Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BW72-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

24.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Jyrki Innanen
  • Saara Laakso
  • Auli Hietanen
  • Monika Cseh

Ryhmät

  • PKV223KAM
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Toteutus Tikkurilan kampuksella. Aikataulu löytyy Pakista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan tunneilla tai Canvasissa
Oheiskirjallisuutta
Hirsjärvi ym. Tutki ja kirjoita
Lonka Taitava kirjoittaja
Järvinen Petteri& Rousku KimmoTyöpaikan tietoturvaopas: tunnista uhat, hallitse riskit
Keinonen, Kari J Microsoft Word 2013: edistynyt käyttö (E-kirja)
Keinonen, Kari J Microsoft PowerPoint 2013: edistynyt käyttö (E-kirja)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste on 27 h opiskelijan työtä eli yhteensä 5 x 27 h = 135 h.
•Tiedonhaku 1 x 4 h = 4 h
•Viestintä: luennot 3 x2 h = 6 h
•Tietotekniikka: luennot 3 x2 h = 6 h
•Projektinhallinta: luennot 2 h + 2 x 4 h = 10 h
•Tiedonhaku ja tehtävien tekeminen:109 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kaikki osasuoritukset arvioidaan numeerisesti T1 - K5, hylätty
•pakollinen osallistuminen luentoihin
•annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
Englanniksi

Arviointiasteikko H-5
Hylätty (HYL)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.