Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BW72-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Jyrki Innanen
  • Minna Anthoni
  • Kristiina Kuparinen

Vastuuopettaja

Jyrki Innanen

Ryhmät

  • SRV223KA
    Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja raportoida projektin etenemistä projektinhallinnan eri osa-alueita huomioiden ja projektinhallinnan perustyökaluja käyttäen
- kirjoittaa tutkittuun tietoon pohjautuvaa tekstiä luotettavia alansa lähteitä käyttäen ja niihin viitaten
- viestiä tavoitteellisesti kohderyhmä ja tarve huomioiden
- hyödyntää projektinhallinnassa ja viestinnässä tietoteknisiä työvälineitä

Toteutustapa

Kontaktiopetus, itsenäisiä ja ryhmätehtäviä sekä verkkotyöskentelyä Canvas-oppimisalustalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Jaetaan tunneilla tai Canvasin kautta
- Oheiskirjallisuutta: Hirsjärvi ym. Tutki ja kirjoita
- Lonka: Taitava kirjoittaja
- Kankaanpää & Piehl: Tekstintekijän käsikirja
- Tiililä & Karvinen (toim.): Elämän ja kuoleman tekstit
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/Elaman_ja_kuoleman_tekstit.pdf
- Järvinen, Petteri & Rousku, Kimmo: Työpaikan tietoturvaopas: tunnista uhat, hallitse riskit
- Keinonen, Kari J.: Microsoft Word 2013: edistynyt käyttö (E-kirja)
- Keinonen, Kari J.: Microsoft PowerPoint 2013: edistynyt käyttö (E-kirja)
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk50/Elaman_ja_kuoleman_tekstit.pdf
Englanniksi

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Rikosseuraamus- tai sosiaalialalla toteutettava projektitehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste on 27 h opiskelijan työtä eli yhteensä 5 x 27 h = 135 h.
Kontaktiopetus ja ohjaus:
-Tiedonhaku: 4 h
- Viestintä: 3 x2 h = 6 h
- Tietotekniikka: 3 x 2 h = 6 h
- Projektinhallinta 4 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat:
Tiedonhankinta
•oman alan tietokannat, hakuniksit, sekä löydetyn aineiston arvioinnin perusteet
•elektroniset kirjat ja lehdet
•Googlen edistyneempi käyttö
Viestintä
- oman kirjoitustekniikan arviointi ja kehittäminen
- tutkivan kirjoittamisen periaatteet, lähteiden käyttö
- tieteellisen raportin jäsennysmalli
- kielenhuolto
- projektityön suullinen esittely
Tietotekniikka
- Laurean verkkopalvelut (Sähköposti, Optima, Pakki ja Link)
- Verkkopalveluiden turvallisuus
- Microsoft Office Word- ja Powerpoint-ohjelman peruskäyttö
- Laurean raporttipohjaan tutustuminen
Projektisuunnitelman laatiminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäisten ja ryhmätehtävien tekeminen ja palauttaminen annettujen aikataulun mukaan. Myöhässä palautetut tehtävät heikentävät arvosanaa. Arvioinnin perusteena ovat viestinnälliset ja tietotekniset taidot sekä projektiosaaminen. Viestinnän osuudesta numeerinen arviointi (1-5), jonka kriteerit on kuvattu kurssin Canvas-työtilassa. Muiden osioiden arviointi hyväksytty/täydennettävä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
-Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
- Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
- Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
- Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
- Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
- Toimia ryhmän jäsenenä.
- Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
- Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
- Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
- Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
- Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
- Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
- Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
- Perustella toimintaansa ammattieettisten periaa-teiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
- Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
- Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
- Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja mallejaja perustella valintansa.
- Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteen mukaisesti.
- Edistää ryhmän toimintaa.
- Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.