Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikan lainsäädäntö (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1583-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 12.02.2023

Ajoitus

28.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Teija Hyppönen-Paloheimo

Vastuuopettaja

Teija Hyppönen-Paloheimo

Ryhmät

  • PKV222SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida kosmetiikkatuotteiden sisällön ja pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta ja laatiakosmetiikkapakkaukseen lainmukaiset päällysmerkinnät
- seurata EU-lainsäädännön kehittymistä ja prosessin taustalla olevaa tiedottamistaainesosien turvallisuudesta ja hyödyntää tietoa kauneudenhoitoalan työtehtävissä
- arvioida EU-asetuksen lisäksi muun kosmetiikkaa määrittävän lainsäädännön merkityksen tuoteturvallisuudelle

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Aikataulutettu opetus toteutetaan Tikkurilan kampuksella. Itsenäisesti tehtävät kotitehtävät vaikuttavat arviointiin. Osasta tehtäviä saat palautetta. Lisäksi voidaan hyödyntää myös vertaispalautteenantoa.

Canvas-oppimisalustalta löytyvät kuvaukset opintojakson suortuksesta ja arvioinnista.
Kontakteilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Tentti on viimeisellä kontaktikerralla.
Opintojakson vastuuopettajana toimii Teija Hyppönen-Paloheimo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimismateriaali löytyy Canvas-työtilasta ja verkosta löytyvään EU:n Cosmetics-sivustoon.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tutustutaan eri valmistajien kosmetiikkapakkausten merkintöihin ja niiden oikeellisuuteen. Opintojaksolla on myös työelämäkumppanien vierailuja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tenttien mahdolliset uusintapäivät ilmoitetaan Canvas-oppimisalustalla.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojakso alkaa 28.3. Tentti on 10.5.
Opintojakson tarkka aikataulu näkyy pakista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä eli opintojakson suorittaminen vaatii noin 133 tuntia opiskelijan työtä. Opetuksen lisäksi opintojaksolle on itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekemistä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä opintojaksolla perehdytään Kosmetiikkaan vaikuttaviin lakeihin ja asetuksiin, CosIng-tietokantaan, Kosmetiikan viranomaisiin ja valvontaan sekä tiettyjen Kosmetiikan raaka-aineiden rajoituksiin ja niiden laskemiseen.

Tehtävien avulla opitaan arvioimaan kosmetiikkatuotteiden sisällön ja pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta ja selvitetään miten EU-lainsäädännön kehittymistä ja prosessin taustalla olevaa tiedottamista ainesosien turvallisuudesta voidaan seurata.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus perustuu pääosin tenttiin, mutta kotitehtävät vaikuttavat arviointiin. Arviointi on kuvattu tarkemmin Canvas-työtilassa. Tentti arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

Hylätty (0)

Tenttiin ei ole osallistuttu ja/tai sitä ei ole läpäisty. Opintojakson tehtäviä ei ole tehty vaatimusten mukaisesti ja/tai puutteellisesti tehtyjä tehtäviä ei ole täydennetty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla


AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä