Siirry suoraan sisältöön

English for Cosmetics Industry (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1589-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Sari Myréen

Vastuuopettaja

Sari Myréen

Ryhmät

  • PKV223KAM
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, K23, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä työelämän eri tilanteissa
- hyödyntää englanninkielistä tutkimustietoa
- kehittää ammatillista kielitaitoaan erilaisia oppimistekniikoita käyttäen

Toteutustapa

Opintojakson suoritettuasi osaat
•viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä työelämän eri tilanteissa
•hyödyntää englanninkielistä tutkimustietoa
•kehittää ammatillista kielitaitoasi erilaisia oppimistekniikoita hyödyntäen
Opiskelet ammatillisen englannin kielen viestinnän taitoja monipuolisten suullisten ja kirjallisten oppimistehtävien avulla. Oppimistehtävien teemoina ovat kauneusalan työtehtävät, urasuunnittelu sekä ajankohtaiset kauneusalan aiheet. Oppimistehtävissä käytettävien lähteiden ja opetusmateriaalin avulla perehdyt oman alasi englanninkieliseen terminologiaan ammatillisen viestinnän tilanteissa ja opit kehittämään ammatillista kielitaitoasi erilaisten oppimisstrategioiden ja välineiden avulla.

Lähi/verkko-opetus järjestetään Laurea Tikkurilan kampuksella, Zoomissa ja Canvasilla erillisen aikataulun mukaan syksyllä 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan materiaali Canvasilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä ja organisaatioissa, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A Osallistuminen lähi/verkko-opetukseen vähintään 75 %, osallistuminen kansainvälisiin verkkotapahtumiin sekä suulliset oppimistehtävät (28h)
B Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (52h)
C Laajemmat palautettavat oppimistehtävät (55h)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 Aktiivinen osallistuminen lähiopetuksessa/verkko-opetuksessa Zoomissa ja Canvasilla 20 %
2 Laajemmat oppimistehtävät (Assignments) 30 %
3 Lopputentti ennakkoon ilmoitetuista opintojaksolla käsitellyistä sanastoista, teksteistä ja tehtävistä 50 %

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä sekä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tehokkaan ammatillisen viestinnän keskeiset periaatteet. Hän saavuttaa viestintätavoitteet erilaisissa työelämän tilanteissa, osaa muokata viestintätyyliään asiayhteyden ja viestin vaatimusten mukaan ja hallitsee vuorovaikutustilanteita erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Puheviestinnän sujuvuus ja laajuus riittävät tavanomaisten ammatillisten tilanteiden hallintaan. Kirjoittaminen osoittaa kieliopin ja sanaston tyydyttävää hallintaa tavanomaisen ammatillisen viestinnän tuottamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyvin tehokkaan ammatillisen viestinnän periaatteet. Hän saavuttaa viestinnälliset tavoitteet erilaisissa työelämän tilanteissa melko onnistuneesti ja pystyy mukauttamaan viestintätyylinsä yleisön ja asiayhteyden vaatimusten mukaiseksi. Puhe on sujuvaa ja kieliopillisesti sekä lauserakenteiltaan hyvin hallittua. Kirjoittaminen osoittaa kieliopin, sanaston ja tyylin hyvää hallintaa erilaisissa ammatillisen viestinnän teksteissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti tehokkaan ammatillisen viestinnän keskeiset periaatteet. Hän osaa viestiä selkeästi, tiiviisti ja asianmukaisesti monissa erilaisissa työelämän tilanteissa ja pystyy tehokkaasti mukauttamaan viestin tyyliä ja sisältöä eri kohderyhmille ja eri yhteyksissä. Puhe on hyvin sujuvaa, joustavaa ja helposti ymmärrettävää. Kieliopin hallinta ja lauserakenteiden tarkkuus ovat erinomaisella tasolla. Kirjoittaminen osoittaa erinomaista kieliopin, sanaston ja tyylin hallintaa tuotettaessa erilaisia tekstityyppejä ja -lajeja.