Siirry suoraan sisältöön

Kosmetikaindustrin ur nordiskt perspektiv (10 op)

Toteutuksen tunnus: V1590-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 08.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Auli Hietanen
  • Teija Lehto
  • Helena Riihimäki
  • Jussi Järvi

Vastuuopettaja

Auli Hietanen

Ryhmät

  • PKV222SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- liittää kosmetiikka-alan monimuotoiseen liiketoimintaan
- määritellä alan liiketoimintaympäristön erityispiirteet kotimaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta
- arvioida alan yritysten toimintaprosesseja
- arvioida kansantalouden vaikutuksen yrityksen toimintaan
- tehdä yritysanalyysin
- viestiä ruotsin kielellä omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta
- kehittää vuorovaikutus-, viestintä-, tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä

Toteutustapa

Luennot, tehtävät, tentit

Sisältö:
•Kosmetiikkamarkkinat ja alan monimuotoinen liiketoiminta
•Kosmetiikka-alan liiketoimintaympäristön erityispiirteet kotimaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta
•Kosmetiikka-alan yritysten toimintaprosessit
•Kansantalouden toiminta ja sen vaikutus yrityksen valintoihin
•Yritysanalyysi

•Viestintä ruotsin kielellä omassa työssä siten, että saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta
•Vuorovaikutus-, viestintä-, tiedonhaku- ja raportointitaitojen kehittäminen ruotsin kielellä
•Omista opinnoista kertominen, markkinointi, mainonta, liikeviestintä ja tuotetietous ruotsin kielellä.

Ajantasainen aikataulu löytyy Pakista. Tarkempi aikataulu tuntisisältöineen jaetaan ensimmäisellä kontaktilla. Ensimmäisellä kontaktilla läsnäolo on pakollinen. Ruotsin osuuden läsnäolovaade on 75%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan tunnilla tai Canvasissa, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Ruotsin oppitunteja varten hankitaan yksi kosmetiikka-alaa käsittelevä ajankohtainen aikakauslehti, joka jokaisella opiskelijalla on todennäköisesti erilainen. Hyviä lehtiä ovat mm. Tidningen Kosmetik (kirjastosta) tai Daisy (https://www.daisybeauty.com/tidningen/).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (HOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista.

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ruotsi: Ruotsin osuuden kirjallinen tentti 28.11. Suulliset tentit erikseen sovittavina ajankohtina. Ruotsin osuuden tehtävät palautettava kirjalliseen tenttiin mennessä.

Opintojakson aloituksessa on läsnäolovelvoite.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan monipuolisesti työelämään ja -kulttuureihin Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Puolet työpanoksesta kohdistuu liiketalouden osuuteen ja puolet ruotsin osuuteen, Itsenäisen työskentelyn osuus on suuri, joten sen kalenteroimista suositellaan.

Sisältö ja sen jaksotus

Puolet opintojakson sisällöstä toteutetaan suomenkielisenä liiketoiminnan opintona, jota opettavat lehtorit Auli Hietanen ja Jussi Järvi. Ruotsin kielen osuudesta vastaa lehtori Teija Lehto. Opinnoista arvioidaan liiketoiminnan ja ruotsin kielen osuudet erikseen. Lisäksi on yhteisiä ruotsin kielen ja liiketoiminnan integroituja osuuksia.

Sisältö on esitetty yllä kohdassa Toteutustapa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kosmetiikkamarkkinoita kotimaisesta sekä Skandinaavisesta näkökulmasta. Puolet opintojakson laajuudesta tehdään ruotsin kielen opintojen yhteydessä keskittyen oman alan viestintään.
Edeltävät opinnot ruotsin opinnoissa:
Opiskelija on suorittanut ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.
Lisätietoa intrasta: Kielitestit (sharepoint.com)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella.
Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden