Siirry suoraan sisältöön

Svenska för brottspåföljdsbranschen (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1578-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 10.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Teija Lehto
  • Helena Riihimäki

Vastuuopettaja

Teija Lehto

Ryhmät

  • SRV222KA
    Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään rikosseuraamusalalla siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta
- kehittää vuorovaikutus-, viestintä-, tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä

Toteutustapa

Opintojaksolla lähiopetusta elo-marraskuussa sekä campuksella että lyhyinä ZOOM-verkko-opetusjaksoina ilta-aikaan. Lähiopetuksessa keskitytään suullisen kielitaidon harjoittamiseen pari- ja ryhmätyönä. Opintojakso sisältää myös kirjallisia tehtäviä pääsääntöisesti itsenäisesti oppituntien ulkopuolella. Canvas toimii opintojakson keskeisimpänä tiedotuksen ja viestinnän välineenä. Sieltä löydät tarkat tiedot kaikesta opintojaksoon liittyvästä kuten aikatauluista, ohjelmasta, tehtävistä sekä arvioinnista. Canvas avautuu ensimmäisellä lähiopetusviikolla.
Mahdolliset vierailut yhdyskuntaseuraamustoimistoon sekä vankilaan ruotsiksi. Mahdollisia haastattelutehtäviä työelämän edustajien kanssa sekä vierailuja oppitunnilla.

Henkilökohtainen ohjaus lähiopetusviikkoina campuksella, myös verkko-ohjaus mahdollinen. Opintojaksolla on kaksi opettajaa, jotka vastaavat toteutuksesta yhteisvastuullisesti, mahdolliset viestit toivotaan molemmille opettajille.

Huomaa, että opinnon läsnäolovelvoite on 75 %.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opinnon kaikki materiaali löytyy Canvas-oppimisalustalta, johon saat pääsyn viimeistään opinnon alkaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ”

Jos opiskelijalla on aiempia korkea-asteen ammattikielen opintoja eri alalta, hänellä on oikeus suorittaa opinto hyväksiluvun täydennyksellä. Tässä tapauksessa opiskelija ottaa yhteyden opinnon opettajaan, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Mahdollisesti vierailu yhdyskuntaseuraamustoimistolla tai vankilassa, ja vierailevia puhujia oppituntien yhteydessä, joko virtuaalisesti tai paikan päällä. Työelämäyhteistyö toteutuu, mikäli saadaan yhteistyökumppanit mukaan, sillä koronarajoitukset saattavat edelleen vaikuttaa tilanteeseen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan viimeistään viikon sisällä.

Kirjallinen tentti 10.11.2022
1. uusintatentti joulukuun yleisenä uusintatenttipäivänä 1.12.2022
2. uusintatentti omavalintaisena yleisenä uusintatenttipäivänä puolen vuoden sisällä opintojakson päättymisestä eli 11.5.2023 mennessä.

Suulliset tentit erikseen sovittavina aikoina marraskuussa 2022.

Opintojaksoon liittyy yksi laajempi palautustehtävä ja Canvastehtäviä. Tehtävät pitää olla palautettu tenttiin mennessä. Tarkemmat tiedot opintojakson aloituskerralla.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opinnolla tutustutaan työelämään ja –kulttuureihin Pohjoismaissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Viiden opintopisteen opintojakso vastaa siis noin 135 opiskelijan työtä, ja tästä opetukseen ja tentteihin on varattu tällä opintojaksolla 33 tuntia, itsenäisen työn kalenteroitava osuus on siis noin 100 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

- Opinnot rikosseuraamusalalla: opiskelusta ja työelämästä kertominen
- Rikosseuraamukset Suomessa: rikosseuraamuslaitos ja rangaistusmuodot
- Vankila, vankeus ja vapautuminen: vankilasanasto ja työtehtävät vankilassa, kuntoutusohjelmat
- Asiakaspalvelu rikosseuraamusalalla: KELA, perhetyö, lastensuojelu, syrjäytyminen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija on suorittanut ruotsin kielen tasotestin ennen ilmoittautumistaan opinnolle. Hylätyn tasotestin jälkeen suositellaan suorittamaan Valmentava ruotsi –opinto, tai hankkimaan vastaava osaaminen muulla tavoin.

Lisätietoa intrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Kielitestit.aspx

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Opintototeutuksella arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opinnon arvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta. Tutkintotodistukseen tuleva ruotsin kielen suullinen taito ja ruotsin kielen kirjallinen taito määräytyvät tämän opinnon perusteella. Arviointi perustuu tentteihin.

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, jotka ovat luettavissa opiskelijaintrassa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Ydinopintoihin-kuuluvat-englannin-ja-toisen-kotimaisen-kielen-opinnot.aspx Ruotsin kielessä tavoitetasona on vähintään B1-tasoinen ammatillinen kielitaito.


Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Ennen tenttiä tulee olla palautettuna opintojaksoon liittyvät tehtävät ja läsnäoloprosentti pitää olla vähintään 75%.