Siirry suoraan sisältöön

Management Skills (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1592-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 12.02.2023

Ajoitus

08.03.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Auli Hietanen
  • Jussi Järvi

Vastuuopettaja

Auli Hietanen

Ryhmät

  • PKV221SA
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- be familiar with self-leadership
- comprehend the basic concepts of management and organization
- develop business management skills
- comprehend the managerial roles, responsibilities and tasks
- know the basic concepts of organizational communication

Toteutustapa

Itsenäinen verkko-opiskelu Canvas-alustalla. Toteutus aukeaa 8.3.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan (Auli Hietanen) ennen opintojakson alkamista

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutus aukeaa 8.3.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Eli 5 op on 135 tuntia työtä. Vain osa tästä työstä kuluu kontakteissa. Sinulle jää hyvin aikaa tehdä tehtäviä kontaktien ulkopuolella

Sisältö ja sen jaksotus

Johtamisen ja työyhteisön peruskäsitteet
Esimiestyön roolit, vastuut ja tehtävät
Johtamistyön arvot ja etiikka
Esimiestyöhön ja työyhteisöön liittyvät vuorovaikutuksen perusteet
Työlainsäädännön perusteet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kustakin tehtävästä annetaan erilliset arviointikriteerit
Opintojakson suoritus perustuu annettuihin tehtäviin ja niiden tekemiseen. Myöhässä tehdyt tehtävät laskevat arvosanaa. Opintojakson esityskerroilla on pakollinen läsnäolo ja niiltä poissaoleminen laskee arvosanaa. Osassa tehtäviä on käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä