Siirry suoraan sisältöön

Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1415-3036

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Pihla Salemaa
  • Paula Väliaho
  • Marika Kivistö

Vastuuopettaja

Marika Kivistö

Ryhmät

  • SSB221SA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S21, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää omaa luovuuttaan ja voimavaroja asiakastyössä
- käyttää luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä

Toteutustapa

Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään kokemuksellista oppimista, taiteen ja kulttuurin tuottamia elämyksiä sekä toiminnallisuutta. Ratkaisukeskeiset, dialogiset ja toiminnalliset mallit tukevat taitoa kohdata erilaisia asiakkaita. Taide- ja kulttuurilähtöisten voimavaraistavien ja toiminnallisten menetelmien avulla kohtaamisen ja dialogisen vuorovaikutuksen taidot syvenevät ja taito heittäytyä paranee. Tämän myötä rohkeus astua uusiin tilanteisiin, heittäytyä ja selviytyä niistä vahvistuvat.

Kaikkia aistikanavia halutaan hyödyntää sekä oman oppimisen että asiakkaan kohtaamisen näkökulmista. Mitään aiempaa taidepohjaista tai luovaa osaamista ei tarvita. Elämyksellisessä työskentelyssä oma osallistuminen on kaiken perusta: opintojakson tavoitteet ja oma osaaminen rakentuu pienistä omista kokemuksista tietoperustaan reflektoimalla.

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista: Orientaatio, Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana sekä Luovat ja toiminnalliset menetelmät asiakastyössä.Opintojakson oppimisalusta Canva aukeaa 15.8.2022 ja opintojakson orientoiva tehtävä tulee palauttaa 1.9.2022.

Opintojaksoon sisältyy työpajapäiviä, joita valitaan minimissään 2 oman mielenkiinnon mukaan pajatarjottimelta. Pajoja toteutetaan lähitoteutuksena Hyvinkään ja Lohjan kampuksilla, verkossa sekä muissa työpajakohtaisissa oppimisympäristöissä. Toteutettavat työpajat ovat:
• Soveltava kuvataide- ja käsityöpaja
• Tarina työpaja
• Draamatyöpaja
• Luonto ja eläinavusteinen toiminta
• Musiikkityöpaja
• Voimauttava valokuvaus
Työpajojen tarkempi sisältökuvaus, toteutus muoto- ja paikka ja ohjeistus löytyy Canvasta. Pahoihin ilmoittautuminen avautuu orientaatiopäivänä.

Opintojakso sisältää myös LbD-projektin, jonka opiskelijat toteuttavat työelämän yhteistyökumppanin kanssa. Projektin aikataulun opiskelijaryhmä laatii itse. Osallistuminen edellyttää opiskelijalta joustavuutta, sitoutumista ja aktiivisuutta. LbD-projektiin liittyy myös tarjolla olevaa ohjausta, yhteiskehittämistä ja seminaaripäivä. Pienryhmien muodostaminen tapahtuu orientaatiopäivässä opiskelijan mielenkiinnon suuntautumisen (orientaatiotehtävä) mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fancourt, D., Finn, S. 2019. What is evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Health Evidence Network synthesis report 67. Katsottu 12.3. 2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf

Jansson, S.-M. 2014. Mittaamattoman arvokasta? Taiteen ja kulttuurin vaikutustukimuksia ja -metodologioita. Kokos- julkaisusarja 2. Helsinki: Taideyliopisto.

Karjalainen, A.-L.(toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Känkänen, P. 2013. Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa - kohti tilaa ja kokemuksia. Tutkimus 109. Valtiotieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1

Uusikylä, K. Luovuus kuuluu kaikille. 2012. Bookwell Oy: Juva.

Muu oppimateriaali ja kirjallisuus esitellään Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).

Mikäli harkitset opintojakson suorittamista näyttönä, olethan yhteydessä vastuuopettajaan ennen opintojakson alkua. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla toteutetaan LbD-projekti yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppanit voivat olla opiskelijan kontakteja tai valmiiksi tarjottuja kumppanuuksia, jotka löytyvät Canvasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

1.9. orientaatiotehtävän palautus
13.9.2022 Orientaatiopäivä, läsnäolovelvollisuus
13.10.2022 tai 1.11.2022 Ohjaus, läsnäolovelvollisuus oman ryhmän ohjauksessa
29.11.2022 Seminaaripäivä, läsnäolovelvollisuus.

Lisäksi opiskelijalla on velvollisuus osallistua kahteen pajapäivään 15.9. -7.10.2022 sekä oman ryhmän Lbd-projektin ohjauspäivään yhteistyökumppanin kanssa.


Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

1 osio: orientaatio:
Avataan luovuuden ja toiminnallisuuden käsitettä ennakkotehtävän avulla. Asetetaan omat tavoitteet opintojaksolle. Perehdytään tietoperustaan. Luovuuden ja toiminallisuuden käsitteet ja tietoperusta. Ammatillinen kehittyminen ja hyvinvointi, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen.

2 osio: Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana.
Opitaan kulttuuriseen hyvinvoinnin tekijöitä opintokäynnin ja oppimispäiväkirjatehtävän avulla. Opitaan taide- ja kulttuurilähtöisten voimavaraistavien ja dialogisten menetelmien tietoperustaa ja hyödynnettävyyttä hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena osallistumalla työpajapäiviin ja reflektoimalla kokemuksellisuutta tietoperustaan omassa oppimispäiväkirjassa. Kulttuurinen hyvinvointi. Taide- ja kulttuurilähtöiset voimavaraistavat ja dialogiset menetelmät hyvinvoinnin ja osallisuuden tukena.

3. osio: Luovat ja toiminalliset menetelmät asiakastyössä
Ratkaisukeskeiset, dialogiset ja toiminnalliset mallit erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ohjaustyö sosiaalialan ympäristössä. Opitaan soveltamaan ratkaisukeskeisiä, dialogisia ja toiminnallisia malleja erilaisten a kohtaamisissa. Työskennellään Learnin by Developing mallin mukaisesti työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).Opintojakson arviointi ja arvosana muodostuu seuraavasti:

Moduuli 1: Orientoiva tehtävä HYV-HYL
Moduuli 2 Kulttuurikäynti HYV-HYL, Oppimispäiväkirja 1-5 (vertaispalaute ja ohjaavan opettajan palaute)
Moduuli 3: Lbd-projekti HYV-HYL, (Vertaispalaute ja ohjaavan opettajan sanallinen palaute).

[Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]