Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BW72-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

25.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 90

Koulutus

 • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen (NDA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

 • Pipsa Kostamo
 • Riku Salmenkylä
 • Tero Nurminen

Vastuuopettaja

Pipsa Kostamo

Ryhmät

 • NDA223KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K23, Leppävaara
 • NKA223KA
  Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Opintojakso on toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa sekä lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella. Opintojaksolla tehdään ryhmä- ja yksilötehtäviä. Opintojakson projektiosuus toteutetaan yhdessä Liiketoimintaosaaminen-opintojakson kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään opintojakson työtilassa Projektinhallinta ja Viestintä -moduuleissa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson kontaktikerrat (Zoom ja lähiopetus Leppävaaran kampuksella) ovat valmiina opiskelijoiden Pakissa, Tuudon lukujärjestyksessä sekä Outlook-kalenterissa.
Tehtävien palautuspäivät näkyvät kunkin tehtävän kohdalla Canvasissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta opiskelijalta.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla on kaksi pääteemaa
1) Projektinhallinta
2) Viestintä
Lisäksi opintojaksoon kuuluu yksi luento IT-alan tiedonhausta ja tietokannoista (lehtori Monika Cseh) ja Excel-opetusta (lehtori Riku Salmenkylä).

Lisätietoja opiskelijoille

Laurean tutkintosäännön 18 §:n mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on yksilötehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen, numeerinen arviointi (1-5), sekä ryhmätehtäviä, jotka arvioidaan ryhmäkohtaisesti numeraalisesti (1-5). Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Opintojakso arvioidaan Laurean arviointikriteerien (vaativuustaso I) mukaan kokonaisarvosanalla 1-5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.