-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, liko

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 7

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Mervi Talonen

Vastuuopettaja

Mervi Talonen

Ryhmät

  • HLB222SN
    Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

opiskelija osaa
- toteuttaa markkinoinnin kehittämisprojektin tiimissä
- arvioida asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksiä, erilaisia asiakastarpeita ja -ratkaisuja
- toimia ja viestiä asiakaslähtöisesti

Toteutustapa

Projekti toteutetaan yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa P2P-oppimisympäristössä. Kumppani on Helsingin Seniorisäätiö sr.
seniorisaatio.fi

Lisäksi opiskelijat hankkivat ”Liiketoimintaosaaminen” -opinnon mukaisen osaamisen. Mahdollisesta muusta projektin aikana kehitettävästä osaamisesta sovitaan projektin aikana.

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat opiskelijat kehittävät projektissa tämän opinnon mukaista osaamista.

Tällä toteutussuunnitelmalla kuvatussa projektissa voi toimia myös täydentävää osaamista kartuttava opiskelija (huom. ilmoittautuminen täydentävän osaamisen projektiin).

Projektin ohjaus- ja työskentelyajat ovat katsottavissa Lukkarikoneesta. Viestintäkäytänteistä sovitaan projektikohtaisesti.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektin aihepiiriin tarvittava lähdeaineisto valitaan erikseen projektin toimeksiannon jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Projektin toimeksiantaja:
Helsingin Seniorisäätiö sr
Laura Kemppinen, rekrytoinnin ja viestinnän esihenkilö
Suovakuja 1, 00660 Helsinki
www.seniorisaatio.fi

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. … Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna.”

Projektissa ensimmäisellä kontaktikerralla tarkoitetaan projektitiimin ja ohjaajan ensimmäistä tapaamiskertaa (pre-briiffi). Ohjaaja lähettää Outlook-kalenterikutsun pre-briiffin ajankohdasta, joka pidetään elokuussa intensiiviviikolla.

Projektin aloitusbriiffiin osallistuminen on välttämätöntä, jotta kaikki toimijat saavat projektin toimeksiannon tietoonsa. Ohjaaja lähettää Outlook-kalenterikutsun briiffitapaamiseen.

Projektia ohjataan viikoittain torstaisin klo 13-14.

Opiskelija voi vertailla työskentelyaikoja Lukkarikoneessa ja valita projektit/opinnot, jotka eivät osu päällekkäin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija käyttää projektiin työaikaa yhteensä n. 16 h/vk. Se tarkoittaa tiimityöskentelyä 8 h ja itsenäistä työskentelyä 8 h. Lisäksi joka viikko on tunnin ohjaustapaaminen. Ensimmäinen ohjaustapaaminen on pakollinen.

Sisältö ja sen jaksotus

Projektin tavoitteet:

Projektin sisältönä on somemarkkinoinnin keinoin kasvattaa organisaation
tunnettuutta työmarkkinoilla, ja lisätä ymmärrystä somemarkkinointikanavien merkityksestä työnantajamielikuvan näkökulmasta.

Projektissa tarkastelemme somestrategiaa, sisältömarkkinoinnin toimenpiteitä, tavoitteita ja kohderyhmiä, kanavastrategiaa ja vuorovaikutusstrategiaa. Projektin tavoitteena on löytää keinoja, joilla tavoitetaan työntekijöitä.

Keskiössä on kanavastrategia. Määrittelemme jokaiselle käyttöönotettavalle kanavalle oman roolin kohderyhmälähtöisesti. Tutustumme kanavan luonteeseen: Millaiset sisällöt ja vuorovaikutustavat ovat kanavassa luontevia? Tutkimme, millaiset toimenpiteet toimivat, millaiset kuvat saavat eniten huomiota ja miten toimivuutta voidaan vahvistaa? Tarkastelemme myös käyttäjien motiiveja.

Projektin pohjalta työelämän kumppani Helsingin Seniorisäätiö tulee päivittämään sosiaalisen median strategiansa ja avaamaan sosiaalisen median tilit asianmukaisiin kanaviin. Helsingin Seniorisäätiö on ajassa elävä organisaatio, joka haluaa pysyä mukana moderneissa kanavissa.

Tälle toteutukselle ilmoittautuvat opiskelijat kehittävät projektissa tämän opinnon mukaista osaamista: markkinointi, viestintä, visuaalisuus, sisällöntuotanto ja HR.

Projekti toteutetaan yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa P2P-oppimisympäristössä.

Projektin ohjaus- ja työskentelyajat ovat katsottavissa Lukkarikoneesta. Viestintäkäytänteistä sovitaan projektikohtaisesti.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opinto toteutuu P2P.n projektiopintona edellyttäen osallistumista yhteiseen projektiohjaukseen ja työskentelyyn.

Päiväopetuksen laatukriteerit täyttyvät alla olevan raportin mukaisesti:
https://laureauas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pirlapp_laurea_fi/Ee2msSbz1JFIkN-gr6YUajIB2M2WuOl1G6jBQwjxkQz2Pw?e=uXh7mX

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Projektin arvioinnissa noudatetaan Laurean arviointikriteereiden vaatimustasoa I. Arviointiin perehdytään projektin alkaessa. Arviointikriteerit löytyvät myös opiskelijaintrasta > Opintosuoritukset ja arviointi > Arviointi.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:


Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida


Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan tulee tarvittaessa ”täydentää projektin osaamistavoitteista puuttuvaa osaamista, kunnes osaaminen voidaan arvioida hyväksytyllä tasolla. ” (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei muuta ole ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Lisätiedot

Projektissa syntyy vastaavaa osaamista kuin opintojaksolla HL00BQ78 Markkinoinnin perusteet, joten molempia opintojaksoja ei voi sisällyttää tutkintoon.