Siirry suoraan sisältöön

Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1415-3047

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

35 - 50

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Teija Fontell

Vastuuopettaja

Teija Fontell

Ryhmät

  • SSG222SA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää omaa luovuuttaan ja voimavaroja asiakastyössä
- käyttää luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä

Toteutustapa

Muonimuoto-sosionomiopiskelijoiden ydinopintojen opintojakso.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Anna Liisa Karjalainen (toim.) 2019.Luovan toiminnan työtavat Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle
Huom. Löytyy e-kirjana Laurean kirjastosta ja kirjan saa vaikka päiväksi tai viikoksi lainaan.

Näkki, P. & Saved, T. (toim.) Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.
Jouttimäki jne, 2011, Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö

Lisäksi eri menetelmistä: draama, musiikki, kuva, liikunta jne löytyy runsaasti kirjallisuutta.

Esim: Eeva Saha 2016: Voimadraamaa (+Harjoituspussi-vihkonen ja kortit)

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Yksilö- tai ryhmätyöskentely (elämysopintokäynti luovaa ja innovatiivista ajattelua herättävään paikkaan)
PRM on kumppanuudenhallintaohjelma (Partner Relationship Management) jonka kautta tieto tehdyistä toimeksiannoista ja yhteistyökumppaneista on kaikkien laurealaisten saatavilla. Sinun tulee viedä tekemäsi toimeksiannot, projektit, harjoittelut ja muut toiminnot, joihin liittyy kumppaniyhteistyötä.
Alta löydät ohjeet PRM portaalin käyttämiseen. Tarvittaessa voit pyytää apua myös ohjaavalta opettajaltasi tai PRM-pääkäyttäjältä Anssi Kuuselalta.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opiskelijanalaureassa/minuntyokaluniverkossa/prm/Sivut/default.aspx

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

21.08.2023 09.00 - 17.00 Opintojakson orientaatio (mitä on luovuus) sekä kuvallinen SWOT
02.10.2023 13.00 - 16.00 Luovuuden helmet osa I
03.10.2023 13.00 - 16.00 Luovuuden helmet osa II
30.11.2023 Oppimispäiväkirjan palautus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on kokonaisuudessaan viisi (5) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Tällä opintojaksolla opiskelijat työmääräksi on siis arvioitu noin 135 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson harjoitukset voi opiskelija tehdä oman aikataulun puitteissa, mutta pienryhmässä toteutettava elämysopintokäynti tulee tehdä syyskuun loppuun mennessä. Elämysopintojen läpikäynti tapahtuu 2. ja 3.10 klo 13-16.00 Luovuuden helmet I ja II seminaaripäivien aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintokäynnin (Elämysopintokäynti) raportointi ja esitys sekä vertaiskommentointi Hyv/Hyl
Luovan toiminnan harjoitukset Hyv/Hyl
Oppimispäiväkirja, jossa mukana kirjallisuus ja teoria: 0-5

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu ajallaan. Tehtävät eivät vastaa tehtävänantoa. Tehtävien sisältö on olematon tai ylimalkainen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Taso 1-2
OSAAMINEN: Suoriutuu opintojakson tehtävistä rutiininomaisesti ja ennalta opitusti. Osaaminen tilannekohtaista, (jäljittelevää) ja luovuuteen liittyvä ymmärrys suppeaa
TIETÄMINEN: Osaa tunnistaa ja määritellä luovuuteen liittyvät ilmiöt ja peruskäsitteistön. Osaa kuvata oman toimintansa.
VERTAISPALAUTE: Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Tarkastelee ja arvioi asioita omasta näkökulmastaan. Tunnistaa vuorovaikutustaitonsa. Tunnistaa omalle alalle tärkeitä toimintatapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Tasot 3-4
OSAAMINEN: Jäsentää luovuuteen liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden väliset suhteet. Kykenee soveltamaan, selittämään ja vertailemaan oppimaansa sekä perustelemaan valintansa.
TIETÄMINEN: Rajaa ja pohtii tehtäviä. Hakee ydinkysymyksiin luovia, uutta avaavia ratkaisuja ja kykenee valitsemaan eri vaihtoehdoista sopivimman. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa ja ideansa vaikutuksia.
VERTAISPALAUTE:
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että eri muiden näkökulmista. Osaa toimia vuorokaikutuksessa vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Ottaa vastuuta ja sitoutuu oman toiminnan lisäksi myös ryhmän toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Taso 5
OSAAMINEN: Laaja-alainen, luova ja kehittävä ammatillinen osaaminen. Ymmärtää luovuuteen ja luovaan toimintaan liittyviä monialaisia kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Kykenee yleistämään, analysoimaan ja yhdistämään omaan ammatilliseen kontekstiin luovaa osaamista ja taidelähtöisiä työskentelyjä.
TIETÄMINEN: Osaa etsiä erilaisia toimintatapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja, perustella valintojaan ja ideoida uudenlaisia toimintamalleja. Arvioi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja yhdistelee moninaisia työskentely- ja ratkaisutapoja luovasti tai luo uusia. Ymmärtää toiminnan hyvinvointia edistävät vaikutukset ja osaa toimia myös niitä ennakoiden.
VERTAISPALAUTE: Ymmärtää vertaispalautteen voiman ja toteuttaa palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä. Osaa toimia (myös verkko-)yhteistyössä vastuullisesti, joustavasti ja rakentavasti.
Kehittää sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta. Toimii vastuullisesti ja sitoutuneesti yhteisön ja oman alan vaatimukset ja tarpeet huomioon ottaen.