Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BT02-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.09.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö W

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

80 - 120

Koulutus

  • Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
  • Liiketalouden koulutus (HLY2), Laurea yhteinen
  • Turvallisuusalan koulutus (HSA2), Laurea Leppävaara
  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTY2), Laurea yhteinen

Opettaja

  • Katja Henttonen
  • Marjaana Ajanto

Vastuuopettaja

Katja Henttonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen (esim. kosmetologia) opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat. HUOM! Opinnot EIVÄT sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, heille on oma toteutus.

Opintojaksolla voi edetä itsenäisesti Canvas-työtilassa olevien materiaalien ja tehtävien avulla. Lisäksi opintototeutukseen sisältyy etänä toteutettavaa opetusta ja ohjausta aikataulun mukaisesti.

HUOM! Tämä on ITENSIIVITOTEUTUS. Viiden opintopisteen suorittaminen 8 viikon aikana vaatii huomattavaa ajallista panostusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön kautta jaetaan materiaalia. Kirjallisuus toimii opintojaksolla tukena, mutta opintojakso ei seuraa mitään tiettyä teosta. Suositeltavia kirjoja:

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino.
Heikkilä, T. 2014. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Gaudeamus.
Moilanen, T., Ojasalo, K. & Ritakoski, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Helsinki: SanomaPro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtosista suoritustavastoista sovittava ennen opintojakson alkua.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kaikille pakollinen verkkotentti seuraavana ajankohtana:
28.11.2022 16.00 - 17.30

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Canvas-työtilassa.
Aloitustapaaminen ja työpajat aikataulun mukaan. Ei länsäolovelvollisuutta.

Opiskelijan tulee tehdä orientaatiotehtävä viikon sisällä opintojakson alkamisesta pitääkseen paikkansa kurssilla. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli tehtävää ei tehdä määräajassa. Opiskelijan tilalle voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Koska kyseessä on verkkototeutus, läsnäolo aloituskerralla on vapaaehtoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentonauhoitteet ja työpajat: noin 15 tuntia
Kirjalliset materiaalit (tenttiin valmistautuminen): noin 50 tuntia..
Tehtävien tekeminen: noin 70 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opinto keskittyy laadullisiin ja määrällisiin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, aineiston keräämiseen ja analysointiin, tutkimuksen ja kehittämisen etiikkaan ja luotettavuuteen, sekä tutkimusviestintään.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opinto on Canvas-oppimisympäristössä toteutettava verkkototeutus liiketalouden, tietojenkäsittelyn, turvallisuus- ja palvelualojen (esim. kosmetologia, opiskelijoille. Etusijalla ovat verkko- ja monimuoto-opiskelijat, sekä P2P-opiskelijat.

Huom! Opintojakso ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvosana muodostuu kahdesta osasta:
Tehtävät 50 %
Tentti 50 %

Tehtävät eivät ole pakollisia. Mikäli tehtävän jättää palauttamatta, sillä ei muita seurauksia kuin että se ei kerrytä pisteitä. Tehtäviä ei oteta vastaan palautusajan jälkeen. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy pisteiden perusteella.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% pisteistä. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut opintojaksoa hyväksytysti, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Laurean tutkintosäännön mukaan hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundia käytetään tehtävien tarkastuksessa.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.