Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BT02-3033

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen (MSA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Leila Jaakkola
  • Mervi Niemelä

Vastuuopettaja

Mervi Niemelä

Ryhmät

  • MSA222KN
    Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Opinto toteutenaan lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella. Lähiopetuskertoja on kuusi. Opintojaksoon sisältyy kaksi ohjauskertaa Zoomissa.

Suunnittele ajanköyttösi niin, että pääset osallistumaan lähiopetuskerroille ja ohjaukseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään Canvas-työtilassa

Tässä muutamia lähteitä
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2014. Tutkimushaastattelu. Helsinki: Gaudeamus.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2018. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. Myös vanhemmat painokset käyvät
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi
Vilkka, H. 2006. Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.
Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuken perusteet. Helsinki: Tammi. Saatavana myös e-kirjana!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

-

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kurssi alkaa 6.9.2023 ja tuolloin avataan opiskelijoille Canvas-työtila.
Viimeinen lähiopetuskerta on 27.11.2023

Kansainvälisyys toteutuksella

-

Lisätietoja opiskelijoille

Suunnittele ajanköyttösi niin, että pääset osallistumaan lähiopetuskerroille ja ohjaukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä, T1 ja T2
Opiskelija osaa:

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
raportoida ja viestiä ammattimaisesti
toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä, H3 ja H4
Opiskelija osaa:

arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin
Englanniksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä, K5

Opiskelija osaa:

analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
(ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita)
arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.