Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BS57-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 23.05.2023

Ajoitus

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 600

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat

Opettaja

 • Soili Martikainen
 • Heli Kulomaa
 • Timo Ryynänen
 • Essi Tammisto

Vastuuopettaja

Timo Ryynänen

Ajoitusryhmät

 • Avoin AMK (Koko: 400. Avoin AMK: 400.)

Ryhmät

 • TOP222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Palvelualat

Pienryhmät

 • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
- määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
- hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Toteutustapa

TOTEUTUSTAPA
Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Kurssilla on käytössä suositusmääräpäivät tehtävien palautuksille, joiden avulla opiskelija voi rytmittää tekemistään. Niistä poikkeaminen ei vaikuta opiskelijan arvosanaan.
Oppimisalustan toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

TOTEUTUS
Opinto on avoinna avoimessa ammattikorkeakoulussa, CampusOnlinessa, väyläopiskelijoille, sekä vapaasti Laurean tutkinto-opiskelijoille, poislukien turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusohjelman (tradenomi, AMK) opiskelijat.

Aika ja paikka

MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
Verkkototeutuksen suoritusaika päättyy 30.6.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaalit Canvasissa.
Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta. Vaihtehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa intranetistä.

Tämä opintojakso on suomenkielinen versio englanninkielisestä opintojaksosta TO00BS57-3005 Basic Theory of Corporate Safety, Security and Risk Management. Opiskelija voi saada opintopisteet samasta opinnosta vain kerran, joten et voi suorittaa samasta opinnosta kahta eri kieliversiota ja saada kummastakin opintopisteitä.

Tämä opintojakso tarjoaa saman tietoperustan kuin opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op teoriaosuus. Mikäli opiskelija haluaa näyttää aiemmin hankitun osaamisensa, se tapahtuu opintojaksolla HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen voi suorittaa omassa aikataulussa 30.6.2023 asti. Ilmoittautuminen on auki 21.5.2023 asti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työaikaa

Sisältö ja sen jaksotus

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi osaat:
- määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
- määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
- määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
- hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on avoinna avoimessa ammattikorkeakoulussa (100 paikkaa), CampusOnlinessa (40 paikkaa), väyläopiskelijoille (20 paikkaa), sekä vapaasti Laurean tutkinto-opiskelijoille, poislukien turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusohjelman (tradenomi, AMK) opiskelijat, jotka suorittavat samat sisällöt osana opintojaksoa HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op. Tarkista opintojakson soveltuvuus HOPSiisi omalta opettajatuutoriltasi.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opiskelija suorittaa opintojakson ajasta ja paikasta riippumatta oman aikataulunsa mukaisesti.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia. Opintojaksolla on seitsemän tehtävää ja verkkotentti, jotka kaikki on suoritettava:
Moduuli 1: sanaparitesti, max 10 pistettä
Moduuli 2: sanaparitesti, max 10 pistettä
Moduuli 3: Kolme monivalintatestiä, joista saa max 10 pistettä/testi; yhteensä max 30 pistettä
Moduuli 4: monivalintatesti, max 10 pistettä
Moduuli 5: monivalintatesti, max 10 pistettä
Verkkotentti: max 30 pistettä
YHTEENSÄ 100 pistettä

Kutakin tehtävää ja verkkotenttiä voit yrittää kaksi kertaa, joista parempi tulos jää voimaan. Tehtävistä ja verkkotentistä on saatava yhteensä vähintään 50 pistettä opintojakson suorittamiseksi hyväksytysti.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: 50-59 p
2: 60-69 p

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: 70-79 p
4: 80-89 p

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: 90-100 p

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) opintojakso (MOOC, Massive Open Online Course) on osin saman sisältöinen kuin HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op). Tällä opintojaksolla voi korvata teoriaosuuden 5 opintopistettä (5 op) HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteista.