Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikkatuotteen koostumus ja toiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1587-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Teija Hyppönen-Paloheimo

Vastuuopettaja

Teija Hyppönen-Paloheimo

Ryhmät

  • PKV221SA
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelosta yleisimmät ainesosat ja niidenoleellisimmat funktiot
- tunnistaa yhteyden kosmetiikkatuotteen ominaisuuksien ja valmistusaineiden kemiallisen koostumuksen välillä
- koota kosmetiikkatuotteen ainesosista tietoa ja koostaa siitä kuluttajalle sopivaa tietoa

Toteutustapa

Opintojakson vastuuopettajana toimii Teija Hyppönen-Paloheimo. Ensimmäisellä kontaktilla on pakollinen läsnäolo tutkintosäännön mukaan.
Opintojaksolla perehdytään kosmetiikkatuotteiden koostumukseen ja kosmetiikkatuotteissa yleisimmin käytettävien raaka-aineiden funktioihin (esim. kosteuttavat, hoitavat, pehmentävät). Lisäksi käydään läpi kosmetiikkatuotteen toimintaa iholla ja hiuksissa raaka-aineen ja ihon sekä hiusten välinen kemiallinen ja biologinen vuorovaikutus huomioiden. Opintojakso syventää opiskelijan kosmetiikan kemian osaamista.
Oppimisympäristönä toimii Canvas.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ja linkit opintojakson sisältöön löytyvät Canvas-työtilasta. Opiskelun tueksi kannattaa etsiä lisää materiaaleja eri aihealueisiin esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 1.11.2022 ja tentti on viimeisellä kontaktikerralla 13.12.2022.

Uusintatentit ovat tammi- ja helmikuun ennalta määrättyinä päivinä.
Tehtävien aikataulutus löytyy Canvas-työtilasta.

Ajantasaiset kontaktitiedot löydät aina Pakista!.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Vain osa tästä työstä kuluu kontakteissa. Sinulle jää hyvin aikaa tehdä tehtäviä kontaktien ulkopuolella.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisältö:
Ihoon imeytyminen ja ihoa kosteuttavat aineet
Ihoa hoitavat ja pehmentävät aineet
Aurinkosuojat
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet
Tuoksut
Silikoniyhdisteet

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosanaan vaikuttaa tentin lisäksi tehtävien tekeminen annetussa aikataulussa. Osassa tehtäviä voi olla käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Tenttiin ei ole osallistuttu ja/tai sitä ei ole läpäisty. Opintojakson tehtäviä ei ole tehty vaatimusten mukaisesti ja/tai puutteellisesti tehtyjä tehtäviä ei ole täydennetty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä