Siirry suoraan sisältöön

FUTUDEMY: Innovointi ja APIen hyödyntäminen liiketoiminnassa (2 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BV12-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

25.09.2022 - 16.10.2022

Ajoitus

18.10.2022 - 08.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Complementary competence, bachelor’s studies in English (CCH2), Business, administration and law

Opettaja

 • Annukka Jussila

Vastuuopettaja

Annukka Jussila

Ajoitusryhmät

 • Avoin AMK (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

 • CCH222SY
  Complementary competence (bachelor’s studies), S22, Business, administration and law
 • TOY222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

The student is able to:
- describe methods to generate creative ideas
- describe how to use APIs, data and smart technology as part of service design
- create a working prototype of a future-ready idea that solves a business problem using data and smart technologies
- prepare an effective pitch for an actual hackathon or business idea pitching session

Toteutustapa

Kurssi soveltuu erityisesti kaupallisten aineiden, teknisten alojen tai palvelumuotoilun opiskelijoille, mutta myös muille, jotka haluavat oppia kehittämään innovaatioita hyödyntäen dataa ja erilaisia teknologioita.

Data ja digitalisaatio on osana työelämää kaikilla toimialoilla ja jokaisessa tehtävässä. Digitalisaatio ja sen mukana data tuo uusia osaamistarpeita ja haasteita työelämään.
- Liiketoiminnan opiskelijat oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään datan, APIen ja teknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehityksessä
- Palvelumuotoilijat voivat kehittää parempia palveluita, kun he tietävät miten hyödyntää dataa, tekoälypohjaisia ratkaisuja ja automaatiota palveluita suunniteltaessa.
- IT-opiskelijat saavat lisää kokemusta liiketoimintahaasteiden ratkaisemisesta datan ja teknologioiden avulla.
Futudemy pohjautuu Osaango Oy:n kehittämään menetelmään, jossa opetellaan innovoimaan ja kehittämään uusia “älykkäämpiä” liiketoimintaratkaisuja hyödyntäen dataa ja ohjelmointirajapintoja. Osallistuaksesi kurssille et tarvitse aiheesta aikaisempaa kokemusta. Lisää tietoa ohjelmointirajapinnoista: https://youtu.be/cAC66ZkYb3M

Mitä tehdään?
Kurssilla sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä liiketoimintahaasteen ratkaisemiseksi. Ratkaisussa hyödynnetään dataa, ohjelmointirajapintoja (API) sekä älykkäitä teknologioita.
Jokainen osallistuja työstää kurssilla aktiivisesti tiimin yhteistä ideaa. Idean jalostamisessa auttavat myös muut opiskelijat, fasilitaattorit ja mentorit Osaangolta, Ciscolta, ja muista yhteistyöyrityksistä.
Yhteisten sessioiden jälkeen kukin tiimi työstää omaa ideaa eteenpäin menetelmän mukaisesti. Tähän kuluu aikaa vähintään 2 tuntia riippuen opiskelijan itselleen asettamista tavoitteista.

Haaste, Case Hausjärven kunta
Tällä Futudemy-toteutuksella ideoidaan ratkaisuja seuraaviin haasteisiin:
- Miten kuntien ja kylien elinvoimaa voidaan lisätä?
- Miten kuntakohtaista dataa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä?
- Miten ihmisten turvallisuutta voidaan lisätä haja-asutusalueella?

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lisää tietoa ohjelmointirajapinnoista: https://youtu.be/cAC66ZkYb3M

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Osaango Oyn kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tapaamiset ovat tiistaisin 18.10., 25.10., 1.11., ja 8.11. klo 16.00 - 18.00.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssi toteutetaan etänä viikottaisilla yhteisillä tapaamisilla Futudemy opiskelualustalla. Tapaamiset kestävät kaksi tuntia, kerran viikossa, neljän viikon ajan.
Tapaamiset ovat tiistaisin 18.10., 25.10., 1.11., ja 8.11. klo 16.00 - 18.00.

Jokaisella tutustutaan käytettäviin menetelmiin ja ideaa edistetään näillä työkaluilla tapaamisen aikana ja saatetaan loppuun seuraavaksi kerraksi.
Yhteisillä kerroilla käydään läpi myös teoriaa ja käytännön esimerkkejä ohjelmointirajapinnoista ja kokonaisista asiakaskokemusta parantavista esimerkkiratkaisuista. Kurssilla huomioidaan myös erilaisia teknologisia ratkaisuja sen mukaan, miten ne kuuluvat osana opiskelijan ideoimaan ratkaisuun. Muut opiskelijat, fasilitoijat ja mentorit avustavat kehittämisessä. Viimeisellä kerralla ryhmä esittää ratkaisunsa muulle ryhmälle.

Futudemy-kurssi etenee seuraavasti:
1. Tutustutaan työvälineisiin, tutustutaan haasteeseen ja ideoidaan ratkaisuja sen ympärillä.
2. Valittua ideaa jalostetaan datan, ohjelmointirajapintojen ja muiden teknologisten ratkaisujen avulla Futudemy-mallin mukaisesti. Muut opiskelijat, fasilitoijat ja mentorit avustavat kehittämisessä.
3. Oppiminen lisääntyy ja ideaa viedään eteenpäin valmiiksi suunnitelmaksi.
4. Valmiit suunnitelmat esitellään muulle ryhmälle ja saadaan palaute
Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi yhteisiin tapaamisiin osallistuminen on pakollista.

Futudemyn jälkeen
- Pystyt hyödyntämään opittuja menetelmiä uusien ideoiden kehittämiseen
- Tiedät miten hyödynnetään dataa, API-ratkaisuja ja älykkäitä teknologioita osana palvelujen suunnittelua.
- Tiedät, miten työskennellään moniammatillisessa tiimissä, joka koostuu eri toimintojen kuten datan, liiketoiminnan ja IT osaajista ja jotka yhdessä kehittävät uutta ideaa ja ratkaisua
- Osaat luoda prototyypin innovatiivisesta ratkaisusta, joka ratkaisee liiketoiminnan ongelman käyttäen dataa ja älykästä teknologiaa.
- Kurssin päätteeksi sinulla on ratkaisu, jota voit lähteä kehittämään eteenpäin tai käyttää osana portfoliotasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hyväksytty /hylätty.