Siirry suoraan sisältöön

Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9393-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

21 - 40

Koulutus

  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Markus Kanerva
  • Kaisa Hytönen

Vastuuopettaja

Kaisa Hytönen

Ryhmät

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa työelämän kannalta oleellisia yksilön päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä
- tulkita ja tarkastella yksilön päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida yksilön päätöskäyttäytymistä käyttäytymistaloustieteen psykologisesta näkökulmasta
- tunnistaa tunteiden ja rationaalisuuden roolin päätöksenteossa
- tunnistaa eettisen toiminnan periaatteita päätöksenteon ilmiöiden soveltamisessa

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla perehdytään päätöstemme taustalla vaikuttaviin psykologisiin perustekijöihin. Lähtökohtana on taloudellinen päätöksenteko, ja opetuksesta vastaa pääosin amsterdamilaisen Vrije Universiteit –yliopiston professori Martijn van den Assem. Assem on tehnyt tutkimusyhteistyötä mm. vuoden 2017 taloustieteen Nobel-palkinnon saaneen käyttäytymistaloustieteilijä Richard Thalerin kanssa, ja hän toimittaa kansainvälistä Journal of Economic Behavior & Organization –tutkimusjulkaisua.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit). Opintojaksoon sisältyy ryhmissä toteutettavia verkkokeskusteluja.

Opintojakson kolme lähipäivää toteutetaan Tikkurilan kampuksella.
Lähipäivät ovat:
pe 14.10.2022 klo 9-16.30
la 15.10.2022 klo 9-16.30
pe 9.12.2022 klo 9-16.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ennakotehtävän lukumateriaali: Jon Krakauer (2011), Into Thin Air, https://laurea.finna.fi/Record/3amk.88699

Max H. Bazerman, Don A. Moore, Judgment in Managerial Decision Making, 8th Edition, Wiley. (Luvut 1-7, 9, 12) https://laurea.finna.fi/Record/3amk.280187

Tannenbaum, D., Fox, C. R., & Rogers, T. (2017). On the misplaced politics of behavioural policy interventions. Nature Human Behaviour, 1(7), 0130 .

Muu opintojakson aikana esitetty ja itsenäisesti haettu kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään kehittämistehtävä opiskelijoiden omaan työnantajaan tai muuhun opiskelijan hyvin tuntemaan organisaatioon liittyen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja pieniä ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Ensimmäisessä lähipäivässä sovitaan tehtävien palautusaikataulusta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Vieraileva luennoitsija Prof. Martijn van den Assem VU Amsterdam -yliopistosta vierailijaluennoitsijana 15.-16.10.2021
Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden soveltaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 3 x 8t = 24t
Lähipäivien kertaus: 10t
Lukutehtävä ensimmäiseen lähipäivään: 11t
Lukupiirityöskentely pienryhmissä: 40t
Monivalintatehtävä lukuaineistosta: 5 t
Esseenä raportoitava kehittämistehtävä yksilötyönä: 45t

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla tarkastelemme työelämän haasteita ihmisten käyttäytymisen liittyvien psykologisten toimintamallien kautta. Opintojakso antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää työelämän kannalta keskeisiä käyttäytymisilmiöitä, kuten viivyttelyä, motivaatiota, tunteiden merkitystä, riskien välttelyä sekä lopettamisen ja tappioiden hyväksymisen vaikeutta,

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Tutkimussuunnitelma arvioidaan soveltaen alla olevia yleisiä arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastusjärjestelmän käytöstä tehtävien yhteydessä opettaja kertoo erikseen.