Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BW72-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

22.03.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Annukka Korvenranta
  • Monika Cseh

Vastuuopettaja

Annukka Korvenranta

Ryhmät

  • PRA223KN
    Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Kontaktiopetuksen tarkempi sisältöaikataulu julkaistaan opintojakson työtilassa, Canvasissa.
Opintojaksolla osoitetaan osaamisen kehittyminen annettujen tehtävien avulla. Opintojakso sisältää sekä itsenäisiä tehtäviä että ryhmätehtäviä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi. https://laurea.finna.fi/Record/3amk.240475

Hyttinen, K. 2017. Project Management Handbook. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus. https://laurea.finna.fi/Record/3amk.269360 (Saatavilla sekä e-kirjana että painettuna)

Kymäläinen, H-R., Lakkala, M., Carver, E. & Kamppari, K. 2016. Opas projektityöskentelyyn. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160099/Opas_projektity%C3%B6skentelyyn_2016.pdf?sequence=1

Lähdeviiteet ja lähteiden merkintätavat Laureassa.(saatavilla intrassa)

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti : jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Helsinki: Kauppakamari.

Pulkkanen, A. Projektipäällikön vinkkikirja. 10 johtamisvinkkiä kehittyvälle projektipäällikölle. https://www.agendium.com/projektinhallinta/3-johtaminen

Projekti-instituutilla on myös paljon artikkeleita projektijohtamisesta: https://www.projekti-instituutti.fi/materiaalit/projektijohtamisen_artikkeleita

Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa : suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus.

Viirkorpi, P. 2000. Onnistunut projekti -opas kunta-alan projektityöskentelyyn. Kuntaliitto: Helsinki. file:///C:/Users/LILLEPI/Downloads/p071005095633P%20(1).pd

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Jos joudut olemaan poissa ensimmäiseltä tapaamiskerralta niin laitathan siitä tiedon opintojakson vastuuopettajalle sähköpostilla ennen ensimmäistä tapaamiskertaa. Näin vahvistat osallistumisen opintojaksolle. Mahdollisista muista poissaoloista opintojakson aikana ei tarvitse ilmoittaa lehtoreille, mutta opiskelijalla on vastuu sopia ryhmätyön osalta ryhmänsä kanssa mahdollisen poissaolon korvaamisesta.

Minä viestijänä SWOT-analyysi esitellään pienryhmissä toisella tapaamiskerralla. Suullinen esittäminen on osa tehtävää, joten jos et pääse paikalle kyseisenä kertana tulee sinun tehdä lyhyt video, jossa esittelet analyysin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen kokonaiskuormitus on noin 134 tuntia työtä opiskelijalle. Huomioithan siis, että kontaktiopetuksen lisäksi työskentely mm. tehtävien parissa vaatii itsenäistä ajanhallintaa.

Kontaktiopetuksen ja tehtävien keskimääräinen resurssointi:
Minä viestijänä SWOT + viestinnän harjoitustestit (luento + itsenäinen työ), 24h
Asiantuntijaviestintä ja raportti (luennot + itsenäinen työ), 60h
Projektinhallinta & Trello (luennot + ryhmätyö), 50h

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson keskeistä sisältöä ovat:
- omien viestintätaitojen tunnistaminen ja arviointi
- asiantuntijaviestintä, erit. akateeminen kirjoittaminen ja akateeminen teksti ml. lähdeviittaustekniikka
- projektinhallinnan perusteet ja perustyökalujen hallinta
Opintojakso pitää sisällään myös suullisia harjoituksia ja tietotyövälineiden hallintaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).


Opintojakson tehtävät arvioidaan seuraavasti:
- Minä viestijänä SWOT-analyysi (HYV/HYL)
- Akateeminen viestintä ja raportointi (1-5, painotus 60%)
- Projektityöskentely Trellossa (1-5, painotus 40%, lisäksi vertaisarviointi)

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Hylätty (0)

Jos opiskelija ei saavuta oppimiselle asetettuja vähimmäistavoitteita tai jos opiskelijalta jää puuttumaan opintojakson suorittamiseksi vaadittavia tehtäviä, voidaan antaa hylätty arviointi. Myöhästyneiden palautusten osalta opiskelijan tulee olla yhteydessä lehtoreihin mieluiten mahdollisimman ajoissa. Huomioithan ystävällisesti, että myöhästyneitä palautuksia ei kommentoida kirjallisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.