Siirry suoraan sisältöön

Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1415-3056

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Pihla Salemaa
  • Paula Väliaho
  • Marika Kivistö

Vastuuopettaja

Marika Kivistö

Ryhmät

  • SSB222SA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää omaa luovuuttaan ja voimavaroja asiakastyössä
- käyttää luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä

Toteutustapa

Monimuotototeutus.
Opintojaksolla hyödynnetään kokemuksellista oppimista, taiteen ja kulttuurin tuottamia elämyksiä sekä toiminnallisuutta. Ratkaisukeskeiset, dialogiset ja toiminnalliset mallit tukevat taitoa kohdata erilaisia asiakkaita. Taide- ja kulttuurilähtöisten voimavaraistavien ja toiminnallisten menetelmien avulla kohtaamisen ja dialogisen vuorovaikutuksen taidot syvenevät ja taito heittäytyä paranee. Tämän myötä rohkeus astua uusiin tilanteisiin, heittäytyä ja selviytyä niistä vahvistuvat. Aiempaa taidepohjaista tai luovaa osaamista ei tarvita. Elämyksellisessä työskentelyssä oma osallistuminen on kaiken perusta: opintojakson tavoitteet ja oma osaaminen rakentuu pienistä omista kokemuksista tietoperustaan reflektoimalla.
Opiskelu sisältää itsenäistä työskentelyä, webinaari, työpajapäiviä ja pienryhmätyöskentelyä. Pienryhmien muodostaminen tapahtuu ohjatusti moduulin orientaatiopäivässä.
Opintojaksoon sisältyy työpajapäiviä, joita valitaan minimissään 2 oman mielenkiinnon mukaan pajatarjottimelta. Työpajojen tarkempi sisältökuvaus, toteutus muoto- ja paikka ja ohjeistus löytyy Canvas tilasta. Pajoihin ilmoittautuminen avautuu orientaatiopäivänä. Pajoja toteutetaan lähitoteutuksena Hyvinkään ja Lohjan kampuksilla, verkossa sekä muissa työpajakohtaisissa oppimisympäristöissä. Toteutettavat työpajat ovat:
• Soveltava kuvataide- ja käsityöpaja
• Tarina työpaja
• Draamatyöpaja
• Luonto ja eläinavusteinen toiminta
• Voimauttava valokuvaus
• Pelillisyys -työpaja
Opintojakson oppimisalusta Canvas aukeaa 6.9.2023. Opintojakson orientoiva tehtävä tulee palauttaa 28.9.2023 mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fancourt, D., Finn, S. 2019. What is evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Health Evidence Network synthesis report 67. Katsottu 12.3. 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf
Jansson, S.-M. 2014. Mittaamattoman arvokasta? Taiteen ja kulttuurin vaikutustukimuksia ja -metodologioita. Kokos- julkaisusarja 2. Helsinki: Taideyliopisto.

Karjalainen, A.-L.(toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Känkänen, P. 2013. Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa - kohti tilaa ja kokemuksia. Tutkimus 109. Valtiotieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1

Uusikylä, K. Luovuus kuuluu kaikille. 2012. Bookwell Oy: Juva.

Muu oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija ennen opintojakson alkua. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso sisältää pienryhmässä toteutettavan LbD-projektin, jonka opiskelijat toteuttavat työelämän yhteistyökumppanin kanssa. Projektin aikataulun opiskelijaryhmä laatii itse. Osallistuminen edellyttää opiskelijalta joustavuutta, sitoutumista ja aktiivisuutta. Projektikumppanit voi valita oppilaitoksen yhteistyökumppaneista tai toteuttaa opiskelijan omissa kohteissa. Tarkemmat tiedot opintojakson orientaatiossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

6.9. Moduulin orientaatio, läsnäolovelvollisuus kampuksella
28.9. Opintojakson orientoiva luento kampuksella
2.11. Webinaari verkossa
1.12. Luovuusmessut, läsnäolovelvollisuus kampuksella

Lisäksi opiskelijalla on velvollisuus osallistua kahteen pajapäivään 6.10. -20.11.2023 sekä oman ryhmän Lbd-projektin ohjaustapaamisiin.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä ja noin 134 tuntia työtä opintojaksolla.

Sisältö ja sen jaksotus

1 osio: orientaatio:
Avataan luovuuden ja toiminnallisuuden käsitettä ennakkotehtävän avulla. Asetetaan omat tavoitteet opintojaksolle. Perehdytään tietoperustaan.
Luovuuden ja toiminallisuuden käsitteet ja tietoperusta. Ammatillinen kehittyminen ja hyvinvointi, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen.

2 osio: Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana.
Opitaan kulttuuriseen hyvinvoinnin tekijöitä opintokäynnin ja oppimispäiväkirjatehtävän avulla. Opitaan taide- ja kulttuurilähtöisten voimavaraistavien ja dialogisten menetelmien tietoperustaa ja hyödynnettävyyttä hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena osallistumalla työpajapäiviin ja reflektoimalla kokemuksellisuutta tietoperustaan omassa oppimispäiväkirjassa.
Kulttuurinen hyvinvointi. Taide- ja kulttuurilähtöiset voimavaraistavat ja dialogiset menetelmät hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena.

3. osio: Luovat ja toiminalliset menetelmät asiakastyössä
Ratkaisukeskeiset, dialogiset ja toiminnalliset mallit erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ohjaustyö sosiaalialan ympäristössä.
Opitaan soveltamaan ratkaisukeskeisiä, dialogisia ja toiminnallisia malleja erilaisten a kohtaamisissa. Työskennellään Learnin by Developing mallin mukaisesti työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arviointi ja arvosana muodostuu seuraavasti:
Moduuli 1: Orientoiva tehtävä HYV-HYL
Moduuli 2 Kulttuurikäynti HYV-HYL, Oppimispäiväkirja 1-5 (vertaispalaute ja ohjaavan opettajan palaute)
Moduuli 3: Lbd-projekti: oppimistehtävät: Suunnitelma, tiivistelmä tai toteutuskuvaus, luovuusmessut, 2 x vertaispalaute) HYV-HYL (Vertaispalaute ja ohjaavan opettajan palaute)
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisen opintojakson kokonaisuuden hyväksyttyä suorittamista.Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä